Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Акредитация по Програмата „Еразъм“ в областта на младежта

Акредитацията по програмата „Еразъм“ е инструмент за организации, които желаят да отворят своите дейности за трансграничен обмен и сътрудничество и които планират редовно да осъществяват дейности за образователна мобилност.

Акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на младежта предоставя опростен достъп до възможности за финансиране по ключово действие 1 — дейности за образователна мобилност в областта на младежта.

От кандидатите ще се изисква да определят своите дългосрочни цели и план по отношение на дейностите, които да бъдат подкрепени със средства по програмата „Еразъм“, очакваните ползи, както и своя подход към управлението на проектите. Връчването на акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта потвърждава, че кандидатът е въвел подходящи и ефективни процеси и мерки за осъществяването на висококачествени дейности за образователна мобилност според плана си и ги използва в полза на сферата на младежта.

Цели на Действието

Акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на младежта има следните цели:

 • укрепване на личностното и професионалното развитие на младежите чрез дейности за образователна мобилност, свързана с неформално и информално учене;
 • насърчаване на овластяването на младежите и ролята им на активни граждани и участници в демократичния живот;
 • насърчаване на качественото развитие на младежката работа на местно, регионално, национално, европейско и международно равнище чрез изграждане на капацитет на организациите, чиято дейност е свързана с областта на младежта, и подкрепа за професионалното развитие на младежките работници;
 • насърчаване на приобщаването и многообразието, междукултурния диалог и ценностите на солидарността, равните възможности и правата на човека сред младежите в Европа.

Достъп до финансиране за одобрените кандидати

Одобрените кандидати за акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта ще получат опростен достъп до следните възможности за финансиране по ключово действие 1:

 • Проекти за мобилност на младежи — Младежки обмен
 • Проекти за мобилност на младежки работници

Ежегодната покана за финансиране на акредитирани проекти е представена в раздела „Възможности за организации, акредитирани по програмата „Еразъм“ в областта на младежта“. 

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

Право да кандидатстват имат следните видове организации:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; европейска младежка НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;

Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Къде се подават заявления?

Заявленията трябва да бъдат подадени до националната агенция на държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Краен срок за подаване

1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Стандарти за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта

Кандидатите за акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта трябва да приемат стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта, представени на уебсайта Europa:

Стандарти за качество на програма „Еразъм+“ — проекти за мобилнст — младеж | „Еразъм+“ (europa.eu).

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават достатъчен оперативен и професионален капацитет за изпълнение на предложения план за дейности, включително най-малко две години съответен опит в изпълнението на дейности в областта на младежта.

Моля, прочетете част В от настоящото ръководство, където ще намерите повече информация за общите критерии за оперативен капацитет и за специфичните изисквания към кандидатите за акредитация.

Критерии за отстраняване

Кандидатите трябва да представят подписана клетвена декларация, удостоверяваща, че не са в нито едно от положенията, посочени в критериите за отстраняване, изложени в част В от настоящото ръководство, че представеното заявление е с оригинално съдържание, съставено от кандидатстващата организация, и че заявлението не е изготвено срещу заплащане от други организации или външни лица.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Качеството на предложенията ще бъде оценявано чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии за отпускане на безвъзмездни средства и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 70 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за възлагане

Релевантност (максимум 20 точки)

Релевантност на организацията по отношение на областта на младежта и целите на действието от гледна точка на:

 • целите и принципите на организацията;
 • целевите групи на организацията;
 • редовните дейности на организацията;
 • опита на организацията в областта на младежта.
 • Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.

Стратегическо развитие (максимум 40 точки)

Доколко:

 • определените цели са свързани със и съответстват на целите на действието и допринасят за стратегията на ЕС за младежта;
 • планираните дейности са подходящи за удовлетворяване на идентифицираните потребности и постигане на набелязаните цели; планираните дейности носят реална полза за организацията, участниците, участващите организации, и имат потенциално по-широко въздействие (напр. на местно, регионално, национално и транснационално равнище);
 • целите и планираните дейности са интегрирани в редовната работа и дейности на организацията;
 • организацията допринася за стратегията на програмата за приобщаване и многообразие;
 • организацията включва в своите дейности един или повече основни принципи (екологична устойчивост и отговорност, активно участие в мрежата на организациите по програмата „Еразъм+“, виртуални компоненти).

Качество на управлението и координацията (максимум 40 точки)

Доколко:

 • планираните цели, дейности и задачи са ясни и реалистични по отношение на човешките ресурси и вътрешната организация на кандидата;
 • партньорският подход е балансиран и ефективен и, когато е приложимо, е подходящ за въвеждане на нови организации с по-малък опит;
 • мерките за гарантиране на качеството на дейностите и безопасността и защитата на участниците са целесъобразни;
 • прилага се принципът на активно младежко участие и се планира включването на участниците във всички етапи на дейностите;
 • мерките за осигуряване на солидно измерение на обучението са целесъобразни, включително подкрепата за анализ, определяне и документиране на резултатите от обучението;
 • методите за измерване на напредъка на организацията към постигане на нейните цели (мониторинг и оценка) и за управление на риска са подходящи и ефективни;
 • мерките за споделяне на резултатите от проекта във и извън участващите организации са целесъобразни и ефективни.

Максимален брой предоставени акредитации по програмата „Еразъм“ в областта на младежта

В държави, в които интересът към акредитациите в областта на младежта по програмата „Еразъм“ е много голям, националната агенция може да определи максимален брой акредитации, които да бъдат предоставени. Това решение ще бъде публикувано на уебсайта на националната агенция заедно с настоящата покана.

Ако националната агенция не определи максимален брой одобрени акредитации, всички заявления, отговарящи на критериите, определени в настоящата покана, ще бъдат одобрени.

Ако националната агенция определи максимален брой одобрени акредитации, ще бъде изготвен списък с класирането на заявленията, отговарящи на минималните критерии. Акредитациите ще се предоставят, като се започне от заявлението с най-високия резултат точки и до достигане на максималния брой предоставени акредитации. В случай че повече от едно заявление имат същия брой точки като последното, получило акредитация, максималният брой на акредитациите ще бъде увеличен така, че да включва всички заявления с този брой точки.

Срок на действие

Акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на младежта се предоставя за целия програмен период до 2027 г., при условие на редовен мониторинг и непрекъснато спазване на изискванията за акредитация и указанията, издадени от националната агенция. За да се гарантира реалистично планиране, планът на дейностите, представен като част от заявлението, може да обхваща период от три до четири години и ще се актуализира периодично.

В случай че акредитация по програмата „Еразъм“ е необходима за участие в действия след края на програмния период 2021—2027 г., националната агенция може да удължи срока на валидност на акредитацията при условия, определени от Европейската комисия.

Акредитацията може да бъде прекратена по всяко време, в случай че организацията престане да съществува или със споразумение между националната агенция и акредитираната организация. Националната агенция може едностранно да прекрати акредитацията при условията, описани в раздел „Докладване, мониторинг и осигуряване на качеството“.  Едностранното прекратяване на акредитацията от страна на акредитираната организация е възможно единствено ако през последните три последователни години акредитацията не е била използвана за подаване на заявления за акредитирани проекти за мобилност.

Непрехвърляемост

Акредитацията не може да се прехвърля между организациите. По изключение в случай на структурни промени в акредитирана организация (например разделяне, сливане, промяна на правния субект, устава или собствеността), националната агенция може да прехвърли акредитацията на една приемна организация въз основа на обосновано искане.

Докладване, мониторинг и осигуряване на качеството

Заключителни доклади в края на всяко споразумение за безвъзмездни средства

В края на всяко споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, одобрено в рамките на акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта, акредитираната организация ще представя окончателен доклад1  относно изпълнените дейности и постигнатите цели, както е посочено в приложимото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Доклад във връзка с акредитацията

Най-малко веднъж през срока на валидност на акредитацията от организациите се изисква:

 • да докладват за напредъка към постигането на своите цели;
 • да докладват за начина, по който осигуряват спазването на стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта;
 • да актуализират своя план за дейност.

Националната агенция може да поиска да бъде изготвен доклад за напредъка по различните елементи, изброени по-горе, общо или поотделно.

Националната агенция може да реши да замени изискванията за докладване относно целите и относно стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта с посещение за мониторинг.

Въз основа на резултатите от дейността на акредитираната организация, установени от докладването, мониторинга и проверките за осигуряване на качеството, или в резултат на значителни промени в организацията националната агенция може да промени броя и графика на докладите за напредъка.

Освен това акредитираните организации могат доброволно да поискат актуализиране на своята акредитация. Въз основа на обосновката на организацията, националната агенция ще реши дали актуализацията е оправдана и приемлива.

Мониторинг и проверки

Националната агенция може да организира посещения за мониторинг, официални проверки или други дейности, за да се проследят напредъкът и резултатите на акредитираните организации, да се оцени спазването на договорените стандарти за качество и да се осигури подкрепа.

Официалните проверки могат да се осъществяват под формата на документни проверки или посещения на организациите и всякакви други обекти, където се извършват или са били извършвани дейности. Националната агенция може да поиска помощ от националните агенции или от външни експерти в други държави за осъществяването на проверки и наблюдение на дейностите, които се извършват там.

Осигуряване на качеството

След доклад или дейност за мониторинг националната агенция ще предоставя обратна информация на акредитираните организации. Националната агенция може също така да предоставя на акредитираните организации задължителни или препоръчителни указания за това как да подобрят своите резултати.

Коригиращи мерки

В случай на новоакредитирани кандидати, високорискови организации, неспазване на указанията и сроковете на националната агенция, много ниски резултати, установени от докладването, мониторинга и проверките за гарантиране на качеството, или нарушения на правилата на програмата (включително при друго действие), националната агенция може да предприеме следните коригиращи мерки:

 • Забележка: националната агенция може да ограничи размера на финансирането, за което акредитираната организация може да кандидатства по действия, при които се изисква акредитация по програмата „Еразъм“. Новоакредитираните организации могат да бъдат поставени под наблюдение, ако по време на проверката на оперативния капацитет е установен риск от нискокачествено изпълнение.
 • Временно спиране: организациите, чиито акредитации са спрени, не могат да кандидатстват за финансиране по действия, при които се изисква акредитация по програмата „Еразъм“. Националната агенция може също така да прекрати някои или всички текущи споразумения за безвъзмездни средства, възложени по спряната акредитация.

Периодът на наблюдение или спиране продължава, докато националната агенция установи, че условията и изискванията за качество, определени в поканата, са отново изпълнени и че акредитираната организация е предприела мерки по отношение на риска от ниски резултати.

Организациите, за които е в действие мярка за спиране или наблюдение, не могат да кандидатстват за нова акредитация.

В случай на трайно неспазване на указанията и крайните срокове на националната агенция, при много ниски резултати или в случай на многократни или съществени нарушения на правилата на програмата (включително при друго действие) националната агенция може да прекрати акредитацията.

Акредитацията може също така да бъде прекратена по всяко време, в случай че организацията престане да съществува или със споразумение между националната агенция и акредитираната организация. Националната агенция или акредитираната организация може едностранно да прекрати акредитацията, ако в продължение на най-малко три последователни години не са подадени заявления за финансиране въз основа на тази акредитация.

 • 1 За целите на управлението на безвъзмездните средства този доклад се нарича окончателен доклад. ↩ back
Tagged in:  Youth