Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosariusz - Kształcenie i szkolenie zawodowe

W celu zapoznania się z pozostałą terminologią dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego należy skorzystać z oficjalnej publikacji Cedefop: https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf 

EQAVET (Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Narzędzie odniesienia dla decydentów oparte na czteroetapowym cyklu jakości, który obejmuje ustalanie celów i planowanie, realizację, ocenę i przegląd. Zapewnia poszanowanie autonomii rządów krajowych i stanowi dobrowolny system do stosowania przez władze publiczne oraz inne podmioty zaangażowane w zapewnianie jakości.

Konkursy umiejętności zawodowych

Międzynarodowe wydarzenia sektorowe, których głównym elementem jest oparty na rywalizacji pokaz umiejętności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wykorzystywany jak główne narzędzie promowania, uznawania i wymiany doświadczeń, wiedzy fachowej i innowacji technologicznych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Wydarzenia te odbywają się dzięki ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, izbami handlowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz mają na celu poprawę atrakcyjności i doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie globalnych standardów szkoleniowych i systemów rankingowych oraz wpływanie na przemysł, rządy i edukatorów poprzez współpracę i badania naukowe.

Celem konkursów umiejętności jest podniesienie profilu i prestiżu osób wykwalifikowanych, a ponadto dowiedzenie się, jak ważne są umiejętności w zapewnianiu wzrostu gospodarczego i osiąganiu osobistego sukcesu. Mają one na celu zainspirowanie osoby młode do rozwijania zamiłowania do umiejętności i dążenia do doskonałości poprzez konkursy i działania promocyjne.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Kształcenie i szkolenie zawodowe należy rozumieć jako kształcenie i szkolenie, które mają na celu zapewnienie osobom młodym i dorosłym wiedzy, umiejętności lub kompetencji wymaganych w określonych zawodach, a w ogólnym ujęciu na rynku pracy. Mogą być one realizowane w warunkach formalnych i pozaformalnych, na wszystkich poziomach europejskich ram kwalifikacji (EQF), w tym – w stosownych przypadkach – na poziomie szkolnictwa wyższego. Do celów programu Erasmus+ projekty koncentrujące się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, wstępnym lub ustawicznym, kwalifikują się w ramach działań kształcenia i szkolenia zawodowego.

Osoba ucząca się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Osoba uczestnicząca w programie wstępnego lub ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego lub osoba, która niedawno ukończyła taki program lub uzyskała w nim kwalifikacje.

Praktyki zawodowe (praktykanci)1

Bez uszczerbku dla terminologii krajowej, praktyki zawodowe są rozumiane jako programy formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego, które:

  1. łączą naukę w instytucjach edukacyjnych lub szkoleniowych ze znacznym elementem uczenia się opartego na pracy w przedsiębiorstwach i innych miejscach pracy, 
  2. prowadzą do uzyskania kwalifikacji uznanych na szczeblu krajowym,
  3. opierają się na umowie określającej prawa i obowiązki praktykanta, pracodawcy oraz, w stosownych przypadkach, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
  4. obejmują płatność lub inne wynagrodzenie dla praktykanta za komponent oparty na pracy.

    Uczenie się oparte na pracy

    Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez realizowanie zadań w środowisku zawodowym, w miejscu pracy (np. w systemie dualnym) albo w instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz poprzez zastanawianie się nad tymi zadaniami.

    Tagged in:  Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego