Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas

Erasmuse akrediteering on abivahend organisatsioonidele, kes soovivad osaleda piiriüleses vahetus- ja koostöötegevuses ning kavatsevad korrapäraselt ellu viia õpirändetegevusi.

Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas võimaldab lihtsustatud juurdepääsu 1. põhimeetme (õpirändetegevus noorte valdkonnas) rahastamisvõimalustele.

Taotlejad peavad kehtestama oma pikemaajalised eesmärgid ja kava seoses Erasmuse programmi vahenditest toetatavate meetmetega ning sõnastama projektist oodatava kasu ja projektijuhtimise lähenemisviisi. Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas kinnitab, et taotleja on kehtestanud asjakohased ja tõhusad protsessid ja meetmed, et viia kavakohaselt ellu kvaliteetseid õpirändetegevusi ja kasutada neid noortevaldkonna hüvanguks. Akrediteering antakse kogu programmitöö perioodiks, mis kestab 2027. aastani.

Meetme eesmärgid

Erasmuse akrediteeringul noorte valdkonnas on järgmised eesmärgid:

 • tugevdada noorte isiklikku ja kutsealast arengut mitteformaalse ja informaalse õppega seotud liikuvusmeetmete kaudu;
 • suurendada noorte mõjuvõimu, kodanikuaktiivsust ja osalemist demokraatlikus elus;
 • parandada noorsootöö kvaliteeti kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil, suurendades noorte valdkonnas tegutsevate organisatsioonide suutlikkust ja toetades noorsootöötajate kutsealast arengut;
 • edendada Euroopa noorte seas kaasatust ja mitmekesisust, kultuuridevahelist dialoogi ning selliseid väärtusi nagu solidaarsus, võrdsed võimalused ja inimõigused.

Edukate taotlejate juurdepääs rahastamisele

Taotlejad, kellele on antud Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas, saavad lihtsustatud juurdepääsu järgmistele 1. põhimeetme raames noorte valdkonnas pakutavatele rahastamisvõimalustele:

 • noorte õpirände projektid – noortevahetused;
 • noorsootöötajate õpirände projektid.

Akrediteeritud projektide iga-aastane konkursikutse on esitatud jaotises „Õpirändevõimalused organisatsioonidele, kellel on Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas“. 

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võivad esitada järgmist liiki organisatsioonid:

 • mittetulundusühendus, ühendus, vabaühendus; Euroopa noorte vabaühendus; kohaliku, piirkonna, riigi tasandi avalik-õiguslik asutus; sotsiaalne ettevõte; ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus.

Taotlevad organisatsioonid peavad olema asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Kellele esitada taotlus?

Taotlused tuleb esitada selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Taotluste esitamise tähtaeg

19. oktoober kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi)

Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid

Erasmuse noortevaldkonna akrediteeringu taotlejad peavad järgima Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardeid, mis on esitatud Euroopa Liidu ametlikul veebisaidil:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_et.pdf.

Valikukriteeriumid

Taotlejatel peab olema piisav tegevus- ja kutsealane suutlikkus kavandatava Erasmuse kava elluviimiseks, sealhulgas vähemalt kaks aastat asjakohast kogemust tegevuse elluviimisega noorte valdkonnas.

Lisateave tegevussuutlikkust käsitlevate üldkriteeriumide ja akrediteeringu taotlejatele esitatavate erinõuete kohta on esitatud käesoleva juhendi C osas.

Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid

Taotlejad peavad esitama allkirjastatud kirjaliku kinnituse tõendamaks, et nad ei ole üheski menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumides (loetletud käesoleva juhendi C osas) osutatud olukorras, et esitatud taotlus sisaldab taotleva organisatsiooni koostatud originaalsisu ning et taotlust ei ole tasu eest koostanud ükski teine organisatsioon ega kolmas isik.

Hindamiskriteeriumid

Projektitaotluste kvaliteeti hinnatakse 100 punkti skaalal, lähtudes allpool esitatud kriteeriumidest ja nende kaalust. Selleks et taotluse saaks rahuldada, peab see koguma:

 • vähemalt 70 punkti 100 maksimumpunktist ja
 • vähemalt poole maksimumpunktidest igas kolmes hindamiskriteeriumide kategoorias.

Organisatsiooni profiili ja kogemuste asjakohasus -(maksimaalne punktisumma: 20)

Organisatsiooni asjakohasus noortevaldkonnas ja meetme eesmärkide vastavus järgmisele:

 • organisatsiooni eesmärgid ja põhimõtted;
 • organisatsiooni sihtrühmad;
 • organisatsiooni tavapärane tegevus;
 • organisatsiooni kogemus noortevaldkonnas.

Strateegiline areng - (maksimaalne punktisumma: 40)

Hinnatakse, kas:

 • kindlaksmääratud eesmärgid on asjakohased, kooskõlas meetme eesmärkidega ja aitavad kaasa ELi noortestrateegia elluviimisele;
 • kavandatavad tegevused sobivad kindlakstehtud vajaduste ja eesmärkide täitmiseks;
 • kavandatud tegevused toovad tegelikku kasu organisatsioonile, osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele ning kas neil tegevustel võib olla laiem mõju (nt kohalikul, piirkondlikul, riigi ja riikidevahelisel tasandil);
 • eesmärgid ja kavandatavad tegevused on lõimitud organisatsiooni tavapärasesse töösse ja tegevusse;
 • organisatsioon aitab kaasa programmi kaasamis- ja mitmekesisusstrateegia elluviimisele;
 • organisatsioon lähtub oma tegevuses ühest või mitmest aluspõhimõttest (keskkonnasäästlikkus ja vastutus, aktiivne osalemine Erasmuse organisatsioonide võrgustikus, virtuaalsed komponendid).

Juhtimise ja koordineerimise kvaliteet - (maksimaalne punktisumma: 40)

Hinnatakse, kas:

 • kavandatud eesmärgid, tegevused ja sihid on selged ning taotleja inimressursse ja sisekorraldust arvestades realistlikud;
 • partnerlusega seotud lähenemisviis on tasakaalustatud ja tulemuslik ning kas see on vajaduse korral sobiv uute ja vähem kogenud organisatsioonide kaasamiseks;
 • meetmed tegevuste kvaliteedi ning osalejate ohutuse ja kaitse tagamiseks on asjakohased;
 • kohaldatakse noorte aktiivse osaluse põhimõtet ja kavandatakse osalejate kaasamist tegevuste kõikidesse etappidesse;
 • meetmed, millega tagatakse tugev õppemõõde, on asjakohased, sealhulgas õpiväljundite analüüsi, kindlakstegemise ja dokumenteerimise toetamine;
 • organisatsiooni eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude mõõtmise meetodid (seire ja hindamine) ning riskijuhtimismeetodid on asjakohased ja tulemuslikud;
 • meetmed, mille eesmärk on jagada projekti tulemusi osalevate organisatsioonide seas ning mujal, on asjakohased ja tulemuslikud.

Kehtivus

Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas antakse kogu programmitöö perioodiks, mis kestab 2027. aastani; selle aja jooksul tehakse regulaarset seiret ja nõutakse jätkuvat vastavust riikliku büroo avaldatud nõuetele ja juhistele. Selleks et tagada realistlik kavandamine, võiks taotluse osana esitatav tegevuskava hõlmata ajavahemikku kolmest seitsme aastani ja seda kava ajakohastatakse korrapäraselt, nagu on selgitatud järgmises jaotises.

Kui Erasmuse akrediteering on nõutav pärast programmiperioodi 2021–2027 lõppu toimuvateks meetmeteks, võib riiklik büroo Euroopa Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel akrediteeringu kehtivust pikendada.

Aruanded, seire ja kvaliteedi tagamine

Iga toetuslepingu lõpetamisel esitatav lõpparuanne

Kui noorte valdkonnas antud Erasmuse akrediteeringu alusel heaks kiidetud toetusleping lõppeb, esitab akrediteeritud organisatsioon läbiviidud tegevuse ja saavutatud eesmärkide kohta lõpparuande, 1 nagu on ette nähtud kohaldatavas toetuslepingus.

Akrediteeringu eduaruanded

Organisatsioonid peavad vähemalt üks kord akrediteeringu kehtivuse jooksul:

 • andma aru edusammudest oma eesmärkide saavutamisel;
 • andma aru selle kohta, kuidas nad tagavad Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardite järgimise;
 • ajakohastama oma tegevuskava.

Riiklik büroo võib otsustada, et eespool nimetatud elementide kohta tuleb eduaruanded esitada samal ajal või eraldi.

Riiklik büroo võib otsustada asendada eesmärke ja Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardeid käsitlevad aruandlusnõuded seirekäiguga.

Võttes arvesse akrediteeritud organisatsiooni tulemuslikkust aruannete, seire ja kvaliteedi tagamise kontrollide alusel, või juhul, kui organisatsioonis on toimunud olulisi muutusi, võib riiklik büroo otsustada muuta eduaruannete arvu ja nende esitamise ajakava.

Peale selle võivad akrediteeritud organisatsioonid omal algatusel taotleda akrediteeringu ajakohastamist. Organisatsiooni põhjenduse alusel otsustab riiklik büroo, kas ajakohastamine on põhjendatud ja vastuvõetav.

Seire ja kontroll

Riiklik büroo võib korraldada seirekäike ja ametlikke kontrolle või muud tegevust, et jälgida akrediteeritud organisatsioonide edusamme ja tulemuslikkust, hinnata kokkulepitud kvaliteedistandardite järgimist ja pakkuda tuge.

Ametlik kontroll võib seisneda dokumentide kontrollis või toimuda kontrollkäiguna organisatsiooni ruumidesse ja mis tahes muudesse ruumidesse, kus toimub või on toimunud asjaomane tegevus. Teises riigis toimuva tegevuse kontrollimiseks ja seireks võib riiklik büroo abi küsida vastava riigi büroolt või välisekspertidelt.

Kvaliteedi tagamine

Pärast aruande saamist või seiretegevust annab riiklik büroo akrediteeritud organisatsioonidele tagasisidet. Riiklik büroo võib anda akrediteeritud organisatsioonile ka kohustuslikke või soovituslikke juhiseid tulemuslikkuse parandamiseks.

Parandusmeetmed

Äsja akrediteeringu saanud taotlejate või suure riskiga organisatsioonide korral või juhul, kui kinni ei ole peetud riikliku büroo juhistest ja tähtaegadest, kui aruannete, seire ja kvaliteedi tagamise kontrollide tulemusena on kindlaks tehtud, et tulemuslikkus on väga väike, või kui rikutud on programmi eeskirju (sh mõne teise meetme puhul), võib riiklik büroo võtta järgmisi parandusmeetmeid.

 • Vaatluse alla võtmine: riiklik büroo võib vähendada nende rahaliste vahendite summat, mida akrediteeritud organisatsioonid saavad taotleda Erasmuse akrediteeringu nõudega meetmete puhul. Äsja akrediteeringu saanud organisatsioonid võidakse võtta vaatluse alla, kui tegevussuutlikkuse kontrollimisel ilmneb puuduliku rakendamise risk.
 • Peatamine: peatatud akrediteeringuga organisatsioonid ei saa taotleda rahastamist Erasmuse akrediteeringu nõudega meetmete korral. Samuti võib riiklik büroo lõpetada teatavad või kõik kehtivad toetuslepingud, mis peatatud akrediteeringu alusel sõlmiti.

Vaatlus- või peatamisperiood kestab seni, kuni riiklik büroo teeb kindlaks, et konkursikutses esitatud tingimused ja kvaliteedinõuded on taas täidetud ning et akrediteeritud organisatsioon on tegelenud vähese tulemuslikkuse riskiga.

Organisatsioonid, kelle akrediteering on peatatud või vaatluse all, ei saa taotleda uut akrediteeringut.

Kui riikliku büroo juhistest ja tähtaegadest ei ole jätkuvalt kinni peetud, tulemuslikkus on endiselt väike või programmi eeskirju on korduvalt või olulisel määral rikutud (sh mõne teise meetme puhul), võib riiklik büroo akrediteeringu tühistada.

Akrediteeringu saab ükskõik millal tühistada ka juhul, kui organisatsioon lõpetab tegevuse või riiklik büroo ja akrediteeritud organisatsioon selles kokku lepivad. Riiklik büroo või akrediteeritud organisatsioon võib akrediteeringu ühepoolselt tühistada, kui selle akrediteeringu alusel ei ole taotletud rahastamist vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul.

  Footnote

 • 1 Toetuste haldamisega seotud eesmärkidel nimetatakse seda aruannet lõpparuandeks. ↩ back
Tagged in:  Youth