Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akreditace Erasmus v oblasti mládeže

Akreditace Erasmus představují nástroj pro organizace, které chtějí zahájit činnost v oblasti výměny a spolupráce mezi různými zeměmi a plánují pravidelně provádět činnosti spojené se vzdělávací mobilitou.

Akreditace Erasmus mládež poskytuje zjednodušený přístup k možnostem financování v rámci klíčové akce 1 – vzdělávací mobility v oblasti mládeže.

Žadatelé budou muset stanovit své dlouhodobé cíle a plán z hlediska svých aktivit, které mají být podporovány z prostředků programu Erasmus, očekávaných přínosů i jejich přístupu k řízení projektů. Udělení akreditace Erasmus mládež potvrzuje, že žadatel má vhodné a účinné postupy a opatření k realizaci vysoce kvalitních vzdělávacích mobilit v souladu s plánem a využívá je ve prospěch mládeže.

Cíle akce

Akce v rámci akreditace Erasmus v oblasti mládeže má tyto cíle:

 • posílit osobní a profesní rozvoj mladých lidí prostřednictvím vzdělávacích mobilit v oblasti neformálního a informálního učení,
 • podpořit posílení postavení mladých lidí, jejich aktivní občanství a účast na demokratickém životě,
 • podpořit kvalitní rozvoj práce s mládeží na místní, regionální, celostátní, evropské a mezinárodní úrovni budováním kapacit organizací činných v oblasti mládeže a podporou profesního rozvoje pracovníků s mládeží,
 • podpořit inkluzi a rozmanitost, mezikulturní dialog a hodnoty solidarity, rovných příležitostí a lidských práv mezi mladými lidmi v Evropě.

Přístup úspěšných žadatelů k financování

Úspěšní žadatelé o akreditaci Erasmus mládež získají zjednodušený přístup k těmto možnostem financování v rámci klíčové akce 1 v oblasti mládeže:

 • projekty mobility pro mladé lidi – výměny mládeže,
 • projekty mobility pro pracovníky s mládeží.

Každoroční výzva k předložení žádostí o finanční prostředky pro akreditované projekty je uvedena v oddíle „Příležitosti v oblasti mobility pro organizace s akreditací Erasmus v oblasti mládeže“. 

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

K podání žádosti jsou způsobilé tyto druhy organizací:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, evropská nevládní organizace mládeže, veřejný subjekt na místní, regionální či celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,

Žadatelské organizace musí mít sídlo v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Kde se žádost podává?

Žádosti musí být podány u národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Termín pro podávání žádostí

1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Standardy kvality programu Erasmus mládež

Žadatelé o akreditaci Erasmus mládež se musí zavázat k dodržování standardů kvality programu Erasmus mládež, které jsou uvedeny na internetových stránkách portálu Europa: Standardy kvality programu Erasmus+ – Projekty mobility – Mládež | Erasmus+ (europa.eu)

Kritéria pro výběr

Žadatelé musí mít dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro realizaci navrhovaného plánu činností, včetně nejméně dvouleté relevantní zkušenosti s realizací činností v oblasti mládeže.

Více informací o obecných kritériích týkajících se provozních kapacit a o specifických požadavcích na žadatele o akreditaci naleznete v části C této příručky.

Kritéria pro vyloučení

Žadatelé musí předložit podepsané čestné prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v kritériích pro vyloučení v části C této příručky, že předložená žádost obsahuje původní obsah, jehož autorem je žadatelská organizace, a že vypracování žádosti nezaplatili u žádných dalších organizací ani externích osob.

Kritéria pro udělení grantu

Kvalita návrhů bude posuzována podle bodů získaných z celkového počtu 100 bodů na základě níže uvedených kritérií pro udělení grantu a váhového rozdělení. Žádosti musí dosáhnout těchto minimálních hodnot:

 • alespoň 70 z celkového počtu 100 bodů a
 • nejméně polovinu maximálního počtu bodů v každé ze tří kategorií kritérií pro udělení grantu.

Relevance - (maximálně 20 bodů)

Význam organizace pro oblast mládeže a cíle akce z hlediska:

 • cílů a zásad organizace,
 • cílových skupin organizace,
 • pravidelných činností organizace,
 • zkušeností organizace v oblasti mládeže.
 • Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Strategický rozvoj - (maximálně 40 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou určené cíle relevantní a v souladu s cíli akce a přispívají ke strategii EU pro mládež,
 • jsou plánované činnosti vhodné pro řešení určených potřeb a cílů, přinášejí plánované činnosti organizaci, účastníkům a zúčastněným organizacím skutečný prospěch a mají potenciálně širší dopad (např. na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni),
 • jsou cíle a plánované činnosti začleněny do běžné činnosti a aktivit organizace,
 • organizace přispívá ke strategii pro začleňování a rozmanitost v rámci programu,
 • organizace do své činnosti začlenila jednu nebo více základních zásad (environmentální udržitelnost a odpovědnost, aktivní zapojení do sítí organizací programu Erasmus, virtuální složky).

Kvalita řízení a koordinace - (maximálně 40 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou plánované cíle, činnosti a úkoly jasné a realistické, pokud jde o lidské zdroje žadatele a jeho vnitřní organizaci,
 • je partnerský přístup vyvážený a účinný a vhodný pro případné zapojení nových a méně zkušených organizací,
 • jsou opatření k zajištění kvality aktivit a bezpečnosti a ochrany účastníků vhodná,
 • je uplatňována zásada aktivního zapojení mládeže a je plánováno zapojení účastníků do všech fází aktivit,
 • jsou opatření k zajištění náležitého vzdělávacího rozměru vhodná, včetně podpory reflexe a zjišťování a dokumentace výsledků učení,
 • jsou metody měření pokroku organizace při dosahování jejích cílů (monitorování a hodnocení) a řízení rizik vhodné a účinné,
 • jsou opatření k šíření výsledků projektu ve zúčastněných organizacích a také mimo ně vhodná a účinná.

Maximální počet udělených akreditací Erasmus mládež

V zemích, kde je o akreditace Erasmus mládež velký zájem, může národní agentura stanovit maximální počet akreditací, které budou uděleny. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách národní agentury spolu s touto výzvou.

Pokud národní agentura nestanoví maximální počet schválených akreditací, budou schváleny všechny žádosti splňující kritéria stanovená v této výzvě.

Pokud národní agentura stanoví maximální počet schválených akreditací, vyhotoví se seznam s pořadím žádostí splňujících minimální kritéria. Akreditace budou udělovány žádostem od nejvyššího bodového hodnocení až do vyčerpání maximálního počtu udělených akreditací. V případě, že má více žádostí stejný počet bodů jako poslední žádost, které má být akreditace udělena, navýší se maximální počet udělených akreditací tak, aby byly zahrnuty všechny žádosti s tímto počtem bodů.

Platnost

Akreditace Erasmus v oblasti mládeže se uděluje na celé programové období do roku 2027, s výhradou pravidelného monitorování a soustavného dodržování požadavků na akreditaci a pokynů vydaných národní agenturou. Aby bylo možné zajistit realistické plánování, mohl by plán činností předložený spolu s žádostí pokrývat období tří až čtyři let, přičemž bude pravidelně aktualizován.

V případě, že je akreditace Erasmus vyžadována pro účast na jakékoli akci po skončení programového období 2021–2027, může národní agentura za podmínek stanovených Evropskou komisí platnost akreditace prodloužit.

Akreditaci lze ukončit kdykoli v případě, že organizace přestane existovat, nebo na základě dohody mezi národní agenturou a akreditovanou organizací. Národní agentura může akreditaci jednostranně ukončit za podmínek popsaných v oddíle „Podávání zpráv, monitorování a zajišťování kvality“.  Jednostranné ukončení akreditace ze strany akreditované organizace je možné pouze v případě, že během alespoň tří po sobě jdoucích let nebyla akreditace využita k podání žádostí o akreditované projekty mobility.

Nepřenositelnost

Akreditaci nelze převádět mezi organizacemi. Výjimečně, v případě strukturálních změn akreditované organizace (například rozdělení, sloučení, změna právní subjektivity, statutu nebo vlastnictví), může národní agentura na základě odůvodněné žádosti převést akreditaci na jednu nástupnickou organizaci.

Předkládání zpráv, monitorování a zajišťování kvality

Závěrečné zprávy po skončení každé grantové dohody

Po skončení každé grantové dohody schválené v rámci akreditace Erasmus mládež předloží akreditovaná organizace závěrečnou zprávu1  o realizovaných aktivitách a splněných cílech, jak je specifikuje příslušná grantová dohoda.

Zpráva týkající se akreditace

Alespoň jednou během doby platnosti akreditace budou organizace muset:

 • podat zprávu o tom, jak pokračují v plnění svých cílů,
 • podat zprávu o tom, jak zajišťují dodržování standardů kvality programu Erasmus mládež,
 • aktualizovat svůj plán činností.

Národní agentura může rozhodnout, že bude předložení průběžných zpráv týkajících se různých výše uvedených prvků požadovat zároveň, nebo samostatně.

Národní agentura se může rozhodnout, že namísto požadavku na podání zprávy o cílech a zprávy o standardech kvality programu Erasmus mládež uskuteční monitorovací návštěvu.

Na základě výsledků akreditované organizace, které vyplývají z podaných zpráv, monitorování a kontrol zajišťování kvality nebo které jsou důsledkem významných změn v organizaci, může národní agentura změnit počet průběžných zpráv a harmonogram jejich předkládání.

Akreditované organizace mohou navíc dobrovolně požádat o aktualizaci své akreditace. Národní agentura na základě argumentů organizace rozhodne, zda je aktualizace odůvodněná a přijatelná.

Monitorování a kontroly

Národní agentura může provádět monitorovací návštěvy, formální kontroly, nebo jiné činnosti s cílem sledovat pokrok a výsledky akreditovaných organizací, posuzovat dodržování dohodnutých norem kvality a poskytovat podporu.

Formální kontroly mohou mít podobu kontrol dokumentů nebo návštěv organizace a jakýchkoli jiných prostor, v nichž činnosti probíhají nebo probíhaly. Národní agentura se může obrátit na národní agentury nebo externí odborníky v jiných zemích a požádat je, aby prověřili a monitorovali činnosti, které jsou prováděny v jejich zemi.

Zajištění kvality

Na základě zprávy nebo monitorování poskytne národní agentura akreditovaným organizacím zpětnou vazbu. Národní agentura může rovněž akreditované organizaci poskytnout závazné pokyny nebo rady, jak zlepšit výsledky.

Nápravná opatření

V případě nově akreditovaných žadatelů, vysoce rizikových organizací, nedodržení pokynů a lhůt národní agentury, nedostatečných výsledků, které vyplývají z podaných zpráv, monitorování a kontrol zajišťování kvality, nebo porušení pravidel programu (i v rámci jiné akce) může národní agentura přijmout tato nápravná opatření:

 • Dohled: Národní agentura může omezit výši financování, o které může akreditovaná organizace požádat u aktivit, kde je akreditace Erasmus podmínkou. Nově akreditované organizace mohou být předmětem dohledu, pokud je při kontrole provozní kapacity zjištěno riziko nízké kvality realizace.
 • Pozastavení akreditace: Organizace s pozastavenou akreditací nemohou požádat o financování u aktivit, kde je akreditace Erasmus podmínkou. Národní agentura může rovněž ukončit některé nebo všechny probíhající grantové dohody uzavřené na základě akreditace, která byla pozastavena.

Období dohledu nebo pozastavení bude pokračovat až do doby, než národní agentura rozhodne, že podmínky a požadavky na kvalitu stanovené ve výzvě jsou opět splněny a že akreditovaná organizace ošetřila riziko nedostatečných výsledků.

Organizace, kterým byla akreditace pozastavena nebo nad kterými probíhá dohled, nemohou žádat o novou akreditaci.

V případě opakovaného nedodržování pokynů a lhůt národní agentury, nedostatečných výsledků nebo opakovaného nebo závažného porušení pravidel programu (i v rámci jiné akce) může národní agentura akreditaci ukončit.

Akreditaci lze také ukončit kdykoli v případě, že organizace přestane existovat, nebo na základě dohody mezi národní agenturou a akreditovanou organizací. Národní agentura nebo akreditovaná organizace může jednostranně ukončit akreditaci, pokud během nejméně tří po sobě jdoucích let nebyly v rámci dané akreditace podány žádné žádosti o financování.

 • 1 Pro účely správy grantů je tato zpráva označována jako závěrečná zpráva. ↩ back
Tagged in:  Youth