Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

This webpage does not reflect yet the content of the Erasmus+ Programme Guide 2023.

However, you can download the full guide for 2023 in your chosen language in PDF via “Download” on the righthand side of this page.

Creidiúnú Erasmus i réimse na hóige

Is éard atá i gceist le creidiúnuithe Erasmus uirlis le haghaidh eagraíochtaí ar mian leo a ngníomhaíochtaí a leathnú chun malartú trasteorann agus comhar a dhéanamh agus a bheartaíonn gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama a chur chun feidhme ar bhonn rialta.

Le creidiúnú Erasmus i réimse na hÓige, tugtar rochtain shimplithe ar dheiseanna maoinithe faoi Phríomhgníomhaíocht 1 – gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama i réimse na hóige.

Ceanglófar ar na hiarratasóirí a gcuspóirí agus a bplean fadtéarmach a leagan síos ó thaobh na ngníomhaíochtaí a dtacófar leo le cistí Erasmus, na dtairbhí a mheastar a bheidh ann chomh maith lena gcur chuige i leith bainistíocht tionscadal. Trí chreidiúnú Erasmus i réimse na hÓige a dhámhachtain deimhnítear go bhfuil próisis agus bearta iomchuí agus éifeachtacha i bhfeidhm ag an iarratasóir chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlamtha ardcháilíochta a chur chun feidhme mar atá pleanáilte agus chun iad a úsáid le dul chun tairbhe do réimse na hóige. Dámhtar an creidiúnú don chlárthréimhse iomlán go dtí 2027.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Baineann na cuspóirí seo a leanas le Creidiúnú Erasmus i réimse ghníomhaíocht na hóige:

 • Forbairt phearsanta agus ghairmiúil daoine óga a neartú trí ghníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla;
 • Cumhachtú daoine óga, saoránacht ghníomhach daoine óga agus rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach a chothú;
 • Forbairt cáilíochta oibre óige a chothú ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta, Eorpach agus idirnáisiúnta trí fhothú acmhainneachta eagraíochtaí atá gníomhach i réimse na hóige agus trí thacú le forbairt ghairmiúil oibrithe óige;
 • An cuimsiú agus an éagsúlacht, idirphlé idirchultúrtha agus luachanna dlúthpháirtíochta, comhionannas deiseanna agus cearta an duine a chur chun cinn i measc daoine óga san Eoraip.

Rochtain ar mhaoiniú le haghaidh iarratasóirí rathúla

Gheobhaidh iarratasóirí rathúla ar chreidiúnú Erasmus i réimse na hÓige rochtain shimplithe ar dheiseanna maoinithe Phríomhghníomhaíocht 1 seo a leanas i réimse na hóige:

 • Tionscadail soghluaisteachta do dhaoine óga – malartuithe Ógra
 • Tionscadail soghluaisteachta le haghaidh oibrithe óige

Cuirtear an glao bliantúil ar mhaoiniú le haghaidh tionscadail chreidiúnaithe i láthair sa roinn ‘Deiseanna soghluaisteachta le haghaidh eagraíochtaí creidiúnaithe Erasmus i réimse na hóige’. 

Critéir incháilitheachta

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Tá na cineáil eagraíochtaí seo a leanas incháilithe le hiarratas a dhéanamh:

 • ina heagraíocht neamhbhrabúsach, ina comhlachas, ina heagraíocht neamhrialtasach; ina heagraíocht neamhrialtasach Eorpach don óige; ina comhlacht poiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta; ina fiontar sóisialta; ina comhlacht brabúsach atá gníomhach sa fhreagracht chorparáideach;

Ní mór d’eagraíochtaí is iarratasóir a bheithe bunaithe i mBallstát de chuid an Aontais nó i dtír nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.

Cén áit ar féidir iarratas a chur isteach?

Ní mór iarratais a chur faoi bhráid Ghníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir bunaithe.

Sprioc‑am chun iarratas a chur isteach

An 19 Deireadh Fómhair ar 12:00:00 (meán lae am na Bruiséile)

Caighdeáin Cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige

Ní mór d’iarratasóirí ar chreidiúnú Erasmus i réimse na hÓige cloí lean óige caighdeáin cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige mar atá ar shuíomh gréasáin Europa:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_en.pdf

Critéir roghnúcháin

Ní mór d’iarratasóirí acmhainneacht oibríochtúil agus ghairmiúil leordhóthanach a bheith acu chun an plean gníomhaíochta a mholtar a chur chun feidhme, agus 2 bhliain taithí ábhartha ar a laghad  ar ghníomhaíochtaí a chur chun feidhme i réimse na hóige san áireamh.

Léigh Cuid C den treoir seo chun breis faisnéise a fháil faoi na critéir ghinearálta maidir le hacmhainneacht oibríochtúil agus faoi na ceanglais shonracha sin d’iarratasóirí creidiúnúcháin.

Critéir eisiaimh

Ní mór d’iarratasóirí dearbhú sínithe ar a n‑onóir a chur isteach á rá nach mbaineann aon cheann de na staideanna dá dtagraítear sna critéir eisiaimh a liostaítear i gCuid C den Treoir seo leo, go bhfuil inneachar bunaidh scríofa ag an eagraíocht is iarratasóir san iarratas a cuireadh isteach, agus nár íocadh aon eagraíocht ná duine aonair seachtrach eile as an iarratas a dhréachtú.

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar cháilíocht na dtograí trí phointí as 100 ar an iomlán a shannadh, ar bhonn na gcritéar dámhachtana agus na n‑ualuithe thíos. Le bheith curtha san áireamh le haghaidh dámhachtana, ní mór na tairseacha seo a leanas a bhaint amach leis na hiarratais:

 • Ar a laghad 70 pointe as 100 pointe ar an iomlán, agus
 • Ar a laghad leath na bpointí uasta i ngach ceann de na trí chatagóir le haghaidh critéir dhámhachtana

Ábharthacht phróifíl agus thaithí na heagraíochta - (20 pointe ar a mhéad)

Ábharthacht na heagraíochta i réimse na hóige agus cuspóirí na gníomhaíochtaí i dtéarmaí na nithe a leanas:

 • Cuspóirí agus prionsabail na heagraíochta;
 • Príomh‑spriocghrúpaí na heagraíochta;
 • Gnáthghníomhaíochtaí na heagraíochta;
 • Taithí na heagraíochta i réimse na hóige.

Forbairt straiséiseach - (40 pointe ar a mhéad)

A mhéid atá an méid seo a leanas amhlaidh:

 • Tá na cuspóirí a shainaithnítear ábhartha agus i gcomhréir le cuspóirí na Gníomhaíochta agus cuireann siad le Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige;
 • Tá na gníomhaíochtaí beartaithe oiriúnach chun dul i ngleic leis na riachtanais agus na cuspóirí a sainaithníodh;
 • Tá fíorthairbhe ag baint leis na gníomhaíochtaí beartaithe le haghaidh na heagraíochta, na rannpháirtithe agus na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha, agus tá tionchar féideartha níos leithne acu (mar shampla ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus trasnáisiúnta);
 • Tá na cuspóirí agus na gníomhaíochtaí beartaithe comhtháthaithe i ngnáthobair agus gnáthghníomhaíochtaí na heagraíochta;
 • Rannchuidíonn an eagraíocht le straitéis an Chláir um Chuimsiú agus Éagsúlacht;
 • Déanann an eagraíocht a gníomhaíochtaí a leabú i mbunphrionsabal amháin nó níos mó (inbhuaine agus freagracht comhshaoil, rannpháirtíocht ghníomhach i réimse eagraíochtaí Erasmus, gnéithe fíorúla)

Cáilíocht na bainistíochta agus an chomhordaithe - (40 pointe ar a mhéad)

A mhéid atá an méid seo a leanas amhlaidh:

 • Tá na cuspóirí, na gníomhaíochtaí agus na spriocanna atá beartaithe soiléir agus réadúil i ndáil le hacmhainní daonna agus eagrú inmheánach an iarratasóra
 • Tá an cur chuige comhpháirtíochta cothrom agus éifeachtach agus, i gcás inarb infheidhme, oiriúnach chun eagraíochtaí nua agus eagraíochtaí a bhfuil níos lú taithí acu a thabhairt isteach
 • Tá na bearta chun cáilíocht gníomhaíochtaí agus sábháilteacht agus cosaint na rannpháirtithe a chinntiú iomchuí;
 • Tá prionsabal rannpháirtíochta gníomhaí óige i bhfeidhm agus beartaítear rannpháirtíocht gach rannpháirtí i ngach céim de na gníomhaíochtaí;
 • Na bearta chun gné foghlama stuama a chinntiú, tá siad ábhartha, agus tacaíocht le machnamh, sainaitheantas agus doiciméadú na dtorthaí foghlama san áireamh;
 • Na modhanna chun dul chun cinn na heagraíochta i dtreo a cuspóirí a bhaint amach (monatóireacht agus meastóireacht) agus le haghaidh bainistíocht riosca, tá siad iomchuí agus éifeachtach;
 • Maidir leis na bearta a dhíríonn ar thorthaí an tionscadail a chomhroinnt laistigh agus lasmuigh de na heagraíochtaí rannpháirteacha, tá siad iomchuí agus éifeachtach.

Bailíocht

Déantar creidiúnú Erasmus i réimse na hóige a dhámhachtain le haghaidh na clárthréimhse iomláine go dtí 2027, faoi réir monatóireacht tráthrialta agus i gcomhréir leanúnach leis na ceanglais agus leis na treoracha maidir le creidiúnú arna n‑eisiúint ag an nGníomhaireacht Náisiúnta. Chun pleanáil réalaíoch a chinntiú, féadfar tréimhse idir 3 agus 7 mbliana a chumhdach i bplean na ngníomhaíochtaí a chuirtear isteach mar chuid den iarratas agus tabharfar é cothrom le dáta go tréimhsiúil mar a mhínítear sa chéad chuid eile.

I gcás ina n‑éilítear creidiúnú Erasmus le haghaidh rannpháirtíocht in aon ghníomhaíocht tar éis dheireadh na clárthréimhse 2021‑2027, féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta bailíocht an chreidiúnaithe a fhadú faoi choinníollacha arna sainiú ag an gCoimisiún Eorpach.

Tuairisciú, monatóireacht and dearbhú cáilíochta

Tuarascálacha deiridh i ndeireadh gach comhaontaithe deontais

I ndeireadh gach comhaontaithe deontais arna fhormheas faoi chreidiúnú óige Erasmus, cuirfidh an eagraíocht chreidiúnaithe tuarascáil1 deiridh faoi na gníomhaíochtaí agus na spriocanna a soláthraíodh isteach, mar a shonraítear sa chomhaontú deontais is infheidhme.

Tuarascálacha creidiúnúcháin ar an dul chun cinn

Aon uair amháin ar a laghad le linn bhailíocht an chreidiúnaithe, beidh ar eagraíochtaí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 • Tuairisc a thabhairt ar an dul chun cinn atá déanta chun a gcuspóirí a bhaint amach;
 • Tuairisc a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil siad ag cinntiú go bhfuil caighdeáin cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige á gcomhlíonadh;
 • A bplean gníomhaíochta a thabhairt chun dáta.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta cinneadh tuarascáil ar dhul chun cinn a iarraidh maidir leis na gnéithe éagsúla a liostaítear thuas san am céanna, nó ar leithligh.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta a chinneadh cuairt mhonatóireachta a chur in ionad na gceanglas tuairiscithe maidir le cuspóirí agus caighdeáin cháilíochta Erasmus i réimse na hÓige.

Bunaithe ar fheidhmíocht na heagraíochta creidiúnaithe de réir thorthaí tuairiscithe, monatóireachta agus seiceálacha dearbhaithe cáilíochta, nó de bharr athruithe suntasacha san eagraíocht, féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta líon agus sceideal na dtuarascálacha ar dhul chun cinn a athrú.

Ina theannta sin, féadfaidh eagraíochtaí creidiúnaithe iarraidh go deonach a gcreidiúnú a thabhairt cothrom le dáta. Bunaithe ar réasúnaíocht na heagraíochta, cinnfidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta an bhfuil údar lena thabhairt cothrom le dáta agus an bhfuil sé inghlactha.

Faireachán agus seiceálacha

Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta cuairteanna monatóireachta, seiceálacha foirmiúla nó gníomhaíochtaí eile a eagrú chun dul chun cinn agus feidhmíocht eagraíochtaí creidiúnaithe a rianú, measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcaighdeán cáilíochta comhaontaithe, agus tacaíocht a sholáthar.

Féadfaidh seiceálacha foirmiúla a bheith i bhfoirm seiceálacha deisce nó cuairteanna ar an eagraíocht agus ar aon áitreabh eile ina reáchtáiltear nó inar reáchtáladh gníomhaíochtaí. Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta cúnamh a iarraidh ó Ghníomhaireachtaí Náisiúnta nó ó shaineolaithe seachtracha i dtíortha eile chun gníomhaíochtaí a reáchtáiltear iontu a sheiceáil agus monatóireacht a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí sin.

Dearbhú cáilíochta

I ndiaidh tuarascáil nó gníomhaíocht monatóireachta, soláthróidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta aiseolas do na heagraíochtaí creidiúnaithe. Ina theannta sin féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta treoracha éigeantacha nó comhairleacha a sholáthar don eagraíocht chreidiúnaithe faoi conas a feidhmíocht a fheabhsú.

Bearta feabhais

I gcás iarratasóirí nuachreidiúnaithe, eagraíochtaí ardriosca, mainneachtain treoracha agus sprioc‑amanna na Gníomhaireachta a chomhlíonadh, feidhmíocht an‑íseal de réir tuairisciú, monatóireacht agus seiceálacha dearbhaithe cáilíochta, nó sáruithe ar rialacha an Chláir (lena n‑áirítear i ngníomhaíocht eile), féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta na bearta feabhais seo a leanas a dhéanamh:

 • Barúil: féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta teorainn a chur leis an leibhéal cistiúcháin ar ar féidir an eagraíocht chreidiúnaithe iarratas a dhéanamh i ngníomhaíochtaí ina n‑éilítear creidiúnú Erasmus. Féadfar eagraíochtaí nuachreidiúnaithe a chur faoi bhreathnú má shainaithnítear riosca cur chun feidhme ísealcháilíochta.
 • Fionraí: ní fhéadfaidh eagraíochtaí a chuirtear ar fionraí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú i ngníomhaíochtaí ina n‑éilítear creidiúnú Erasmus. Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta roinnt comhaontuithe deontais leanúnacha nó iad uile arna ndámhachtain faoin gcreidiúnú a chuirtear ar fionraí a fhoirceannadh.

Leanfar den tréimhse bhreathnóireachta nó fionraíochta go dtí go gcinnfidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta go bhfuil na coinníollacha agus na ceanglais cháilíochta a leagtar amach sa Ghlao comhlíonta athuair, agus go dtí go mbeidh aghaidh tugtha athuair ag an eagraíocht chreidiúnaithe ar an riosca ísealfheidhmíochta.

Eagraíochtaí atá faoi fhionraí nó faoi bhreathnú, ní fhéadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú nua.

I gcás ina leantar de bheith ag comhlíonadh threoracha agus sprioc‑amanna na Gníomhaireachta Náisiúnta, i gcás feidhmíocht an‑íseal, nó i gcás sáruithe atriallacha nó suntasacha ar rialacha an Chláir (lena n‑áirítear i ngníomhaíocht eile), féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta an creidiúnú a fhoirceannadh.

Féadfar freisin an creidiúnú a fhoirceannadh aon tráth i gcás ina scoireann an eagraíocht de bheith ann nó le comhaontú na Gníomhaireachta Náisiúnta agus na heagraíochta creidiúnaithe. Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó an eagraíocht chreidiúnaithe an t‑iarratas a fhoirceannadh go haontaobhach mura mbeidh aon iarratas ar mhaoiniú déanta faoin gcreidiúnú sin ar feadh 3 bliana as a chéile ar a laghad.

 • 1 Chun críocha bainistíochta deontais tagraítear don tuarascáil sin mar an Tuarascáil Chríochnaitheach.
Tagged in:  Youth