Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Acreditarea Erasmus în domeniul tineretului

Acreditările Erasmus sunt un instrument pentru organizațiile care doresc să își deschidă activitățile către schimburile și cooperarea transfrontaliere și care intenționează să pună în aplicare în mod regulat activități de mobilitate în scopul învățării.

Acreditarea Erasmus pentru tineret oferă acces simplificat la oportunitățile de finanțare din cadrul Acțiunii-cheie 1 - activități de mobilitate în scopul învățării în domeniul tineretului.

Solicitanții vor trebui să își stabilească obiectivele pe termen mai lung și să planifice activitățile care urmează să fie sprijinite cu fonduri Erasmus, beneficiile preconizate, precum și abordarea lor cu privire la gestionarea proiectelor. Acordarea acreditării Erasmus în domeniul tineretului confirmă că solicitantul dispune de proceduri și măsuri adecvate și eficiente pentru a pune în aplicare activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării conform planificării și pentru a le utiliza în beneficiul domeniului tineretului.

Obiectivele Acțiunii

Acreditarea Erasmus pentru acțiunea în domeniul tineretului urmărește următoarele obiective:

 • să consolideze dezvoltarea personală și profesională a tinerilor prin activități nonformale și informale de mobilitate în scopul învățării;
 • să promoveze emanciparea tinerilor, a cetățeniei lor active și a participării lor la viața democratică;
 • să încurajeze dezvoltarea calității activităților pentru tineret la nivel local, regional, național, european și internațional prin consolidarea capacităților organizațiilor active în domeniul tineretului și prin sprijinirea dezvoltării profesionale a lucrătorilor de tineret;
 • să promoveze incluziunea și diversitatea, dialogul intercultural și valori precum solidaritatea, egalitatea de șanse și drepturile omului în rândul tinerilor din Europa.

Accesul la finanțare pentru solicitanții selecționați

Solicitanții care primesc acreditarea Erasmus în domeniul tineretului vor beneficia de un acces simplificat la următoarele oportunități de finanțare aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul tineretului:

 • proiecte de mobilitate pentru tineri – schimburi de tineri;
 • proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret;

Cererea anuală de finanțare pentru proiecte acreditate este prezentată în secțiunea „Oportunități de mobilitate pentru organizațiile Erasmus acreditate în domeniul tineretului”.

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Următoarele tipuri de organizații sunt eligibile să depună o cerere:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit; un ONG european în domeniul tineretului; un organism public de la nivel local, regional, național; o întreprindere socială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.

Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Unde se depune cererea?

Cererile trebuie depuse la agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Termen-limită pentru depunere

1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului

Solicitanții acreditării Erasmus pentru tineret trebuie să se angajeze să respecte standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului prezentate pe site-ul Europa:

Erasmus+ Quality Standards - mobility projects - Youth (Standarde de calitate Erasmus+ - proiecte de mobilitate - Tineret) | Erasmus+ (europa.eu)

Criterii de selecție

Solicitanții trebuie să dispună de capacitate operațională și profesională suficientă pentru a pune în aplicare planul de activitate propus, inclusiv cel puțin doi ani de experiență relevantă în desfășurarea de activități în domeniul tineretului.

Pentru a afla informații suplimentare referitoare la criteriile generale privind capacitatea operațională și la cerințele specifice pentru solicitanții de acreditare, consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de excludere

Solicitanții trebuie să depună o declarație semnată pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în niciuna dintre situațiile menționate în criteriile de excludere enumerate în partea C din prezentul ghid, că cererea depusă are un conținut original, creat de organizația solicitantă și că nu au fost plătite alte organizații sau persoane externe pentru a redacta cererea.

Criterii de atribuire

Calitatea propunerilor va fi evaluată prin atribuirea de puncte dintr-un total de 100, pe baza criteriilor de atribuire și a ponderilor de mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 70 din totalul de 100 de puncte și cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire.

Relevanța (maximum 20 de puncte)

Relevanța organizației pentru domeniul tineretului și obiectivele acțiunii în ceea ce privește:

 • obiectivele și principiile organizației;
 • grupurile-țintă ale organizației;
 • activitățile curente ale organizației;
 • experiența organizației în domeniul tineretului.
 • Propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.

Dezvoltare strategică (maximum 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele identificate sunt relevante și conforme cu obiectivele acțiunii și contribuie la Strategia UE pentru tineret;
 • activitățile planificate sunt adecvate pentru a răspunde nevoilor și obiectivelor identificate; activitățile planificate aduc un beneficiu real organizației, participanților și organizațiilor participante, având un impact potențial mai larg (de exemplu, la nivel local, regional, național și transnațional);
 • obiectivele și activitățile planificate sunt integrate în munca și activitățile obișnuite ale organizației;
 • organizația contribuie la strategia programului privind incluziunea și diversitatea;
 • organizația include în activitățile sale unul sau mai multe principii de bază (durabilitatea mediului și responsabilitatea în materie de mediu, participarea activă în cadrul rețelei de organizații Erasmus+, componente virtuale).

Calitatea gestionării și a coordonării (maximum 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele, activitățile și țintele planificate sunt clare și realiste în ceea ce privește resursele umane și organizarea internă a solicitantului;
 • abordarea bazată pe parteneriat este echilibrată și eficace și, după caz, adecvată pentru a coopta organizații noi și mai puțin experimentate;
 • măsurile de asigurare a calității activităților, precum și siguranța și protecția participanților sunt adecvate;
 • se aplică principiul participării active a tinerilor și se prevede implicarea participanților în toate etapele activităților;
 • măsurile de asigurare a unei dimensiuni solide a învățării sunt adecvate, inclusiv sprijinirea procesului de reflecție, de identificare și de documentare a rezultatelor învățării;
 • metodele de măsurare a progreselor organizației în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale (monitorizare și evaluare) și gestionarea riscurilor sunt adecvate și eficiente;
 • măsurile care vizează partajarea rezultatelor proiectului în cadrul și în afara organizațiilor participante sunt adecvate și eficace.

Numărul maxim de acreditări Erasmus atribuite în domeniul tineretului

În țările în care interesul pentru acreditările Erasmus în domeniul tineretului este foarte ridicat, agenția națională poate stabili un număr maxim de acreditări care pot fi atribuite. Această decizie va fi publicată pe site-ul agenției naționale împreună cu prezenta cerere de propuneri.

 • În cazul în care agenția națională nu stabilește un număr maxim de acreditări aprobate, vor fi aprobate toate cererile care respectă criteriile minime stabilite în prezenta cerere de propuneri.
 • În cazul în care agenția națională stabilește un număr maxim de acreditări aprobate, se va stabili o listă a cererilor care îndeplinesc criteriile minime. Acreditările vor fi acordate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de cereri, până când se atinge numărul maxim de acreditări care pot fi acordate. În cazul în care există mai multe cereri cu același punctaj ca ultima cerere selecționată, numărul maxim de acreditări atribuite va fi mărit pentru a include toate cererile cu respectivul punctaj.

Valabilitate

Acreditarea Erasmus în domeniul tineretului se acordă pentru întreaga perioadă de programare până în 2027, sub rezerva monitorizării regulate și a respectării continue a cerințelor acreditării și a instrucțiunilor agenției naționale. Pentru a asigura o planificare realistă, planul activităților prezentat ca parte a cererii ar putea acoperi o perioadă cuprinsă între trei și patru ani și va fi actualizat periodic.

În cazul în care acreditarea Erasmus este necesară pentru participarea la orice acțiune după încheierea perioadei de programare 2021-2027, agenția națională poate prelungi valabilitatea acreditării în condițiile stabilite de Comisia Europeană.

Acreditarea poate fi anulată în orice moment, în cazul în care organizația încetează să mai existe sau prin acordul agenției naționale și al organizației acreditate. Agenția națională poate să anuleze unilateral acreditarea în condițiile descrise la secțiunea „Raportare, monitorizare și asigurarea calității”. Anularea unilaterală a acreditării de către organizația acreditată este posibilă numai dacă acreditarea nu a fost utilizată, pe parcursul a cel puțin trei ani consecutivi, în vederea depunerii de cereri pentru proiecte de mobilitate acreditate.

Netransferabilitatea

Acreditarea nu poate fi transferată între organizații. În mod excepțional, în cazul unor modificări structurale aduse unei organizații acreditate (de exemplu, divizarea, fuzionarea, schimbarea entității juridice, a statutului sau a proprietății), agenția națională poate transfera acreditarea către o organizație succesoare, pe baza unei cereri motivate.

Raportare, monitorizare și asigurarea calității

Rapoarte finale la sfârșitul fiecărui acord de grant

La finalul fiecărui acord de grant aprobat în cadrul acreditării Erasmus în domeniul tineretului, organizația acreditată va prezenta un raport final1  privind activitățile și obiectivele realizate, astfel cum se prevede în acordul de grant aplicabil.

Raportul privind acreditarea

Cel puțin o dată pe durata perioadei de valabilitate a acreditării, organizațiile vor trebui:

 • să raporteze cu privire la progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor lor;
 • să raporteze cu privire la modul în care asigură respectarea standardelor de calitate Erasmus în domeniul tineretului;
 • să își actualizeze planul de activitate.

Agenția națională poate decide să solicite un raport intermediar privind diferitele elemente enumerate mai sus, în același timp sau separat.

Agenția națională poate decide să înlocuiască cerințele de raportare privind obiectivele și standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului cu o vizită de monitorizare.

Pe baza performanței organizației acreditate, rezultate în urma raportării, a monitorizării și a verificărilor de asigurare a calității sau ca urmare a unor schimbări semnificative în cadrul organizației, agenția națională poate modifica numărul și calendarul rapoartelor intermediare.

În plus, organizațiile acreditate pot solicita în mod voluntar să își actualizeze acreditarea. Pe baza motivelor prezentate de organizație, agenția națională va decide dacă se justifică și dacă este acceptabilă o actualizare.

Monitorizare și verificări

Agenția națională poate organiza vizite de monitorizare, controale oficiale sau alte activități pentru a urmări progresele și performanțele organizațiilor acreditate, pentru a evalua respectarea standardelor de calitate convenite și pentru a oferi sprijin.

Controalele oficiale pot lua forma unor verificări documentare sau a unor vizite la sediul organizației, precum și la orice alt sediu în care au loc sau au avut loc activități. Agenția națională poate solicita asistență din partea agențiilor naționale sau a experților externi din alte țări pentru a verifica și a monitoriza activitățile care se desfășoară acolo.

Asigurarea calității

În urma unui raport sau a unei activități de monitorizare, agenția națională va furniza feedback organizațiilor acreditate. De asemenea, agenția națională poate furniza organizației acreditate instrucțiuni obligatorii sau consultative cu privire la modul în care aceasta din urmă își poate îmbunătăți performanța.

Măsuri de remediere

În cazul solicitanților nou-acreditați, al organizațiilor cu risc ridicat sau al nerespectării instrucțiunilor agenției naționale, al performanțelor foarte scăzute rezultate din verificările de raportare, monitorizare și asigurare a calității sau în cazul încălcării regulilor programului (inclusiv în cadrul unei alte acțiuni), agenția națională poate lua următoarele măsuri corective:

 • Punerea sub observație: agenția națională poate limita nivelul de finanțare pe care organizația acreditată îl poate solicita pentru acțiunile în cazul cărora este necesară acreditarea Erasmus. Dacă, în cursul verificării capacității operaționale, se identifică riscul unei implementări la un nivel calitativ scăzut, organizațiile nou-acreditate pot fi puse sub observație.
 • Suspendare: organizațiile suspendate nu pot solicita finanțare pentru acțiunile pentru care este necesară acreditarea Erasmus. De asemenea, agenția națională poate să rezilieze unele acorduri de grant sau toate acordurile de grant în curs care au fost atribuite pe baza acreditării suspendate.

Perioada de punere sub observație sau de suspendare va continua până când agenția națională stabilește că sunt din nou îndeplinite condițiile și cerințele de calitate stabilite în cererea de propuneri și că riscul de performanță scăzută a fost abordat de către organizația acreditată.

Organizațiile suspendate sau sub observație nu pot solicita o nouă acreditare.

În cazul nerespectării continue a instrucțiunilor și a termenelor-limită prevăzute de agenția națională, al performanței foarte scăzute sau al unor încălcări repetate sau grave ale regulilor programului (inclusiv în cadrul unei alte acțiuni), agenția națională poate anula acreditarea.

De asemenea, acreditarea poate fi anulată în orice moment, în cazul în care organizația încetează să mai existe sau prin acordul agenției naționale și al organizației acreditate. Agenția națională sau organizația acreditată poate să anuleze unilateral acreditarea dacă nu au fost depuse cereri de finanțare în temeiul respectivei acreditări timp de cel puțin trei ani consecutivi.

 • 1 În scopul gestionării grantului, acest raport este denumit raport final. ↩ back
Tagged in:  Youth