Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Акредитация по програмата „Eразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и ученето за възрастни

Акредитацията по програмата „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието за възрастни, които желаят да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на собствената организация. Този план е наречен „План по програмата „Еразъм“ и е основна част от кандидатстването за акредитация по програмата „Еразъм“.

Кандидатите могат да кандидатстват за индивидуална акредитация по програмата „Еразъм“ за своята организация или за акредитация по програмата „Еразъм“ за координатори на консорциуми за мобилност, както е обяснено по-долу. За кандидатстването не се изисква предишен опит в програмата.

Организациите, които вече имат акредитация по програмата „Еразъм“, могат да получат знак за високи постижения като признание за предишната им работа и отдаденост на качеството.

Как да получите достъп до възможности за мобилност с акредитация по програмата „Еразъм“?

Одобрените кандидати за акредитация по програмата „Еразъм“ ще получат опростен достъп до възможности за финансиране по ключово действие 1 в съответната тяхна област. Ежегодната покана за финансиране на акредитирани проекти е представена в главата, посветена на всяка от областите, обхванати от акредитациите по програмата „Еразъм“.

Цели на действието

В трите области:

Укрепване на европейското измерение на преподаването и ученето чрез:

 • насърчаване на ценностите на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие;
 • насърчаване на знанията за споделеното европейско наследство и многообразие;
 • подкрепа за развитието на професионални мрежи в цяла Европа.

В областта на професионалното образование и обучение:

Допринасяне за изпълнението на Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение, Декларацията от Оснабрюк и европейската програма за умения, както и за създаването на европейското пространство за образование чрез:

 • повишаване на качеството на първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение (първоначално ПОО и продължаващо ПОО);
 • укрепване на ключовите компетентности и трансверсалните умения, по-специално изучаването на езици и цифрови умения;
 • подкрепа за развитието на специализирани работни умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труда;
 • споделяне на най-добри практики и насърчаване на използването на нови и иновативни педагогически методи и технологии и подкрепа за професионалното развитие на учители, обучители, наставници и други членове на персонала в ПОО;
 • изграждане на капацитета на доставчиците на ПОО за осъществяване на висококачествени проекти за мобилност и на тяхната способност да създават качествени партньорства при разработването на стратегията си за интернационализация;
 • осигуряване на реалистична възможност за мобилност за всеки учещ в първоначално ПОО и продължаващо ПОО и увеличаване на средната продължителност на мобилността на учещите в ПОО с цел повишаване на нейното качество и въздействие;
 • насърчаване на качеството, прозрачността и признаването на резултатите от обучението от периодите на мобилност в чужбина, по-специално чрез използването на европейски средства и инструменти за тази цел.

В областта на училищното образование:

Повишаване на качеството на преподаването и ученето в училищното образование чрез:

 • подпомагане на професионалното развитие на учителите, директорите на училища и останалия училищен персонал;
 • насърчаване на използването на нови технологии и иновативни методи на преподаване;
 • подобряване на изучаването на езици и на езиковото многообразие в училищата;
 • подкрепа за споделянето и предаването на най-добри практики в областта на преподаването и развитието на училищата.

Допринасяне за създаването на европейското пространство за образование чрез:

 • изграждане на капацитет на училищата за участие в трансграничен обмен и сътрудничество и осъществяване на висококачествени проекти за мобилност;
 • превръщане на образователната мобилност в реалистична възможност за всеки ученик в училищното образование;
 • насърчаване на признаването на резултатите от обучението на ученици и членове на персонала от периоди на мобилност в чужбина.

В областта на образованието за възрастни: 

Допринасяне за създаването на европейското пространство за образование и за европейската програма за умения чрез:

 • повишаване на качеството на формалното, информалното и неформалното образование за възрастни;
 • подобряване на качеството на предлаганото образование за възрастни чрез професионализиране на неговия персонал и изграждане на капацитет на доставчиците на образование за възрастни за изпълняването на висококачествени програми за обучение;
 • повишаване на качеството на преподаването и ученето във всички форми на образование за възрастни и съобразяване с потребностите на обществото като цяло;
 • подобряване на предоставянето на образование за възрастни за ключовите компетентности, определени в Европейската референтна рамка (2018 г.), включително основни умения (езикова и математическа грамотност, умения в областта на цифровите технологии) и други умения за живота;
 • изграждане на капацитета на доставчиците на образование за възрастни и на други организации с роля в областта на образованието за възрастни за осъществяването на висококачествени проекти за мобилност;
 • повишаване на участието на възрастни, без оглед на възрастта и социално-икономическия им произход, в образованието за възрастни, особено чрез насърчаване на участието на организации, работещи с учещи в неравностойно положение, малки доставчици на образование за възрастни, нови участници в програмата и организации с по-малко опит, както и общностни организации на местно равнище.

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

В областта на професионалното образование и обучение:

 1. Организации, предоставящи първоначално или продължаващо професионално образование и обучение
 2. Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на професионалното образование и обучение
 3. Дружества и други публични или частни организации, които приемат, обучават или по друг начин работят с учещи и чираци в професионалното образование и обучение

В областта на училищното образование:

 1. Училища, предоставящи общо образование в предучилищна, начална или средна образователна степен1
 2. Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на училищното образование.

В областта на образованието за възрастни:

 1. Организации, предоставящи формално, неформално и информално образование за възрастни2
 2. Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на образованието за възрастни.

Приложими определения и принципи и в трите области

Допустимостта на организациите по условие (1) ще се определя въз основа на образователните програми и дейностите, които те предоставят. Дадена организация може да бъде допустима в повече от една област, ако предоставя различни образователни програми и дейности.

Компетентният национален орган във всяка държава ще определи:

 • образователните програми и дейности, въз основа на които организациите могат да бъдат допустими по условие (1), и
 • организациите, които са допустими по условие (2).

Приложимите определения и примери за допустими организации ще бъдат публикувани на уебсайта на отговорната национална агенция.

Допустими държави

Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Къде се подават заявления?

Заявленията трябва да бъдат подадени до националната агенция на държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Краен срок за подаване

19 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Стандарти за качество на програмата „Еразъм“

Кандидатите за акредитация по програмата „Еразъм“ трябва да приемат стандартите за качество на програмата „Еразъм“, представени на уебсайта Europa:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_bg 

Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ могат да бъдат актуализирани в течение на срока на валидност на акредитацията. В такъв случай ще бъде поискано съгласието на акредитираните организации, преди те да могат да кандидатстват за следващите си безвъзмездни средства.

Брой заявления

Дадена организация може да кандидатства веднъж във всяка от трите области, обхванати от настоящата покана: образование за възрастни, професионално образование и обучение и училищно образование. Организациите, кандидатстващи за повече от една област, трябва да подадат отделно заявление за всяка област.

Организации, които вече имат акредитация по програмата „Еразъм“, не могат да кандидатстват за нова акредитация в същата област.

Видове заявления

Кандидатите могат да кандидатстват като индивидуална организация или като координатор на консорциум за мобилност. Не е възможно да се кандидатства за двата вида акредитация в една и съща област.

Акредитация по програмата „Еразъм“ за координатори на консорциум за мобилност

Консорциумът за мобилност е група от организации от една и съща държава, които осъществяват дейности за мобилност в рамките на съвместен план по програмата „Еразъм“. Всеки консорциум за мобилност се координира от една водеща организация: координатор на консорциума за мобилност, който трябва да бъде акредитиран с акредитация по програмата „Еразъм“.

Акредитираният координатор на консорциум за мобилност може сам да организира дейности (подобно на всяка организация с индивидуална акредитация), като освен това може да предоставя възможности за мобилност на други организации, членове на консорциума. За членовете на консорциума не се изисква акредитация по програмата „Еразъм“.

От кандидатите за координатори на консорциум за мобилност ще се изисква да опишат в заявлението целта и планирания състав на своя консорциум. Всички планирани организации членове на консорциума трябва да са от една и съща държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, с координатора на консорциума за мобилност. На този етап обаче не се изисква точен списък на членовете на консорциума. За повече подробности, моля, вижте критериите за допустимост на акредитираните проекти за мобилност в съответната област.

За повече подробности, моля, вижте правилата за акредитираните проекти за мобилност.

Подкрепящи организации

Всяка организация, работеща в областта на образованието и обучението, може да участва като подкрепяща организация на акредитиран бенефициер. Ролята и задълженията на подкрепящите организации трябва да бъдат официално определени между тях и акредитираната организация (включително в случаите, когато подкрепящата организация е същевременно член на консорциума за мобилност, ръководен от подпомагания бенефициер). Всички приноси на подкрепящите организации трябва да съответстват на стандартите за качество на програмата „Еразъм“.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават достатъчен оперативен и професионален капацитет за изпълнение на предложения план по програмата „Еразъм“, включително най-малко две години съответен опит в областта на заявлението и, в случай на координатор на консорциум за мобилност, подходящ капацитет за координиране на консорциума. 

Моля, прочетете част В от настоящото ръководство, където ще намерите повече информация за общите критерии за оперативен капацитет и за специфичните изисквания към кандидатите за акредитация.

Критерии за отстраняване

Кандидатите трябва да представят подписана клетвена декларация, удостоверяваща, че не са в нито едно от положенията, посочени в критериите за отстраняване, изложени в част В от настоящото ръководство, че представеният план по програмата „Еразъм“ е с оригинално съдържание, съставено от кандидатстващата организация, и че заявлението не е изготвено срещу заплащане от други организации или външни лица.

Същевременно кандидатите имат право и се насърчават да търсят съвети относно политиките от съответните образователни органи и експерти или да обменят добри практики с организации, подобни на техните, които имат повече опит по програмата „Еразъм+“. Кандидатите за координатор на консорциум за мобилност могат да се консултират с потенциални членове на консорциума при изготвянето на своето заявление. Кандидатите могат да подкрепят своето заявление със стратегически документи от значение за техния план по програмата „Еразъм“, като например стратегия за интернационализация или стратегия, разработена от техните надзорни или координиращи органи.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Заявленията ще бъдат оценявани поотделно за училищното образование, професионалното образование и обучение и образованието за възрастни. Качеството на заявленията ще бъде оценявано чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти.

За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 70 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от четирите критерия за предоставяне на безвъзмездни средства

Релевантност - (максимален резултат: 10 точки)

Доколко:

 • профилът на кандидата, опитът, дейностите и целевата група от учещи са свързани с областта на заявлението, целите на настоящата покана за предложения и вида на заявлението (за индивидуална организация или за координатор на консорциум);
 • освен това по отношение на координаторите на консорциум:  
  • профилът на планираните членове на консорциума е свързан с целите и задачите на консорциума, както са определени в заявлението, областта на заявлението и целите на настоящата покана;
  • създаването на консорциума носи явна добавена стойност за неговите членове по отношение на целите на настоящата покана.

План по програмата „Еразъм“: Максимален резултат: - (максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • предложеният план по програмата „Еразъм“ е в съответствие с целите на настоящата покана;
 • целите на предложения план по програмата „Еразъм“ отговарят на потребностите на кандидатстващата организация, на нейния персонал и учещи по ясен и конкретен начин;
  • по отношение на координаторите на консорциум този критерий се прилага за целия планиран консорциум и изисква целите на плана по програмата „Еразъм“ да бъдат съгласувани с целта на консорциума, определена в заявлението;  
 • предложените цели на плана по програмата „Еразъм“ и техният график са реалистични и достатъчно амбициозни, за да се постигне положително въздействие върху организацията (или консорциума);
 • предложените мерки за проследяване и оценка на напредъка по целите на плана по програмата „Еразъм“ са подходящи и конкретни;
 • ако кандидатът е приложил стратегически документи към своето заявление: налице е ясно обяснение за връзката между предложения план по програмата „Еразъм“ и включените документи. План по програмата „Еразъм“:

План по програмата „Еразъм“: Максимален резултат: - (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • предложеният брой участници в дейности за мобилност е пропорционален на размера и опита на кандидатстващата организация;
  • за координаторите на консорциум ще бъде взет предвид планираният размер на консорциума; 
 • предложеният брой участници в дейности за мобилност е реалистичен и подходящ за целите, определени в плана по програмата „Еразъм“;
 • профилите на планираните участници са съобразени с областта на заявлението, предложения план по програмата „Еразъм“ и целите на настоящата покана;
 • когато е уместно и ако кандидатът планира да организира дейности за мобилност за учещи: включване на участници с по-малко възможности. План по програмата „Еразъм“:

План по програмата „Еразъм“: Максимален резултат: - (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • кандидатът е предложил конкретни начини за принос към основните принципи на акредитацията по програмата „Еразъм“, описани в стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • кандидатът е предложил ясно и пълно разпределение на задачите в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • кандидатът е разпределил подходящи ресурси за управление на дейностите по програмата в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • е налице съответно участие на равнището на управление на организацията;
 • са определени съответни мерки, за да се гарантира непрекъснатост на дейностите по програмата в случай на промени в персонала или в ръководството на кандидатстващата организация;
 • кандидатът е предложил конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от своите дейности за мобилност в редовната работа на организацията; 
  • за координаторите на консорциуми този критерий се прилага за целия планиран консорциум.

Максимален брой предоставени акредитации по програмата „Еразъм“

В държави, в които интересът към акредитациите по програмата „Еразъм“ е много голям, националната агенция може да определи максимален брой акредитации, които да бъдат предоставени. Това решение ще бъде взето отделно за всяка от трите области и ще бъде публикувано на уебсайта на националната агенция заедно с настоящата покана.

 • Ако националната агенция не определи максимален брой одобрени акредитации за дадена област, всички заявления, отговарящи на минималните критерии, определени в настоящата покана, ще бъдат одобрени.
 • Ако националната агенция определи максимален брой одобрени акредитации за дадена област, ще бъде изготвен списък с класирането на заявленията, отговарящи на минималните критерии. Акредитациите ще се предоставят, като се започне от заявлението с най-високия резултат точки и до достигане на максималния брой предоставени акредитации. В случай че повече от едно заявление имат същия брой точки като последното, получило акредитация, максималният брой на акредитациите ще бъде увеличен така, че да включва всички заявления с този брой точки.

Срок на действие

Акредитацията по програмата „Еразъм“ се предоставя за целия програмен период до 2027 г. За да се гарантира реалистично планиране, представеният план по програмата „Еразъм“ ще обхваща по-кратък период от две до пет години и ще се актуализира периодично.

В случай че акредитация по програмата „Еразъм“ е необходима за участие в действия след края на програмния период 2021—2027 г., националната агенция може да удължи срока на валидност на акредитацията при условия, определени от Европейската комисия.

Акредитацията може да бъде прекратена по всяко време, в случай че организацията престане да съществува или със споразумение между националната агенция и акредитираната организация.

Националната агенция или акредитираната организация може едностранно да прекратят акредитацията, ако в продължение на най-малко три години не са подадени заявления за финансиране въз основа на тази акредитация.

Докладване, мониторинг и осигуряване на качеството

Заключителни доклади в края на всяко споразумение за безвъзмездни средства

В края на всяко споразумение за безвъзмездни средства, одобрено в рамките на акредитация по програмата „Еразъм“, акредитираната организация ще представя заключителен доклад относно изпълнените дейности и цели.

Доклади за напредъка във връзка с акредитацията

Въз основа на съдържанието на одобрения план по програмата „Еразъм“ и поне веднъж за период от пет години акредитираните организации ще трябва:

 • да докладват за начина, по който са осигурили спазването на стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • да докладват за напредъка по целите на своя план по програмата „Еразъм“;
 • да актуализират своя план по програмата „Еразъм“.

Националната агенция може да поиска да бъде изготвен доклад за напредъка по различните елементи, изброени по-горе, общо или поотделно.

Националната агенция може да реши да замени всеки доклад за напредъка във връзка с акредитацията със структурирано посещение за мониторинг.

Въз основа на резултатите от дейността на акредитираната организация, установени от докладването, мониторинга и проверките за осигуряване на качеството, или в резултат на значителни промени в организацията националната агенция може да промени броя и графика на докладите за напредъка.

Освен това акредитираните организации могат доброволно да поискат актуализиране на своя план по програмата „Еразъм“. Въз основа на обосновката на организацията националната агенция ще реши дали има основание за актуализация. Актуализирането на план по програмата „Еразъм“ може да включва искане за промяна от акредитация на отделна организация на акредитация на координатор на консорциум за мобилност или обратното.

Мониторинг и проверки

Националната агенция може да организира официални проверки, посещения за мониторинг или други дейности за проследяване на напредъка и резултатите на акредитираните организации, гарантиране на спазването на договорените стандарти за качество и осигуряване на подкрепа.

Официалните проверки могат да се осъществяват под формата на документни проверки или посещения на акредитираните организации, членовете на консорциума, подкрепящите организации и всякакви други обекти, където се извършват съответни дейности. Националната агенция може да поиска помощ от националните агенции в други държави за осъществяването на проверки и наблюдение на дейностите, които се извършват там.

След доклад или дейност за мониторинг националната агенция ще предоставя обратна информация на акредитираната организация. Националната агенция може също така да предоставя на акредитираната организация задължителни или препоръчителни указания за това как да подобри своите резултати.

В случай на новоакредитирани кандидати, високорискови организации, както и в случай на неспазване на указанията и сроковете на националната агенция, много ниски резултати, установени от докладването, мониторинга и проверките за гарантиране на качеството, или нарушения на правилата на програмата (включително при друго действие), националната агенция може да предприеме следните коригиращи мерки:

 • Забележка: националната агенция може да ограничи размера на финансирането, за което акредитираната организация може да кандидатства по действия, при които се изисква акредитация по програмата „Еразъм“.

Новоакредитираните организации могат да бъдат поставени под наблюдение, ако по време на проверката на оперативния капацитет е установен риск от нискокачествено изпълнение или ако оценителите на кандидатурите посочат сериозни слабости в плана по програмата „Еразъм“ на кандидата.

 • Временно спиране: организациите, чиито акредитации са спрени, не могат да кандидатстват за финансиране по действия, при които се изисква акредитация по програмата „Еразъм“. Националната агенция може също така да прекрати някои или всички текущи споразумения за безвъзмездни средства, възложени по спряната акредитация.

Периодът на наблюдение или спиране продължава, докато националната агенция установи, че условията и изискванията за качество, определени в настоящата покана, са отново изпълнени и че акредитираната организация е предприела мерки по отношение на риска от ниски резултати.

Организациите, за които е в действие мярка за спиране или наблюдение, не могат да кандидатстват за нова акредитация в същата област.

В случай на трайно неспазване на указанията и крайните срокове на националната агенция, при много ниски резултати или в случай на многократни или съществени нарушения на правилата на програмата (включително при друго действие) националната агенция може да прекрати акредитацията.

Признаване на високи постижения

Акредитираните организации с най-добри резултати ще получат признание чрез предоставяне на знаци за високи постижения.

Като част от настоящата покана ще бъде присъждан знак за високи постижения на притежателите на харта за мобилност в областта на ПОО, които са кандидатствали успешно по облекчената процедура за подбор и са постигнали среден резултат от най-малко 85 точки при оценката на последните им два окончателни доклада за проекти по програмата „Еразъм+“, изпълнявани в рамките на хартата за мобилност в областта на ПОО. Предоставените знаци за високи постижения ще бъдат валидни за срок от три години.

В бъдещите покани за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ ще бъдат определени условия за присъждане на знак за високи постижения на новоакредитирани организации и в трите области.

 • 1 Включително организации, предоставящи образование и грижи в ранна детска възраст. Училищата със специален статут и под надзора на националните органи в друга държава (например „lycée français“ или германски училища) може да се наложи да кандидатстват пред националната агенция на държавата, която упражнява надзор. За точна информация във всеки отделен случай се обърнете към националната агенция в приемащата държава или в държавата на съответния национален орган.
 • 2 Без да се засягат определенията, установени от компетентния национален орган, моля, имайте предвид, че организациите, предоставящи професионално образование и обучение на възрастни учещи, обикновено се считат за доставчици на професионално образование и обучение, а не за доставчици на образование за възрастни. За повече информация, моля, направете справка с приложимите определения на уебсайта на Вашата национална агенция
Tagged in:  Vocational education and training Adult education School education