Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Речник на термините - Професионално образование и обучение

 

Чиракуване (чиракуващ)

Схеми за чиракуване са тези форми на първоначално професионално образование и обучение (ПОО), които формално съчетават и редуват периоди на обучение в предприятия (периоди на практическа работа на работно място) с училищно образование (периоди на теоретично/практическо образование, провеждани в училище или в центрове за обучение) и чието успешно завършване води до получаването на национално признати квалификации за образование в областта на ПОО.

ЕQАVЕТ (Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение)

Референтен инструмент за лица, разработващи политики, основан на цикъл за осигуряване на качество, който включва четири етапа: залагане на цели и планиране, изпълнение, оценка и преглед. Това е незадължителна система, която зачита автономността на националните правителства и може да се използва от публични и други органи, работещи в областта на осигуряването на качество.

Конкурси за умения

Международни секторни събития, при които състезателната демонстрация на умения от учещите в системата на ПОО е от основно значение за популяризиране, признаване и обмен на опит, ноу-хау и технологични иновации в ПОО. Събитията са резултат от тясно сътрудничество между предприятията, доставчиците на ПОО, търговските камари и други заинтересовани страни, и имат за цел да се подобри привлекателността и да се насърчат върховите постижения.

Професионално образование и обучение (ПОО)

Образование и обучение, което има за цел да предостави на хората знания, ноу-хау, умения и/или компетентности, необходими за определени професии или като цяло на пазара на труда. За целите на програмата „Еразъм+“ проектите, съсредоточени върху първоначалното или продължаващото професионално образование и обучение, са допустими за финансиране по действия за ПОО.

Учене в процеса на работа

Придобиване на знания и умения чрез изпълнение — и анализиране — на задачи в професионален контекст на работното място (например чрез дуално обучение) или в институция за професионално образование и обучение.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}