Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Образователна мобилност в областта на Младежта

В този раздел от ръководството за програмата са представени действията по ключово действие 1 в областта на младежта. Тези действия осигуряват възможности за неформално и информално учене за младежи и за младежки работници.

Неформалното и информалното учене дават възможност на младежите да придобият важни компетентности, които допринасят за тяхното личностно и социално-образователно развитие и насърчават активното им участие в обществото, като по този начин подобряват техните перспективи за заетост.

Чрез участието си в дейности за образователна мобилност младежките работници, развиват умения, подходящи за професионалното им развитие, насърчават нови организационни практики и повишават качеството на младежката работа като цяло.

Дейностите за учене в областта на младежта са предназначени да оказват силно положително въздействие върху младежите, участващите организации, общностите, в които се осъществяват тези дейности, самата сфера на младежта и върху икономическия и обществения сектор в Европа като цяло. Подкрепят се следните действия:

  • Мобилност на младежи — Младежки обмен
  • Проекти за мобилност на младежки работници
  • Дейности за младежко участие
  • Действие за приобщаване DiscoverEU

Как да получите достъп до тези възможности?

За финансиране може да се кандидатства по два начина:

  • Стандартните проекти предоставят на кандидатстващите организации и на неформалните групи младежи възможност да изпълнят една или повече дейности за младежко участие за период от три до двадесет и четири месеца. Стандартните проекти са най-добрият избор за организации, които за първи път работят по програмата „Еразъм+“, както и за тези, които желаят да организират еднократен проект и/или ограничен брой дейности.
  • Акредитираните проекти са достъпни само за организации, притежаващи акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта. Това специално направление за финансиране дава възможност на акредитираните организации редовно да получават финансиране за дейности за мобилност, които допринасят за постепенното изпълнение на техния акредитационен план.

Организациите, които възнамеряват да организират редовно дейности за мобилност, могат да кандидатстват за акредитация по програмата „Еразъм“. За да научите повече за акредитациите, моля, прочетете главата от това ръководство относно акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на младежта.

Освен това организациите и неформалните групи младежи могат да участват в програмата, без да подават заявление, като се присъединят към даден проект в качеството на партньори.

Tagged in:  Youth