Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen

Az Erasmus-akkreditációk olyan szervezetek/intézmények számára felkínált eszközök, amelyek meg szeretnék nyitni kapuikat a határokon átnyúló csereprogramok és együttműködések előtt, és rendszeresen terveznek végrehajtani tanulási célú mobilitási tevékenységeket.

Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció egyszerűsített hozzáférést biztosít az 1. pályázati kategória – tanulási célú mobilitási tevékenységek az ifjúság területén – finanszírozási lehetőségeihez.

A pályázóknak meg kell határozniuk az Erasmus-forrásokból támogatandó tevékenységekre vonatkozó hosszabb távú célkitűzéseiket és terveiket, a várható előnyöket, valamint a projektmenedzsmenttel kapcsolatos elképzeléseiket. Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció odaítélése megerősíti, hogy a pályázó megfelelő és eredményes folyamatokkal és intézkedésekkel rendelkezik a magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek tervek szerinti megvalósításához, és azoknak az ifjúsági területen történő hasznosításához.

A Pályázattípus Célkitűzései

Az Erasmus-akkreditáció az ifjúsági pályázattípusok területén a következő célokat tűzi ki:

 • a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének elősegítése nem formális és informális tanulási célú mobilitási tevékenységek révén;
 • a fiatalok érdekérvényesítési képességének, aktív polgári szerepvállalásának és a demokratikus életben való részvételének ösztönzése;
 • az ifjúsági munka minőségfejlesztésének előmozdítása helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek/intézmények kapacitásépítése és az ifjúságsegítők szakmai fejlődésének támogatása révén;
 • a befogadás és a sokszínűség, a kultúrák közötti párbeszéd, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeinek népszerűsítése az európai fiatalok körében.

A sikeres pályázók finanszírozáshoz jutása

Az ifjúsági Erasmus-akkreditációra sikeresen pályázók az ifjúsági szektorban egyszerűsített módon juthatnak finanszírozási lehetőségekhez a következő 1. pályázati kategórián belül:

 • fiataloknak szóló mobilitási projektek – ifjúsági cserék
 • ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek;

Az akkreditált projektek finanszírozására vonatkozó éves felhívást a „Mobilitási lehetőségek akkreditált Erasmus-szervezetek számára az ifjúság területén” című szakaszban ismertetjük. 

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak:

 • bármely nonprofit szervezet/intézmény, egyesület, nem kormányzati szervezet, európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv.

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Benyújtási határidő

Október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

Erasmus Minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen

Az ifjúsági Erasmus-akkreditációra pályázó intézmények vállalják, hogy megfelelnek az Europa weboldalon szereplő Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályoknak: Erasmus+ minőségi előírások – mobilitási projektek – Ifjúság | Erasmus+ (europa.eu).

Kiválasztási kritériumok

A pályázóknak elegendő működési és szakmai kapacitással kell rendelkezniük a javasolt cselekvési terv végrehajtásához, beleértve legalább kétéves releváns tapasztalatot az ifjúsági szektorban végzett tevékenységek végrehajtása terén.

Az általános működési kapacitásra vonatkozó feltételekről és az akkreditációra pályázókra vonatkozó konkrét követelményekről további információkat a pályázati útmutató C. részében olvashat.

Kizárási kritériumok

A pályázóknak aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben tanúsítják, hogy a pályázati útmutató C. részében felsorolt kizárási kritériumok egyike sem vonatkozik rájuk, valamint hogy a benyújtott pályázat a pályázó szervezet/intézmény által létrehozott, eredeti tartalmat foglal magában, és a pályázat elkészítéséért más szervezet/intézmény vagy külső személy nem részesült díjazásban.

Értékelési szempontok

A pályázatok minőségét az alábbi értékelési szempontok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 70 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia - (maximum 20 pont)

A szervezet/intézmény relevanciája az ifjúsági szektor és a tevékenység célkitűzései szempontjából a következők tekintetében:

 • a szervezet/intézmény célkitűzései és elvei;
 • a szervezet/intézmény célcsoportjai;
 • a szervezet/intézmény rendszeres tevékenységei;
 • a szervezet/intézmény ifjúsági szektorban szerzett tapasztalata.
 • A pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;

Stratégiai fejlesztés - (maximum 40 pont)

Milyen mértékben:

 • relevánsak az azonosított célkitűzések, vannak összhangban a pályázati kategória célkitűzéseivel és járulnak hozzá az EU ifjúsági stratégiájához;
 • felelnek meg a tervezett tevékenységek az azonosított szükségletek és célkitűzések kezelésének;
 • járnak valódi előnyökkel a tervezett tevékenységek a szervezet/intézmény, a résztvevők, a részt vevő szervezetek/intézmények számára, és fejthetnek ki potenciálisan szélesebb körű hatást (pl. helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szinten);
 • illeszkednek a célkitűzések és a tervezett tevékenységek a szervezet/intézmény rendes feladataihoz és tevékenységeihez;
 • járul hozzá a szervezet/intézmény a program befogadási és sokszínűségi stratégiájához;
 • tükröz a szervezet/intézmény tevékenysége egy vagy több alapelvet (környezeti fenntarthatóság és felelősség, aktív részvétel az Erasmus+-szervezetek hálózatában, virtuális összetevők).

Irányítás és koordináció minősége - (maximum 40 pont)

Milyen mértékben:

 • a célkitűzések, illetve a tervezett tevékenységek és célok egyértelműek és a pályázó emberi erőforrásaihoz és belső szervezeti felépítésükhöz mérten reálisak;
 • a partnerségi koncepció kiegyensúlyozott és hatékony, és adott esetben alkalmas új és kevésbé tapasztalt szervezetekkel/intézményekkel való együttműködésre;
 • a tevékenységek minőségét, valamint a résztvevők biztonságát és védelmét szolgáló intézkedések megfelelőek;
 • érvényesül a fiatalok aktív részvételének elve és a tervek a tevékenységek valamennyi szakaszába bevonják a résztvevőket;
 • a komoly tanulási lehetőségek biztosítására irányuló intézkedések megfelelőek, ideértve a tanulási eredmények átgondolásához, azonosításához és dokumentálásához nyújtott támogatást;
 • a szervezet/intézmény célkitűzéseinek megvalósításában elért előrehaladás mérésére (nyomon követés és értékelés) és a kockázatkezelésre szolgáló módszerek megfelelőek és hatékonyak;
 • a projekt eredményeinek a részt vevő szervezeteken/intézményeken belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelőek és hatékonyak.

A megítélt ifjúsági Erasmus-akkreditációk maximális száma

Azokban az országokban, ahol az ifjúsági Erasmus-akkreditációk iránt nagy érdeklődés mutatkozik, a nemzeti iroda meghatározhatja az odaítélendő akkreditációk maximális számát. Ezt a döntést e felhívással együtt közzéteszik a nemzeti iroda honlapján.

Ha a nemzeti iroda nem határozza meg a jóváhagyott akkreditációk maximális számát, minden olyan pályázatot jóváhagynak, amely megfelel az e felhívásban meghatározott követelményeknek.

Ha a nemzeti iroda meghatározza a jóváhagyott akkreditációk maximális számát, a minimumkövetelményeknek megfelelő pályázatokat rangsorolják. A legmagasabb pontszámot elérő pályázattól kiindulva annyi akkreditációt hagynak jóvá, amennyi a támogatható akkreditációk maximális száma. Abban az esetben, ha az utolsó támogatható pályázat pontszámával megegyező pontot ért el több pályázat is, az odaítélt akkreditációk maximális számát növelni kell oly módon, hogy a fenti pontszámot kapott valamennyi pályázat jóváhagyásra kerüljön.

Érvényesség

Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció a 2027-ig tartó teljes programozási időszakra szól, és feltétele a nemzeti iroda által közzétett, rendszeresen ellenőrzött akkreditációs követelményeknek és utasításoknak való folyamatos megfelelés. A reális tervezés biztosítása érdekében a pályázat részeként benyújtott tevékenységi terv háromtól négy évig terjedő időszakot ölelhet fel, és azt rendszeresen frissíteni kell.

Amennyiben a 2021–2027 közötti programszakaszt követően bármely tevékenységben való részvételhez Erasmus-akkreditáció szükséges, a nemzeti iroda az Európai Bizottság által meghatározott feltételek szerint meghosszabbíthatja az akkreditáció érvényességét.

Az akkreditáció a szervezet/intézmény megszűnése, illetve a nemzeti iroda és az akkreditált szervezet/intézmény ezirányú megállapodása esetén bármikor megszüntethető. A nemzeti iroda a „Jelentéstétel, nyomon követés és minőségbiztosítás” szakaszban szereplő feltételek mellett egyoldalúan megszüntetheti az akkreditációt.  Az akkreditáció akkreditált szervezet/intézmény általi egyoldalú megszüntetése csak akkor lehetséges, ha az akkreditációt legalább három egymást követő évben nem használták fel akkreditált mobilitási projektekre irányuló pályázatok benyújtására.

Átruházhatatlanság

Az akkreditáció nem ruházható át szervezetek/intézmények között. Kivételes esetben az akkreditált szervezet/intézmény szerkezeti változásai (pl. szétválás, összevonás, jogalany, jogállás vagy tulajdonjog megváltozása) esetén a nemzeti iroda indokolt kérelem alapján átruházhatja az akkreditációt egy jogutód szervezetre/intézményre.

Beszámolás, nyomon követés és minőségbiztosítás

Az egyes támogatási megállapodásokat lezáró beszámolók

Az ifjúsági Erasmus-akkreditáció keretében jóváhagyott támogatási megállapodások időtartamának végén az akkreditált szervezet/intézmény záróbeszámolót1  nyújt be az elvégzett tevékenységekről és az elért célokról a hatályos támogatási megállapodásban meghatározottak szerint.

Akkreditációs jelentések

Az akkreditáció érvényességi ideje alatt a szervezetek/intézmények legalább egyszer:

 • beszámolnak arról, hogy milyen ütemben haladnak célkitűzéseik megvalósítása felé;
 • beszámolnak arról, hogy miként biztosítják az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok betartását;
 • aktualizálják cselekvési tervüket.

A nemzeti iroda dönthet úgy, hogy a fent felsorolt különböző elemek tekintetében elért eredményekről egyidejűleg vagy külön kér jelentést.

A nemzeti iroda határozhat úgy, hogy a célkitűzések teljesüléséhez és az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályokhoz kapcsolódó jelentéstételi követelményeket ellenőrző látogatással váltja ki.

Az akkreditált szervezetnek/intézménynek a jelentéstétel, a nyomon követés és minőségbiztosítási ellenőrzések alapján megállapított teljesítménye, illetve a szervezetben bekövetkezett jelentős változások következtében a nemzeti iroda módosíthatja az eredményjelentések számát és ütemezését.

Ezenkívül az akkreditált szervezetek/intézmények önkéntes alapon kérhetik akkreditációjuk aktualizálását. A szervezet/intézmény indokolásának vizsgálata alapján a nemzeti iroda dönt arról, hogy indokolt és elfogadható-e az aktualizálás.

Nyomon követés és ellenőrzés

A nemzeti iroda ellenőrző látogatásokat, hivatalos ellenőrzéseket vagy egyéb tevékenységeket szervezhet az akkreditált szervezetek/intézmények által elért előrehaladás és teljesítmény nyomon követése, az elfogadott minőségbiztosítási szabályok betartásának értékelése, valamint a szervezet segítése céljából.

A hivatalos ellenőrzés megvalósulhat dokumentumalapú ellenőrzés formájában, illetve a szervezetnél/intézménynél vagy bármely más olyan helyszínen tett látogatás keretében, ahol tevékenységekre kerül vagy került sor. A nemzeti iroda segítséget kérhet más országok nemzeti irodáitól vagy külső szakértőktől az ott zajló tevékenységek ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez.

Minőségbiztosítás

A jelentést vagy nyomonkövetési tevékenységet követően a nemzeti iroda visszajelzést ad az akkreditált szervezeteknek/intézményeknek. A nemzeti iroda kötelező utasításokat adhat vagy ajánlásokat tehet az akkreditált szervezet/intézmény részére a teljesítménye javítására vonatkozóan.

Korrekciós intézkedések

Újonnan akkreditált pályázók, magas kockázatú szervezetek/intézmények esetében, valamint a nemzeti iroda által adott utasítások és a határidők be nem tartása, továbbá a jelentéstétel, a nyomon követés és a minőségbiztosítási ellenőrzések folyamán megállapított rendkívül gyenge teljesítmény vagy a program szabályainak jelentős megsértése esetén (akkor is, ha az egy másik pályázattípus esetében fordult elő) a nemzeti iroda a következő korrekciós intézkedéseket hozhatja:

 • Megfigyelés: a nemzeti iroda korlátozhatja az akkreditált szervezet/intézmény által igényelhető pénzügyi támogatás mértékét olyan pályázattípusokban, amelynél kötelező az Erasmus-akkreditáció. Az újonnan akkreditált szervezetek/intézmények megfigyelés alá vonhatók, ha a működési kapacitás ellenőrzése során a gyenge minőségű teljesítés kockázatát állapítják meg.
 • Felfüggesztés: a felfüggesztett szervezetek/intézmények nem pályázhatnak finanszírozásra olyan pályázattípusok esetében, amelyeknek kötelező feltétele az Erasmus-akkreditáció. A nemzeti iroda a felfüggesztett akkreditáció keretében már odaítélt, folyamatban lévő támogatási megállapodások egy részét vagy egészét is megszüntetheti.

A megfigyelési vagy felfüggesztési időszak addig tart, amíg a nemzeti iroda meg nem állapítja, hogy az e felhívásban meghatározott feltételek és minőségi követelmények ismét teljesülnek, és hogy az akkreditált szervezet/intézmény elhárította a gyenge minőségű teljesítés kockázatát.

A felfüggesztés vagy megfigyelés alatt álló szervezetek/intézmények nem pályázhatnak új akkreditációra.

Amennyiben a szervezet/intézmény továbbra sem tartja be a nemzeti iroda utasításait és a határidőket, nagyon gyenge teljesítményt nyújt, illetve ismételten vagy jelentősen megsérti a program szabályait (ideértve azt is, ha ezt más tevékenység keretében teszi), a nemzeti iroda megszüntetheti az akkreditációt.

Az akkreditáció a szervezet/intézmény megszűnése, illetve a nemzeti iroda és az akkreditált szervezet/intézmény ez irányú megállapodása esetén is bármikor megszüntethető. A nemzeti iroda vagy az akkreditált szervezet/intézmény egyoldalúan megszüntetheti az akkreditációt, ha az adott akkreditáció keretében legalább három egymást követő éven keresztül nem nyújtottak be támogatási kérelmet.

 • 1 A támogatások kezelése céljából e jelentésre záróbeszámolóként hivatkozunk. ↩ back
Tagged in:  Youth