Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Възможности за мобилност за организации, акредитирани по програмата „Еразъм“ в областта на младежта

Акредитираните организации имат възможност да кандидатстват за финансиране (заявление за безвъзмездни средства) за дейности за мобилност на младежи по опростен начин. Тъй като заявленията се основават на предварително одобрен план за дейностите по акредитация, не се изисква подробен списък и описание на планираните дейности. Вместо това в заявленията се отделя особено внимание на изчисляването на броя на дейностите, които ще бъдат осъществени, и на броя на участниците в тях.

При изпълнението на дейностите за мобилност, които ще бъдат осъществени по настоящото действие, трябва да се спазват правилата и принципите, определени за всеки вид дейност в съответните раздели от настоящото ръководство.

Акредитираните организации поемат задължението да спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта и да предоставят висококачествени дейности за мобилност в областта на младежта.

Акредитираните младежки организации нямат право да получават финансиране по стандартните проекти за младежки обмен и мобилност на младежки работници. Те могат обаче да участват в такива проекти в качеството на партньори.

Критерии за допустимост

Общите критерии по-долу се прилагат за заявления за безвъзмездни средства.

Допустими кандидати

Организации, притежаващи валидни акредитации по програмата „Еразъм“ в областта на младежта към крайния срок за кандидатстване.

Допустими дейности

  • Младежки обмен
  • Дейности за професионално развитие на младежки работници

В допълнение могат да бъдат изпълнявани следните дейности:

  • Подготвителни посещения
  • Дейности за развиване на системи и за популяризиране (само във връзка с дейности за професионално развитие на младежки работници)

Описанието и критериите за допустимост за всяка от тези дейности са определени в съответните раздели от настоящото ръководство.

Продължителност на проекта

Всички акредитирани проекти ще са с първоначална продължителност от 15 месеца. След 12 месеца всички бенефициери ще имат възможност да удължат проектите си до обща продължителност от 24 месеца.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

23 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи на 1 юни същата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Други критерии

Всяка акредитирана организация може да кандидатства само веднъж в рамките на една покана за представяне на предложения.

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Tagged in:  Youth