Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet

Erasmus-akkrediteringer er et redskab for organisationer, der ønsker at åbne deres aktiviteter for grænseoverskridende udveksling og samarbejde, og som planlægger regelmæssigt at gennemføre læringsmobilitetsaktiviteter.

En Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet giver forenklet adgang til finansieringsmuligheder under nøgletiltag 1 på ungdomsområdet — læringsmobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet.

Ansøgerne vil blive bedt om at fastsætte deres mere langsigtede mål og plan med hensyn til de aktiviteter, der skal støttes med Erasmus-midler, de forventede fordele samt deres tilgang til projektstyring. Tildelingen af Erasmus-akkrediteringen på ungdomsområdet bekræfter, at ansøgeren har indført passende og effektive processer og foranstaltninger med henblik på at gennemføre læringsmobilitetsaktiviteter af høj kvalitet som planlagt og anvende dem på ungdomsområdet.

Tiltagets mål

Erasmus-akkrediteringen på ungdomsområdet har følgende mål:

 • at styrke unges personlige og faglige udvikling gennem ikkeformelle og uformelle læringsmobilitetsaktiviteter
 • at fremme unges indflydelse, deres aktive medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv
 • at fremme kvalitetsudviklingen af ungdomsarbejde på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan ved at opbygge kapacitet hos organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, og støtte den faglige udvikling af ungdomsarbejdere
 • at fremme inklusion og mangfoldighed, interkulturel dialog og værdierne solidaritet, lige muligheder og menneskerettigheder blandt unge i Europa.

Adgang til finansiering for godkendte ansøgere

Udvalgte ansøgere til Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet vil få forenklet adgang til finansieringsmulighederne under nøgletiltag 1 på ungdomsområdet:

 • mobilitetsprojekter for unge — ungdomsudveksling
 • mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere

Den årlige indkaldelse af forslag til finansiering af akkrediterede projekter præsenteres i afsnittet "Mobilitetsmuligheder for akkrediterede Erasmus-organisationer på ungdomsområdet". 

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

Følgende typer organisationer kan ansøge:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en europæisk ungdoms-NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)

Ansøgerorganisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Indsendelsesfrist

1. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Erasmus-kvalitetsstandarder på ungdomsområdet

Ansøgere til Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet skal bekræfte, at de overholder Erasmus-kvalitetsstandarderne, som kan findes på Europa-webstedet: Erasmus+ Quality Standards - mobility projects - Youth | Erasmus+ (europa.eu)

Udvælgelseskriterier

Ansøgerne skal have tilstrækkelig praktisk og faglig kapacitet til at gennemføre den foreslåede aktivitetsplan, herunder mindst to års relevant erfaring med gennemførelsen af aktiviteter på ungdomsområdet.

Se denne guides del C for flere oplysninger om de generelle kriterier for evnen til at gennemføre et projekt og de specifikke krav for akkrediteringsansøgere.

Udelukkelseskriterier

Ansøgerne skal indgive en erklæring på tro og love, som bekræfter, at de ikke befinder sig i nogen af de situationer, der er nævnt i udelukkelseskriterierne i denne guides del C, at den indgivne ansøgning indeholder oprindeligt indhold, der er udarbejdet af ansøgerorganisationen, og at ingen andre organisationer eller eksterne personer er blevet betalt for at udarbejde ansøgningen.

Tildelingskriterier

Forslagenes kvalitet vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 på grundlag af nedenstående tildelingskriterier og vægtninger. For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 70 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det maksimale antal point i hver af de tre kategorier af tildelingskriterier.

Relevans - (højst 20 point)

Organisationens relevans for ungdomsområdet og målene for tiltaget for så vidt angår:

 • organisationens mål og principper
 • organisationens målgrupper
 • organisationens normale aktiviteter
 • organisationens erfaring på ungdomsområdet. Forslaget er relevant for respekten for og fremme af fælles EU-værdier, f.eks. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling

Strategisk udvikling (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • de fastlagte mål er relevante og i overensstemmelse med tiltagets mål og bidrager til EU-strategien for unge
 • de planlagte aktiviteter er egnede til at opfylde de identificerede behov og mål de planlagte aktiviteter medfører en reel fordel for organisationen, deltagerne og de deltagende organisationer, og de har en potentiel bredere indvirkning (f.eks. på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan)
 • målene og de planlagte aktiviteter er integreret i organisationens normale arbejde og aktiviteter
 • organisationen bidrager til programmets strategi for inklusion og mangfoldighed
 • organisationen i sine aktiviteter integrerer et eller flere grundlæggende principper (miljømæssig bæredygtighed og miljøansvar, aktiv deltagelse i netværket af Erasmus+-organisationer og virtuelle komponenter).

Kvalitet i ledelse og koordinering (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • de planlagte mål, aktiviteter og delmål er klare og realistiske i forhold til ansøgerens menneskelige ressourcer og interne organisation
 • partnerskabstilgangen er afbalanceret og effektiv og, hvis det er relevant, egnet til at tiltrække nye og mindre erfarne organisationer
 • foranstaltningerne til sikring af aktiviteternes kvalitet og deltagernes sikkerhed og beskyttelse er hensigtsmæssige
 • princippet om aktiv inddragelse af unge finder anvendelse, og det er planlagt, at deltagerne skal inddrages i alle faser af aktiviteterne
 • foranstaltningerne til at sikre en solid læringsdimension er hensigtsmæssige, herunder støtten til refleksion over samt identifikation og dokumentation af læringsresultater
 • metoderne til måling af organisationens fremskridt med hensyn til at nå målene (overvågning og evaluering) og til risikostyring er hensigtsmæssige og effektive
 • foranstaltningerne til deling af resultaterne af projektet i og uden for de deltagende organisationer er hensigtsmæssige og effektive.

Maksimalt antal tildelte Erasmus Youth-akkrediteringer

I lande, hvor interessen for Erasmus Youth-akkreditering er meget stor, kan det nationale agentur fastsætte et maksimalt antal akkrediteringer, der kan tildeles. Denne beslutning offentliggøres på det nationale agenturs websted sammen med denne indkaldelse.

Hvis det nationale agentur ikke fastsætter et maksimalt antal godkendte akkrediteringer, godkendes alle de ansøgninger, der opfylder minimumskriterierne i denne indkaldelse.

Hvis det nationale agentur fastsætter et maksimalt antal godkendte akkrediteringer, fastlægges der en prioriteret liste over ansøgninger, der opfylder minimumskriterierne. Der tildeles akkrediteringer med udgangspunkt i ansøgningen med det højeste antal point, indtil det maksimale antal tildelte akkrediteringer er nået. Hvis mere end én ansøgning har opnået det samme antal point som den sidste ansøgning, der skal tildeles akkreditering, vil det maksimale antal tildelte akkrediteringer blive forhøjet, så det omfatter alle ansøgninger med det samme antal point.

Gyldighed

Erasmus-akkrediteringen tildeles for hele programmeringsperioden frem til 2027 med forbehold af regelmæssig overvågning og fortsat overholdelse af akkrediteringskravene og instrukserne fra det nationale agentur. For at sikre en realistisk planlægning kan den aktivitetsplan, der indsendes som led i ansøgningen, dække en periode på 3-4 år, og den vil blive ajourført med jævne mellemrum.

Hvis der kræves en Erasmus-akkreditering for deltagelse i tiltag efter udløbet af programmeringsperioden 2021-2027, kan det nationale agentur forlænge akkrediteringens gyldighed på de betingelser, som Europa-Kommissionen har fastsat.

Akkrediteringen kan annulleres på et hvilket som helst tidspunkt, hvis organisationen ophører med at eksistere eller efter aftale mellem det nationale agentur og den akkrediterede organisation. Det nationale agentur kan ensidigt ophæve godkendelsen på de betingelser, der er beskrevet under "Rapportering, overvågning og kvalitetssikring".  Ensidig opsigelse af akkrediteringen fra den akkrediterede organisations side er kun mulig, hvis akkrediteringen i mindst tre på hinanden følgende år ikke er blevet anvendt til at indgive ansøgninger om akkrediterede mobilitetsprojekter.

Uoverdragelighed

Akkrediteringen kan ikke overdrages mellem organisationer. Undtagelsesvis kan det nationale agentur i tilfælde af strukturelle ændringer af en akkrediteret organisation (f.eks. opdeling, fusion eller ændring af retlig enhed, status eller ejerskab) overføre akkrediteringen til én efterfølgende organisation på grundlag af en begrundet anmodning.

Rapportering, overvågning og kvalitetssikring

Afsluttende rapporter ved udløbet af hver tilskudsaftale

Ved udløbet af hver tilskudsaftale, der er godkendt i henhold til Erasmus-akkrediteringen på ungdomsområdet, indsender den akkrediterede organisation en endelig rapport1 om de gennemførte aktiviteter og mål som anført i den gældende tilskudsaftale.

Akkrediteringsrapport

Mindst én gang i løbet af akkrediteringens gyldighedsperiode skal organisationerne:

 • aflægge rapport om, hvordan de gør fremskridt med hensyn til at nå deres mål
 • aflægge rapport om, hvordan de sikrer overholdelse af Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet
 • opdatere deres aktivitetsplan.

Det nationale agentur kan beslutte at anmode om en fremskridtsrapport om ovennævnte forskellige elementer samtidig eller særskilt.

Det nationale agentur kan beslutte at erstatte rapporteringskravene vedrørende mål og Erasmus-kvalitetsstandarder på ungdomsområdet i forbindelse med et kontrolbesøg.

På grundlag af den akkrediterede organisations resultater, der konstateres ved rapportering, overvågning og kvalitetssikringskontroller, eller på grund af væsentlige ændringer i organisationen kan det nationale agentur ændre antallet af og tidsplanen for statusrapporter.

Akkrediterede organisationer kan desuden frivilligt anmode om at opdatere deres akkreditering. Med udgangspunkt i organisationens redegørelse beslutter det nationale agentur, hvorvidt en opdatering er berettiget og acceptabel.

Overvågning og kontrol

Det nationale agentur kan organisere kontrolbesøg, formelle kontroller eller andre aktiviteter for at føre tilsyn med akkrediterede organisationers fremskridt og resultater, vurdere overholdelsen af de vedtagne kvalitetsstandarder og yde støtte.

De formelle kontroller kan foretages som skrivebordskontrol eller besøg hos organisationen og i eventuelle andre lokaler, hvor der udføres eller er blevet udført aktiviteter. Det nationale agentur kan anmode om bistand fra nationale agenturer eller eksterne eksperter i andre lande med henblik på at kontrollere og overvåge aktiviteter, der udføres i de pågældende lande.

Kvalitetssikring

Efter at have aflagt rapport eller udført kontrol giver det nationale agentur feedback til de akkrediterede organisationer. Det nationale agentur kan også give den akkrediterede organisation obligatoriske eller rådgivende instrukser om, hvordan de kan forbedre deres resultater.

Afhjælpende foranstaltninger

I tilfælde af nyligt akkrediterede ansøgere, højrisikoorganisationer, manglende overholdelse af nationale agenturers instrukser og frister, meget dårlige resultater, der konstateres ved rapportering, overvågning og kvalitetssikringskontroller, eller overtrædelser af programmets regler (herunder i forbindelse med et andet tiltag) kan det nationale agentur træffe følgende korrigerende foranstaltninger:

 • Bemærk: Det nationale agentur kan begrænse den finansiering, som den akkrediterede organisation kan ansøge om, til tiltag, hvor der kræves en Erasmus-akkreditering. Nyligt akkrediterede organisationer kan sættes under tilsyn, hvis der konstateres risiko for gennemførelse af dårlig kvalitet under den operationelle kapacitetskontrol.
 • Suspension: Suspenderede organisationer kan ikke ansøge om finansiering til tiltag, hvor der kræves en Erasmus-akkreditering. Det nationale agentur kan også annullere nogle eller alle igangværende tilskudsaftaler, der er tildelt under den suspenderede akkreditering.

Tilsyns- eller suspensionsperioden fortsætter, indtil det nationale agentur konstaterer, at de betingelser og kvalitetskrav, der er fastsat i denne indkaldelse, igen er opfyldt, og at den akkrediterede organisation har afhjulpet risikoen for dårlige resultater.

Organisationer, der er under suspension eller tilsyn, kan ikke ansøge om en ny akkreditering.

I tilfælde af fortsat manglende overholdelse af nationale agenturers instrukser og frister, meget dårlige resultater eller gentagne eller væsentlige overtrædelser af programmets regler (herunder i forbindelse med et andet tiltag) kan det nationale agentur annullere akkrediteringen.

Akkrediteringen kan også annulleres på et hvilket som helst tidspunkt, hvis organisationen ophører med at eksistere eller efter aftale mellem det nationale agentur og den akkrediterede organisation. Det nationale agentur eller den akkrediterede organisation kan på egen hånd annullere akkrediteringen, hvis der ikke er indsendt en ansøgning om tilskud i henhold til den pågældende akkreditering i mindst tre på hinanden følgende år.

 

 • 1 I forbindelse med forvaltning af tilskud betegnes denne rapport "endelig rapport" ↩ back
Tagged in:  Youth