Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Действие „Еразмус Мундус“

Действието „Еразмус Мундус“ обхваща:

 • Обособена позиция 1: Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) и
 • Обособена позиция 2: Мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (РСМПЕМ)

Това действие има за цел да насърчава високите постижения и интернационализацията на институциите за висше образование в световен мащаб чрез програми за обучение на равнище магистърски курсове, съвместно предоставяни и признавани от установените в Европа институции за висше образование (ИВО) и отворени за институции от други държави по света.

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ и мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ са две независими обособени позиции. Няма задължение за реализиране на РСМПЕМ преди СМПЕМ. Отпускането на безвъзмездни средства за РСМПЕМ не предполага автоматично финансиране по линия на СМПЕМ, а завършването на проект по РСМПЕМ не е критерий за отпускане на безвъзмездни средства за СМПЕМ.

Обособена позиция 1: Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ)

Със СМПЕМ се подкрепят интегрираните на високо равнище транснационални програми за обучение в магистърска степен1 , провеждани от международен консорциум на институции за висше образование (ИВО) от различни държави по света и ако е приложимо, от други образователни и/или необразователни организации партньори с конкретен опит и интереси в съответните области на обучение/професионални области.

СМПЕМ са програми за високи постижения и следва да допринасят за интеграцията и интернационализацията на европейското пространство за висше образование (ЕПВО). Спецификата на СМПЕМ се изразява във висока степен на свързаност/интеграция между участващите институции и високи постижения на тяхното академично съдържание.

Цели на СМПЕМ

Действието за СМПЕМ има за цел да повиши привлекателността и високите постижения на европейското висше образование в световен мащаб и да привлече таланти в Европа чрез комбинация от:

 1. институционално академично сътрудничество, което да представя високите европейски постижения във висшето образование, и
 2. индивидуална мобилност за всички студенти, които участват в СМПЕМ, с финансирани от ЕС стипендии за най-силните кандидати измежду тях.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за съвместни магистърски програми „еразмус мундус“?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ трябва да отговарят на следните критерии:

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти) трябва:

 • да бъдат правни субекти (публичноправни или частноправни субекти);
 • да бъдат институции за висше образование (ИВО), установени в една от допустимите държави, т.е. държава — членка на ЕС, трета държава, асоциирана към програмата, или в трета допустима държава, която не е асоциирана към програмата.

ИВО, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават удостоверение за харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).

ХВОЕ не се изисква за участващите ВУ от трети държави, които не са асоциирани към програмата, но те трябва да се съобразяват с нейните принципи.

Сдружения или организации на висши учебни заведения, публични или частни организации (включително свързаните с тях субекти), които допринасят пряко и активно за осъществяването на СМПЕМ (съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“),
установени в държава — членка на ЕС, в трета държава, асоциирана към програмата, или в допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата също могат да участват, но не като координатор.   

Наред с горното в изпълнението на програмата за обучение за СМПЕМ могат да участват и асоциирани партньори (факултативно).

На етапа на кандидатстването2  ИВО, които са пълноправни партньори, трябва да могат да докажат, че са изпълнили външните изисквания за осигуряване на качеството (ОК) в тяхната юрисдикция за съвместната програма. Това може да произтича от i) успешното въвеждане на европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми (ако националното законодателство го допуска); ii) или да се основава на конкретна акредитация/оценка на съвместната програма; iii) или на всеки национален компонент, въз основа на който е съставена СМПЕМ.

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

Състав на консорциума (Брой и профил на участващите организации)

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от поне 3 ИВО (бенефициери, а не свързани субекти) от 3 различни държави, от които най-малко 2 различни държави — членки на ЕС, и/или трети държави, асоциирани към програмата.                                                                                                                          

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се осъществяват в допустимите държави.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 74 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Предходно финансираните съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ (СМСЕМ) и съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) могат да кандидатстват за подновяване най-рано в годината преди изтичането на договора. Две издания на магистърска програма, финансирани по две различни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, в никакъв случай не могат да започнат в една и съща учебна година.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Преди да кандидатствате, моля, вижте съответните често задавани въпроси във FTOP.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 15 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Очаква се СМПЕМ да отговарят на следните изисквания:

 1. Да включват съвместно разработена и напълно интегрирана учебна програма, която да съответства на стандартите за осигуряване на качеството на съвместните програми в европейското пространство за висше образование  (ЕПВО)3 , приложими към датата на кандидатстване за СМПЕМ. Тези стандарти обхващат всички ключови аспекти на съвместните програми по отношение на съвместното проектиране, изпълнение, провеждане и осигуряване на качеството.

Освен стандартите за осигуряване на качеството на съвместните програми, СМПЕМ поставят акцент върху следните съвместни/общи процедури за изпълнение:

 • Съвместни изисквания за прием на студенти и правила/процедури за кандидатстване, подбор, политика за таксите, наблюдение, оценяване на студентите и оценка на изпълнението;
 • Съвместно разработване на програми и интегрирани дейности за преподаване/обучение, включително съвместно договорена езикова политика и съвместен процес за признаване на периодите на обучение в рамките на консорциума;
 • Общи услуги, предлагани на студентите (например езикови курсове, помощ във връзка с визи);
 • Съвместни дейности за популяризиране и повишаване на осведомеността с цел осигуряване на видимост в световен мащаб на програмата и на схемата за стипендии „Еразмус Мундус“. Стратегията за популяризиране следва да включва разработване на интегриран и подробен специален уебсайт (на английски и на основния език/езици на преподаване, ако е различен от английския) с цялата необходима информация относно програмата, предназначен за студентите и за други съответни заинтересовани страни като бъдещите работодатели;
 • Съвместно административно и финансово управление от консорциума;
 • Съвместните степени се насърчават, ако националното законодателство ги допуска.
 1. Да се осъществяват чрез консорциум от ВУ и, когато е приложимо, други образователни и/или необразователни организации партньори, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата. В консорциума участват най-малко три ВУ от три различни държави, най-малко две от които трябва да са държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Всички ВУ, които са пълноправни партньори (от държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата, или от трети държави, които не са асоциирани към програмата), трябва да са институции, присъждащи магистърски степени, и да присъждат съвместни или многостранни степени на студентите, завършили успешно СМПЕМ, които отговарят на изискванията за придобиване на степен. Необходимото официално ангажиране на всички организации, участващи в консорциума за СМПЕМ, трябва да бъде осигурено преди записването на първите студенти в СМПЕМ, за да се гарантира надеждно институционално участие и подкрепа. Този ангажимент е под формата на споразумение за партньорство за СМПЕМ, което трябва да бъде подписано от всички институции партньори (включително от асоциираните партньори, ако се прецени за уместно). В споразумението за партньорство участващите ВУ от трети държави, които не са асоциирани към програмата, следва да се ангажират с принципите на ХВОЕ. Това споразумение за партньорство за СМПЕМ трябва да урежда всички академични, оперативни, административни и финансови аспекти, свързани с провеждането на програмата за СМПЕМ и управлението на отпуснатите в рамките на тази програма стипендии (вж. по-долу). На етапа на кандидатстване трябва да бъде представен проект на споразумение за партньорство.

В изпълнението на програмата за обучение за СМПЕМ могат да участват и асоциирани партньори (факултативно). Тези организации допринасят непряко за изпълнението на определени задачи/дейности и/или подпомагат разпространението на резултатите от СМПЕМ и мерките за нейната устойчивост. Техният принос може например да се реализира под формата на трансфер на знания и умения, провеждане на допълнителни курсове или участие в предоставянето на възможности за командироване или стажове. Те не се считат за бенефициери на финансирането по програмата по отношение на аспектите на допустимост и управление на договорите.

 1. Да записват отлични студенти от цял свят. Подборът, набирането и мониторингът на отделните студенти са отговорност изключително на консорциума за СМПЕМ. Подборът на студенти трябва да бъде организиран по прозрачен, безпристрастен и справедлив начин. Част от тези студенти могат да се възползват от стипендия за СМПЕМ.

СМПЕМ приема за обучение в магистърска програма студенти, които са придобили първа образователно-квалификационна степен за висше образование или са удостоверили признато равностойно ниво на усвоено учебно съдържание в съответствие с националното законодателство и практики в държавите/институциите, които присъждат образователна степен. Първият набор от записани студенти следва да започне обучението си не по-късно от учебната година след годината на избирането на проекта.

За да се гарантира пълна прозрачност и да се определят правата и отговорностите на всички записани студенти, и двете страни (т.е. записаните студенти и консорциумът за СМПЕМ) трябва да подпишат студентско споразумение при записването на студентите в програмата. Образецът на студентското споразумение трябва да бъде публикуван на уебсайта на СМПЕМ.

 1. Да включват задължителна физическа мобилност за всички записани студенти: На етапа на кандидатстване в рамките на консорциума трябва да са договорени трасетата за мобилност и механизмът за признаване на периодите на обучение между институциите партньори.

СМПЕМ трябва да включва задължителна физическа мобилност за всички записани студенти (независимо дали получават стипендии за СМПЕМ), обхващаща минимум два периода на обучение в две държави, най-малко едната от които трябва да бъде държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата. Тези две държави трябва да са различни от държавата по пребиваване на студента на етапа на записване. Всеки от двата задължителни периода на обучение трябва да съответства на работно натоварване от поне един академичен семестър (30 ECTS кредита или еквивалент)4 .Задължителните периоди на мобилност не могат да бъдат заменени с виртуална мобилност. Останалите периоди на обучение могат да се организират свободно. Всички периоди на обучение по магистърски програми трябва да се провеждат във ВУ — пълноправни партньори или под прекия им надзор.

Задължителните периоди на мобилност не могат да бъдат заменени с виртуална мобилност (дистанционно обучение).

 1. Да насърчават обмена на персонал и поканени учени, които да допринасят за дейностите за преподаване, обучение, научни изследвания и административни дела.
 2. Успешното завършване на съвместната програма СМПЕМ трябва да доведе до присъждане на съвместна степен (т.е. една единствена диплома, издадена от най-малко две ИВО от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата), на няколко степени (т.е. най-малко две дипломи, издадени от две институции за висше образование от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата) или на комбинация от двете.

Степента/степените, присъждани на завършващите, трябва да присъстват в системите за висше образование на държавите, в които са разположени ВУ. Степента/степените трябва да бъдат взаимно признати от всички ВУ — пълноправни партньори, които присъждат степени. Консорциумите трябва да осигурят на всички студенти в края на обучението им съвместно приложение към дипломата, в което е обхванато цялото съдържание на магистърската програма.

Предложенията за СМПЕМ на етап кандидатстване трябва да представят напълно разработени съвместни учебни програми, готови за стартиране и да бъдат рекламирани по целия свят веднага след като бъдат одобрени. Няма ограничение по отношение на дисциплините.

Посочените по-долу елементи следва да бъдат включени в заявлението като основни очаквани резултати по време на изпълнението на проекта:

 • Уебсайт на проекта
 • Рекламни материали
 • Образец на студентско споразумение
 • Образец (образци) на диплома
 • Подписани протоколи от заседанията за избор
 • Вътрешни/външни доклади за преглед на качеството
 • Устойчивост/финансово-икономически план

На кандидатите се препоръчва да ограничат броя на категориите резултати най-много до 15 общо.

Освен финансовото участие за изпълнението на съвместни магистърски програми (вж. по-долу раздела относно правилата за финансиране), в рамките на всички проекти, финансирани по действието „Еразмус Мундус“, които приключват в периода 2021—2027 г. (включително започналите през периода 2014—2020 г.), може да продължи да се провежда обучение под формата на магистърски програми „Еразмус Мундус“ до три допълнителни випуска след края на действието, при условие че при оценката на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, извършена от EACEA на последния етап на отчитане, е получен резултат 75 или по-висок. Съответните магистърски програми следва да се ангажират да продължат да спазват целите, обхвата, очакваното въздействие на действието, да осигурят приемственост с предходно финансираната магистърска програма и да представят доклад за дейността в края на съответния период.

Очаквано въздействие

На системно равнище

 • Насърчаване на академичното сътрудничество в рамките на ЕПВО и извън него чрез подкрепа на съвместното преподаване и съвместните квалификации, подобряване на качеството, насърчаване на високите академични постижения;
 • Засилване на международното измерение на висшето образование чрез сътрудничество между институциите в Европа и извън нея и чрез мобилност за най-добрите студенти от цял свят;
 • Засилване на взаимодействието между висшето образование, иновациите и научните изследвания;
 • Премахване на пречките пред ученето, подобряване на достъпа до висококачествено образование, основано на иновации, и улесняване на придвижването на учещите между отделните държави;
 • Отговаряне на нуждите на обществото и пазара на труда;
 • Принос за разработването на иновативни политики в областта на образованието.

На институционално равнище

 • Осигуряване на повече възможности за структурирано и устойчиво академично сътрудничество на европейските и неевропейските ВУ в световен мащаб;
 • Подобряване на качеството на програмите в магистърската степен и на механизмите за надзор;
 • Увеличаване на интернационализацията и конкурентоспособността на участващите организации;
 • Подкрепа за създаването на нови мрежи и повишаване на качеството на съществуващите;
 • Повишаване на привлекателността на участващите организации за талантливи студенти;
 • Принос за политиките на ВУ за интернационализация чрез развиването на международна осведоменост посредством учебните им програми и разработването на всеобхватни стратегии за интернационализация (институционално сътрудничество и трансгранична мобилност на хора).

На индивидуално равнище

 • Повишаване на пригодността за заетост на участващите студенти;
 • Подобряване на ключовите компетентности и умения на студентите;
 • Изграждане на нови мисловни нагласи и подходи към академичните изследвания посредством международен, интердисциплинарен, междусекторен и междукултурен опит;
 • Повишаване на капацитета за работа в мрежа и за комуникация на студентите;
 • Увеличаване на индивидуалния принос към икономиката и обществото на знанието.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Контекст и общи цели

Основни цели и общи цели на проекта и тяхната релевантност във връзка със СМПЕМ.

Ценности на ЕС:

 • Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.

Анализ на потребностите и специфични цели

 • Обосновка на проекта и анализ на потребностите, на които се основава предложението;
 • Въпроси/предизвикателства/пропуски и специфични цели, които проектът цели да бъдат разгледани от академична гледна точка, както и по отношение на нуждите на обществото и пазара на труда.

Взаимно допълване с други действия и иновации

 • Стратегия за насърчаване на високи постижения и иновации;
 • Подкрепа за стратегията за модернизация и интернационализация на партньорските ВУ;
 • Уникалност на проекта и добавена стойност в сравнение със съществуващото предлагане на магистърски програми;
 • Стратегия за увеличаване на привлекателността, интеграцията, интернационализацията и принос към целите на политиката на европейското пространство за висше образование.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Концепция и методология 

 • Свързаност/интеграция на СМПЕМ, като се вземат предвид изискванията, описани в раздел „Създаване на проект“. По-конкретно, в предложението се описват:
 • Академичната програма и начините за осигуряване на високи постижения и иновативни елементи в опита от ученето в рамките на консорциума;
 • Организацията на периодите на обучение, включително минималните изисквания за мобилност и взаимното признаване на резултатите/кредитите от обучението;
 • Принципите и изискванията за кандидатстване, подбор, участие в курса и отпускане на стипендии на студенти;
 • Услугите, предлагани на студентите;
 • Приносът на пристигащи членове на персонала и поканени учени за дейности за преподаване, обучение, научни изследвания и административни дела;
 • Специфичните мерки за подкрепа за улесняване на равния и приобщаващ достъп на участниците и приемане на студенти/членове на персонала/поканени учени с индивидуални нужди, свързани с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания.

Осигуряване на качеството, стратегия за мониторинг и оценка

 • Вътрешните и външните мерки за осигуряване на качеството на магистърската програма;
 • Доколко съвместно разработената и напълно интегрирана учебна програма съответства на стандартите за осигуряване на качеството на съвместните програми в европейското пространство за висше образование;
 • Съвместната степен/степени, които трябва да бъдат присъдени, и признаването им от страна на ВУ — пълноправни партньори, както и съвместното приложение към дипломата.

Екипи, служители и експерти по проекта

 Екипи по проекта и как те ще работят заедно за изпълнението на проекта.

Икономическа ефективност и финансово управление 

Управление на финансирането от ЕС, мобилизиране на допълнително финансиране и бюджетен план. 

Управление на риска

 • Определените рискове при изпълнението на проекта и планирането на подходящи мерки за смекчаване на последиците.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

Създаване на консорциум

 • Обосновка за състава на консорциума и взаимното допълване на партньорите; тяхната добавена стойност за изпълнението на СМПЕМ и как всеки партньор извлича полза от участието си в проекта;
 • Иновативен характер на консорциума и включване на партньори с различни равнища на опит в действието „Еразмус Мундус“. Ако е приложимо:
  • как е укрепен съществуващият консорциум „Еразмус Мундус“
  • как се организира сътрудничеството с необразователни участници и за каква цел
 • Определяне на ролите и задачите на всеки партньор и равнище на участие в дейностите по проекта.      

Управление на консорциум и вземане на решения

 • Договорености за сътрудничество, ръководни органи и инструменти за управление, по-специално по отношение на административното и финансовото управление;
 • Официално ангажиране на институциите партньори за изпълнението на СМПЕМ;
 • Адекватност на проекта на споразумението за партньорство за ефективно управление на СМПЕМ.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

Въздействие и амбиция 

 • Въздействие на системно равнище (в академичните среди и извън тях, включително сред широката общественост и в обществото), на институционално равнище (организации партньори) и на индивидуално равнище (с особен акцент върху пригодността за заетост);
 • Прогнози по отношение на броя на записаните студенти в рамките на срока на проекта. Мерки за осигуряване на баланс между държавите при набирането на студенти. 

Комуникация, разпространение и видимост

 • Стратегия за популяризиране с цел привличане на отлични студенти от цял свят: целеви групи, задачи на партньорите и насърчаване на студентите да допринасят за идентичността/общността „Еразъм+“;
 • Стратегия за разпространение, използване на резултатите и видимост.

Устойчивост и продължение

 • Стратегия за средносрочно/дългосрочно развитие и устойчивост след периода на финансиране от ЕС, включително мобилизиране на други източници на финансиране;
 • Взаимодействия/взаимно допълване с други дейности (финансирани от ЕС и извън него), които могат да се основават на резултатите от проекта

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки и да отговарят на минималната положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 22 точки за категорията „Релевантност на проекта“ и минимум 15 точки за категорията „Качество на структурата и изпълнението на проекта“; минимум 10 точки за категориите „Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „Въздействие“).

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“. Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Какви са правилата за финансиране?

Размерът на безвъзмездните средства за СМПЕМ се изчислява въз основа на следните три компонента:

 • принос към институционалните разходи за изпълнението на програмата; максимален брой стипендии за студенти, които се отпускат през целия срок на споразумението. допълнителни средства за покриване на индивидуалните нужди на записаните студенти с увреждания

Приносът е предназначен за финансиране на най-малко 4 издания на магистърската програма, всяко с продължителност от 1 до 2 академични години (60, 90 или 120 ECTS кредита).

Принос към институционалните разходи на СМПЕМ

Този принос е под формата на единична ставка на записан студент и е предназначен за покриване на част от разходите, свързани с изпълнението на програмата СМПЕМ.

В тези единични ставки се включват разходите за персонал (преподаване, пътни разходи), за поканените гост-лектори, популяризирането, разпространението, организационните разходи (включително пълно застрахователно покритие за записаните студенти, финансова подкрепа за записаните студенти с индивидуални нужди, ако не са обхванати от механизма за допълване (вж. по-долу), помощ за настаняване и други услуги за студенти), административните разходи, както и всички други разходи, необходими за осъществяването на успешна магистърска програма.

По избраните проекти не може да се налагат такси за кандидатстване на студентите. Освен това по проектите не може да се събират от стипендиантите по „Еразмус Мундус“ такси за обучение или други задължителни разходи, свързани с участието на студентите в курса.

Максималният принос към институционалните разходи е: 750 евро/месец х ПР х БПС

където:

 • ПР = максимална продължителност в месеци на магистърската програма (например 12, 18, 24 месеца)
 • БЗС = брой на записаните студенти (получаващи или не стипендия), предвиден за целия срок на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Моля, имайте предвид, че за изчисляването на безвъзмездните средства БЗС ще бъде ограничен до 100 (с изключение на спомагателните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо).

Стипендии за студенти

Стипендията ще бъде принос към разходите, направени от студентите бенефициери, който покрива разходите за пътуване, визи, настаняване, както и дневните разходи. Тя се изчислява въз основа на месечна единична ставка за целия период, необходим на записалия се стипендиант за завършване на учебната програма (пропорционално на действителния брой дни). Този период обхваща дейности за учене, научни изследвания, стаж, подготовка и защита на дипломна работа в съответствие с изискванията на съвместната магистърска програма. През този период стипендията може да бъде отпускана само в пълен размер и на редовни студенти.

Стипендията се отпуска за записване в редовна форма на обучение и ще обхваща целия срок на магистърския курс (т.е. 12, 18, 24 месеца). В случай на признаване на предходно обучение се прилага намален срок на отпускане на стипендията (с минимален срок на отпускане от една академична година).

Студенти, на които вече е отпускана стипендия за СМПЕМ, не могат да кандидатстват за допълнителна стипендия по действието за СМПЕМ.

Стипендиите за СМПЕМ могат да се предлагат на студенти от целия свят. Консорциумите обаче следва да осигурят географски баланс — т.е. на кандидати с едно и също гражданство следва да се отпускат не повече от 10 % от общия брой на стипендиите в рамките на изпълнението на проекта (това правило не се прилага за допълнителните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо).

Изчисляване на максималната стипендия за един студент:

Стипендията се изчислява на: 1400 евро/месец х ПР

където ПР = продължителност на магистърската програма.

Изчисляване на максималната сума на стипендиите за СМПЕМ за срока на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

Максималната сума на стипендията се изчислява на: 1400 евро/месец х ПР х БПС

където:

 • ПР = максимална продължителност в месеци на магистърската програма (например 12, 18, 24 месеца)
 • БПС = брой на предвидените стипендии за целия срок на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (максимум 60 стипендии, с изключение на допълнителните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо).

Принос към индивидуалните нужди на студенти с увреждания

Приносът за индивидуални нужди е допустим, ако тези нужди съответстват на общите условия за допустимост, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Този принос ще се използва за записани студенти (със или без стипендия) с увреждания (като трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания), например за закупуване на специални предмети или услуги (като помощ от трети лица, адаптиране на работната среда, допълнителни пътни/транспортни разходи).

Подкрепата за покриване на такива индивидуални нужди на записаните студенти ще бъде под формата на следните единични ставки за специални нужди:

а) 3 000 EUR
б) 4 500 EUR
в) 6 000 EUR
г) 9 500 EUR
д) 13 000 EUR
е) 18 500 EUR
ж) 27 500 EUR
з) 35 500 EUR
и) 47 500 EUR й) 60 000 EUR Изчисляване на приноса под формата на единична ставка на студент:

Записаните студенти декларират какъв вид артикули/услуги са необходими и каква е тяхната цена. Приложимата единична ставка ще бъде определена като ставката, съответстваща на очакваните разходи, или най-близката по-ниска ставка. Тази единична ставка е принос и не е предназначена да покрие изцяло действителните разходи.

ЗАБЕЛЕЖКА: разходите, които са по-ниски от най-ниската ставка (т.е. по-малко от 3000 EUR), няма да бъдат допустими за тази допълнителна подкрепа и ще трябва да бъдат покрити от приноса към институционалните разходи за СМПЕМ или от други източници на финансиране на институциите бенефициери.

Изчисляване на максималния принос, който ще бъде отпуснат на СМПЕМ за срока на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

На етапа на кандидатстване въз основа на своя разчет кандидатите ще поискат максимум две единични ставки, съответстващи на най-високите налични единични ставки, т.е. максимум 2 x 60 000 EUR. Тази сума ще се използва за разпределяне на единичните ставки на съответните студенти.

На етапа на изпълнение единичните ставки ще бъдат под формата на месечна вноска, изчислена по следния начин:

{ставка за специални нужди х (1/брой месеци)}

Броят на месеците във формулата по-горе съответства на броя на месеците, през които артикулите или услугите за специални нужди са били използвани или предоставени за изпълнението на действието, в зависимост от естеството на артикулите или услугите. За еднократните разходи броят на месеците съответства на 1.

Допълнително финансиране за студенти от целеви региони по света

Кандидатите могат да подават заявления за допълнително финансиране за студенти от трети държави, които не са асоциирани към програмата, от следните региони: Региони 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, финансирани по линия на инструментите за външна дейност на ЕС.

Предложените за финансиране СМПЕМ могат да получат до 18 допълнителни стипендии (включително съответните институционални разходи), финансирани от Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (ИССРМС), и до 2 допълнителни стипендии (включително съответните институционални разходи), финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III), за цялата продължителност на магистърския курс. Тези допълнителни стипендии се предлагат в съответствие с набора от приоритети на външната дейност на ЕС по отношение на висшето образование, като се отчитат различните нива на икономическо и социално развитие на съответните трети държави, които не са асоциирани към програмата. Тези стипендии ще бъдат отпуснати на СМПЕМ, избрани за финансиране в съответствие с класирането им в низходящ ред, и като се има предвид наличният бюджет.

Допълнителна информация за наличните суми по всеки бюджетен пакет ще бъде публикувана в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP). Средствата трябва да се използват по балансиран в географско отношение начин и институциите се насърчават да набират студенти от най-бедните и най-слабо развитите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Географските цели и делът от индикативния бюджет, определени за това действие, са следните:

 • Регион 1 (Западни Балкани): Особено внимание ще бъде обърнато на стипендиите в областта на изменението на климата, околната среда и електроенергията, цифровите технологии, инженерните науки, устойчивия растеж и работните места
 • Регион 3 (Южно съседство): 8 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС.
 • Регион 5 (Азия): 23 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС. Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави.
 • Регион 6 (Централна Азия): 9 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС. Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави.
 • Регион 7 (Близък изток): 3 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС. Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави.
 • Регион 8 (Тихоокеански басейн): 1 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС. Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави.
 • Регион 9 (Африка на юг от Сахара): 31 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС. Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави. Специален акцент се поставя върху приоритетните държави в областта на миграцията. Нито една държава не може да има достъп до повече от 8 % от предвиденото за региона финансиране.
 • Регион 10 (Латинска Америка): 24 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС. Максимум 30 % за Бразилия и Мексико заедно.
 • Регион 11 (Карибски басейн): 1 % от бюджета, който се предоставя от ИССРМС.

Регионалните целеви бюджети и приоритети се прилагат индикативно на равнище проект и ще бъдат наблюдавани на етапа на изпълнение.

Изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства

Окончателният размер на безвъзмездните средства се изчислява на последния етап на отчитане въз основа на броя на отпуснатите стипендии, броя на записаните студенти и действителния брой на единичните ставки, разпределени за индивидуални нужди, при условие че общата сума не надвишава максималния размер на отпуснатите безвъзмездни средства. По проектите ще може гъвкаво да се прехвърлят средства между стипендиите (с изключение на допълнителните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо) и индивидуалните нужди в зависимост от реалните нужди и в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Не се разрешават прехвърляния между бюджетни редове и между инструменти за финансиране. 

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Обособена позиция 2: Мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ следва да повишават капацитета на университетите да модернизират и интернационализират своите учебни програми и практики на преподаване, да обединяват ресурси и да разработват общи механизми за осигуряване на качеството, акредитация и признаване на дипломи и кредити за системите за висше образование. С подкрепата също така се цели да се проучат и използват възможностите, предлагани от европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми. Благодарение на високата степен на свързаност/интеграция между участващите институции такива интегрирани транснационални програми следва да допринасят за интеграцията и интернационализацията на европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Цели на мерките за разработване на съвместни магистърски програми „еразмус мундус“

Основната цел на мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ е да се насърчи разработването на нови, иновативни, силно интегрирани транснационални програми за обучение в магистърската степен. Тези мерки за разработване следва да включват слабо представени в „Еразмус Мундус“ а) държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и/или б) институции от тези държави, и/или в) тематични области (вж. каталога „Еразмус Мундус“)5 . Бенефициерите следва да посочат ниво на образование, съответстващо на ниво 7 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011).

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за мерки за разработване на съвместни магистърски програми „еразмус мундус“?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по „Еразъм+“, проектните предложения за мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ трябва да отговарят на следните критерии:

Допустими участващи организации (Кой може да кандидатства?)

За да бъдат допустими, кандидатите трябва:

 • правни субекти (публичноправни или частноправни субекти);
 • да бъдат институции за висше образование (ИВО), установени в една от допустимите държави, т.е. държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета допустима държава, която не е асоциирана към програмата.      

Изключение: организации от Беларус (регион 2) и Руската федерация (регион 4) не са допустими за участие в това действие.

ИВО, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават удостоверение за харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).

ХВОЕ не се изисква за участващите ВУ от трети държави, които не са асоциирани към програмата, но те трябва да се съобразяват с нейните принципи.

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се осъществяват в допустимите държави.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 15 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Преди да кандидатствате, моля, вижте съответните често задавани въпроси във FTOP.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 15 февруари до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Как се кандидатства?

За информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Мерките за РСМПЕМ подкрепят разработването на програми на високо равнище за обучение в магистърска степен6 , провеждани съвместно от международен консорциум от ВУ от различни държави по света и ако е приложимо, други образователни и/или необразователни организации партньори с конкретен опит и интереси в съответните области на обучение/професионални области.

РСМПЕМ са проекти с един бенефициер. Бенефициерите ще поемат инициативата за контакти и дейности за сътрудничество с оглед на създаването на магистърска програма в съответствие с определението за „интегрирана магистърска програма“ (вж. раздел „Създаване на проект“ от СМПЕМ). На етапа на кандидатстване бенефициерът следва да определи участващите организации. Те обаче няма да участват в процеса на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Планираните дейности ще се описват в част Б от формуляра за кандидатстване и в един работен пакет.

До края на периода на финансиране съвместно разработената магистърска програма следва:

 • да предлага напълно интегрирана учебна програма, предоставяна от консорциум от ВУ (съставен от най-малко три ВУ от три различни държави, най-малко две от които трябва да са държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата);
 • да е насочена към набиране на отлични студенти от цял свят;
 • да включва задължителна физическа мобилност за всички записани студенти;
 • да доведе съвместна степен (т.е. една единствена диплома, издадена от най-малко две ИВО от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата), до няколко степени (т.е. най-малко две дипломи, издадени от две институции за висше образование от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата) или до комбинация от двете.

Очаква се също така в рамките на проекта да са разработени следните съвместни механизми:

 • съвместни изисквания за прием на студенти и правила/процедури за кандидатстване, подбор, проследяване, оценяване на студентите и оценка на изпълнението;
 • Съвместни програма и интегрирани дейности за преподаване/обучение;
 • План за общи услуги, предлагани на студентите (например езикови курсове, помощ във връзка с визи);
 • съвместна стратегия за популяризиране и повишаване на осведомеността;
 • Съвместна стратегия за административно и финансово управление;
 • политика за съвместна степен;
 • проект на споразумение за съвместно партньорство, в което участват най-малко три ВУ от три различни държави, най-малко две от които трябва да са държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата. Това споразумение е предназначено да урежда всички академични, оперативни, административни и финансови аспекти във връзка с провеждането на магистърската програма.
 • проект на съвместно студентско споразумение.

Посочените по-горе елементи следва да бъдат включени в заявлението като основни очаквани резултати в края на изпълнението на проекта.

Очаква се разработваната магистърска програма да се придържа към стандартите за осигуряване на качеството на съвместните програми в европейското пространство за висше образование (ЕПВО)7 .

Препоръчително е поне да се започне процес на акредитация/оценка преди края на проекта и да се проучат възможностите, предлагани в рамките на европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми (ако националното законодателство позволява това).

Очаквано въздействие

 • Осигуряване на възможности за европейските и неевропейските ВУ за развитие на нови партньорства;
 • Подобряване на качеството и насърчаване на иновациите в програмите на магистърска степен и механизмите за надзор;
 • Увеличаване на интернационализацията и конкурентоспособността на участващите организации;
 • Повишаване на привлекателността на участващите организации за талантливи студенти;
 • Принос за политиките на университетите за интернационализация чрез развиването на международна осведоменост посредством учебните им програми и разработването на всеобхватни стратегии за интернационализация (институционално сътрудничество и трансгранична мобилност на хора).

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 40 точки)

Контекст и общи цели

Основни цели и общи цели на проекта и тяхната релевантност във връзка с мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“, и по-специално целта за разработване на нови интегрирани транснационални учебни програми на високо равнище на магистърско ниво.

Ценности на ЕС:

 • Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.

Анализ на потребностите и специфични цели

 • Обосновка, предложена с оглед на разработването на силно интегрирана магистърска програма.
 • Принос за развитието на нови партньорства и потенциал за включване на слабо представени в „Еразмус Мундус“ а) държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и/или б) институции от тези държави, и/или в) тематични области.

Взаимно допълване с други действия и иновации

Заявки на проекта в сравнение с предложенията на съществуващи магистърски програми и принос за привлекателността на ЕПВО.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 20 точки)

Концепция и методология 

Адекватност и осъществимост на планираните дейности за постигане на целите и очакваните резултати.

Управление на проекти и осигуряване на качеството

 • Предвидени мерки за гарантиране на високо качество и навременно приключване на изпълнението на проекта.
 • Планирани стъпки за започване на процес по акредитация/оценка за предложения магистърски курс, като евентуално се използват възможностите, предлагани от европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми.

Екипи, служители и експерти по проекта  

 • Предвидени оперативни ресурси (включително участващи организации) във връзка с планираните дейности и резултати.
 • Определяне на ролите и разпределение на задачите в рамките на екипа на проекта.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

Създаване на консорциум       

 • Очаквана роля на участващите организации. Техният принос за изпълнението на проекта, както и за разработването на магистърската програма.
 • Обосновка на тяхното участие, добавена стойност и взаимно допълване.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

Въздействие и амбиция

Очаквано въздействие и амбиция на новия проект по РСМПЕМ.

Комуникация, разпространение и видимост

Дейности, предвидени за популяризиране и разпространение на новата магистърска програма и на резултатите от проекта.

Устойчивост и продължение

Предвидени стъпки за успешно стартиране/изпълнение на новата магистърска програма (вкл. институционално одобрение) и предвидени мерки за гарантиране на нейната устойчивост (вкл. определяне на възможни източници на финансиране).

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки и да отговарят на минималната положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 20 точки за категорията „Релевантност на проекта“ и 10 точки за категориите „Качество на структурата и изпълнението на проекта“; „Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „Въздействие“).

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“. Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект са както следва: 60 000 EUR.

Еднократната сума ще покрие разходите, пряко свързани с дейностите, необходими за създаването на новата магистърска програма, като срещи и конференции, изследвания/проучвания, процес на акредитация/оценка и др. Приносът може да се използва и за покриване на разходите за персонал, разходите за пътуване и настаняване, административните разходи и отдадените на подизпълнители дейности, доколкото са свързани с изпълнението на мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“.

Параметрите на безвъзмездните средства ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

За окончателното плащане на безвъзмездните средства от бенефициерите ще се изисква да представят доказателства, че дейностите и резултатите, предвидени в кандидатурата им, са били завършени в пълен и задоволителен вид.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 • 1 Ниво 7 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011). ↩ back
 • 2 Освен ако на национално/регионално равнище не съществуват специфични и официални разпоредби, свързани с изпълнението на „Еразмус Мундус“ (ще се разглежда от EACEA за всеки отделен случай). ↩ back
 • 3 https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/ ↩ back
 • 4 По изключение, за програми за обучение с 60 ECTS кредита всеки от задължителните периоди на обучение може да съответства на поне 20 ECTS кредита или равностойно. ↩ back
 • 5 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en ↩ back
 • 6 Ниво 7 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011). ↩ back
 • 7 https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/ ↩ back
Tagged in:  Erasmus Mundus