Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosariusz - Kształcenie i szkolenie zawodowe

W celu zapoznania się zpozostałą terminologią dotyczącą kształcenia iszkolenia zawodowego należy skorzystać zoficjalnej publikacji Cedefop: https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

EQAVET (Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości wkształceniu iszkoleniu zawodowym)

Narzędzie odniesienia dla decydentów oparte na czteroetapowym cyklu jakości, który obejmuje ustalanie celów iplanowanie, realizację, ocenę iprzegląd. Zapewnia poszanowanie autonomii rządów krajowych istanowi dobrowolny system do stosowania przez władze publiczne oraz inne podmioty zaangażowane wzapewnianie jakości.

Konkursy umiejętności zawodowych

Międzynarodowe wydarzenia sektorowe, których głównym elementem jest oparty na rywalizacji pokaz umiejętności osób uczących się wramach kształcenia iszkolenia zawodowego wykorzystywany jak główne narzędzie promowania, uznawania iwymiany doświadczeń, wiedzy fachowej iinnowacji technologicznych wdziedzinie kształcenia iszkolenia zawodowego. Wydarzenia te odbywają się dzięki ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami, organizatorami kształcenia iszkolenia zawodowego, izbami handlowymi iinnymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz mają na celu poprawę atrakcyjności idoskonałości kształcenia iszkolenia zawodowego, tworzenie globalnych standardów szkoleniowych isystemów rankingowych oraz wpływanie na przemysł, rządy iedukatorów poprzez współpracę ibadania naukowe.

Celem konkursów umiejętności jest podniesienie profilu iprestiżu osób wykwalifikowanych, aponadto dowiedzenie się, jak ważne są umiejętności wzapewnianiu wzrostu gospodarczego iosiąganiu osobistego sukcesu. Mają one na celu zainspirowanie osoby młode do rozwijania zamiłowania do umiejętności idążenia do doskonałości poprzez konkursy idziałania promocyjne.

Kształcenie iszkolenie zawodowe

Kształcenie iszkolenie zawodowe należy rozumieć jako kształcenie iszkolenie, które mają na celu zapewnienie osobom młodym idorosłym wiedzy, umiejętności lub kompetencji wymaganych wokreślonych zawodach, awogólnym ujęciu na rynku pracy. Mogą być one realizowane wwarunkach formalnych ipozaformalnych, na wszystkich poziomach europejskich ram kwalifikacji (EQF), wtym – wstosownych przypadkach – na poziomie szkolnictwa wyższego. Do celów programu Erasmus+ projekty koncentrujące się na kształceniu iszkoleniu zawodowym, wstępnym lub ustawicznym, kwalifikują się wramach działań kształcenia iszkolenia zawodowego.

Osoba ucząca się wramach kształcenia iszkolenia zawodowego

Osoba uczestnicząca wprogramie wstępnego lub ustawicznego kształcenia iszkolenia zawodowego lub osoba, która niedawno ukończyła taki program lub uzyskała wnim kwalifikacje.

Praktyki zawodowe (praktykanci) 1

Bez uszczerbku dla terminologii krajowej, praktyki zawodowe są rozumiane jako programy formalnego kształcenia iszkolenia zawodowego, które:

  1. łączą naukę winstytucjach edukacyjnych lub szkoleniowych ze znacznym elementem uczenia się opartego na pracy wprzedsiębiorstwach iinnych miejscach pracy,
  2. prowadzą do uzyskania kwalifikacji uznanych na szczeblu krajowym,
  3. opierają się na umowie określającej prawa iobowiązki praktykanta, pracodawcy oraz, wstosownych przypadkach, instytucji kształcenia iszkolenia zawodowego oraz
  4. obejmują płatność lub inne wynagrodzenie dla praktykanta za komponent oparty na pracy.

Uczenie się oparte na pracy

Zdobywanie wiedzy iumiejętności poprzez realizowanie zadań wśrodowisku zawodowym, wmiejscu pracy (np. wsystemie dualnym) albo winstytucji kształcenia iszkolenia zawodowego, oraz poprzez zastanawianie się nad tymi zadaniami.

Tagged in:  Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego