Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Nuorisoalan erasmus-akkreditointi

Erasmus-akkreditoinnit ovat väline organisaatioille, jotka haluavat avata toimintaansa rajat ylittävälle vaihdolle ja yhteistyölle ja jotka aikovat toteuttaa säännöllisesti oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimintoja.

Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla tarjoaa mahdollisuuden saada yksinkertaisemmin rahoitusta avaintoimesta 1 – oppimiseen liittyvät liikkuvuustoiminnot nuorisoalalla.

Hakijaorganisaatioiden on määriteltävä pidemmän aikavälin tavoitteensa ja suunnitelmansa Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettaville toiminnoille, niiden odotetut hyödyt sekä niiden käyttämä hankehallintomalli. Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla osoittaa, että hakijalla on asianmukaiset ja toimivat prosessit ja menettelyt laadukkaiden oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien toteuttamiseksi suunnitellulla tavalla ja niiden hyödyntämiseksi nuorisoalalla. Akkreditointi myönnetään koko ohjelmakaudeksi vuoteen 2027 asti.

Toiminnon tavoitteet

Tällä toimella on seuraavat tavoitteet:

 • Vahvistetaan nuorten henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyvällä liikkuvuudella.
 • Edistetään nuorten vaikutusmahdollisuuksia, aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.
 • Edistetään nuorisotyön laadullista kehittämistä paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla parantamalla nuorisoalalla toimivien organisaatioiden valmiuksia ja tukemalla nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehitystä.
 • Ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään monimuotoisuuden, kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja solidaarisuuden, tasavertaisten mahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien arvoja nuorten keskuudessa Euroopassa.

Akkreditoitujen hakijoiden mahdollisuudet saada rahoitusta

Akkreditoidut Erasmus-nuorisotoiminnan organisaatiot voivat saada helpommin avaintoimeen 1 liittyvää rahoitusta nuorisoalalla akkreditoinnin voimassaoloaikana.

Vuotuinen akkreditoitujen hankkeiden rahoituspyyntö esitellään luvussa ”Erasmus+ -akkreditoinnin nuorisoalalla saaneiden organisaatioiden liikkuvuusmahdollisuudet”. 

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Hakemuksia voivat jättää seuraavan tyyppiset organisaatiot:

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin.

Hakijaorganisaatioiden täytyy sijaita jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemuksen määräaika

19. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit

Erasmus+ -akkreditointia nuorisoalalla hakevien on sitouduttava Europa-verkkosivustolla esitettyihin Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeihin:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_fi.pdf

Valintaperusteet

Hakijoilla on oltava riittävät toiminnalliset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa ehdotettu toimintasuunnitelma, muun muassa vähintään kahden vuoden asianmukainen kokemus toimintojen toteuttamisesta nuorisoalalla.

Tämän oppaan C-osassa on lisätietoja toiminnallisia valmiuksia koskevista yleisistä perusteista ja akkreditointia hakevia koskevista erityisvaatimuksista.

Poissulkemisperusteet

Hakijoiden on toimitettava allekirjoitettu valaehtoinen vakuus, jolla ne vahvistavat, että ne eivät ole missään tämän oppaan C-osassa luetelluissa poissulkemisperusteissa tarkoitetuista tilanteista, että toimitetun hakemuksen sisältö on hakijaorganisaation laatimaa alkuperäistä sisältöä ja että hakemuksen laatimisesta ei ole maksettu toiselle organisaatiolle tai ulkopuolisille henkilöille.

Arviointikriteerit

Ehdotusten laatu arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen myöntämiskriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 70 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Organisaation toimintaprofiilin ja kokemuksen soveltuvuus (enintään 20 pistettä)

Organisaation soveltuvuus nuorisotoiminnan ja tämän toimen tavoitteiden kannalta seuraavien tekijöiden suhteen:

 • organisaation tavoitteet ja periaatteet
 • organisaation kohderyhmät
 • organisaation tavanomainen toiminta
 • organisaation kokemus nuorisoalalta.

Strateginen kehittäminen (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Esitetyt tavoitteet ovat merkityksellisiä ja toimen tavoitteiden mukaisia ja tukevat EU:n nuorisostrategiaa.
 • Suunnitellut toimet sopivat yhteen todettujen tarpeiden ja tavoitteiden kanssa.
 • Suunnitellut toimet tuottavat todellisia hyötyjä organisaatiolle, osallistujille ja osallistujaorganisaatioille ja niillä on mahdollisesti myös laajempia vaikutuksia (esimerkiksi paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella tai ohjelmamaiden välisellä tasolla).
 • Tavoitteet ja suunnitellut toimet integroidaan organisaation tavanomaiseen työhön ja toimintaan.
 • Organisaatio edistää ohjelman osallisuus- ja moninaisuusstrategiaa.
 • Organisaatio on sisällyttänyt toimintoihinsa yhden tai useamman Erasmus+ -ohjelman perusperiaatteen (ympäristökestävyys ja vastuullisuus, aktiivinen osallistuminen Erasmus+ -organisaatioiden verkostoon, virtuaaliset komponentit).

Hallinnon ja koordinoinnin laatu (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Suunnitellut tavoitteet, toimet ja kohteet ovat selkeitä ja realistisia suhteessa hakijan henkilöresursseihin ja sisäiseen organisaatioon.
 • Kumppanuusjärjestely on tasapainoinen ja toimiva ja tukee tarvittaessa uusien ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden mukaan ottamista.
 • Toimintojen laadun ja osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimenpiteet ovat riittävät.
 • Nuorten aktiivisen osallistumisen periaatetta noudatetaan ja osallistujien suunnitellaan osallistuvan toimintojen kaikkiin vaiheisiin.
 • Luotettavan oppimistuloksen takaavat toimenpiteet ovat asianmukaisia, ja niihin sisältyy oppimistulosten analysointi, tunnistaminen ja dokumentointi.
 • Menetelmät, joilla mitataan organisaation edistymistä sen tavoitteiden saavuttamisessa (seuranta ja arviointi), sekä riskienhallintamenetelmät ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat.
 • Toimenpiteet hankkeen tulosten jakamiseksi osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat.

Voimassa

Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla myönnetään koko ohjelmakaudeksi vuoteen 2027 asti. Kansallisen toimiston asettamien akkreditointia koskevien vaatimusten ja ohjeiden noudattamista seurataan säännöllisesti. Osana hakemusta toimitettu toimintasuunnitelma voi realistisen suunnittelun mahdollistamiseksi kattaa 3–7 vuoden jakson ja sitä päivitetään säännöllisesti seuraavassa jaksossa selostetulla tavalla.

Akkreditoinnin voimassaolo voidaan päättää milloin tahansa, jos organisaatio lakkaa olemasta, tai kansallisen toimiston ja akkreditoidun organisaation välisellä sopimuksella. Kansallinen toimisto tai akkreditoitu organisaatio voi päättää akkreditoinnin voimassaolon yksipuolisesti, jos kyseisen akkreditoinnin perusteella ei ole tehty yhtään rahoitushakemusta vähintään kolmeen vuoteen.

Jos johonkin toimeen osallistuminen edellyttää Erasmus+ -akkreditointia ohjelmakauden 2021–2027 päättymisen jälkeen, kansallinen toimisto voi pidentää akkreditoinnin voimassaoloa Euroopan komission määrittelemien ehtojen mukaisesti.

Raportointi, seuranta ja laadunvarmistus

Loppuraportit kunkin avustussopimuksen päättyessä

Kunkin Erasmus+ -akkreditoinnin yhteydessä hyväksytyn avustussopimuksen päättyessä akkreditoitu organisaatio toimittaa raportin1  toteutetuista toimista ja saavutetuista tavoitteista.

Akkreditointia koskevat edistymisraportit

Organisaation on vähintään kerran akkreditoinnin voimassaoloaikana

 • raportoitava edistymisestään tavoitteiden saavuttamisessa
 • raportoitava siitä, miten ne varmistavat Erasmus-nuorisotoiminnan laatuvaatimusten noudattamisen
 • päivitettävä toimintasuunnitelmansa.

Kansallinen toimisto voi pyytää edistymisraportin kaikista edellä luetelluista seikoista samanaikaisesti tai kustakin erikseen.

Kansallinen toimisto voi korvata tavoitteita ja Erasmus-nuorisotoiminnan laatuvaatimuksia koskevat raportointivelvoitteet seurantakäynnillä.

Raportoinnin, seurannan ja laadunvarmistustarkastusten perusteella saatujen akkreditoidun organisaation tuloksien pohjalta tai organisaatiossa tapahtuneiden merkittävien muutosten johdosta kansallinen toimisto voi muuttaa edistymisraporttien määrää ja aikataulua.

Lisäksi akkreditoidut organisaatiot voivat vapaaehtoisesti pyytää akkreditointinsa päivittämistä. Kansallinen toimisto päättää organisaation esittämien perustelujen pohjalta, onko päivitys perusteltu ja hyväksyttävissä.

Seuranta ja tarkastukset

Kansallinen toimisto voi järjestää seurantakäyntejä, virallisia tarkastuksia tai muita toimia seuratakseen akkreditoitujen organisaatioiden edistymistä ja tuloksia, tarkastaakseen, että sovittuja laatuvaatimuksia noudatetaan, ja tarjotakseen tukea.

Viralliset tarkastukset voivat olla asiakirjatarkastuksia tai käyntejä organisaation tiloihin tai muihin tiloihin, joissa toimintaa harjoitetaan tai on harjoitettu. Kansallinen toimisto voi pyytää, että toisen maan kansallinen toimisto tai ulkopuolinen asiantuntija auttaa sitä valvomaan ja seuraamaan kyseisessä maassa toteutettavaa toimintaa.

Laadunvarmistus

Raportin tai seurantatoimen jälkeen kansallinen toimisto antaa palautetta akkreditoidulle organisaatiolle. Kansallinen toimisto voi myös antaa akkreditoidulle organisaatiolle pakollisia ohjeita tai neuvoja sen toiminnan parantamiseksi.

Korjaavat toimenpiteet

Jos kyseessä on hiljattain akkreditoitu hakija tai korkean riskin organisaatio taikka jos kansallisen toimiston ohjeita tai määräaikoja ei ole noudatettu, jos raportoinnin, seurannan tai laadunvarmistustarkastuksen perusteella on saatu erittäin heikkoja tuloksia tai jos ohjelman sääntöjä on rikottu merkittävästi (myös toisessa toimessa), kansallinen toimisto voi toteuttaa seuraavat korjaavat toimenpiteet:

 • Tarkkailu: Kansallinen toimisto voi vähentää rahoitusta, jota akkreditoitu organisaatio voi hakea toimintoihin, joiden edellytyksenä on Erasmus+ -akkreditointi. Hiljattain akkreditoidut organisaatiot voidaan asettaa tarkkailuun, jos toiminnallisia valmiuksia koskevassa tarkastuksessa havaitaan heikkolaatuisen toteutuksen riski
 • Keskeytys: Organisaatiot, joiden akkreditointi on tilapäisesti keskeytetty, eivät voi hakea rahoitusta toimintoihin, joiden edellytyksenä on Erasmus+ -akkreditointi. Kansallinen toimisto voi myös irtisanoa jotkin tai kaikki keskeytetyn akkreditoinnin puitteissa tehdyt voimassa olevat avustussopimukset.

Tarkkailu- tai keskeytysaika jatkuu, kunnes kansallinen toimisto toteaa, että ehdotuspyynnössä asetetut ehdot ja laatuvaatimukset täyttyvät jälleen ja että akkreditoitu organisaatio on puuttunut heikon suoritustason riskiin.

Organisaatiot, joiden akkreditointi on keskeytetty tai joita tarkkaillaan, eivät voi hakea uutta akkreditointia.

Jos kansallisen toimiston ohjeiden ja määräaikojen laiminlyönti on jatkuvaa, jos tulokset ovat erittäin heikkoja tai jos ohjelman sääntöjä rikotaan toistuvasti tai merkittävästi (myös jossakin muussa toimessa), kansallinen toimisto voi päättää akkreditoinnin voimassaolon.

 • 1 Avustusten hallinnoinnissa tätä raporttia kutsutaan loppuraportiksi.
Tagged in:  Youth