Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование

С настоящото действие се подкрепят училищата и другите организации, чиято дейност е свързана с областта на училищното образование, които възнамеряват да организират дейности за образователна мобилност за ученици и членове на персонала.

Предоставя се подкрепа за широк спектър от дейности, включително обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и курсове за професионално развитие на персонала, индивидуални и дейности за групова мобилност за ученици, поканени експерти и други дейности съгласно обяснението по-долу.

Участващите организации следва да насърчават активно приобщаването и многообразието, устойчивостта на околната среда и цифровото образование чрез своите дейности: като използват специфичните възможности за финансиране, предоставени от програмата за тези цели, повишават осведомеността на участниците, споделят най-добри практики и избират подходящи форми за своите дейности.

Цели на Действието

Това действие има за цел да се предоставят възможности за учене на гражданите и да се подкрепят интернационализацията и институционалното развитие на училищата и на други организации в областта на училищното образование. По-конкретно целите на настоящото действие са следните:

Укрепване на европейското измерение на преподаването и ученето чрез:

 • насърчаване на ценностите на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие;
 • насърчаване на знанията за споделеното европейско наследство и многообразие;
 • подкрепа за развитието на професионални мрежи в цяла Европа.

Повишаване на качеството на преподаването и ученето в училищното образование чрез:

 • подпомагане на професионалното развитие на учителите, директорите на училища и останалия училищен персонал;
 • насърчаване на използването на нови технологии и иновативни методи на преподаване;
 • подобряване на изучаването на езици и на езиковото многообразие в училищата;
 • подкрепа за споделянето и предаването на най-добри практики в областта на преподаването и развитието на училищата.

Допринасяне за създаването на европейското пространство за образование чрез:

 • изграждане на капацитет на училищата за участие в трансграничен обмен и сътрудничество и осъществяване на висококачествени проекти за мобилност;
 • превръщане на образователната мобилност в реалистична възможност за всеки ученик в училищното образование;
 • насърчаване на признаването на резултатите от обучението на ученици и членове на персонала от периоди на мобилност в чужбина.

Как да получите достъп до възможности за мобилност по програмата „Еразъм+“?

Училищата и другите организации, чиято дейност е свързана с училищното образование, могат да кандидатстват за финансиране по два начина:

 • Краткосрочните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала — тези проекти дават възможност на кандидатите да организират различни дейности за мобилност за период от шест до осемнадесет месеца. Краткосрочните проекти са най-добрият избор за организации, които за първи път прилагат програмата „Еразъм+“, както и за тези, които желаят да организират само ограничен брой дейности.
 • Акредитираните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала са достъпни само за организации, притежаващи акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование. Това специално направление за финансиране дава възможност на акредитираните организации редовно да получават финансиране за дейности за мобилност, които допринасят за постепенното изпълнение на техния план по програмата „Еразъм“. Акредитациите по програмата „Еразъм“ са отворени за всички организации, които възнамеряват да организират редовно дейности за мобилност. За кандидатстването не се изисква предишен опит в програмата. За да научите повече за тази възможност, моля, прочетете главата от това ръководство относно акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование.

Освен това организациите могат да се присъединят към програмата, без да подават заявление, по следните начини:

 • Като се присъединят към съществуващ консорциум за мобилност „Еразъм+“, ръководен от акредитиран координатор на консорциума в тяхната държава, който приема нови членове в съответния консорциум.
 • Като приемат участници от друга държава: всяка организация може да стане домакин за учещи или членове на персонала, пристигащи от организация партньор в чужбина. Ролята на организация домакин е ценен опит и добър начин за създаване на партньорства и по-близко запознаване с програмата, преди да се кандидатства.

Училищата също така се насърчават да се присъединят към eTwinning: онлайн общност, поддържана от сигурна платформа и достъпна за учители и училищен персонал, допуснати от националните звена за координация на eTwinning. eTwinning дава възможност на училищата да създават съвместни виртуални класни стаи и да изпълняват проекти с други училища, предоставя на учителите платформа за обсъждания и обмен с колеги и включване в разнообразни възможности за професионално развитие. eTwinning е и идеалната среда за намиране на партньори за бъдещи проекти.

Освен това училищата и учителите се приканват да използват инструмента SELFIE: безплатен, многоезичен и уеб-базиран инструмент за самооценка, създаден от Европейската комисия, за да помогне на училищата и учителите да развият своя цифров капацитет. С този инструмент се дава възможност на учителите сами да оценяват своята компетентност и увереност в областта на цифровите технологии и да получат обратна връзка за силните си страни и пропуските в знанията или компетентностите, които биха могли да подобрят. Екипи от учители също могат да работят заедно по използването на инструмента и да разработват план за обучение. Инструментът SELFIE е достъпен онлайн на: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg

Създаване на проект

Кандидатстващата организация е основният участник в проект по ключово действие 1. Кандидатът изготвя и подава заявлението, подписва споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, изпълнява дейностите за мобилност и докладва на националната агенция. В процеса на кандидатстване както за краткосрочни проекти, така и за акредитация по програмата „Еразъм“, се отделя особено внимание на нуждите и плановете на кандидатстващата организация.

Дейностите за мобилност в един проект за мобилност могат да бъдат изходящи или входящи. Повечето видове възможни дейности са свързани с изходяща мобилност. Това означава, че кандидатстващата организация ще действа като изпращаща организация: ще избере участници и ще ги изпрати в организация домакин в чужбина. Активно се насърчава използването на тези възможности за организиране на двустранен обмен или съвместни дейности с едно или повече училища партньори. В подобен случай всяко участващо училище следва да кандидатства за финансиране по програмата „Еразъм+“ или да се присъедини към съществуващ консорциум. С цел да улесни процеса на намиране на партньори програмата „Еразъм+“ предоставя инструменти за намиране на партньори в чужбина като част от Европейската платформа за училищно образование (https://school-education.ec.europa.eu/bg).

Освен това съществуват специални видове входящи дейности, които позволяват на кандидатстващите организации да канят експерти или учители на обучение в своята организация. Целта на входящите дейности не е да се създаде двустранен обмен, а по-скоро да се привлекат хора, които могат да допринесат за развитието и интернационализирането на кандидатстващата организация. При изпълнението на всички дейности, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ обхващат конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участници, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. За да прочетете пълния текст на стандартите за качество на програмата „Еразъм“, моля, отидете на следната връзка на уебсайта Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Хоризонтални измерения

Във всички проекти за мобилност следва да бъдат интегрирани следните измерения, които са в сила за цялата програма „Еразъм+“:

Приобщаване и многообразие

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да гарантират, че предлагат възможности за мобилност по приобщаващ и справедлив начин на всички участници независимо от техния произход. При подбора на учещи, които ще участват в дейностите по проекта, следва да се вземат предвид ключови фактори като мотивация, качества, както и нуждите на участниците от личностно развитие и обучение. Също така подборът на участващите членове на персонала следва да гарантира, че ползите от тяхното професионално развитие са достъпни за всички учещи в организацията.

По време на подготовката, изпълнението и последващите действия във връзка с дейностите за мобилност изпращащите и приемащите организации следва да включват участниците във вземането на ключови решения, така че да се осигурят максимални ползи и въздействие за всеки участник.

Бенефициерите и останалите участващи организации, които предоставят образование и обучение, се насърчават активно да създават и подпомагат възможностите за мобилност, например чрез включването на прозорци за мобилност в своя академичен календар и определянето на стандартни стъпки за реинтегриране на завръщащите се участници.

Екологично устойчиви и отговорни практики

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да насърчават екологично устойчиво и отговорно поведение сред своите участници, като повишават осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Тези принципи следва да намерят отражение в подготовката и изпълнението на всички дейности по програмата по-специално чрез използването на специфична финансова подкрепа, предоставена от програмата за насърчаване на устойчиви начини на пътуване. Организациите, предоставящи образование и обучение, следва да интегрират тези принципи в ежедневната си работа и да насърчават активно промяната в нагласите и поведението на своите учещи и персонал.

Цифровата трансформация в образованието и обучението

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ програмата подкрепя всички участващи организации за включване на използването на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и повишаване на качеството на тяхното учене и преподаване. Освен това участниците от персонала могат да се възползват от стажове по програмата „Цифрова възможност“: дейности за мобилност, които им дават възможност да придобият цифрови умения и да изградят своя капацитет за обучение, преподаване и изпълнение на други задачи с помощта на цифрови инструменти. Такива дейности могат да се организират с всеки от наличните формати за мобилност на персонала.

Участие в демократичния живот

Програмата е предназначена да подпомага участниците да откриват ползите от активното гражданство и участие в демократичния живот. Подкрепените дейности за мобилност следва да укрепват уменията за участие в различни сфери на гражданското общество, както и да развиват социалните и междукултурните компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Когато е възможно проектите следва да предлагат възможности за участие в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране чрез формални или неформални дейности за учене. Те трябва също така да подобряват познаването на Европейския съюз и общите европейски ценности от участниците, включително зачитането на демократичните принципи, човешкото достойнство, единството и многообразието, междукултурния диалог, както и европейското социално, културно и историческо наследство.

Дейности

В настоящия раздел са представени видовете дейности, които могат да бъдат подкрепени със средства по програмата „Еразъм+“ в рамките както на краткосрочни проекти, така и на акредитирани проекти.

За всяка дейност може да се предостави допълнителна подкрепа на лица, придружаващи участници с по-малко възможности, непълнолетни лица или младежи, които се нуждаят от надзор. Придружаващите лица могат да бъдат подпомагани за цялата продължителност на дейността или за част от нея.

Мобилност на членове на персонала

Налични формати

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги (от 2 до 60 дни)
 • Командировки с цел преподаване (от 2 до 365 дни)
 • Курсове и обучения (от 2 до 30 дни, най-много 10 дни такса за курс на участник)

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на членове на персонала могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги: участниците могат да прекарат период от време в приемаща организация в друга държава с цел да усвоят нови практики и да почерпят нови идеи посредством наблюдение и взаимодействие с колеги, експерти или други специалисти в ежедневната им работа в приемащата организация.

Командировки с цел преподаване или обучение: участниците могат да прекарат период от време в преподаване или предоставяне на обучение на учещи в приемаща организация в друга държава, като начин да се учат чрез изпълнение на своите задачи и обмен на опит с колеги.

Курсове и обучения: участниците могат да се възползват от структуриран курс или сходен вид обучение, предоставено от квалифицирани специалисти и основано на предварително определена програма за обучение и резултати от обучението. Обучението трябва да включва участници от най-малко две различни държави и да дава възможност на участниците да взаимодействат с други учещи и с обучителите. Не се подкрепят изцяло пасивни дейности като слушане на лекции, речи или масови конференции.

Кандидатите следва да са наясно, че всички доставчици на курсове са напълно независими от програмата „Еразъм+“ и действат като доставчици на услуги на свободния пазар. Следователно изборът на курсове и обучения е отговорност на организацията бенефициер. Следните стандарти за качество са на разположение като помощ за насочване на кандидатите при избора им: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Допустими участници

Допустими участници могат да бъдат учители, директори на училища и всички други експерти и персонал, които не са преподаватели и които работят в областта на училищното образование.

Допустимите участници от персонала, които не са преподаватели, включват членове на персонала, работещи в областта на училищното образование в училища (помощник-учители, педагогически съветници, психолози и т.н.) или в други организации, чиято дейност е свързана с областта на училищното образование (например училищни инспектори, съветници, координатори на политики, отговарящи за училищното образование, и т.н.).

Участниците трябва да работят в изпращащата организация или да работят редовно с изпращащата организация, за да подпомагат изпълнението на основните дейности на организацията (например като външни обучители, експерти или доброволци).

Във всички случаи задачите, които свързват участника с изпращащата организация, трябва да бъдат документирани по такъв начин, че националната агенция да може да провери тази връзка (например с договор за работа или за доброволческа дейност, описание на задачите или подобен документ). Националните агенции установяват прозрачна и последователна практика относно това кое представлява приемливи работни отношения и подкрепяща документация в техния национален контекст.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се провеждат в чужбина в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Мобилност на учещи

Налични формати

 • Групова мобилност на ученици (от 2 до 30 дни, най-малко двама ученици в група)
 • Краткосрочна образователна мобилност на ученици (от 10 до 29 дни)
 • Дългосрочна образователна мобилност за ученици (от 30 до 365 дни)

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на ученици могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Групова мобилност на ученици: група ученици от изпращащото училище могат да прекарат известно време в съвместно учене със свои връстници в друга държава. Изпращащото училище трябва да планира дейностите за учене в сътрудничество с училище партньор в приемащата държава 1 . Учениците трябва да се придружават от учители или от други квалифицирани служители в сферата на образованието от изпращащото училище за цялата продължителност на дейността, които да ръководят техния учебен процес. Ако е необходимо, други възрастни също могат да действат като придружаващи лица, за да подпомогнат придружаващите учители 2 .

Краткосрочна образователна мобилност на ученици: учениците могат да прекарат определен период в чужбина, за да учат в училище партньор или да участват в стаж в друга съответна организация в чужбина. За всеки участник трябва да се определи индивидуална програма за обучение. За участниците с по-малко възможности мобилността може да бъде организирана с минимална продължителност от 2 дни, ако това е обосновано.

Дългосрочна образователна мобилност на ученици: учениците могат да прекарат определен период в чужбина, за да учат в училище партньор или да участват в стаж в друга съответна организация в чужбина. За всеки участник трябва да се определи индивидуална програма за обучение. На всички участници трябва да бъде осигурено задължително обучение преди заминаване, а за организационната и езиковата подкрепа ще бъде предоставено по-голямо финансиране.

Допустими участници

Участващите ученици трябва да са записани в образователна програма в изпращащото училище 3 .

Възможно е и участие на ученици, които се обучават извън институционалната среда в държави, където съществува такава практика 4 .

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се провеждат в чужбина в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Груповата мобилност на ученици трябва да се осъществява в приемащо училище. По изключение дейностите могат да се осъществяват на друго място в държавата на приемащото училище, ако това е обосновано от съдържанието и качеството на дейността. В този случай пътуването на участниците от приемащото училище до мястото на провеждане няма да се считат за дейност за транснационална мобилност. Поради това за тази цел не могат да бъдат поискани допълнителни средства.

Освен това груповата мобилност на ученици може да се осъществява в седалище на институция на Европейския съюз, ако дейността е организирана в институция на ЕС или в сътрудничество с нея 5 .

Независимо от мястото на провеждане, в груповите дейности трябва да участват ученици от най-малко две държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата.

Други подкрепяни дейности

Налични формати

 • Поканени експерти (от 2 до 60 дни)
 • Приемане на учители и преподаватели за обучение (от 10 до 365 дни)

Поканени експерти: училищата могат да канят обучители, учители, експерти по политиката или други квалифицирани специалисти от чужбина, които могат да допринесат за подобряване на преподаването и ученето в приемащото училище. Например поканените експерти може да предоставят обучение на училищния персонал, да демонстрират нови методи на преподаване или да помогнат за предаването на добри практики в организацията и управлението.

Приемане на учители и преподаватели за обучение: кандидатстващите организации могат да приемат учители, преминаващи обучение, които искат да осъществят стаж в чужбина. Приемащата организация ще получи подкрепа за подготвянето на дейността, а подкрепата за пътуване и индивидуалната подкрепа за участника следва да се предоставят от изпращащата институция (която може да кандидатства за финансиране по програмата „Еразъм+“ за тази цел).

Допустими участници

Поканени експерти могат да бъдат всички лица от друга държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, които могат да предоставят експертен опит и обучение, съответстващи на нуждите и целите на организацията, която ги кани.

Приемането на учители и преподаватели за обучение е достъпно за участници, които следват или наскоро са завършили 6 образователна програма за подготовка на учители (или сходен вид образователна програма за обучители или преподаватели) в друга държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Мястото на изпълнение за поканените експерти и учителите, преминаващи обучение, винаги е организацията бенефициер (включително членовете на консорциума).

Краткосрочни проекти за мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование

Краткосрочните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала са прост и лесен начин за тях да се възползват от програмата „Еразъм+“. Целта на тези проекти е да се даде възможност на организациите да подготвят по лесен начин редица дейности и да придобият опит в програмата.

За да не се усложняват, краткосрочните проекти включват ограничение на броя на участниците и на продължителността на проекта. Форматът е отворен само за отделни организации, но не и за координатори на консорциуми. Акредитираните организации не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти, тъй като вече имат постоянен достъп до финансиране по програмата „Еразъм+“.

Заявлението за краткосрочни проекти включва списък и описание на дейностите, които кандидатстващата организация планира да организира.

Критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Право 7 да кандидатстват имат следните организации:

 1. Училища, предоставящи общо образование в предучилищна, начална или средна образователна степен 8
 2. Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на училищното образование.

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование, не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти.

Допустими държави

Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Крайни срокове за кандидатстване

Кръг 1 (за всички национални агенции): 23 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време)

Кръг 2: Националните агенции може да решат да определят втори краен срок (Кръг 2). В този случай националната агенция информира кандидатите чрез своя уебсайт. За кръг 2 кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от 4 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Начални дати на проектите

За проектите може да се избират следните начални дати:

 • Кръг 1: между 1 юни и 31 декември същата година
 • Кръг 2 (ако е определен): между 1 януари и 31 май следващата година

Продължителност на проектите

Между 6 и 18 месеца

Брой заявления

В рамките на един кръг на процедурата по подбор дадена организация може да кандидатства само за един краткосрочен проект в областта на училищното образование.

Организациите, които получават безвъзмездни средства за краткосрочен проект в рамките на първия кръг за заявления, не могат да кандидатстват за втория кръг от същата покана за представяне на предложения.

В рамките на период от пет последователни години на провеждане на покани за представяне на предложения организациите могат да получат максимум трикратно безвъзмездни средства за краткосрочни проекти в областта на училищното образование. Безвъзмездните средства, получени през периода 2014—2020 г., не се отчитат при изчисляването на този лимит.

Допустими дейности

Всички видове дейности за училищно образование. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“.

За да бъдат допустими, заявленията трябва да включват най-малко една дейност за мобилност на персонала или учещите.

Обхват на проекта

В заявлението за краткосрочен проект могат да бъдат включени максимум 30 участници в дейности за мобилност.

Подготвителните посещения и участието на придружаващи лица няма да се вземат предвид при изчисляването на този лимит.

Подкрепящи организации

Подкрепяща организация е организация, която оказва подкрепа на организация бенефициер по отношение на практическите аспекти на изпълнението на проекта, които не се отнасят до основните задачи на проекта (както е определено в стандартите за качество на програмата „Еразъм“).

Всяка организация, работеща в областта на образованието и обучението, може да стане подкрепяща организация. Ролята и задълженията на подкрепящите организации трябва да бъдат официално определени между тях и организацията бенефициер. Подкрепящата организация извършва дейността си под надзора на организацията бенефициер, която продължава да носи крайната отговорност за резултатите и качеството на изпълнените дейности. Всички приноси на подкрепящите организации трябва да съответстват на стандартите за качество на програмата „Еразъм“.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии за отпускане на безвъзмездни средства и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • Най-малко 60 от общо 100 точки и
 • Най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • профилът, опитът, дейностите и целевата група учещи на кандидата са свързани с областта на училищното образование
 • проектното предложение е свързано с целите на действието
 • проектното предложение е свързано със следните конкретни приоритети:
  • подкрепа за нови участници и организации с по-малко опит
  • подкрепа за участници в дългосрочна образователна мобилност на ученици
  • подкрепа за участници с по-малко възможности

Качество на структурата на проекта (максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • целите на проектното предложение отговарят на потребностите на кандидатстващата организация, на нейния персонал и учещи по ясен и конкретен начин;
 • съдържанието на предложените дейности и балансът между различните видове дейности са подходящи за постигането на целите на проекта;
 •  има ясен план за работа за всяка от предложените дейности;
 • проектът включва екологично устойчиви и отговорни практики;
 • проектът включва използване на цифрови инструменти (особено eTwinning) и методи за учене за допълване на дейностите, свързани с физическа мобилност, и подобряване на сътрудничеството с организациите партньори

Качество на последващите действия (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • кандидатът е определил ясно задачите и отговорностите за изпълнение на дейностите в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • кандидатът е предложил конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от дейностите за мобилност в редовната работа на организацията;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за оценка на резултатите от проекта;
 • кандидатът е предложил конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на кандидатстващата организация, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз.

Акредитирани проекти за мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на специално направление за финансиране, отворено само за тях. Тъй като заявленията се основават на предварително одобрен план по програмата „Еразъм“, не се изисква подробен списък и описание на планираните дейности. Вместо това в заявленията се отделя особено внимание на изчисляването на бюджета, необходим за следващия набор от дейности.

Критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Организациите, притежаващи валидна акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование, отговарят на условията за кандидатстване.

Консорциум за мобилност

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ за координатори на консорциум за мобилност, трябва да кандидатстват за формата на консорциум за мобилност.

Списъкът на членовете на консорциума за мобилност трябва да бъде приложен към заявлението и да включва най-малко една организация член освен координатора.

Всяка организация, която отговаря на критериите за допустимост за акредитация по програмата „Еразъм“ в същата област, може да стане член на консорциум за мобилност. Всички планирани организации членове на консорциума трябва да са от една и съща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, с координатора на консорциума за мобилност 9 . От членовете на консорциума не се изисква да имат акредитация по програмата „Еразъм“.

Организациите, участващи в консорциум за мобилност, могат да получат финансиране за изпълнението на максимум две споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в областта на училищното образование по ключово действие 1 в рамките на една покана за представяне на предложения. Следователно организациите в областта на училищното образование, които получават безвъзмездни средства по краткосрочен проект или по акредитиран проект, могат да участват допълнително като членове само в един консорциум за мобилност в областта на училищното образование. Останалите организации могат да участват в до два консорциума за мобилност.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Краен срок за кандидатстване

23 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време)

Начална дата на проекта

1 юни същата година

Продължителност на проектите

Всички акредитирани проекти ще са с първоначална продължителност от 15 месеца. След 12 месеца всички бенефициери ще имат възможност да удължат проектите си до обща продължителност от 24 месеца.

Брой заявления

Акредитираните организации могат да кандидатстват само веднъж в рамките на даден кръг на процедурата по подбор.

Допустими дейности

Всички видове дейности за училищно образование. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“.

За да бъдат допустими, заявленията трябва да включват най-малко една дейност за мобилност на персонала или учещите.

Обхват на проекта

Броят на участниците, които могат да бъдат включени в акредитирани проекти, не е ограничен, освен с ограниченията, определени на етапа на разпределението на бюджета.

Разпределение на бюджета

Качеството на плана „Еразъм“ на кандидата е оценено на етапа на кандидатстване за акредитация и поради това на етапа на разпределение на бюджета няма да се извършва качествено оценяване. Всички допустими заявления за предоставяне на безвъзмездни средства ще получат финансиране.

Размерът на отпуснатите безвъзмездни средства ще зависи от редица елементи:

 • общия наличен бюджет за разпределение между акредитираните кандидати
 • исканите дейности (включително прогнозния бюджет, необходим за изпълнението им)
 • основния и максималния размер на безвъзмездните средства
 • следните критерии за разпределение: резултатите на кандидата, приоритетите на политиката и географския баланс (ако се прилага от националната агенция)

Подробните правила относно основния и максималния размер на безвъзмездните средства, оценяването по критериите за разпределение, претеглянето на всеки критерий, методът на разпределение и наличният бюджет за акредитираните проекти ще бъдат публикувани от националната агенция преди крайния срок по поканата.

Какви са правилата за финансиране?

Следните правила за финансиране се прилагат за краткосрочни проекти и за акредитирани проекти.

Бюджетна категория - Организационна подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност, които не са обхванати от други категории разходи.

Например: подготовка (педагогическа, междукултурна и друга), наставничество, мониторинг и подкрепа на участниците по време на мобилност, услуги, инструменти и оборудване, необходими за виртуалните компоненти в смесени дейности, признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите и осигуряване на публична видимост на финансирането от Европейския съюз.

Организационната подкрепа покрива разходите, направени както от изпращащите, така и от приемащите организации (с изключение на мобилността на членове на персонала за курсове и обучения). Разпределението на получените безвъзмездни средства ще бъде договорено между двете организации.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

Сума

100 EUR

 • На ученик, участващ в групова мобилност, с максимум от 1000 EUR на група
 • На участник в мобилност на членове на персонала за курсове и обучения
 • На поканен експерт
 • На приет учител или преподавател за обучение

350 EUR; 200 EUR след стотния участник в същия вид дейност

 • На участник в краткосрочна образователна мобилност на ученици
 • На участник в мобилност на членове на персонала за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и за командировки с цел преподаване или обучение

500 EUR

 • На участник в дългосрочна образователна мобилност на ученици („ЕразъмПро“)

Бюджетна категория - Пътни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Принос към пътните разходи на участниците и на придружаващите ги лица от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Освен това: принос към пътните разходи на участниците и на придружаващите ги лица от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на обучението преди заминаване и обратно за ученици в дългосрочна мобилност.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието по въздух между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността 10 с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния 11 .

Сума

Разстояние на пътуване Стандартно пътуване Екологично пътуване
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km or more 1500 EUR

Бюджетна категория - Индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Дневни разходи на участниците и на придружаващите ги лица 12 по време на дейността. При необходимост: дневните разходи са допустими за времето за пътуване преди и след изпълнението на дейността, като за участниците и придружаващите ги лица които получават безвъзмездни средства за стандартно пътуване, са предвидени максимум два дни за пътуване, а в случай на безвъзмездни средства за екологично пътуване — максимум шест дни за пътуване.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на лицата, продължителността на престоя и приемащата държава 13 .

Сума

Категория участници Група държави 1 Група държави 2 Група държави 3
Персонал 101—180 EUR 90—160 EUR 79—140 EUR
Ученици 45—80 EUR 39—70 EUR 34—60 EUR

По-горе са изложени основните ставки за ден от дейността. Всяка национална агенция ще определя точните основни ставки в рамките на допустимите обхвати.

Основната ставка се изплаща до 14-ия ден на дейността. От 15-ия ден на дейността платимата ставка ще възлиза на 70 % от основната ставка. Платимите ставки се закръглят до най-близкото цяло евро.

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване

Допустими разходи и приложими правила

Подкрепа за приобщаване за организации: Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности.

Сума

100 EUR на участник

Подкрепа за приобщаване за участници: Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително обосновани дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Подготвителни посещения

Допустими разходи и приложими правила

Пътни и дневни разходи за участие в подготвително посещение.

Механизъм на финансиране: единични ставки.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

Сума

575 EUR на участник при максимум трима участници в посещение

Бюджетна категория - Такси за курсове

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за покриване на таксите за записване за формата за мобилност на персонала „Курсове и обучение“.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на дейността.

Сума

80 EUR на участник на ден; всеки член на персонала може да получи максимум 800 EUR под формата на такси за курсове в рамките на едно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Бюджетна категория - Езикова подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, свързани с осигуряването на материали за изучаване на езици и обучение на участници, които се нуждаят от подобряване на познанията си по езика, който ще използват, за да учат или да се обучават по време на дейността си.

Езикова подкрепа е налична за участници в мобилност на членове на персонала за повече от 30 дни и в краткосрочна и дългосрочна индивидуална мобилност на учещи. Подкрепата се изплаща само ако участникът не може да получи онлайн езикова подкрепа поради липса на необходимия език или ниво. Последното условие не важи за засилената подкрепа, предоставяна за участници в дългосрочна образователна мобилност на ученици.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

Сума

150 EUR на участник

Освен това: 150 EUR засилена езикова помощ на участник в дългосрочна образователна мобилност на ученици

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Високи пътни разходи на участниците и на придружаващите ги лица, които не могат да бъдат подкрепени от стандартната категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция. Разходите за скъпо пътуване се прилагат в случаите, когато подкрепата за пътуване, основана на единичните ставки, не покрива 70 % от пътните разходи на участниците.

Сума

Разходи за финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

 • 1 Програми за групови дейности, съставени изцяло или основно от налични на пазара дейности, като курсове в езикова школа или други „готови“ икономически дейности, не са допустими. Съвместни пътувания до места сред природата, културни обекти, международни състезания или други подходящи дестинации могат да бъдат част от дейността, ако са интегрирани в по-широкообхватна програма за партньорско обучение, разработена от двете училища. ↩ back
 • 2 Във всички случаи изпращащите и приемащите училища остават отговорни за пълното спазване на приложимите правила и закони в изпращащите и приемащите държави. ↩ back
 • 3 Определянето на допустимите образователни програми във всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, се извършва от компетентния национален орган и се публикува на уебсайта на съответната национална агенция. ↩ back
 • 4 Законността и условията за обучение извън институционалната среда се определят от националното законодателство в отделните държави. В държави, където съществуват такива възможности, компетентният национален орган ще реши кои училища могат да изпълняват ролята на изпращащи училища за ученици, които се обучават по този начин. ↩ back
 • 5 Седалищата на институциите на Европейския съюз са градовете Брюксел, Франкфурт, Люксембург, Страсбург и Хага. Дейностите в седалищата на институциите на Европейския съюз ще се считат за транснационална мобилност и финансиране (както е описано в раздел „Какви са правилата за финансиране?“) може да бъде поискано за всички участници, независимо от държавата им на произход. ↩ back
 • 6 Наскоро завършилите имат право да участват до 12 месеца след дипломирането си. В случай че участниците изпълняват задължения по отношение на гражданска или военна служба след завършването, периодът на допустимост ще бъде удължен с времетраенето на тази служба. ↩ back
 • 7 Определянето на допустимите организации във всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, се извършва от компетентния национален орган и се публикува на уебсайта на съответната национална агенция заедно с подходящи примери. ↩ back
 • 8 Включително организации, предоставящи образование и грижи в ранна детска възраст. Училищата със специален статут и под надзора на националните органи в друга държава (например „lycée français“ или германски училища) може да се наложи да кандидатстват пред националната агенция на държавата, която упражнява надзор. За точна информация във всеки отделен случай се обърнете към националната агенция в приемащата държава или в държавата на съответния национален орган. ↩ back
 • 9 Училищата със специален статут и под надзора на националните органи в друга държава (например „lycée français“ или германски училища) могат да участват в консорциуми за мобилност, ръководени от организации, акредитирани от националната агенция на държавата на училището, която упражнява надзора. Те обаче не могат едновременно да участват в консорциуми или краткосрочни проекти, управлявани от национални агенции, в две различни държави. ↩ back
 • 10 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км). ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg ↩ back
 • 12 В случая на придружаващи лица се прилагат ставките за членове на персонала. В изключителни случаи, когато придружаващото лице трябва да остане в чужбина за повече от 60 дни, подкрепа за допълнителните дневни разходи след 60-ия ден ще бъде предоставяна по бюджетен ред „Подкрепа за приобщаване“. ↩ back
 • 13 Групи приемащи държави:

  Група държави 1: Норвегия, Дания, Люксембург, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн;

  Група държави 2: Нидерландия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия;

  Група държави 3: Словения, Естония, Латвия, Хърватия, Словакия, Чешка република, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Северна Македония, Сърбия ↩ back

Tagged in:  Служители в училища