Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Ordlista - Yrkesutbildning

Lärlingsutbildning (lärling)1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0502%2801%29

Utan att det påverkar tillämpningen av terminologi som används på nationell nivå avses med lärlingsutbildningar formella yrkesutbildningsprogram som

  1. kombinerar lärande på utbildningsinstitutioner med omfattande arbetsplatsförlagt lärande hos företag och på andra arbetsplatser, 
  2. leder till nationellt erkända kvalifikationer,
  3. bygger på ett avtal som fastställer lärlingens, arbetsgivarens och, i förekommande fall, yrkesskolans rättigheter och skyldigheter, och
  4. inbegriper betalning eller annan ersättning till lärlingen för den arbetsplatsförlagda komponenten.

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (Eqavet)

Referensverktyg för beslutsfattare baserat på en kvalitetscykel i fyra steg som omfattar fastställande av mål och planering, genomförande, utvärdering och granskning. Den påverkar inte de nationella förvaltningarnas självständighet, utan är ett frivilligt system som kan användas av myndigheter och andra organ som arbetar med kvalitetssäkring.

Yrkestävlingar

Internationella branschspecifika evenemang där yrkesstuderande ger prov på sina färdigheter genom att tävla mot varandra. Syftet är att främja, erkänna och utbyta erfarenheter, praktisk kunskap och teknisk innovation inom yrkesutbildningen. Evenemangen anordnas genom nära samarbete mellan företag, yrkesutbildningsanordnare, handelskammare och andra relevanta intressenter som avser att förbättra attraktiviteten och spetskompetensen inom yrkesutbildningen, skapa globala utbildningsstandarder och riktmärkningssystem samt påverka näringslivet, myndigheterna och utbildarna genom samarbete och forskning.

Syftet med yrkestävlingar är att öka synligheten hos och erkännandet av yrkesutbildade, och visar hur viktigt det är med kompetens både för ekonomisk tillväxt och personlig framgång. De är konstruerade för att genom tävlingar och kampanjer inspirera unga människor att utveckla en passion för färdigheter och sträva efter spetskompetens.

Yrkesutbildning

Med yrkesutbildning avses utbildning som ska ge ungdomar och vuxna kunskaper, praktiskt kunnande, färdigheter och kompetenser som krävs i vissa yrken eller mer allmänt på arbetsmarknaden. Den kan tillhandahållas i formella och icke-formella sammanhang, och på alla nivåer i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), inklusive eftergymnasial nivå i tillämpliga fall. I Erasmus+ kan projekt som inriktas på yrkesinriktad grundläggande utbildning och fortbildning beviljas bidrag inom de insatser som gäller yrkesutbildning.

Yrkesstuderande

en person som är inskriven inom ett program för grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad fortbildning eller en person som nyligen har utexaminerats eller erhållit kvalifikationer från ett sådant program.

Arbetsplatsförlagt lärande

Förvärvande av kunskap och färdigheter genom att man utför – och reflekterar över – uppgifter i ett yrkessammanhang, antingen på arbetsplatsen (t.ex. varvad utbildning) eller i en yrkesutbildningsinstitution.

Tagged in:  Yrkesutbildning – studenter och personal