Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Речник на термините - Професионално образование и обучение

За друга терминология в областта на ПОО, моля, използвайте официалната публикация на Cedefop1

Чиракуване (чиракуващ)2

Без да се засяга националната терминология, под чиракуване се разбира формални схеми за професионално образование и обучение, които:

  1. комбинират обучение в институции за образование или обучение със значителна степен на учене в процеса на работа в предприятия и на други работни места,
  2. водят до квалификации, признати на национално равнище,
  3. се основават на споразумение за определяне на правата и задълженията на чиракуващия, работодателя и, когато е уместно, институцията за професионално образование и обучение, и
  4. при които чиракът получава заплащане или друг вид компенсация за свързания с работа компонент.

ЕQАVЕТ (Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение)

Референтен инструмент за лица, разработващи политики, основан на цикъл за осигуряване на качество, който включва четири етапа: залагане на цели и планиране, изпълнение, оценка и преглед. Това е незадължителна система, която зачита автономността на националните правителства и може да се използва от публични и други органи, работещи в областта на осигуряването на качество.

Конкурси за умения в областта на ПОО

Международни секторни събития, при които състезателната демонстрация на умения от обучаващите се в рамките на ПОО е от основно значение за популяризиране, признаване и обмен на опит, ноу-хау и технологични иновации в ПОО. Събитията са резултат от тясно сътрудничество между предприятията, доставчиците на ПОО, търговските камари и други заинтересовани страни, които имат за цел да подобрят привлекателността и високите постижения в областта на ПОО, да създадат глобални стандарти за обучение и системи за сравнителен анализ, както и да окажат въздействие върху промишлеността, управлението и преподавателите чрез сътрудничество и изследвания.

Целта на конкурсите за умения е да се повиши популярността и признанието на квалифицираните хора и да се покаже колко важни са уменията за постигането на икономически растеж и личен успех. Те имат за цел да вдъхновят младежите да се стремят към умения и постигане на високи резултати чрез конкурси и поощрения.

Професионално образование и обучение (ПОО)

Под професионално образование и обучение се разбира образование и обучение, което има за цел да предостави на младежите и възрастните знания, умения и компетентности, необходими за определени професии или като цяло на пазара на труда. То може да се предоставя във формална и неформална среда, на всички нива от Европейската квалификационна рамка (ЕКР), включително висше образование, ако е приложимо. За целите на програмата „Еразъм+“ проектите, съсредоточени върху първоначалното или продължаващото професионално образование и обучение, са допустими за финансиране по действия за ПОО.

Учещ в системата на професионалното образование и обучение (ПОО)

Лице, което участва в програма за начално или продължаващо професионално образование и обучение, или лице, което наскоро е завършило или е получило квалификация от такава програма.

Учене в процеса на работа

Придобиване на знания и умения чрез изпълнение — и анализиране — на задачи в професионален контекст на работното място (например чрез дуално обучение) или в институция за професионално образование и обучение.

Tagged in:  Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение