Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Мобилност на учещи и членове на персонала в професионалното образование и обучение

С настоящото действие се подкрепят доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) и други организации, чиято дейност е свързана с областта на ПОО, които възнамеряват да организират дейности за образователна мобилност за учещи и персонал в системата на ПОО.

Предоставя се подкрепа за широк спектър от дейности, включително обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и курсове за професионално развитие на персонала, стажове и дългосрочни стажове („ЕразъмПро“), поканени експерти и други дейности съгласно обясненията по-долу.

Участващите организации следва да насърчават активно приобщаването и многообразието, устойчивостта на околната среда, цифровото образование, както и гражданската ангажираност и участие чрез своите дейности: като използват специфичните възможности за финансиране, предоставени от програмата за тези цели, повишават осведомеността на участниците, споделят най-добри практики и избират подходящи форми за своите дейности.

Цели на Действието

Целта на дейностите за мобилност, финансирани по програмата „Еразъм+“, е да се предоставят възможности за учене на гражданите и да се подкрепят интернационализацията и институционалното развитие на доставчиците на ПОО и на други организации, извършващи дейност в областта на професионалното образование и обучение. С действието ще се подкрепи изпълнението на Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение, Декларацията от Оснабрюк1  и европейската програма за умения2 . То също така ще допринесе за създаването на европейското пространство за образование. По-конкретно целите на настоящото действие са следните:

Повишаване на качеството на първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение (първоначално ПОО и продължаващо ПОО) в Европа чрез:

 • укрепване на ключовите компетентности и трансверсалните умения, по-специално изучаването на езици и цифрови умения;
 • подкрепа за развитието на специализирани работни умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труда;
 • споделяне на най-добри практики и насърчаване на използването на нови и иновативни педагогически методи и технологии и подкрепа за професионалното развитие на учители, обучители, наставници и други членове на персонала в ПОО;
 • изграждане на капацитета на доставчиците на ПОО за осъществяване на висококачествени проекти за мобилност и на тяхната способност да създават качествени партньорства при разработването на стратегията си за интернационализация;
 • осигуряване на реалистична възможност за мобилност за всеки учещ в първоначално ПОО и продължаващо ПОО и увеличаване на средната продължителност на мобилността на учещите в ПОО с цел повишаване на нейното качество и въздействие;
 • насърчаване на качеството, прозрачността и признаването на резултатите от обучението от периодите на мобилност в чужбина, по-специално чрез използването на европейски средства и инструменти.

Укрепване на европейското измерение на преподаването и ученето чрез:

 • насърчаване на ценностите на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие;
 • насърчаване на знанията за споделеното европейско наследство и многообразие;
 • подкрепа за развитието на професионални мрежи в цяла Европа.

Как да получите достъп до възможности за мобилност по Програмата „Еразъм+“?

Доставчиците на ПОО и други организации, чиято дейност е свързана с областта на професионалното образование и обучение, могат да кандидатстват за финансиране по два начина:

 • Краткосрочни проекти за мобилност на учещи и членове на персонала — тези проекти дават възможност на кандидатите да организират различни дейности за мобилност за период от шест до осемнадесет месеца. Краткосрочните проекти са най-добрият избор за организации, които за първи път прилагат програмата „Еразъм+“, както и за тези, които желаят да организират само ограничен брой дейности.
 • Акредитирани проекти за мобилност на учещи и членове на персонала — тези проекти са достъпни само за организации, притежаващи акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на професионалното образование и обучение. Това специално направление за финансиране дава възможност на акредитираните организации редовно да получават финансиране за дейности за мобилност, които допринасят за постепенното изпълнение на техния план по програмата „Еразъм“.

Акредитациите по програмата „Еразъм“ са отворени за всички организации, които възнамеряват да организират редовно дейности за мобилност. За кандидатстването не се изисква предишен опит в програмата. За да научите повече за тази възможност, моля, прочетете главата от това ръководство относно акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование.

Освен това организациите могат да се присъединят към програмата, без да подават заявление, по следните начини:

 • Като се присъединят към съществуващ консорциум за мобилност „Еразъм+“, ръководен от акредитиран координатор на консорциума в тяхната държава, който приема нови членове в съответния консорциум.
 • Като приемат участници от друга държава: всяка организация може да стане домакин за учещи или членове на персонала, пристигащи от организация партньор в чужбина. Ролята на организация домакин дава ценен опит и добър начин за по-близко запознаване с програмата, преди да се кандидатства.

Доставчиците на ПОО се насърчават да се присъединят към европейски онлайн платформи, като EPALE и eTwinning. EPALE предоставя възможност да се свържете с колеги от цяла Европа и да се учите от тях чрез публикациите в блога, форумите и инструмента за търсене на партньори; тя дава възможност за създаване на общности на специалисти, намиране на учебни материали и участие в събития. Тя включва също така Общността на европейските специалисти в ПОО (https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet), пространство, където преподавателите, обучителите и вътрешнофирмените треньори в областта на ПОО да си сътрудничат и да се информират за европейските инициативи. eTwinning е онлайн общност, поддържана от сигурна платформа и достъпна за учители и училищен персонал, допуснати от националните звена за координация на eTwinning. eTwinning дава възможност на доставчиците на ПОО да създават съвместни виртуални класни стаи и да изпълняват проекти с други доставчици на ПОО и други партньорски организации (например дружества домакини), предоставя на учителите и обучителите платформа за обсъждания и обмен с колеги и включване в разнообразни възможности за професионално развитие. eTwinning е и идеалната среда за намиране на партньори за бъдещи проекти.

Създаване на проект

Кандидатстващата организация е основният участник в проект по ключово действие 1. Кандидатът изготвя и подава заявлението, подписва споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, изпълнява дейностите за мобилност и докладва на националната агенция. В процеса на кандидатстване както за краткосрочни проекти, така и за акредитации по програмата „Еразъм“, се отделя особено внимание на нуждите и плановете на кандидатстващата организация.

Дейностите за мобилност в един проект за мобилност могат да бъдат изходящи или входящи. Повечето видове възможни дейности са свързани с изходяща мобилност. Това означава, че кандидатстващата организация ще действа като изпращаща организация: ще избере участници и ще ги изпрати в организация домакин в чужбина. Освен това съществуват специални видове входящи дейности, които позволяват на кандидатстващите организации да канят експерти или учители и преподаватели на обучение в своята организация. Целта на входящите дейности не е да се създаде двустранен обмен, а по-скоро да се привлекат хора, които могат да допринесат за развитието и интернационализирането на кандидатстващата организация.

При изпълнението на всички дейности, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ обхващат конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участници, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. За да прочетете пълния текст на стандартите за качество на програмата „Еразъм“, моля, отидете на следната връзка на уебсайта Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Изучаването на езици е важна част от всеки проект за мобилност: организациите бенефициери следва да осигурят на своите участници подкрепа за изучаването на езици преди и по време на дейностите за мобилност. За тази цел „Еразъм+“ финансира платформата за онлайн езикова подкрепа, която е безплатна и отворена за ползване от всички участници в „Еразъм+“.

Как да намерите партньори за вашите дейности за мобилност?

„Еразъм+“ предоставя различни инструменти и възможности за намиране на партньори за вашите дейности за мобилност:

 • Европейската платформа за училищно образование (ESEP) предлага онлайн инструмент за намиране на партньори за организациите в областта на ПОО и училищното образование. Можете да регистрирате вашата организация в платформата, за да публикувате обявления за намиране на партньори и да търсите в обявленията, направени от други организации: https://school-education.ec.europa.eu/bg/networking/partner-finding
 • Националните агенции за програма „Еразъм+“ редовно организират дейности за обучение и сътрудничество. Те включват семинари за контакт, онлайн събития и други възможности за намиране на партньори за кандидатите и бенефициерите на „Еразъм+“. Можете да разгледате наличните дейности за обучение и сътрудничество тук: https://salto-et.net. Освен това следва редовно да посещавате уебсайта на националната си агенция, за да следите актуалната информация за нейните дейности и събития.
 • Платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“ Ви позволява да търсите всички акредитирани организации и одобрени проекти: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Хоризонтални измерения

Във всички проекти за мобилност следва да бъдат интегрирани следните измерения, които са в сила за цялата програма „Еразъм+“:

Приобщаване и многообразие

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да гарантират, че предлагат възможности за мобилност по приобщаващ и справедлив начин на всички участници независимо от техния произход. При подбора на учещи, които ще участват в дейностите по проекта, следва да се вземат предвид ключови фактори като мотивация, качества, както и нуждите на участниците от личностно развитие и обучение. Също така подборът на участващите членове на персонала следва да гарантира, че ползите от тяхното професионално развитие са достъпни за всички учещи в организацията.

По време на подготовката, изпълнението и последващите действия във връзка с дейностите за мобилност изпращащите и приемащите организации следва да включват участниците във вземането на ключови решения, така че да се осигурят максимални ползи и въздействие за всеки участник.

Бенефициерите и останалите участващи организации, които предоставят образование и обучение, се насърчават активно да създават и подпомагат възможностите за мобилност, например чрез включването на прозорци за мобилност в своя академичен календар и определянето на стандартни стъпки за реинтегриране на завръщащите се участници.

Екологично устойчиви и отговорни практики

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да насърчават екологично устойчиво и отговорно поведение сред своите участници, като повишават осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Тези принципи следва да намерят отражение в подготовката и изпълнението на всички дейности по програмата по-специално чрез използването на специфична финансова подкрепа, предоставена от програмата за насърчаване на устойчиви начини на пътуване. Организациите, предоставящи образование и обучение, следва да интегрират тези принципи в ежедневната си работа и да насърчават активно промяната в нагласите и поведението на своите учещи и персонал.

Цифровата трансформация в образованието и обучението

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ програмата подкрепя всички участващи организации за включване на използването на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и повишаване на качеството на тяхното учене и преподаване. Институциите за ПОО следва също така да повишават осведомеността сред своите учещи относно наличните в рамките на програмата възможности за придобиване и по-нататъшно развиване на съответните цифрови умения, включително стажове по програмата „Цифрова възможност“ за обучаващи се в рамките на ПОО и наскоро завършили образованието си лица3 . Освен това участниците от персонала могат да се възползват от стажове по програмата „Цифрова възможност“: дейности за мобилност, които им дават възможност да придобият цифрови умения и да изградят своя капацитет за обучение, преподаване и изпълнение на други задачи с помощта на цифрови инструменти. Такива дейности могат да се организират с всеки от наличните формати за мобилност на персонала.

Участие в демократичния живот

Програмата е предназначена да подпомага участниците да откриват ползите от активното гражданство и участие в демократичния живот. Подкрепените дейности за мобилност следва да укрепват уменията за участие в различни сфери на гражданското общество, както и да развиват социалните и междукултурните компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Когато е възможно проектите следва да предлагат възможности за участие в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране чрез формални или неформални дейности за учене. Те трябва също така да подобряват познаването на Европейския съюз и общите европейски ценности от участниците, включително зачитането на демократичните принципи, човешкото достойнство, единството и многообразието, междукултурния диалог, както и европейското социално, културно и историческо наследство.

Дейности

В настоящия раздел са представени видовете дейности, които могат да бъдат подкрепени със средства по програмата „Еразъм+“ в рамките както на краткосрочни проекти, така и на акредитирани проекти.

За всяка дейност може да се предостави допълнителна подкрепа на лица, придружаващи участници с по-малко възможности, непълнолетни лица или младежи, които се нуждаят от надзор. Придружаващите лица могат да бъдат подпомагани за цялата продължителност на дейността или за част от нея.

Мобилност на членове на персонала

Допустими дейности

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги (от 2 до 60 дни)
 • Командировки с цел преподаване или обучение (от 2 до 365 дни)
 • Курсове и обучения (от 2 до 30 дни, най-много 10 дни такса за курс на участник)

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на членове на персонала могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Изпълняваните дейности трябва да отговарят на следните качествени изисквания: 

Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги: участниците могат да прекарат период от време в приемаща организация в друга държава с цел да усвоят нови практики и да почерпят нови идеи посредством наблюдение и взаимодействие с колеги, експерти или други специалисти в ежедневната им работа в приемащата организация.

Командировки с цел преподаване или обучение: участниците могат да прекарат период от време в преподаване или предоставяне на обучение на учещи в приемаща организация в друга държава, като начин да се учат чрез изпълнение на своите задачи и обмен на опит с колеги.

Курсове и обучения: участниците могат да се възползват от структуриран курс или сходен вид обучение, предоставено от квалифицирани специалисти, основано на предварително определена програма за обучение и резултати от обучението.

Обучението трябва да включва ясен транснационален компонент, например чрез насърчаване на учебното взаимодействие между участниците от различни държави или чрез интегриране на други елементи на транснационалното прехвърляне на практики, като например силно участие на персонал в областта на ПОО от приемащата държава, които да взаимодействат с идващи от чужбина колеги и да им демонстрират своите практики.

Съдържанието на курсовете и обучението трябва да съответства на професионалните умения на участващия персонал и на целите на проекта или акредитацията.

Подкрепяните дейности могат да включват например курсове и обучения, организирани от публични институции или доброволчески организации, дейности, организирани като част от обмен на практики между организации в различни държави, както и предлагани на пазара курсове и обучения.  Не се подкрепят изцяло пасивни дейности като слушане на лекции, речи или масови конференции. Конференциите и събитията с подобно наименование могат да бъдат разглеждани за финансиране само ако участниците прекарват по-голямата част от времето си в структурирано обучение, семинари, практически упражнения, обмен на практики с колеги или други форми на активно учене.

Кандидатите следва да са наясно, че всички доставчици на курсове са напълно независими от програмата „Еразъм+“ и действат като доставчици на услуги на свободния пазар. Следователно изборът на курсове и обучения е отговорност на организацията бенефициер. Следните стандарти за качество са на разположение за насочване на кандидатите при избора им: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Допустими участници

Допустими участници могат да бъдат учители, обучители и всички други експерти и персонал, които не са преподаватели и които работят в областта на първоначалното професионално образование и обучение (първоначално ПОО) и на продължаващото професионално образование и обучение (продължаващо ПОО).

В допустимия непреподавателски персонал се включва персонал, работещ в първоначалното и в продължаващото ПОО, било в доставчици на ПОО (като управленски персонал, служители в областта на международната мобилност, координатори по „Еразъм+“ и др.) или в други организации, извършващи дейност в областта на професионалното образование и обучение (например обучители в местни дружества партньори, съветници, координатори по „Еразъм+“, координатори на политики, отговарящи за професионалното образование и обучение, и др.).

Участниците трябва да работят в изпращащата организация или да работят редовно с изпращащата организация, за да подпомагат изпълнението на основните дейности на организацията (например като външни и собствени обучители, експерти или доброволци).

Във всички случаи задачите, които свързват участника с изпращащата организация, трябва да бъдат документирани по такъв начин, че националната агенция да може да провери тази връзка (например с договор за работа или за доброволческа дейност, описание на задачите или подобен документ). Националните агенции установяват прозрачна и последователна практика относно това кое представлява приемливи работни отношения и подкрепяща документация в техния национален контекст.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се провеждат в чужбина в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Освен това организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“, могат да изпращат участници в дейности за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и за командировки с цел преподаване или обучение в трети държави, които не са асоциирани към програмата (региони 1—14, посочени в част А: Допустими държави).

Документиране на резултатите от обучението

Изискванията за документиране на резултатите от обучението са установени в стандартите за качество на програмата „Еразъм+“ и са доразвити в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства по проекта.

Преди дейността за мобилност изпращащата организация, приемащата организация и участникът трябва да съгласуват споразумение за обучение (или подобен документ), в което се посочват очакваните резултати от обучението на участника. За курсове и обучение вместо споразумение за обучение може да се използва програма на курса.

След приключване на дейността постигнатите от участника резултати от обучението трябва да бъдат признати чрез издаване на документ за мобилност „Европас“ или подобен документ. Организацията бенефициер трябва да съхранява копие от издадения документ като доказателство, че е изпълнила дейността.

Мобилност на учещи

Допустими дейности

 • Участие в конкурси за умения в областта на ПОО (от 1 до 10 дни)
 • Групова мобилност на учещи в системата на ПОО (от 2 до 30 дни, най-малко двама учещи в системата на ПОО в група)
 • Краткосрочна образователна мобилност на учещи в системата на ПОО (от 10 до 89 дни)
 • Дългосрочна образователна мобилност на учещи в системата на ПОО („ЕразъмПро“) (от 90 до 365 дни)

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на учещи могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Изпълняваните дейности трябва да отговарят на следните качествени изисквания: 

Участие в конкурси за умения в областта на ПОО: Обучаващите се в рамките на ПОО могат да участват в международни секторни събития, при които състезателната демонстрация на умения е от основно значение за популяризиране, признаване и обмен на опит, ноу-хау и технологични иновации в ПОО4 . Предвидено е финансиране и за членовете на персонала, наставниците или експертите, които придружават учещите по време на дейността.

Групова мобилност на учещи в системата на ПОО: група учещи от изпращащата организация могат да прекарат известно време в съвместно учене със свои връстници в партньорски доставчик на ПОО в чужбина. Изпращащата организация трябва да планира дейностите за учене в сътрудничество с доставчик на ПОО партньор в приемащата държава5 . През цялата продължителност на дейността учещите трябва да се придружават от учители, обучители или други квалифицирани служители в сферата на образованието от изпращащата организация , които да ръководят техния учебен процес. Ако е необходимо, други възрастни също могат да действат като придружаващи лица, за да подпомогнат придружаващия персонал6 .

Краткосрочна образователна мобилност на учещите в системата на ПОО: Обучаващите се в рамките на ПОО могат да прекарат период на учене в чужбина в партньорска организация, доставчик на услуги в областта на ПОО, в дружество или в друга организация, чиято дейност е свързана с областта на ПОО или с пазара на труда. Периодът на учене трябва да включва силен работен компонент, като за всеки участник трябва да се определи индивидуална програма за обучение. За участниците с по-малко възможности мобилността може да бъде организирана с минимална продължителност от 2 дни, ако това е обосновано.

Дългосрочна образователна мобилност на учещи в системата на ПОО („ЕразъмПро“): Обучаващите се в рамките на ПОО могат да прекарат по-дълъг период на учене в чужбина в партньорска организация, доставчик на услуги в областта на ПОО, в дружество или в друга организация, чиято дейност е свързана с областта на ПОО или с пазара на труда. Периодът на учене трябва да включва силен работен компонент, като за всеки участник трябва да се определи индивидуална програма за обучение.

Моля, обърнете внимание, че разликата между форматите на груповите и индивидуалните дейности не се основава на условията за пътуване и настаняване, а  на изискванията на програмите за колективно или индивидуално обучение, както е описано по-долу в раздел „Документиране на резултатите от обучението“. Съответно се предоставя различно ниво на организационна подкрепа за груповите и индивидуалните дейности, както е предвидено в правилата за финансиране, представени в края на настоящата глава.

Допустими участници

Допустими участници могат да бъдат учещи и чираци в първоначалното професионално образование и обучение (първоначално ПОО) и на продължаващото професионално образование и обучение (продължаващо ПОО). Участниците трябва да са записани в допустима програма за първоначално ПОО или продължаващо ПОО7 .

Лица, завършили наскоро обучението си (включително бивши чираци) в допустими програми за първоначално и продължаващо ПОО могат да участват до 12 месеца след завършването си. В случай че участниците изпълняват задължения по отношение на гражданска или военна служба след завършването, периодът на допустимост ще бъде удължен с времетраенето на тази служба. Участниците в групова мобилност трябва да бъдат записани в допустима програма за първоначално ПОО8 .

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се провеждат в чужбина в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Освен това организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“, могат да изпращат учещи за краткосрочна мобилност, дългосрочна мобилност („ЕразъмПро“) и конкурси за умения в областта на ПОО в трети държави, които не са асоциирани към програмата (региони 1—14, посочени в част А: Допустими държави).

Груповата мобилност на учещи в системата на ПОО трябва да се осъществява в приемащ доставчик на ПОО. По изключение дейностите могат да се осъществяват на друго място в държавата на приемащата организация, ако това е обосновано от съдържанието и качеството на дейността. В този случай пътуването на участниците от приемащата организация до мястото на провеждане няма да се считат за дейност за транснационална мобилност. Поради това за тази цел не могат да бъдат поискани допълнителни средства.

Освен това груповата мобилност на учащи в рамките на ПОО може да се осъществява в седалище на институция на Европейския съюз, ако дейността е организирана в институция на ЕС или в сътрудничество с нея9 .

Независимо от мястото на провеждане, в груповите дейности трябва да участват ученици от най-малко две държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата.

Документиране на резултатите от обучението

Изискванията за документиране на резултатите от обучението са установени в стандартите за качество на програмата „Еразъм+“ и са допълнително конкретизирани в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства по проекта.

Дейности за индивидуална мобилност: преди дейността изпращащата организация, приемащата организация и участникът трябва да съгласуват споразумение за обучение (или подобен документ), в което се посочват очакваните резултати от обучението на участника. След приключване на дейността постигнатите от участника резултати от обучението трябва да бъдат признати чрез издаване на документ за мобилност „Европас“ или подобен документ. Организацията бенефициер трябва да съхранява копие от издадения документ като доказателство, че е изпълнила дейността.

Дейности за групова мобилност: трябва да се определи програма за обучение за цялата група (не се изискват индивидуални споразумения за обучение). След приключване на дейността организацията бенефициер трябва да съхранява програмата за обучение и списък на участниците (включително придружаващите лица) като доказателство, че е изпълнила дейността.

Други подкрепяни дейности

Допустими дейности

 • Поканени експерти (от 2 до 60 дни)
 • Приемане на учители и преподаватели за обучение (от 10 до 365 дни)

Изпълняваните дейности трябва да отговарят на следните качествени изисквания: 

Поканени експерти: организациите могат да канят обучители, учители, експерти по политиката или други квалифицирани специалисти от чужбина, които могат да допринесат за подобряване на преподаването, обучението и ученето в приемащата организация. Например поканените експерти могат да предоставят обучение на персонала на приемащата организация, да демонстрират нови методи на преподаване или да помогнат за предаването на добри практики в организацията и управлението.

Приемане на учители и преподаватели за обучение: кандидатстващите организации могат да приемат учители, преминаващи обучение, които искат да осъществят стаж в чужбина. Приемащата организация ще получи подкрепа за подготвянето на дейността, а подкрепата за пътуване и индивидуалната подкрепа за участника следва да се предоставят от изпращащата институция (която също може да кандидатства за финансиране по програмата „Еразъм+“ за тази цел).

Допустими участници

Поканени експерти могат да бъдат всички лица от друга държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, които могат да предоставят експертен опит и обучение, съответстващи на нуждите и целите на организацията, която ги кани.

Приемането на учители и преподаватели в процес на обучение е достъпно за участници, които следват или наскоро са завършили10  образователна програма за подготовка на учители (или сходен вид образователна програма за обучители или преподаватели) в друга държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Мястото на изпълнение за поканените експерти и учителите/преподавателите, преминаващи обучение, винаги е организацията бенефициер (включително членовете на консорциума).

Документиране на резултатите от обучението

По отношение на поканените експерти програмата за обучение, която експертът ще предостави, трябва да бъде съгласувана с приемащата организация преди дейността. След приключване на дейността организацията бенефициер трябва да съхранява осъществената програма за обучение като доказателство, че е изпълнила дейността.

По отношение на приетите учители и преподаватели за обучение са приложими изискванията, описани за дейностите за индивидуална мобилност на учещи.

Подготвителни посещения

Какво представлява подготвителното посещение?

Подготвителното посещение представлява посещение на бъдеща приемаща организация от страна на персонал от изпращащата организация с цел по-добра подготовка на дейност за мобилност на учещи и персонал.

Кога може да се организира подготвително посещение?

Всяко подготвително посещение трябва да има ясни мотиви и да служи за подобряване на приобщаващия характер, обхвата и качеството на дейностите за мобилност.

Например подготвителни посещения могат да бъдат организирани с цел да се подготви по-добре мобилността на участниците с по-малко възможности, да се започне работа с нова организация партньор или да се подготвят по-продължителни дейности за мобилност.

Могат да се организират подготвителни посещения при подготовката на всеки вид мобилност на учещи или персонал с изключение на „курсове и обучения“.

Кой може да участва в подготвително посещение?

Подготвителни посещения могат да се извършват от всички лица, които отговарят на условията за дейности за мобилност на членове на персонала и участват в организацията на проекта.

По изключение учещите, които ще участват в дългосрочна образователна мобилност, и участниците с по-малко възможности във всеки вид дейност могат да участват в подготвителни посещения за съответните дейности.

Най-много три лица могат да участват в подготвително посещение, като може да се организира не повече от едно подготвително посещение на приемаща организация.

Къде се провеждат подготвителните посещения?

Подготвителните посещения се провеждат в помещенията на бъдещата приемаща организация или в което и да било друго място на изпълнение, където се планира осъществяването на дейностите за мобилност. Правилата, които са в сила за места на изпълнение за дейности за мобилност на учещи и членове на персонала, се прилагат и за подготвителните посещения, свързани с тези дейности.

Краткосрочни проекти за мобилност на учещи и членове на персонала в системата на професионалното образование и обучение

Краткосрочните проекти за мобилност на учещи и членове на персонала са прост и лесен начин за тях да се възползват от програмата „Еразъм+“. Целта на тези проекти е да се даде възможност на бенефициерите да подготвят по лесен начин редица дейности и да придобият опит в програмата.

За да не се усложняват, краткосрочните проекти включват ограничение на броя на участниците и на продължителността на проекта. Форматът е отворен само за отделни организации, но не и за координатори на консорциуми. Акредитираните организации не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти, тъй като вече имат постоянен достъп до финансиране по програмата „Еразъм+“.

Заявлението за краткосрочни проекти включва списък и описание на дейностите, които кандидатстващата организация планира да организира.

Критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Право да кандидатстват11  имат следните организации:

 • Организации, предоставящи първоначално или продължаващо професионално образование и обучение12
 • Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на професионалното образование и обучение
 • Дружества и други публични или частни организации, които приемат, обучават или по друг начин работят с учещи и чираци в професионалното образование и обучение

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на професионалното образование и обучение, не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти.

Допустими държави

Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установен кандидатът.

Крайни срокове за кандидатстване

Кръг 1 (за всички национални агенции): 20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време)

Кръг 2: Националните агенции може да решат да определят втори краен срок (Кръг 2).

В този случай националната агенция информира кандидатите чрез своя уебсайт. За кръг 2 кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от 1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Начални дати на проектите

За проектите може да се избират следните начални дати:

 • Кръг 1: между 1 юни и 31 декември същата година
 • Кръг 2 (ако е определен): между 1 януари и 31 май следващата година.

Продължителност на проектите

Между 6 и 18 месеца

Брой заявления

В рамките на един кръг на процедурата по подбор дадена организация може да кандидатства само за един краткосрочен проект в областта на професионалното образование и обучение.

Организациите, които получават безвъзмездни средства за краткосрочен проект в рамките на първия кръг за заявления, не могат да кандидатстват за втория кръг от същата покана за представяне на предложения.

В рамките на период от пет последователни години на провеждане на покани за представяне на предложения организациите могат да получат максимум трикратно безвъзмездни средства за краткосрочни проекти в областта на професионалното образование и обучение. Безвъзмездните средства, получени през периода 2014—2020 г., не се отчитат при изчисляването на този лимит.

Допустими дейности

Всички видове дейности за професионално образование и обучение. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“. За да бъдат допустими, заявленията трябва да включват най-малко една дейност за мобилност на персонала или учещите.

Обхват на проекта

В заявлението за краткосрочен проект могат да бъдат включени максимум 30 участници в дейности за мобилност.

Подготвителните посещения и участието на придружаващи лица няма да се вземат предвид при изчисляването на този лимит.

Подкрепящи организации

Подкрепяща организация е организация, която оказва подкрепа на организацията бенефициер по отношение на практическите аспекти на изпълнението на проекта, които не се отнасят до основните задачи на проекта (както е определено в стандартите за качество на програмата „Еразъм“).

Всяка организация, работеща в областта на образованието и обучението, може да стане подкрепяща организация. Ролята и задълженията на подкрепящите организации трябва да бъдат официално определени между тях и организацията бенефициер. Подкрепящата организация извършва дейността си под надзора на организацията бенефициер, която продължава да носи крайната отговорност за резултатите и качеството на изпълнените дейности. Всички приноси на подкрепящите организации трябва да съответстват на стандартите за качество на програмата „Еразъм“.

Приемащите организации, които предоставят учебно съдържание и наставничество на участниците от организацията бенефициер, не се считат за подкрепящи организации, освен ако в същото време не подпомагат бенефициера в други задачи по управление на проекта, които обикновено се изпълняват от изпращащата организация.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 60 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • профилът, опитът, дейностите и целевата група учещи на кандидата са свързани с областта на професионалното образование и обучение
 • проектното предложение е свързано с целите на действието
 • предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • проектното предложение е свързано със следните конкретни приоритети:
  • подкрепа за нови участници и организации с по-малко опит
  • подкрепа за участници в дейности по „ЕразъмПро“
  • подкрепа за участници с по-малко възможности

Качество на структурата на проекта (максимален резултат: 50 точки)

Доколко:

 • целите на проектното предложение отговарят на потребностите на кандидатстващата организация, на нейния персонал и учещи по ясен и конкретен начин;
 • предложените дейности са подходящи за постигането на целите на проекта;
 • има ясен работен план за всяка от предложените дейности;
 • проектът включва екологично устойчиви и отговорни практики;
 • проектът включва използване на цифрови инструменти (по-специално на eTwinning за първоначално ПОО и EPALE за продължаващо ПОО) и методи за учене за допълване на дейностите, свързани с физическа мобилност, и подобряване на сътрудничеството с приемащите организации партньори.

Качество на последващите действия (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • кандидатът е определил ясно задачите и отговорностите за изпълнение на дейностите в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • кандидатът е предложил конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от дейностите за мобилност в редовната работа на организацията;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за оценка на резултатите от проекта;
 • кандидатът е предложил конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на кандидатстващата организация, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз.

Акредитирани проекти за мобилност на учещи и членове на персонала в системата на професионалното образование и обучение

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на професионалното образование и обучение, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на специално направление за финансиране, отворено само за тях. Тъй като заявленията се основават на предварително одобрен план по програмата „Еразъм“, към момента на кандидатстването за средства не се изисква подробен списък и описание на планираните дейности. Вместо това в заявленията се отделя особено внимание на изчисляването на бюджета, необходим за следващия набор от дейности.

Критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да притежават валидна акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на професионалното образование и обучение към началната дата на проекта.

Консорциум за мобилност

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ за координатори на консорциум за мобилност, трябва да кандидатстват за формата на консорциум за мобилност.

Списъкът на членовете на консорциума за мобилност трябва да бъде приложен към заявлението и да включва най-малко една организация член освен координатора.

Всяка организация, която отговаря на критериите за допустимост за акредитация по програмата „Еразъм“ в същата област, може да стане член на консорциум за мобилност. Всички планирани организации членове на консорциума трябва да са от една и съща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, с координатора на консорциума за мобилност.

От членовете на консорциума не се изисква да имат акредитация по програмата „Еразъм“.

Организациите, участващи в консорциум за мобилност, могат да получат финансиране или да изпълняват по максимум две споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в областта на професионалното образование и обучение по ключово действие 1 в рамките на една покана за представяне на предложения. Следователно организациите в областта на ПОО, които получават безвъзмездни средства по краткосрочен проект или по акредитиран проект, могат да участват допълнително като членове само в един консорциум за мобилност в областта на ПОО. Останалите организации могат да участват в до два консорциума за мобилност.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Краен срок за кандидатстване

20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време)

Начална дата на проекта

1 юни същата година

Продължителност на проектите

Всички акредитирани проекти ще са с първоначална продължителност от 15 месеца. Ако това е обосновано, бенефициерите могат да поискат удължаване на проектите си до обща продължителност от 24 месеца. Удължаването се извършва след 12 месеца от изпълнението, освен ако националната агенция не реши друго.

Брой заявления

Акредитираните организации могат да кандидатстват само веднъж в рамките на даден кръг на процедурата по подбор.

Допустими дейности

Всички видове дейности за професионално образование и обучение. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“.

За да бъдат допустими, заявленията трябва да включват най-малко една дейност за мобилност на персонала или учещите.

Обхват на проекта

Броят на участниците, които могат да бъдат включени в акредитирани проекти, не е ограничен, освен с ограниченията, определени на етапа на разпределението на бюджета.

Проектите не могат да разпределят повече от 20 % от отпуснатите безвъзмездни средства за дейности с трети държави, които не са асоциирани към програмата13 . Тези възможности са предназначени да насърчат организациите в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, да развиват дейности за изходяща мобилност с няколко трети държави, които не са асоциирани към програмата. Тези дейности се очаква да придобият възможно най-широк географски обхват.

Разпределение на бюджета

Качеството на плана „Еразъм“ на кандидата е оценено на етапа на кандидатстване за акредитация и поради това на етапа на разпределение на бюджета не се извършва качествено оценяване. Всички допустими заявления за предоставяне на безвъзмездни средства ще получат финансиране.

Размерът на отпуснатите безвъзмездни средства ще зависи от редица елементи:

 • общия наличен бюджет за разпределение между акредитираните кандидати
 • исканите дейности (включително прогнозния бюджет, необходим за изпълнението им)
 • основния и максималния размер на безвъзмездните средства
 • следните критерии за разпределение: резултатите на кандидата, приоритетите на политиката и географския баланс (ако се прилага от националната агенция)

Подробните правила относно основния и максималния размер на безвъзмездните средства, оценяването по критериите за разпределение, претеглянето на всеки критерий, методът на разпределение и наличният бюджет за акредитираните проекти ще бъдат публикувани от националната агенция преди крайния срок по поканата.

Какви са правилата за финансиране?

Следните правила за финансиране се прилагат за краткосрочни проекти и акредитирани проекти за мобилност на учещи и персонал в областта на професионалното образование и обучение.

Различните бюджетни категории са независими една от друга: за всеки индивидуален участник бенефициерът може да поиска всички приноси към допустимите единични разходи или само някои от тях (ако останалите разходи се покриват по друг начин). Средствата, получени от програмата „Еразъм+“, могат да бъдат допълнени от самата организация бенефициер, от други фондове на ЕС, от дарения или от принос на участниците. В случай че бенефициерът поиска принос от участниците, последният трябва да продължи да отговаря на съответните разпоредби на стандартите за качество на „Еразъм+“. По-специално такива приноси не трябва да създават пречки пред включването на участници с по-малко възможности.

Бюджетна категория - Организационна подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта, които не са обхванати от други категории разходи.

Например: подготовка (педагогическа, междукултурна и друга), наставничество, мониторинг и подкрепа на участниците по време на мобилност, услуги, инструменти и оборудване, необходими за изпълнение на проектите, виртуалните компоненти в смесени дейности, признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите и осигуряване на публична видимост на финансирането от Европейския съюз.

Организационната подкрепа покрива разходите, направени както от изпращащите, така и от приемащите организации (с изключение на мобилността на членове на персонала за курсове и обучения). Разпределението на получените безвъзмездни средства ще бъде договорено между двете организации.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

Сума

100 EUR

 • ­на участник в мобилност на членове на персонала за курсове и обучения
 • ­на поканен експерт
 • ­на приет учител или преподавател за обучение
 • ­на участник в конкурси за умения в областта на ПОО
 • ­на учещ в групова мобилност

350 EUR; 200 EUR след стотния участник в същия вид дейност

 • ­на участник в краткосрочна образователна мобилност на учещи в системата на ПОО
 • ­на участник в мобилност на членове на персонала за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и за командировки с цел преподаване или обучение

500 EUR

 • ­на участник в дългосрочна образователна мобилност на обучаващи се в рамките на ПОО („ЕразъмПро“)
 • ­на участник във всяка индивидуална дейност, провеждана в трета държава, която не е асоциирана към програмата

Бюджетна категория - Пътни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Принос към пътните разходи на участниците и на придружаващите ги лица от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Общото правило е, че на разстояние под 500 km участникът ще пътува с транспортни средства с ниски емисии.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието по въздух между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността14  с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния15 .

Сума

Разстояние на пътуване Екологично пътуване Неекологично пътуване
10—99 km: 56 EUR 28 EUR
100—499 км: 285 EUR 211 EUR
500—1999 км: 417 EUR 309 EUR
2000—2999 km: 535 EUR 395 EUR
3000—3999 km: 785 EUR 580 EUR
4000—7999 km: 1188 EUR 1188 EUR
8000 km или повече: 1735 EUR 1735 EUR

Бюджетна категория - Индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Дневни разходи на участниците и на придружаващите ги лица16  по време на дейността.

Ако е необходимо, дневните разходи са допустими за времето за пътуване преди и след изпълнението на дейността, като за участниците и придружаващите ги лица, които получават безвъзмездни средства за неекологично пътуване, са предвидени максимум два дни за пътуване, а в случай на безвъзмездни средства за екологично пътуване — максимум шест дни за пътуване.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на лицата, продължителността на престоя и приемащата държава17 .

Сума

Категория участници Група държави 1 Група държави 2 Група държави 3
Персонал 107 - 191 EUR 95 - 169 EUR 84 - 148 EUR
Учещи в системата на ПОО 48 - 127 EUR 41 - 110 EUR 36 - 93 EUR

По-горе са изложени допустимите диапазони за основните ставки за ден от дейността. В рамките на тези диапазони всяка национална агенция ще определи точните основни ставки за управляваните от нея проекти и ще публикува тази информация на своя уебсайт.

Основната ставка се изплаща до 14-ия ден на дейността (включително дните за пътуване). От 15-ия ден платимата ставка ще възлиза на 70 % от основната ставка. Платимите ставки се закръглят до най-близкото цяло евро.

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване

Допустими разходи и приложими правила         

Подкрепа за приобщаване за организации: Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности.

Сума

125 EUR на участник

Подкрепа за приобщаване за участници: Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“). Подкрепа за приобщаване може да се окаже и на служители с по-малко възможности, които поемат ролята на придружаващи лица или участват в подготвително посещение.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Подготвителни посещения

Допустими разходи и приложими правила         

Пътни и дневни разходи за участие в подготвително посещение.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

Сума

680 EUR на участник при максимум трима участници в посещение

Бюджетна категория - Такси за курсове

Допустими разходи и приложими правила         

Разходи за покриване на таксите за записване за формата за мобилност на персонала „Курсове и обучение“.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на дейността.

Сума

80 EUR на участник на ден; всеки член на персонала може да получи максимум 800 EUR под формата на такси за курсове в рамките на едно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Бюджетна категория - Езикова подкрепа

Допустими разходи и приложими правила         

Разходи, свързани с осигуряването на материали за изучаване на езици и обучение на участници, които се нуждаят от подобряване на познанията си по езика, който ще използват, за да учат или да се обучават по време на дейността си.

Езикова подкрепа е налична за участниците в следните видове дейности: при обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги, командировки с цел преподаване и обучение, краткосрочна образователна мобилност на учещи в системата на ПОО и дългосрочна образователна мобилност на учещи в системата на ПОО („ЕразъмПро“).

Подкрепата се изплаща само ако участникът не може да получи онлайн езикова подкрепа поради липса на необходимия език или ниво или поради специфични пречки, с които се сблъскват участниците с по-малко възможности. Горепосочените условия не важат за засилената подкрепа, предоставяна за участниците в „ЕразъмПро“.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

Сума

150 EUR на участник

Освен това: 150 EUR засилена езикова помощ на участник в „ЕразъмПро“

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила         

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Високи пътни разходи на участниците и на придружаващите ги лица, които не могат да бъдат подкрепени от стандартната категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки.  Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват подкрепата за пътуване въз основа на единичните разходи.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция. Разходите за скъпо пътуване се прилагат в случаите, когато подкрепата за пътуване, основана на единичните ставки, не покрива 70 % от пътните разходи на участниците.

Сума

Разходи за финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=bg ↩ back
 • 3 Всеки стаж на обучаващи се в рамките на ПОО ще се счита за стаж по програмата „Цифрова възможност“, когато стажантът практикува една или повече от следните дейности: цифров маркетинг (например управление на социални медии, уеб анализ); цифров графичен, механичен или архитектурен дизайн; разработване на приложения, софтуер, скриптове или уебсайтове; инсталиране, поддръжка и управление на информационни системи и мрежи; киберсигурност; анализ на данни, извличане и визуализация; програмиране и обучение на роботи и приложения за изкуствен интелект. Общите дейности, свързани с помощ за потребителите, изпълнение на поръчки, въвеждане на данни или административни задачи не се считат за включени в тази категория. ↩ back
 • 4 Повече подробности за определението на конкурсите за умения в областта на ПОО можете да намерите в част Г — Речник на термините. ↩ back
 • 5 Програми за групови дейности, съставени изцяло или основно от налични на пазара дейности, като курсове в езикова школа или други „готови“ икономически дейности, не са допустими. Дейностите в приемащия доставчик на ПОО могат да бъдат допълнени с определен период от време за практикуване на учене в процеса на работа в дадено дружество. Ако това е от значение за програмата за обучение на дейността, учещите могат да прекарат част от периода на мобилност в съвместни пътувания до места сред природата, културни обекти, международни състезания или подобни учебни дейности. Такова съдържание обаче винаги трябва да бъде второстепенно по отношение на основните дейности за учене и да бъде интегрирано в програма за партньорско обучение, разработена от двамата доставчици на ПОО. ↩ back
 • 6 Във всички случаи изпращащите и приемащите организации остават отговорни за пълното спазване на приложимите правила и закони в изпращащите и приемащите държави. ↩ back
 • 7 Допустимите програми за първоначално ПОО и продължаващо ПОО във всяка държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, се определят от компетентния национален орган и се публикуват на уебсайта на съответната национална агенция. ↩ back
 • 8 Компетентният национален орган решава дали всички или само някои програми за първоначално ПОО са допустими за дейности за групова мобилност. ↩ back
 • 9 Седалищата на институциите на Европейския съюз са градовете Брюксел, Франкфурт, Люксембург, Страсбург и Хага. Дейностите в седалищата на институциите на Европейския съюз ще се считат за транснационална мобилност, като финансиране (както е описано в раздел „Какви са правилата за финансиране?“) може да бъде поискано за всички участници, независимо от държавата им на произход. ↩ back
 • 10 Наскоро завършилите имат право да участват до 12 месеца след дипломирането си. В случай че участниците изпълняват задължения по отношение на гражданска или военна служба след завършването, периодът на допустимост ще бъде удължен с времетраенето на тази служба. ↩ back
 • 11 Допустимите организации във всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, се определят от компетентния национален орган и се публикуват на уебсайта на съответната национална агенция заедно с подходящи примери. ↩ back
 • 12 Доставчиците на ПОО със специален статут и под надзора на националните органи в друга държава може да се наложи да кандидатстват пред националната агенция на държавата, която упражнява надзор. За точна информация във всеки отделен случай се обърнете към националната агенция в приемащата държава или в държавата на съответния национален орган. ↩ back
 • 13 Бюджетните категории „Подкрепа за приобщаване за участници“ и „Извънредни разходи за скъпо пътуване“ не се вземат предвид при изчисляването на този лимит. ↩ back
 • 14 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км). ↩ back
 • 15 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg ↩ back
 • 16 В случая на придружаващи лица се прилагат ставките за членове на персонала. В изключителни случаи, когато придружаващото лице трябва да остане в чужбина за повече от 60 дни, подкрепа за допълнителните дневни разходи след 60-ия ден ще бъде предоставяна по бюджетен ред „Подкрепа за приобщаване“. ↩ back
 • 17

  Приемаща група държави за държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата:

  Група държави 1: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швеция;

  Група държави 2: Чехия, Естония, Гърция, Испания, Кипър, Малта, Португалия, Словения, Словакия, Латвия;

  Група държави 3: България, Хърватия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Турция.

  Приемаща група държави за трети държави, които не са асоциирани към програмата:

  Група държави 1: Япония, Израел, Южна Корея, Грузия, Аржентина, Армения, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Съединени щати, Обединено кралство, Швейцария, Бахрейн, Азербайджан, Судан, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Винсънт и Гренадини, Обединени арабски емирства, Хонконг, Ливан, Виетнам, Мексико, Тайван, Молдова, Малайзия, Танзания, Канада, Сингапур, Австралия, Тайланд, Фарьорски острови, Андора, Монако, Сан Марино, град държава Ватикан.

  Група държави 2: Индия, Казахстан, Бразилия, Демократична република Конго, Чили, Нигерия, Уганда, Либерия, Джибути, Корейска народнодемократична република, Узбекистан, Туркменистан, Доминиканска република, Ямайка, Беларус, Либия, Сирия, Куба, Йемен, Кения, Руанда, Сейшелски острови, Антигуа и Барбуда, Бруней, Черна гора, Малави, Барбадос, Сейнт Лусия, Гренада, Доминика, Уругвай, Албания, Китай, Филипини, Перу, Венесуела, Панама, Гана, Чад, Гвиана, Египет, Мароко, Кирибати, Оман, Босна и Херцеговина, Иран, Мозамбик, Сенегал, Мавриций, Катар, Йордания, Индонезия, Лаос, Южна Африка, Етиопия, Бангладеш, Еквадор, Парагвай, Коста Рика, Кот д'Ивоар, Сиера Леоне, Габон, Хаити, Бахамски острови, Папуа-Нова Гвинея, Микронезия, Украйна, Киргизстан, Русия, Палестина.

  Група държави 3: Непал, Малдивски острови, Таджикистан, Никарагуа, Замбия, Гвинея, Конго, Ботсуана, Белиз, Самоа, Маршалови острови, Палау, Тувалу, Науру, острови Кук, Ниуе, Нова Зеландия, Пакистан, Бутан, Ел Салвадор, Суринам, Гватемала, Хондурас, Сомалия, Тринидад и Тобаго, Алжир, Колумбия, Гамбия, Фиджи, Соломонови острови, Вануату, Камбоджа, Зимбабве, Бурунди, Монголия, Камерун, Източен Тимор, Шри Ланка, Мадагаскар, Мали, Того, Сао Томе и Принсипи, Тонга, Боливия, Бенин, Лесото, Макао, Тунис, Ирак, Буркина Фасо, Екваториална Гвинея, Централноафриканска република, Гвинея Бисау, Намибия, Коморски острови, Еритрея, Мианмар, Афганистан, Нигер, Мавритания, Кабо Верде, Косово, Есватини, Южен Судан ↩ back

Tagged in:  Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение