Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus akreditacija u području mladih

Erasmus akreditacije su alat za organizacije koje se žele uključiti u prekograničnu razmjenu i suradnju te koje planiraju redovito provoditi aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja.

Erasmus akreditacija u području mladih omogućuje jednostavniji pristup mogućnostima za financiranje u okviru ključne aktivnosti 1 – aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u području mladih.

Prijavitelji će morati definirati dugoročne ciljeve i plan aktivnosti za koje traže financijsku potporu iz programa Erasmus, očekivane koristi i pristup upravljanju projektima. Dodjelom Erasmus akreditacije u području mladih potvrđuje se da prijavitelj ima odgovarajuće i učinkovite postupke i mjere za provedbu visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja kako je planirano i da ih može primijeniti u korist područja mladih.

Ciljevi Aktivnosti

Erasmus akreditacija u području mladih ima sljedeće ciljeve:

 • poticati osobni i profesionalni razvoj mladih putem neformalnih i informalnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja
 • poticati jačanje položaja mladih i njihovo aktivno građanstvo i sudjelovanje u demokratskom životu
 • poticati razvoj kvalitete rada s mladima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini jačanjem kapaciteta organizacija aktivnih u području mladih i podupiranjem profesionalnog razvoja osoba koje rade s mladima te
 • među mladima u Europi zagovarati uključivost i raznolikost, međukulturni dijalog i vrijednosti kao što su solidarnost, jednake mogućnosti i ljudska prava.

Pristup financiranju za uspješne prijavitelje

Uspješni prijavitelji za Erasmus akreditaciju u području mladih imat će pojednostavnjen pristup sljedećim mogućnostima financiranja u okviru ključne aktivnosti 1 u području mladih:

 • projekti mobilnosti za mlade – razmjene mladih
 • projekti mobilnosti za osobe koje rade s mladima

Godišnji poziv za financiranje za akreditirane projekte predstavljen je u odjeljku „Mogućnosti za mobilnost organizacija s Erasmus akreditacijom u području mladih”. 

Kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu sljedeće vrste organizacija:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, europska nevladina organizacija za mlade, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području društveno odgovornog poslovanja.

Organizacije prijaviteljice moraju imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Rok za prijavu

1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Erasmus standardi kvalitete u području mladih

Prijavitelji za Erasmus akreditaciju u području mladih obvezani su Erasmus standardima kvalitete u području mladih, koji su navedeni na internetskim stranicama Europa:

Erasmus+ Standardi kvalitete – projekti mobilnosti – Mladi | Erasmus+ (europa.eu)

Kriteriji za odabir

Prijavitelji moraju imati dovoljne operativne i profesionalne kapacitete za provedbu predloženog plana aktivnosti, uključujući najmanje dvije godine relevantnog iskustva u provedbi aktivnosti u području mladih.

Više informacija o općim kriterijima operativne sposobnosti i posebnim uvjetima za prijavitelje za akreditaciju potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kriteriji za isključenje

Prijavitelji moraju dostaviti potpisanu izjavu kojom jamče da se ne nalaze ni u jednoj od situacija navedenih u kriterijima za isključenje u dijelu C ovog vodiča, da podnesena prijava sadržava originalan sadržaj čiji je autor organizacija prijaviteljica i da ni jedna druga organizacija ni vanjska osoba nije bila plaćena za sastavljanje prijave.

Kriteriji za dodjelu

Za kvalitetu prijedloga se na temelju kriterija za dodjelu i pondera navedenih u nastavku može dodijeliti najviše 100 bodova. Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 70 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od tri kategorije kriterija za dodjelu.

Relevantnost (najviše 20 bodova)

Relevantnost organizacije za područje mladih i ciljevi djelovanja s obzirom na:

 • ciljeve i načela organizacije
 • ciljne skupine organizacije
 • redovite aktivnosti organizacije
 • iskustvo organizacije u području mladih.
 • Prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.

Strateški razvoj (najviše 40 bodova)

Mjera u kojoj:

 • utvrđeni ciljevi odgovaraju ciljevima djelovanja i doprinose Strategiji EU-a za mlade
 • planirane aktivnosti prikladne su za ispunjavanje utvrđenih potreba i ciljeva; planirane aktivnosti donose stvarnu korist organizaciji, sudionicima, organizacijama sudionicama i imaju potencijalni širi učinak (npr. na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini)
 • ciljevi i planirane aktivnosti čine dio redovitog rada i aktivnosti organizacije
 • organizacija doprinosi Strategiji za uključivanje i raznolikost programa
 • organizacija u svoje aktivnosti uključuje temeljna načela (okolišna održivost i odgovornost, aktivno sudjelovanje u mreži organizacija programa Erasmus+, virtualne komponente).

Kvaliteta upravljanja i koordinacije (najviše 40 bodova)

Mjera u kojoj:

 • planirani opći i posebni ciljevi i aktivnosti jasni su i realni s obzirom na ljudske resurse i unutarnju organizaciju prijavitelja
 • partnerski pristup uravnoteženo i djelotvorno funkcionira te, prema potrebi, omogućuje uključivanje novih i manje iskusnih organizacija
 • kvaliteta aktivnosti te sigurnost i zaštita sudionika mogu biti ostvareni putem utvrđenih mjera
 • organizacije primjenjuju načelo aktivnog sudjelovanja mladih i planiraju uključiti sudionike u sve faze aktivnosti
 • pouzdana dimenzija učenja može biti uspostavljena putem utvrđenih mjera, uključujući potporu pri promišljanju o ishodima učenja, njihovu utvrđivanju i dokumentiranju
 • za upravljanje rizikom i mjerenje napretka organizacije u ostvarenju ciljeva (praćenje i evaluacija) postoje primjerene i djelotvorne metode
 • za obavješćivanje o rezultatima projekta unutar i izvan organizacija sudionica postoje primjerene i djelotvorne metode.

Maksimalan broj dodijeljenih Erasmus akreditacija u području mladih

U zemljama u kojima je interes za Erasmus akreditacije u području mladih vrlo velik, nacionalna agencija može odrediti maksimalan broj akreditacija koje se mogu dodijeliti. Ta će odluka biti objavljena na stranicama nacionalne agencije zajedno s pozivom.

Ako nacionalna agencija ne odredi maksimalan broj odobrenih akreditacija, bit će odobrene sve prijave koje ispunjavaju kriterije iz tog poziva.

Ako nacionalna agencija odredi maksimalan broj odobrenih akreditacija, sastavit će se rangirani popis zahtjeva koji ispunjavaju minimalne kriterije. Akreditacije će se dodjeljivati počevši od onih s najvećim brojem bodova dok se ne dosegne maksimalan broj odobrenih akreditacija. Ako više prijava ima isti broj bodova kao zadnja koja bi bila prihvaćena, maksimalan broj dodijeljenih akreditacija povećat će se kako bi se uključile sve prijave s tim brojem bodova.

Valjanost

Erasmus akreditacija u području mladih dodjeljuje se za cijelo programsko razdoblje do 2027., u kojem će se provoditi redovito praćenje i u kojem se moraju kontinuirano poštovati zahtjevi i upute za akreditaciju koje je izdala nacionalna agencija. Kako bi se osiguralo realistično planiranje, plan aktivnosti koji se prilaže prijavi mogao bi obuhvaćati razdoblje od tri do četiri godine i treba se redovito ažurirati.

Ako Erasmus akreditacija bude potrebna za sudjelovanje u bilo kojoj aktivnosti nakon završetka programskog razdoblja 2021. – 2027., nacionalna agencija može produljiti njezinu valjanost pod uvjetima koje je odredila Europska komisija.

Akreditacija se može opozvati u bilo kojem trenutku ako organizacija prestane postojati ili dogovorom nacionalne agencije i akreditirane organizacije. Nacionalna agencija može jednostrano opozvati akreditaciju pod uvjetima opisanima u odjeljku „Izvješćivanje, praćenje i osiguravanje kvalitete”.  Akreditirana organizacija može jednostrano opozvati akreditaciju samo ako se akreditacija najmanje tri uzastopne godine nije upotrebljavala za prijave za akreditirane projekte mobilnosti.

Neprenosivost

Akreditacije se ne mogu prenositi među organizacijama. Iznimno, u slučaju strukturnih promjena akreditirane organizacije (npr. razdvajanje, spajanje, promjena pravne osobe, statuta ili vlasništva), nacionalna agencija može prenijeti akreditaciju na jednu organizaciju sljednicu na temelju obrazloženog zahtjeva.

Izvješćivanje, praćenje i osiguravanje kvalitete

Završna izvješća po isteku svakog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Po isteku svakog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenog u okviru Erasmus akreditacije u području mladih akreditirana organizacija podnosi završno izvješće1  o provedenim aktivnostima i ispunjenim ciljevima, kako je navedeno u primjenjivom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvješće akreditirane organizacije

Organizacije moraju najmanje jednom tijekom valjanosti akreditacije:

 • izvijestiti o napretku u ostvarivanju ciljeva
 • izvijestiti o tome kako osiguravaju poštovanje Erasmus standarda kvalitete u području mladih
 • ažurirati plan aktivnosti.

Nacionalna agencija istodobno ili zasebno može zatražiti izvješće o napretku prethodno navedenih elemenata.

Nacionalna agencija može odlučiti provesti nadzorni posjet, a u tom slučaju organizacija ne mora podnijeti izvješće o ciljevima i Erasmus standardima kvalitete u području mladih.

Nacionalna agencija može promijeniti broj i raspored izvješća o napretku na temelju uspješnosti akreditirane organizacije ocijenjene na temelju izvješća, praćenja i provjere kvalitete ili ako je u organizaciji došlo do većih promjena.

Osim toga, akreditirane organizacije mogu dobrovoljno zatražiti ažuriranje svoje akreditacije. Nacionalna agencija će na temelju obrazloženja organizacije odlučiti je li to ažuriranje opravdano i prihvatljivo.

Praćenje i provjere

Nacionalna agencija može organizirati nadzorne posjete, formalne provjere ili druge aktivnosti za praćenje napretka i uspješnosti akreditiranih organizacija, procjenu poštovanja dogovorenih standarda kvalitete i pružanje potpore.

Formalne provjere mogu biti u obliku administrativnih provjera ili posjeta organizaciji i svim drugim lokacijama na kojima se provode aktivnosti. Pri provjeri i praćenju aktivnosti koje se provode u drugim zemljama nacionalna agencija može zatražiti pomoć tamošnjih nacionalnih agencija ili vanjskih stručnjaka.

Osiguravanje kvalitete

Nakon izvješća ili aktivnosti praćenja nacionalna agencija dat će akreditiranim organizacijama povratne informacije. Ujedno može akreditiranoj organizaciji dati upute ili savjete o tome kako poboljšati učinkovitost.

Korektivne mjere

U slučaju novoakreditiranih prijavitelja, visokorizičnih organizacija, nepoštovanja uputa i rokova nacionalne agencije, vrlo slabih rezultata na temelju izvješća, praćenja i provjera kvalitete ili kršenja pravila programa (i u drugim aktivnostima) nacionalna agencija može poduzeti sljedeće korektivne mjere:

 • Napomena: nacionalna agencija može ograničiti iznos financiranja za koji akreditirana organizacija može podnijeti zahtjev u aktivnostima u kojima je Erasmus akreditacija preduvjet. Novoakreditirane organizacije mogu biti stavljene pod nadzor ako se tijekom provjere operativnog kapaciteta utvrdi rizik od nekvalitetne provedbe.
 • Suspenzija: suspendirane organizacije ne mogu se prijaviti za financiranje u aktivnostima u kojima je Erasmus akreditacija preduvjet. Nacionalna agencija može i otkazati neke ili sve tekuće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljene na temelju suspendirane akreditacije.

Razdoblje nadzora ili suspenzije traje sve dok nacionalna agencija ne utvrdi da su uvjeti i zahtjevi u pogledu kvalitete iz poziva ponovno ispunjeni te da je akreditirana organizacija uklonila rizik od slabih rezultata.

Organizacije pod suspenzijom ili nadzorom ne mogu se prijaviti za novu akreditaciju.

U slučaju kontinuiranog nepoštovanja uputa i rokova nacionalne agencije, vrlo slabih rezultata ili opetovanog ili znatnog kršenja pravila programa (i u drugim aktivnostima) nacionalna agencija može opozvati akreditaciju.

Akreditacija se može opozvati u bilo kojem trenutku i ako organizacija prestane postojati ili dogovorom nacionalne agencije i akreditirane organizacije. Nacionalna agencija ili akreditirana organizacija mogu jednostrano opozvati akreditaciju ako najmanje tri uzastopne godine nije bilo prijava za financiranje u okviru te akreditacije.

 • 1 Za potrebe upravljanja bespovratnim sredstvima ovo izvješće naziva se završnim izvješćem. ↩ back
Tagged in:  Youth