Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

“Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā

“Erasmus” akreditācija ir rīks, kas paredzēts tādām organizācijām, kuras vēlas atvērt savas darbības pārrobežu apmaiņai un sadarbībai un plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes darbības.

“Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā nodrošina vienkāršotu piekļuvi finansējuma iespējām 1. pamatpasākuma mācību mobilitātes darbību ietvaros jaunatnes jomā.

Pieteikumu iesniedzējiem jāizklāsta savi ilgāka termiņa mērķi un to darbību plāns, kas atbalstāmas ar programmas “Erasmus” līdzekļiem, gaidāmie ieguvumi un sava pieeja projektu vadībai. “Erasmus” akreditācijas jaunatnes jomā piešķiršana apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis pienācīgus un efektīvus procesus un pasākumus, lai īstenotu augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības saskaņā ar plānu, un izmantotu tās ar mērķi sniegt pienesumu jaunatnes jomā.

Pasākuma Mērķi

Pasākumam ““Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā” ir šādi mērķi:

 • stiprināt jauniešu personisko izaugsmi un profesionālo attīstību, izmantojot neformālās un ikdienējās mācību mobilitātes darbības,
 • veicināt iespēju nodrošināšanu jauniešiem, viņu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē,
 • veicināt kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, veidojot jaunatnes jomā strādājošo organizāciju spējas un atbalstot jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību,
 • veicināt jauniešu iekļaušanu, daudzveidību un starpkultūru dialogu un popularizēt solidaritātes, vienlīdzīgu iespēju un cilvēktiesību vērtības jauniešu vidū Eiropā.

Piekļuve finansējumam sekmīgiem pieteikumu iesniedzējiem

Pieteikumu iesniedzēji, kas sekmīgi pieteikušies “Erasmus” akreditācijai jaunatnes jomā, iegūst vienkāršotu piekļuvi šādām 1. pamatpasākuma finansējuma iespējām jaunatnes jomā:

 • mobilitātes projekti jauniešiem — jauniešu apmaiņa,
 • mobilitātes projekti jaunatnes darbiniekiem,

Ikgadējais uzaicinājums akreditētajiem projektiem pieteikties finansējumam ir izklāstīts sadaļā “Mobilitātes iespējas akreditētām “Erasmus” organizācijām jaunatnes jomā”. 

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikumus var iesniegt šādu veidu organizācijas:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,

Pieteikuma iesniedzējām organizācijām jābūt izveidotām ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Kur iesniegt pieteikumu?

Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Iesniegšanas termiņš

1. oktobris plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

“Erasmus” kvalitātes standarti Jaunatnes Jomā

Organizācijām, kuras piesakās “Erasmus” akreditācijai jaunatnes jomā, ir jāpiekrīt “Erasmus” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā, kas izklāstīti tīmekļa vietnē Europa: Erasmus+ Quality Standards - mobility projects - Youth | Erasmus+ (europa.eu).

Atlases kritēriji

Pieteikumu iesniedzējiem ir jābūt pietiekamām darbības un profesionālajām spējām īstenot ierosināto darbību plānu, tostarp vismaz divu gadu atbilstīgai pieredzei darbību īstenošanā jaunatnes jomā.

Lasiet šo vadlīniju C daļu, lai iegūtu plašāku informāciju par vispārīgajiem darbības spēju kritērijiem un šīm akreditācijas pieteikumu iesniedzējiem piemērojamajām īpašajām prasībām.

Izslēgšanas kritēriji

Pieteikumu iesniedzējiem jāiesniedz parakstīts godprātīgs apliecinājums par to, ka tie neatrodas nevienā no šo vadlīniju C daļas izslēgšanas kritēriju sarakstā minētajām situācijām, ka iesniegtajā pieteikumā ir oriģināls saturs, kura autore ir pieteikuma iesniedzēja organizācija, un ka neviena cita organizācija vai no ārpuses piesaistītas personas nav saņēmušas samaksu par pieteikuma sagatavošanu.

Piešķiršanas kritēriji

Priekšlikumu kvalitāte tiks novērtēta, piešķirot kopumā ne vairāk par 100 punktiem saskaņā ar tālāk minētajiem piešķiršanas kritērijiem un svērumu. Lai pieteikumus izskatītu dotācijas piešķiršanai, to iegūtajam punktu skaitam jāsasniedz šādas robežvērtības:

 • vismaz 70 punkti no 100 punktiem un
 • vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no trim piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība - (maksimums — 20 punkti)

Organizācijas nozīme jaunatnes jomā un atbilstība šā pasākuma mērķiem, ņemot vērā:

 • organizācijas mērķus un principus,
 • organizācijas mērķgrupas,
 • organizācijas parastās darbības,
 • organizācijas pieredzi jaunatnes jomā.
 • priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu.

Stratēģiskā attīstība (maksimums — 40 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • noteiktie mērķi atbilst pasākuma mērķiem un ar tiem saskan, un veicina ES jaunatnes stratēģijas īstenošanu,
 • plānotās darbības ir piemērotas apzināto vajadzību apmierināšanai un noteikto mērķu sasniegšanai,
 • plānotās darbības sniedz reālu labumu organizācijai, dalībniekiem un dalīborganizācijām un tām ir iespējama plašāka ietekme (piemēram, vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī),
 • mērķi un plānotās darbības ir integrēti organizācijas ikdienas darbā un darbībās,
 • organizācija sniedz ieguldījumu programmas Iekļaušanas un daudzveidības stratēģijā,
 • organizācija savās darbībās iestrādā vienu vai vairākus pamatprincipus (vidiskā ilgtspēja un atbildība, aktīva dalība “Erasmus+” organizāciju tīklā, virtuālie komponenti).

Pārvaldības un koordinācijas kvalitāte - (maksimums — 40 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • plānotie mērķi, darbības un mērķvērtības ir skaidri un reālistiski, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja cilvēkresursus un iekšējo organizāciju,
 • partnerības pieeja ir līdzsvarota un efektīva un attiecīgā gadījumā piemērota jaunu un mazāk pieredzējušu organizāciju iesaistīšanai,
 • darbību kvalitātes un dalībnieku drošības un aizsardzības nodrošināšanas pasākumi ir piemēroti,
 • tiek piemērots aktīvas jauniešu līdzdalības princips un tiek plānota dalībnieku iesaiste visos darbību posmos,
 • pasākumi, ar ko nodrošina būtisku mācīšanās aspektu, arī atbalsts mācīšanās rezultātu apsvēršanai, apzināšanai un dokumentēšanai, ir piemēroti,
 • metodes, ar kurām mēra organizācijas progresu tās mērķu sasniegšanā (pārraudzība un novērtēšana) un pārvalda risku, ir piemērotas un efektīvas,
 • pasākumi, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizācijās un ārpus tām, ir piemēroti un efektīvi.

Maksimālais piešķirto “Erasmus” akreditāciju skaits jaunatnes jomā

Valstīs, kurās ir ļoti augsta interese par “Erasmus” akreditācijām jaunatnes jomā, valsts aģentūra var noteikt piešķirto akreditāciju maksimālo skaitu. Lēmums tiks publicēts valsts aģentūras tīmekļa vietnē kopā ar šo uzaicinājumu.

Ja valsts aģentūra nenosaka apstiprināto akreditāciju maksimālo skaitu, tiks apstiprināti visi pieteikumi, kuri atbilst šajā uzaicinājumā noteiktajiem kritērijiem.

Ja valsts aģentūra nosaka apstiprināto akreditāciju maksimālo skaitu, tiek izveidots minimālajiem kritērijiem atbilstošo pieteikumu sarindojuma saraksts. Akreditācija tiek piešķirta, sākot ar pieteikumiem ar augstāko novērtējumu, līdz ir sasniegts maksimāli noteiktais akreditācijas saņēmēju skaits. Ja uz pēdējās akreditācijas piešķiršanu pretendē vairāk nekā viens pieteikums ar vienādu punktu skaitu, piešķirto akreditācijas saņēmēju maksimālo skaitu palielina, lai nodrošinātu akreditāciju visiem pieteikumiem ar attiecīgo punktu skaitu.

Derīgums

“Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā tiek piešķirta uz visu plānošanas periodu līdz 2027. gadam, un akreditācijas saņēmējs tiek regulāri pārraudzīts, un tam pastāvīgi jāievēro akreditācijas prasības un norādījumi, ko izdevusi valsts aģentūra. Lai nodrošinātu reālistisku plānošanu, darbību plāns, kas iesniegts pieteikuma ietvaros, varētu aptvert trīs līdz četru gadu laikposmu un tiks periodiski atjaunināts.

Ja “Erasmus” akreditācija ir nepieciešama dalībai pasākumos pēc 2021.–2027. gada plānošanas perioda beigām, valsts aģentūra var pagarināt akreditācijas derīgumu saskaņā ar Eiropas Komisijas paredzētajiem nosacījumiem.

Akreditāciju var pārtraukt jebkurā brīdī, ja organizācija beidz pastāvēt vai valsts aģentūrai vienojoties ar akreditēto organizāciju. Valsts aģentūra var vienpusēji izbeigt akreditāciju saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti sadaļā “Ziņojumu sniegšana, pārraudzība un kvalitātes nodrošināšana”.  Akreditētā organizācija vienpusēji izbeigt akreditāciju var tikai tad, ja vismaz trīs gadus pēc kārtas šī akreditācija nav tikusi izmantota, lai iesniegtu pieteikumus akreditētiem mobilitātes projektiem.

Nenododamība

Akreditāciju nevar nodot citām organizācijām. Izņēmuma gadījumā, ja akreditētā organizācijā notiek strukturālas izmaiņas (piemēram, sadalīšanās, apvienošanās, juridiskās personas, statūtu vai īpašumtiesību maiņa), valsts aģentūra, pamatojoties uz pamatotu pieprasījumu, var nodot akreditāciju kādai no tiesību pārņēmējām organizācijām.

Ziņojumu sniegšana, pārraudzība un kvalitātes nodrošināšana

Noslēguma ziņojumi pēc katra dotācijas nolīguma darbības beigām

Pēc katra saskaņā ar “Erasmus” akreditāciju jaunatnes jomā apstiprinātā dotācijas nolīguma darbības beigām akreditētā organizācija iesniedz nobeiguma ziņojumu1  par veiktajām darbībām un sasniegtajiem mērķiem, kā norādīts piemērojamajā dotācijas nolīgumā.

Akreditācijas ziņojums

Vismaz vienu reizi akreditācijas derīguma laikā organizācijām ir:

 • jāziņo par panākumiem, kas gūti virzībā uz savu mērķu sasniegšanu,
 • jāziņo, kā tās nodrošina “Erasmus” kvalitātes standartu jaunatnes jomā ievērošanu,
 • jāatjaunina savs darbību plāns.

Valsts aģentūra var pieņemt lēmumu pieprasīt progresa ziņojumu par dažādiem iepriekš minētajiem elementiem vienlaikus vai atsevišķi.

Valsts aģentūra var nolemt prasības ziņot par mērķiem un jaunatnes jomā noteiktajiem “Erasmus” kvalitātes standartiem aizstāt ar pārraudzības apmeklējumu.

Valsts aģentūra var mainīt progresa ziņojumu skaitu un iesniegšanas grafiku, pamatojoties uz akreditētās organizācijas darbības rezultātiem, kas izriet no sniegtajiem ziņojumiem, pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas pārbaudēm, vai pamatojoties uz būtiskām izmaiņām organizācijā.

Turklāt akreditētās organizācijas var brīvprātīgi pieprasīt atjaunināt savu akreditāciju. Pamatojoties uz organizācijas apsvērumiem, valsts aģentūra izlemj, vai atjaunināšana ir pamatota un pieņemama.

Pārraudzība un pārbaudes

Valsts aģentūra var rīkot pārraudzības apmeklējumus, oficiālas pārbaudes vai citus pasākumus, lai sekotu akreditēto organizāciju progresam un rezultātiem, novērtētu apstiprināto kvalitātes standartu ievērošanu un sniegtu atbalstu.

Oficiālas pārbaudes var būt dokumentu pārbaudes vai organizācijas un jebkuru citu tādu telpu apmeklējumi, kurās notiek vai ir notikušas darbības. Valsts aģentūra var lūgt palīdzību valsts aģentūrām vai ārējiem ekspertiem citās valstīs, lai pārbaudītu un pārraudzītu attiecīgajās citās valstīs notiekošās darbības.

Kvalitātes nodrošināšana

Pēc ziņojuma saņemšanas vai pārraudzības darbības veikšanas valsts aģentūra sniedz atsauksmes akreditētajām organizācijām. Valsts aģentūra arī var sniegt akreditētajai organizācijai norādījumus par obligāti veicamām vai ieteicamām darbībām rezultātu uzlabošanai.

Korektīvie pasākumi

Nesen akreditētu pieteikumu iesniedzēju vai augsta riska organizāciju gadījumā vai tad, ja netiek ievēroti valsts aģentūras norādījumi un termiņi, tiek sasniegti ļoti neapmierinoši rezultāti, par ko liecina sniegtie ziņojumi, pārraudzība un kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes, vai tiek pārkāpti programmas noteikumi (tostarp cita pasākuma ietvaros), valsts aģentūra var veikt šādus korektīvos pasākumus:

 • novērošana — valsts aģentūra var ierobežot finansējuma līmeni, kuram var pieteikties akreditētā organizācija attiecībā uz pasākumiem, kuros ir nepieciešama “Erasmus” akreditācija. Nesen akreditētām organizācijām var tikt sākta novērošana, ja darbības spēju pārbaudes laikā tiek konstatēts zemas īstenošanas kvalitātes risks,
 • apturēšana — organizācijas, kurām apturēta akreditācija, nedrīkst pieteikties finansējumam tādos pasākumos, kuriem nepieciešama “Erasmus” akreditācija. Tāpat valsts aģentūra var pārtraukt tādu dažu vai visu spēkā esošo dotāciju nolīgumu darbību, kuras piešķirtas saskaņā ar apturēto akreditāciju.

Novērošanas vai apturēšanas periods ilgst, līdz valsts aģentūra konstatē, ka akreditētā organizācija atkal izpilda uzaicinājumā paredzētos nosacījumus un kvalitātes prasības un ka tā ir novērsusi neapmierinošu rezultātu risku.

Organizācijas, uz kurām attiecas apturēšana vai novērošana, nedrīkst pieteikties jaunai akreditācijai.

Ja turpinās valsts aģentūras norādījumu un termiņu neievērošana vai darbs ar ļoti neapmierinošiem rezultātiem vai tiek atkārtoti vai būtiski pārkāpti programmas noteikumi (tostarp cita pasākuma ietvaros), valsts aģentūra var pārtraukt akreditāciju.

Akreditāciju var arī pārtraukt jebkurā brīdī, ja organizācija beidz pastāvēt vai valsts aģentūrai vienojoties ar akreditēto organizāciju. Valsts aģentūra vai akreditētā organizācija var vienpusēji pārtraukt akreditāciju, ja vismaz trīs gadus pēc kārtas minētās akreditācijas ietvaros nav iesniegti finansējuma pieteikumi.

 • 1 Dotāciju pārvaldības kontekstā šis ziņojums tiek dēvēts par “nobeiguma ziņojumu”. ↩ back
Tagged in:  Youth