Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Erasmusackreditering på ungdomsområdet

Erasmusackrediteringar är ett verktyg för organisationer som vill skapa gränsöverskridande utbyte och samarbete och som planerar att regelbundet genomföra mobilitetsverksamheter i utbildningssyfte.

Erasmusackrediteringen på ungdomsområdet ger förenklad tillgång till finansieringsmöjligheter för programområde 1 – Mobilitet i utbildningssyfte på ungdomsområdet.

Sökande ska fastställa sina långsiktiga mål och planer vad gäller den verksamhet som ska stödjas med Erasmus+-medel, förväntade fördelar och sin strategi för projektförvaltning. Erasmusackreditering på ungdomsområdet bekräftar att sökanden har lämpliga och ändamålsenliga processer och har vidtagit åtgärder för att genomföra den mobilitetsverksamhet med utbildning av hög kvalitet som planerats och att använda dem för att gynna ungdomar.

Insatsens Mål

Erasmusackrediteringen på ungdomsområdet har följande mål:

 • Stärka unga människors personliga och yrkesmässiga utveckling genom icke-formella och informella mobilitetsverksamheter i utbildningssyfte.
 • Främja ungdomars egenmakt, aktiva medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet.
 • Främja ungdomsarbete av god kvalitet på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå genom att öka kapaciteten hos organisationer som är verksamma på ungdomsområdet och stödja fortbildning för ungdomsarbetare.
 • Främja integration och mångfald, interkulturell dialog och värdena solidaritet, lika möjligheter och mänskliga rättigheter bland ungdomar i EU.

Tillgång till finansiering för godkända sökande

Sökande som godkänns för Erasmusackreditering på ungdomsområdet får förenklad tillgång till följande finansieringsmöjligheter inom programområde 1 på ungdomsområdet:

 • Mobilitetsprojekt för unga – ungdomsutbyten
 • Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare

Den årliga ansökningsomgången för finansiering av ackrediterade projekt beskrivs i avsnittet ”Mobilitetsmöjligheter för organisationer med Erasmusackreditering på ungdomsområdet”. 

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

Följande typer av organisationer får ansöka:

 • ideella organisationer, föreningar, icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande företag som arbetar med samhällsansvar.

De sökande organisationerna måste vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

Sista ansökningsdag

1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Kvalitetsstandarder för Erasmus på ungdomsområdet

Organisationer som ansöker om Erasmusackreditering på ungdomsområdet måste förbinda sig att följa de kvalitetsstandarder för Erasmus på ungdomsområdet som anges på Europawebbplatsen.

Kvalitetsnormer för Erasmus+ – mobilitetsprojekt – Ungdom | Erasmus+ (europa.eu)

Urvalskriterier

De sökande måste ha tillräcklig operativ och yrkesmässig kapacitet för att genomföra den föreslagna verksamhetsplanen, inbegripet minst två års relevant erfarenhet av genomförande av verksamheter på ungdomsområdet.

Du hittar mer information om de allmänna kriterierna för operativ kapacitet och de särskilda kraven för organisationer som ansöker om ackreditering i del C i denna handledning.

Uteslutningskriterier

Sökande organisationer måste lämna en undertecknad förklaring där de försäkrar på heder och samvete att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i del C i denna handledning, att innehållet i den inlämnade ansökan har författats av den sökande organisationen och att inga andra organisationer eller externa personer har betalats för att utarbeta ansökan.

Tilldelningskriterier

Kvaliteten på förslagen kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående tilldelningskriterier och viktningar. För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 70 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans (högst 20 poäng)

Organisationens relevans för ungdomsområdet och åtgärdens syften när det gäller

 • organisationens mål och principer,
 • organisationens målgrupper,
 • organisationens vanliga verksamhet,
 • organisationens erfarenhet på ungdomsområdet.
 • Förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.

Strategisk utveckling (högst 40 poäng)

I vilken utsträckning

 • de fastställda målen är relevanta och i linje med åtgärdens syften och bidrar till EU:s ungdomsstrategi,
 • de planerade aktiviteterna är lämpliga i förhållande till de fastställda behoven och målen, de planerade aktiviteterna innebär en verklig fördel för organisationen, deltagarna och deltagande organisationer och har potential för en bredare påverkan (t.ex. på lokal, regional, nationell och transnationell nivå),
 • målen och de planerade aktiviteterna integreras i organisationens ordinarie arbete och verksamhet,
 • organisationen bidrar till programmets strategi för inkludering och mångfald i programmet,
 • organisationen i sina aktiviteter bäddar in en eller flera grundläggande principer (miljömässig hållbarhet och miljöansvar, aktivt deltagande i nätverket för Erasmus+-organisationer, virtuella komponenter).

Kvalitet på ledning och samordning (högst 40 poäng)

I vilken utsträckning

 • de planerade syftena, aktiviteterna och målen är tydliga och realistiska i förhållande till den sökandes personal och interna organisation,
 • partnerskapsstrategin är balanserad och ändamålsenlig och, i förekommande fall, lämplig för att föra in nya och mindre erfarna organisationer,
 • åtgärderna för att säkerställa aktiviteternas kvalitet och säkerhet och skydd av deltagarna är lämpliga,
 • principen om aktivt deltagande av ungdomar tillämpas och deltagarna medverkar i alla etapper av den verksamhet som planeras,
 • åtgärderna för att säkerställa en god lärandedimension är lämpliga, inbegripet stöd för reflektion över och fastställande och dokumentation av läranderesultaten,
 • metoderna för att mäta organisationens framsteg mot målen (övervakning och utvärdering) och för riskhantering är lämpliga och ändamålsenliga,
 • åtgärderna som syftar till att dela projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna är lämpliga och ändamålsenliga.

Högsta antal tilldelade Erasmusackrediteringar på ungdomsområdet

I länder där intresset för Erasmusackrediteringar på ungdomsområdet är mycket stort, kan det nationella programkontoret fastställa ett högsta antal ackrediteringar som ska tilldelas. Det beslutet ska då offentliggöras på det nationella programkontorets webbplats tillsammans med den här ansökningsomgången.

Om det nationella programkontoret inte anger något högsta antal godkända ackrediteringar godkänns alla ansökningar som uppfyller minimikriterierna i denna ansökningsomgång.

Om det nationella programkontoret anger ett högsta antal godkända ackrediteringar upprättas en rangordnad förteckning över ansökningar som uppfyller minimikriterierna. Ackrediteringar beviljas från och med ansökan med den högsta poängen tills det högsta antalet tilldelade ackrediteringar har uppnåtts. Om flera sökande har samma poäng som den sista som ska tilldelas, kommer högsta antal att utökas så att alla ansökningar med det poängantalet tas med.

Giltighet

Erasmusackrediteringen på ungdomsområdet tilldelas för hela programperioden fram till 2027, med förbehåll för regelbunden övervakning och för att kraven för ackrediteringen fortsatt uppfylls och att de instruktioner som det nationella programkontoret utfärdat efterlevs. För att säkerställa att planeringen är realistisk kan den aktivitetsplan som lämnas in som en del av ansökan avse en period på tre till fyra år och ska uppdateras med jämna mellanrum.

Om det krävs en Erasmusackreditering för att delta i någon verksamhet efter slutet av programperioden 2021–2027 kan det nationella programkontoret förlänga giltighetstiden för ackrediteringen enligt villkor som Europeiska kommissionen fastställer.

Ackrediteringen kan när som helst avslutas om organisationen upphör eller efter överenskommelse mellan det nationella programkontoret och den ackrediterade organisationen. Det nationella programkontoret får ensidigt avsluta ackrediteringen på de villkor som beskrivs under ”Rapportering, övervakning och kvalitetskontroll”.  Ackrediteringen kan endast avslutas ensidigt av den ackrediterade organisationen om ackrediteringen inte har använts för att lämna in ansökningar för ackrediterade mobilitetsprojekt under minst tre år i följd.

Ingen överförbarhet

Ackreditering kan inte överföras mellan organisationer. Undantagsvis kan det nationella programkontoret när en ackrediterad organisation genomgår strukturella förändringar (t.ex. uppdelning, sammanslagning eller ändringar avseende rättslig enhet, stadga eller ägande) överföra ackrediteringen till en efterföljande organisation på grundval av en motiverad begäran.

Rapportering, övervakning och kvalitetskontroll

Slutrapport efter varje bidragsavtal

Vid utgången av varje bidragsavtal som godkänts inom ramen för Erasmusackrediteringen på ungdomsområdet ska den ackrediterade organisationen lämna in en [fn]slutrapport[ft/]För bidragsförvaltningsändamål kallas denna rapport för ”slutrapport”.[/fn] om den verksamhet som har genomförts och de mål som har uppnåtts, i enlighet med vad som specificeras i det tillämpliga bidragsavtalet.

Ackrediteringsrapport

Minst en gång under ackrediteringens giltighetstid måste organisationerna

 • rapportera om framstegen mot att uppnå sina mål,
 • rapportera om hur de säkerställer att kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet respekteras,
 • uppdatera sin verksamhetsplan.

Det nationella programkontoret kan besluta att begära in en lägesrapport om de olika punkter som anges ovan, alla punkter samtidigt eller varje punkt för sig.

Det nationella programkontoret får besluta att ersätta rapporteringskraven avseende målen och kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet med ett övervakningsbesök.

Utifrån den ackrediterade organisationens resultat av rapportering, övervakning och kvalitetskontroll, eller till följd av stora förändringar i organisationen, kan det nationella programkontoret ändra antalet och tidsplanen för lägesrapporter.

Dessutom kan ackrediterade organisationer frivilligt begära att få uppdatera sin ackreditering. Utifrån organisationens motivering ska det nationella programkontoret besluta om en uppdatering är motiverad och acceptabel.

Övervakning och kontroller

Det nationella programkontoret kan organisera övervakningsbesök, formella kontroller eller andra aktiviteter för att följa de ackrediterade organisationernas utveckling och resultat, bedöma om de avtalade kvalitetsstandarderna följs och ge stöd.

Formella kontroller kan göras i form av skrivbordskontroller eller besök hos organisationen och på andra platser där verksamheter äger eller har ägt rum. Det nationella programkontoret kan begära bistånd från programkontor eller externa experter i andra länder för att kontrollera och övervaka den verksamhet som äger rum där.

Kvalitetskontroll

Efter en rapport eller en kontroll ska det nationella programkontoret återkoppla till de ackrediterade organisationerna. Det nationella programkontoret kan också ge den ackrediterade organisationen obligatoriska eller rådgivande instruktioner om hur dess resultat kan förbättras.

Korrigerande åtgärder

När det gäller nyligen ackrediterade sökande och högriskorganisationer eller vid underlåtenhet att följa det nationella programkontorets instruktioner och tidsfrister, mycket dåligt resultat vid rapportering, övervakning och kvalitetssäkringskontroller eller överträdelser av programmets bestämmelser (inbegripet i en annan åtgärd) får det nationella programkontoret vidta följande åtgärder:

 • Anmärkning: Det nationella programkontoret kan begränsa hur mycket finansiering den ackrediterade organisationen kan ansöka om i verksamheter där en Erasmusackreditering är ett krav. Nyligen ackrediterade organisationer kan sättas under observation om det vid kontrollen av operativ kapacitet visar sig finnas en risk för låg kvalitet på genomförandet.
 • Indragning: organisationer vars ackreditering har dragits in kan inte ansöka om finansiering av verksamhet där det krävs en Erasmusackreditering. Det nationella programkontoret får också säga upp vissa eller alla löpande bidragsavtal som ingåtts inom ramen för den indragna ackrediteringen.

Observations- eller indragningsperioden fortsätter att löpa tills det nationella programkontoret fastställer att villkoren och kvalitetskraven enligt ansökningsomgången åter är uppfyllda och risken för låg prestationsnivå har åtgärdats av den ackrediterade organisationen.

Organisationer vars ackreditering dragits in eller är under observation får inte ansöka om ny ackreditering.

Om organisationen även fortsatt underlåter att följa det nationella programkontorets instruktioner och tidsfrister och är lågpresterande, eller om det förekommer upprepade eller betydande överträdelser av programmets regler (inbegripet inom en annan verksamhet), kan det nationella programkontoret avsluta ackrediteringen.

Ackrediteringen kan också när som helst avslutas om organisationen upphör eller efter överenskommelse mellan det nationella programkontoret och den ackrediterade organisationen. Det nationella programkontoret eller den ackrediterade organisationen får ensidigt avsluta ackrediteringen om inga ansökningar om finansiering har lämnats in under åtminstone tre på varandra följande år.

Tagged in:  Youth