Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže

Akreditácie na Erasmus sú nástrojom pre organizácie, ktoré chcú svoje činnosti otvoriť cezhraničnej výmene a spolupráci a ktoré plánujú pravidelne vykonávať aktivity v rámci vzdelávacej mobility.

Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže umožňuje zjednodušený prístup k možnostiam financovania v rámci kľúčovej akcie 1 – aktivity v rámci vzdelávacej mobility v oblasti mládeže.

Žiadatelia si budú musieť stanoviť dlhodobé ciele a plán aktivít, ktoré majú byť podporené finančnými prostriedkami z programu Erasmus, očakávané prínosy týchto aktivít, ako aj svoj prístup k riadeniu projektu. Udelením akreditácie na Erasmus v oblasti mládeže sa potvrdzuje, že žiadateľ zaviedol vhodné a účinné postupy a opatrenia na plánovanú realizáciu vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility a na ich využívanie v prospech mládeže.

Ciele akcie

Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže má tieto ciele:

 • podporiť osobný a odborný rozvoj mladých ľudí aktivitami v rámci mobility zameranými na neformálne vzdelávanie a informálne učenia sa,
 • posilniť postavenie mladých ľudí, ich aktívne občianstvo a účasť na demokratickom živote,
 • prispieť k skvalitneniu práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni budovaním kapacít v organizáciách pôsobiacich v oblasti mládeže a podporou odborného rozvoja pracovníkov s mládežou,
 • propagovať inklúziu a rozmanitosť, medzikultúrny dialóg a hodnoty solidarity, rovnosti príležitostí a ľudských práv medzi mladými ľuďmi v Európe.

Prístup úspešných žiadateľov k financovaniu

Úspešní žiadatelia o akreditáciu na Erasmus v oblasti mládeže získajú zjednodušený prístup k príležitostiam na financovanie v rámci kľúčovej akcie 1 v oblasti mládeže:

 • projekty mobility mladých ľudí – mládežnícke výmeny,
 • projekty mobility pracovníkov s mládežou,

Ročná výzva na financovanie akreditovaných projektov sa uvádza v oddiele Príležitosti v oblasti mobility pre organizácie z oblasti mládeže akreditované na Erasmus.

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Podať žiadosť môžu tieto druhy organizácií:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,

Žiadateľské organizácie musia byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa musia podať národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadateľská organizácia zriadená.

Termín podania žiadosti

1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času)

Štandardy Kvality Programu Erasmus v Oblasti Mládeže

Žiadatelia o akreditáciu na Erasmus v oblasti mládeže sa musia zaviazať, že budú dodržiavať štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže, ktoré sú uvedené na webovom sídle Europa: Erasmus+ Quality Standards - mobility projects - Youth | Erasmus+ (europa.eu).

Podmienky účasti

Žiadatelia musia mať dostatočnú prevádzkovú aj odbornú kapacitu na realizáciu navrhovaného plánu aktivity, ako aj minimálne dva roky príslušnej praxe v realizácii aktivít v oblasti mládeže.

Ďalšie informácie o všeobecných kritériách prevádzkovej kapacity, ako aj o osobitných požiadavkách na žiadateľov o akreditáciu sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá vylúčenia

Žiadatelia musia predložiť podpísané čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v kritériách vylúčenia v časti C tohto sprievodcu, že predložená žiadosť obsahuje pôvodný obsah, ktorého tvorcom je žiadateľská organizácia, a že vypracovanie žiadosti nevykonali za finančnú odmenu žiadne iné organizácie ani externé osoby.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kvalita návrhov bude posudzovaná systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe ďalej uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 70 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov pri každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť - (maximálne 20 bodov)

Relevantnosť organizácie v oblasti mládeže a ciele akcie z hľadiska:

 • cieľov a zásad organizácie,
 • cieľových skupín organizácie,
 • pravidelných aktivít organizácie,
 • praxe organizácie v oblasti mládeže.
 • je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.

Strategický rozvoj - (maximálne 40 bodov)

Miera, do akej:

 • sú identifikované ciele relevantné a v súlade s cieľmi tejto akcie a prispievajú k stratégii EÚ pre mládež,
 • sú plánované činnosti vhodné na riešenie identifikovaných potrieb a cieľov,
 • sú plánované činnosti skutočne prospešné pre organizáciu, účastníkov a zúčastnené organizácie a majú potenciálny väčší vplyv (napr. na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni),
 • sú ciele a plánované aktivity integrované do bežnej práce a bežných činností organizácie,
 • organizácia prispieva k stratégii programu pre inklúziu a rozmanitosť,
 • má organizácia vo svojich aktivitách integrovanú jednu alebo viacero základných zásad (environmentálna udržateľnosť a zodpovednosť, aktívne zapojenie do siete organizácií programu Erasmus, virtuálne komponenty).

Kvalita riadenia a koordinácie - (maximálne 40 bodov)

Miera, do akej:

 • sú plánované aktivity, celkové a čiastkové ciele jasné a realistické s ohľadom na ľudské zdroje a vnútornú organizáciu žiadateľa,
 • je partnerský prístup vyvážený a účinný a prípadne vhodný na zapojenie nových a menej skúsených organizácií,
 • sú opatrenia na zabezpečenie kvality aktivít a bezpečnosti a ochrany účastníkov primerané,
 • sa uplatňuje zásada aktívnej účasti mládeže a je naplánované zapojenie účastníkov vo všetkých fázach aktivít,
 • sú opatrenia na zabezpečenie spoľahlivého vzdelávacieho rozmeru vrátane podpory výmeny názorov o vzdelávacích výstupoch, ich identifikácie a dokumentácie primerané,
 • sú primerané a účinné spôsoby merania pokroku organizácie pri dosahovaní jej cieľov (monitorovanie a hodnotenie) a riadenia rizík,
 • sú primerané a účinné opatrenia zamerané na zdieľanie výsledkov projektu v rámci zúčastnených organizácií a mimo nich.

Maximálny počet udelených akreditácií na Erasmus v oblasti mládeže

V krajinách, kde je záujem o akreditáciu na Erasmus v oblasti mládeže veľmi vysoký, môže národná agentúra stanoviť maximálny počet udelených akreditácií. Rozhodnutie bude uverejnené na webovom sídle národnej agentúry spolu s touto výzvou.

Ak národná agentúra nestanoví maximálny počet udelených akreditácií, všetky žiadosti spĺňajúce kritériá stanovené touto výzvou budú schválené.

Ak národná agentúra stanoví maximálny počet udelených akreditácií, bude vypracovaný poradovník žiadostí spĺňajúcich minimálne kritériá. Pri udeľovaní akreditácií sa začne so žiadosťami, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenie, a bude sa pokračovať zostupne, až kým sa nedosiahne stanovený maximálny počet udelených akreditácií. Ak viacero žiadostí získa rovnaký počet bodov ako posledná žiadosť, ktorej má byť akreditácia udelená, zvýši sa maximálny počet udelených akreditácií tak, aby zahŕňal všetky žiadosti s týmto počtom bodov.

Platnosť

Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže sa udeľuje na celé programové obdobie až do roku 2027 a podlieha pravidelnému monitorovaniu a povinnosti trvalého dodržiavania požiadaviek a pokynov týkajúcich sa akreditácie, ktoré vydala národná agentúra. V záujme zabezpečenia realistického plánovania môže plán aktivít predložený ako súčasť žiadosti pokrývať obdobie troch až štyroch rokov a bude sa pravidelne aktualizovať.

Ak sa akreditácia na Erasmus vyžaduje na účasť v rámci inej akcie po skončení programového obdobia 2021 – 2027, môže národná agentúra predĺžiť platnosť akreditácie za podmienok stanovených Európskou komisiou.

Akreditáciu možno kedykoľvek ukončiť v prípade, že organizácia prestane existovať alebo dohodou medzi národnou agentúrou a akreditovanou organizáciou. Národná agentúra môže odňať akreditáciu jednostranne na základe podmienok opísaných v časti Podávanie správ, monitorovanie a zabezpečenie kvality. Jednostranné odňatie akreditácie akreditovanou organizáciou je možné len vtedy, ak sa počas aspoň posledných troch po sebe nasledujúcich rokov akreditácia nevyužívala na podávanie žiadostí o akreditované projekty mobility.

Neprenosnosť

Akreditáciu nemožno prenášať medzi organizáciami. V prípade štrukturálnych zmien akreditovanej organizácie (napríklad rozdelenie, zlúčenie, zmena právnickej osoby, štatútu alebo vlastníctva) môže národná agentúra výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti preniesť akreditáciu na jednu nástupnícku organizáciu.

Podávanie správ, monitorovanie a zabezpečenie kvality

Záverečné správy po skončení platnosti každej dohody o grante

Po skončení trvania každej dohody o grante schválenej v rámci akreditácie na Erasmus v oblasti mládeže predloží akreditovaná organizácia záverečnú správu1  o realizovaných aktivitách a cieľoch, ako sa to stanovuje v platnej dohode o grante.

Správa o akreditácii

Povinnosťou organizácií je aspoň raz v priebehu platnosti akreditácie:

 • podať správu o tom, ako napredujú z hľadiska dosahovania svojich cieľov,
 • podať správu o tom, ako zabezpečujú dodržiavanie štandardov kvality programu Erasmus v oblasti mládeže,
 • aktualizovať svoj plán aktivít.

Národná agentúra si zároveň môže vyžiadať správu o pokroku týkajúcu sa rôznych prvkov uvedených vyššie alebo si ju môže vyžiadať samostatne.

Národná agentúra sa môže rozhodnúť nahradiť požiadavku na podávanie správ o štandardoch kvality programu Erasmus v oblasti mládeže monitorovacou návštevou.

Na základe výkonnosti akreditovanej organizácie vyplývajúcej z predložených správ, monitorovania a kontrol zabezpečenia kvality alebo v dôsledku podstatných zmien v rámci organizácie môže národná agentúra zmeniť počet a rozvrhnutie správ o pokroku.

Okrem toho môžu akreditované organizácie dobrovoľne požiadať o aktualizáciu akreditácie. Na základe odôvodnenia organizácie národná agentúra rozhodne, či je aktualizácia opodstatnená a prijateľná.

Monitorovanie a kontroly

Národná agentúra môže zorganizovať monitorovacie návštevy, formálne kontroly alebo iné činnosti zamerané na sledovanie pokroku a výkonnosti akreditovaných organizácií, posudzovať dodržiavanie dohodnutých štandardov kvality a poskytovať podporu.

Formálne kontroly môžu mať podobu kontrol dokumentácie alebo návštev organizácie a akýchkoľvek iných priestorov, v ktorých sa uskutočňujú alebo uskutočňovali aktivity. Národná agentúra môže požiadať o spoluprácu národné agentúry alebo externých odborníkov v iných krajinách s cieľom kontrolovať a monitorovať aktivity, ktoré sa tam uskutočňujú.

Zabezpečovanie kvality

V nadväznosti na správu alebo monitorovaciu činnosť poskytne národná agentúra akreditovaným organizáciám spätnú väzbu. Národná agentúra môže poskytnúť akreditovanej organizácii aj pokyny, či už vo forme nariadení, alebo odporúčaní, ako zlepšiť jej výkonnosť.

Nápravné opatrenia

V prípade nových akreditovaných žiadateľov, organizácií s vysokou mierou rizika, nedodržania pokynov a lehôt národnej agentúry, nedostatočnej výkonnosti vyplývajúcej z podávania správ, monitorovania a kontrol zabezpečenia kvality alebo v prípade porušenia pravidiel programu (aj v rámci inej akcie) môže národná agentúra prijať tieto nápravné opatrenia:

 • Poznámka: národná agentúra môže obmedziť mieru financovania, o ktoré môže akreditovaná organizácia požiadať v rámci akcií, pri ktorých je akreditácia na Erasmus podmienkou. Ak sa počas kontroly prevádzkovej kapacity v prípade nových akreditovaných organizácií zistí riziko nízkej kvality implementácie, možno nad danými organizáciami zaviesť dohľad.
 • Pozastavenie: organizácie, ktorým bola pozastavená akreditácia, nemôžu žiadať o financovanie v rámci akcií, pri ktorých je akreditácia na Erasmus podmienkou. Národná agentúra zároveň môže ukončiť niektoré alebo všetky platné dohody o grante uzatvorené v rámci pozastavenej akreditácie.

Obdobie dohľadu alebo pozastavenia potrvá, až kým národná agentúra nepotvrdí, že podmienky a požiadavky na kvalitu stanovené vo výzve sú opäť splnené a že akreditovaná organizácia eliminovala riziko nízkej výkonnosti.

Organizácie s pozastavenou akreditáciou alebo pod dohľadom nemôžu požiadať o novú akreditáciu.

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania pokynov a lehôt národnej agentúry, slabej výkonnosti alebo v prípade opakovaného alebo vážneho porušenia pravidiel programu (aj v rámci inej akcie) môže národná agentúra odňať akreditáciu.

Akreditáciu možno takisto kedykoľvek ukončiť v prípade, že organizácia prestane existovať, alebo dohodou medzi národnou agentúrou a akreditovanou organizáciou. Národná agentúra alebo akreditovaná organizácia môžu jednostranne ukončiť akreditáciu, ak za posledné minimálne tri po sebe nasledujúce roky neboli v rámci tejto akreditácie prijaté žiadne žiadosti o financovanie.     

 • 1 Na účely riadenia grantov sa táto správa označuje ako záverečná správa. ↩ back
Tagged in:  Youth