Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje

„Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta organizacijoms, norinčioms dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose ir bendradarbiauti, ir ketinančioms vykdyti reguliarią mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

„Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje leidžia paprasčiau gauti finansavimą pagal 1 pagrindinį veiksmą „Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje“.

Pareiškėjai turės nustatyti ilgalaikius tikslus ir planuoti tokią veiklą, kokia bus finansuojama programos „Erasmus“ lėšomis, numatomą naudą ir projekto valdymo tvarką. Suteikus „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje patvirtinama, kad pareiškėjas taiko tinkamus ir veiksmingus procesus ir priemones, kad įgyvendintų numatytą kokybišką mobilumo mokymosi tikslais veiklą ir panaudotų ją jaunimo labui.

Veiksmo Tikslai

„Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje siekiama toliau nurodytų tikslų.

 • Puoselėti jaunimo asmeninį ir profesinį tobulėjimą vykdant mobilumo veiklą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais;
 • suteikti daugiau galių jaunimui, skatinti aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniame gyvenime;
 • skatinti kokybišką darbą su jaunimu vietos, regioniniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis, didinant jaunimo reikalų srityje veikiančių organizacijų gebėjimus ir remiant su jaunimu dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą;
 • remti Europos jaunimo įtrauktį ir įvairovę, tarpkultūrinį dialogą ir tokias vertybes kaip solidarumas, lygios galimybės ir žmogaus teisės.

Atrinktų pareiškėjų galimybės gauti finansavimą

„Erasmus“ akreditacijos jaunimo srityje turėtojams bus paprasčiau gauti finansavimą pagal 1 pagrindinį veiksmą jaunimo srityje:

 • jaunimo mobilumo projektai – jaunimo mainai;
 • su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai;

Metinis kvietimas teikti paraišką dėl akredituotų projektų finansavimo pristatomas skirsnyje „Mobilumo galimybės „Erasmus“ akredituotoms organizacijoms, veikiančioms jaunimo srityje“. 

Tinkamumo kriterijai

Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti šios organizacijos:

 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje;

Paraišką teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

Spalio 1 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

„Erasmus“ Kokybės standartai jaunimo reikalų srityje

Pareiškėjai, norintys gauti „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje, turi laikytis „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje, pateiktų svetainėje „Europa“: Erasmus+ Quality Standards - mobility projects - Youth | Erasmus+ (europa.eu)

Atrankos kriterijai

Pareiškėjai turi turėti pakankamai veiklos ir profesinių pajėgumų siūlomam veiklos planui įgyvendinti, įskaitant bent dvejų metų atitinkamą veiklos jaunimo reikalų srityje patirtį.

Daugiau informacijos apie bendruosius veiklos pajėgumo kriterijus ir šiuos specialius reikalavimus paraišką dėl akreditacijos teikiantiems subjektams, žr. šio vadovo C dalį.

Atmetimo kriterijai

Pareiškėjai turi pateikti pasirašytą sąžiningumo deklaraciją, kuria patvirtinama, kad jie nėra patekę į jokią su šio vadovo C dalyje išvardytais atmetimo kriterijais susijusią situaciją, kad pateiktoje paraiškoje yra originalus organizacijos pareiškėjos parengtas turinys ir už paraiškos parengimą nebuvo sumokėta jokiai kitai organizacijai ar organizacijai nepriklausantiems asmenims.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Pasiūlymų kokybė bus vertinama balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 70 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš trijų dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas - (daugiausia 20 balų)

Organizacijos veiklos jaunimo reikalų srityje aktualumas ir kokiu mastu veiklos tikslai atitinka:

 • organizacijos tikslus ir principus;
 • organizacijos tikslines grupes;
 • organizacijos įprastinę veiklą;
 • organizacijos patirtį jaunimo reikalų srityje.
 • Pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

Strateginis vystymasis - (daugiausia 40 balų)

Kokiu mastu:

 • nustatyti tikslai yra aktualūs ir dera su veiksmo tikslais bei prisideda prie ES jaunimo strategijos;
 • planuojama veikla yra tinkama nustatytoms reikmėms tenkinti ir tikslams siekti; planuojama veikla teikia realios naudos organizacijai, dalyviams, kitoms dalyvaujančioms organizacijoms ir gali daryti potencialiai didesnę poveikį (pavyzdžiui, vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu);
 • tikslai ir planuojama veikla yra integruoti į kasdienį organizacijos darbą ir veiklą;
 • organizacija prisideda prie Programos įtraukties ir įvairovės strategijos;
 • organizacija į savo veiklą yra integravusi vieną ar daugiau pagrindinių principų (tokių kaip aplinkos tvarumas ir atsakomybė, aktyvus dalyvavimas „Erasmus“ organizacijų tinkle, virtualieji komponentai).

Valdymo ir koordinavimo kokybė - (daugiausia 40 balų)

Kokiu mastu:

 • tikslai, veikla ir planuojami rezultatai yra aiškūs ir realistiški, atsižvelgiant į pareiškėjo žmogiškuosius išteklius ir vidaus struktūrą;
 • partnerystė yra subalansuota ir efektyvi ir, jei reikia, tinkama pritraukti naujų ir mažiau patyrusių organizacijų;
 • nustatytos tinkamos veiklos kokybės, dalyvių saugumo ir saugos užtikrinimo priemonės;
 • taikomas aktyvaus jaunimo įtraukimo ir dalyvių dalyvavimo visais planuojamos veiklos etapais principas;
 • taikomos tinkamos priemonės tvirtam mokymosi aspektui užtikrinti, įskaitant svarstymų rėmimą, mokymosi rezultatų nustatymą ir dokumentavimą;
 • taikomi tinkami ir veiksmingi metodai, kuriais vertinama organizacijos pažanga siekiant tikslų (stebėsena ir vertinimas) ir valdoma rizika;
 • priemonės, kuriomis siekiama dalytis projekto rezultatais dalyvaujančiose organizacijose ir už jų ribų, yra tinkamos ir veiksmingos.

Didžiausias „Erasmus“ akreditacijų jaunimo srityje skaičius

Šalyse, kuriose esama didelio susidomėjimo „Erasmus“ akreditacijomis jaunimo srityje, nacionalinė agentūra gali nustatyti didžiausią skirtinų akreditacijų skaičių. Šis sprendimas bus paskelbtas nacionalinės agentūros interneto svetainėje kartu su šiuo kvietimu.

Jei nacionalinė agentūra nenustato didžiausio galimo patvirtintų akreditacijų skaičiaus, bus patvirtintos visos paraiškos, atitinkančios šiame kvietime nustatytus kriterijus.

Jei nacionalinė agentūra nustato didžiausią galimą patvirtintų akreditacijų skaičių, sudaromas būtiniausius kriterijus atitinkančių paraiškų prioritetinis sąrašas. Akreditacijos bus teikiamos pradedant nuo didžiausią balų skaičių surinkusių paraiškų ir jų bus suteikta ne daugiau nei didžiausias nustatytas akreditacijų skaičius. Jei daugiau nei vienai paraiškai bus skirtas toks pat balų skaičius kaip ir paskutinei paraiškai, kuriai suteikta akreditacija, didžiausias suteiktų akreditacijų skaičius bus padidintas, kad būtų įtrauktos visos paraiškos, surinkusios tiek pat balų.

Galiojimas

„Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje suteikiama visam programavimo laikotarpiui iki 2027 m., kuriuo bus nuolat stebima ir vertinama, ar laikomasi akreditavimo reikalavimų ir nacionalinės agentūros nurodymų. Siekiant užtikrinti realistišką planavimą, pateiktas veiklos planas galėtų apimti trejų – ketverių metų laikotarpį ir bus reguliariai atnaujinamas.

Jei „Erasmus“ akreditacija bus reikalinga norint dalyvauti kokioje nors veikloje po 2021–2027 m. programavimo laikotarpio, nacionalinė agentūra gali pratęsti akreditacijos galiojimą Europos Komisijos nustatytomis sąlygomis.

Akreditacija gali būti bet kada panaikinta, jei organizacijos nebelieka arba jei tam pritaria nacionalinė agentūra ir akredituota organizacija. Nacionalinė agentūra gali vienašališkai nutraukti akreditacijos galiojimą, laikydamasi sąlygų, aprašytų skirsnyje „Ataskaitų teikimas, stebėsena ir kokybės užtikrinimas“.  Akredituota organizacija gali vienašališkai nutraukti akreditacijos galiojimą tik tuo atveju, jei ne mažiau kaip trejus metus iš eilės akreditacija nebuvo naudojama akredituotų mobilumo projektų paraiškoms teikti.

Neperleidžiamumas

Akreditacija negali būti perkelta iš vienos organizacijos į kitą. Išimties tvarka, jei akredituotos organizacijos struktūra pasikeičia (pavyzdžiui, ji yra padalijama, sujungiama, pasikeičia juridinis asmuo, statutas ar nuosavybė), nacionalinė agentūra, gavusi pagrįstą prašymą, gali perduoti akreditaciją vienai ją pakeisiančiai organizacijai.

Ataskaitų teikimas, stebėsena ir kokybės užtikrinimas

Baigiamosios ataskaitos, teikiamos kiekvienos dotacijos sutarties laikotarpio pabaigoje

Kiekvienos dotacijos sutarties, patvirtintos pagal „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje, laikotarpio pabaigoje akredituota organizacija pateiks galutinę įvykdytos veiklos ir pasiektų tikslų ataskaitą1 , kaip nurodyta taikomoje dotacijos sutartyje.

Akreditavimo ataskaita

Bet vieną kartą akreditacijos galiojimo laikotarpiu organizacijos turės:

 • pateikti tikslų siekimo pažangos ataskaitą;
 • pateikti ataskaitą, kaip užtikrinami „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje;
 • atnaujinti savo veiklos planą.

Nacionalinė agentūra gali nuspręsti prašyti tuo pačiu metu arba atskirai pateikti pažangos ataskaitą dėl įvairių pirmiau išvardytų elementų.

Nacionalinė agentūra gali nuspręsti vietoj tikslų siekimo ir „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje ataskaitų vykti stebėsenos vizito.

Remdamasi akredituotos organizacijos veiklos rezultatais, gautais atlikus ataskaitų teikimo, stebėsenos ir kokybės užtikrinimo patikrinimus, arba dėl reikšmingų pokyčių organizacijoje, nacionalinė agentūra gali keisti pažangos ataskaitų skaičių ir teikimo tvarkaraštį.

Be to, akredituotos organizacijos gali savanoriškai prašyti atnaujinti akreditaciją. Ar toks atnaujinimas yra pagrįstas ir priimtinas, sprendžia nacionalinė agentūra, atsižvelgusi į organizacijos argumentus.

Stebėsena ir patikrinimai

Nacionalinė agentūra gali organizuoti stebėsenos vizitus, oficialius patikrinimus ar kitą veiklą, kad galėtų stebėti akredituotų organizacijų pažangą ir veiklos rezultatus, įvertinti, ar laikomasi sutartų kokybės standartų, ir teikti paramą.

Oficialūs patikrinimai gali būti dokumentų patikrinimai arba vizitai į organizaciją ir bet kokias kitas patalpas, kuriose yra ar buvo vykdoma atitinkama veikla. Nacionalinė agentūra gali prašyti kitų šalių nacionalinių agentūrų ar išorės ekspertų pagalbos, kad jie patikrintų ir stebėtų ten vykdomą veiklą.

Kokybės užtikrinimas

Gavusi ataskaitą arba atlikusi stebėseną, nacionalinė agentūra pateiks atsiliepimus akredituotai organizacijai. Nacionalinė agentūra akredituotai organizacijai taip pat gali pateikti privalomo ar rekomendacinio pobūdžio nurodymus, kaip pagerinti veiklos rezultatus.

Taisomosios priemonės

Naujai akredituotų pareiškėjų ar didelės rizikos organizacijų atveju arba jeigu nesilaikoma nacionalinės agentūros nurodymų ir terminų, jeigu atlikus ataskaitų teikimo, stebėsenos ir kokybės užtikrinimo patikrinimus nustatomi labai prasti veiklos rezultatai arba Programos taisyklių pažeidimai (taip pat vykdant kitą veiklą), nacionalinė agentūra gali imtis toliau nurodytų taisomųjų priemonių.

 • Stebėjimas. Nacionalinė agentūra gali apriboti finansavimą, kurį akredituota organizacija gali prašyti skirti veiklai, kuriai vykdyti būtina „Erasmus“ akreditacija. Naujai akredituotos organizacijos gali būti stebimos, jei vertinant veiklos pajėgumus nustatomas nekokybiško įgyvendinimo pavojus.
 • Sustabdymas. Organizacijos, kurių akreditacija sustabdyta, negali prašyti finansavimo veiklai, kuriai vykdyti būtina „Erasmus“ akreditacija. Nacionalinė agentūra taip pat gali nutraukti tam tikras arba visas galiojančias dotacijų sutartis, sudarytas pagal akreditaciją, kuri buvo sustabdyta.

Stebėjimo arba sustabdymo laikotarpis truks tol, kol nacionalinė agentūra nustatys, kad vėl laikomasi kvietime nustatytų sąlygų ir kokybės reikalavimų ir kad akredituota organizacija pašalino prastų veiklos rezultatų pavojų.

Organizacijos, kurių akreditacijos veikla sustabdyta arba kurios yra stebimos, negali teikti paraiškos dėl naujos akreditacijos.

Jeigu ir toliau nesilaikoma nacionalinės agentūros nurodymų ir terminų, veiklos rezultatai labai prasti arba pakartotinai ar rimtai pažeidžiamos Programos taisyklės (taip pat vykdant kitą veiklą), nacionalinė agentūra gali nutraukti akreditaciją.

Akreditacija taip pat gali būti bet kada panaikinta, jei organizacijos nebelieka arba jei tam pritaria nacionalinė agentūra ir akredituota organizacija. Nacionalinė agentūra arba akredituota organizacija gali vienašališkai nutraukti akreditaciją, jei ne mažiau kaip trejus metus iš eilės po tos akreditacijos gavimo nebuvo pateikta paraiškų dėl finansavimo.

 • 1 Dotacijos valdymo tikslais ši ataskaita vadinama baigiamąja ataskaita. ↩ back
Tagged in:  Youth