Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Glosariusz - Kształcenie i szkolenie zawodowe

Praktyki zawodowe (praktykanci)

Praktyki zawodowe rozumiane są jako te formy kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET), które łączą i przeplatają szkolenie w przedsiębiorstwie (okresy zdobywania praktycznych doświadczeń w miejscu pracy) z kształceniem w szkole (okresy nauki teorii i praktyki w szkole lub ośrodku szkoleniowym) i których ukończenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych uznawanych w danym kraju.

EQAVET (Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Narzędzie odniesienia dla decydentów oparte na czteroetapowym cyklu jakości, który obejmuje ustalanie celów i planowanie, realizację, ocenę i przegląd. Zapewnia poszanowanie autonomii rządów krajowych i stanowi dobrowolny system do stosowania przez władze publiczne oraz inne podmioty zaangażowane w zapewnianie jakości.

Konkursy umiejętności

Międzynarodowe wydarzenia sektorowe, których głównym elementem jest oparty na rywalizacji pokaz umiejętności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wykorzystywany jak główne narzędzie promowania, uznawania i wymiany doświadczeń, wiedzy fachowej i innowacji technologicznych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Wydarzenia te odbywają się dzięki ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, izbami handlowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz mają na celu poprawę atrakcyjności i doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Kształcenie i szkolenie, które mają na celu zapewnienie ludziom wiedzy, know-how, umiejętności lub kompetencji wymaganych w określonych zawodach, a w ogólnym ujęciu na rynku pracy. Do celów programu Erasmus+ projekty koncentrujące się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, wstępnym lub ustawicznym, kwalifikują się w ramach działań kształcenia i szkolenia zawodowego.

Uczenie się oparte na pracy

Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez realizowanie zadań w środowisku zawodowym, w miejscu pracy (np. w systemie dualnym) albo w instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz poprzez zastanawianie się nad tymi zadaniami.