Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Slovník pojmov - Odborné vzdelávanie a príprava

Ďalšia terminológia odborného vzdelávania a prípravy sa nachádza v oficiálnej publikácii strediska Cedefop na adrese: https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf.

Učňovská príprava (učeň)1

Bez toho, aby bola dotknutá vnútroštátna terminológia, sa pojmom „učňovská príprava“ označujú systémy formálneho odborného vzdelávania a prípravy, ktoré:

  1. kombinujú učenie sa v inštitúciách vzdelávania alebo odbornej prípravy s významným podielom učenia sa na pracovisku v spoločnostiach a na iných pracoviskách;
  2. vedú ku kvalifikáciám uznávaným na vnútroštátnej úrovni;
  3. sú založené na dohode vymedzujúcej práva a povinnosti učňa, zamestnávateľa a prípadne inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy a
  4. zahŕňajú vyplatenie odmeny alebo inej kompenzácie učňovi za absolvovanú prax.

EQAVET (Európsky Referenčný Rámec Zabezpečenia Kvality Odborného Vzdelávania a Prípravy)

Referenčný nástroj pre tvorcov politík vychádzajúci zo štvorfázového cyklu kvality, ktorý obsahuje stanovenie a plánovanie, realizáciu, hodnotenie a preskúmanie cieľov. Rešpektuje sa v ňom nezávislosť národných vlád a predstavuje dobrovoľný systém, ktorý môžu využívať subjekty verejného sektora a iné orgány zapojené do zabezpečenia kvality.

Súťaže v zručnostiach v sektore OVP

Medzinárodné sektorové podujatia, v ktorých súťažné predvádzanie zručností učiacimi sa v OVP predstavuje základ propagácie, uznávania a výmeny skúseností, odborných znalostí a technologických inovácií v sektore OVP. Podujatia sú výsledkom úzkej spolupráce medzi podnikmi, poskytovateľmi OVP, obchodnými komorami a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami, ktorých cieľom je zatraktívniť OVP a dosiahnuť excelentnosť v tejto oblasti, vytvoriť globálne štandardy a systémy referenčného porovnávania a zároveň ovplyvniť priemysel, vlády a pedagógov prostredníctvom spolupráce a výskumu.

Účelom súťaží v zručnostiach je zviditeľniť kvalifikovaných ľudí, priniesť im uznanie a ukázať, aké dôležité sú zručnosti pri dosahovaní hospodárskeho rastu a osobného úspechu. Sú určené na to, aby inšpirovali mladých ľudí k rozvíjaniu vášne pre zručnosti a dosahovaniu excelentnosti prostredníctvom súťaží a propagačných aktivít.

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Odborné vzdelávanie a príprava sa chápe ako vzdelávanie a odborná príprava zamerané na to, aby mladí a dospelí ľudia získali vedomosti, zručnosti a kompetencie požadované pre konkrétne povolania alebo všeobecnejšie na trhu práce. Môžu sa poskytovať vo formálnych aj v neformálnych prostrediach a na všetkých úrovniach európskeho kvalifikačného rámca, v prípade potreby aj na terciárnej úrovni. Na účely programu Erasmus+ sú v rámci akcií OVP oprávnené projekty zamerané na počiatočné alebo ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu.

Učiaci sa v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)

Osoba zapísaná do programu počiatočného alebo ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy alebo osoba, ktorá nedávno absolvovala takýto program alebo získala kvalifikáciu v rámci takéhoto programu.

Učenie sa na pracovisku

Nadobúdanie vedomostí a zručností prostredníctvom vykonávania úloh v odbornom kontexte a uvažovania o nich, a to buď na pracovisku (ako napr. alternačná odborná príprava), alebo v inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy.

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP