Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Sąvokų žodynas - Profesinis mokymas

Daugiau profesinio mokymo sąvokų pateikta oficialiame CEDEFOP leidinyje:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

Pameistrystė [fn](pameistrys)[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0502%2801%29[/fn]

Nedarant poveikio nacionalinei terminijai, pameistrystė suprantama kaip formalaus profesinio mokymo programos:

  1. pagal kurias mokymasis profesinio rengimo ir mokymo įstaigose derinamas su realiu mokymusi darbo vietoje įmonėse ir kitose darbovietėse,
  2. kuriomis sudaromos galimybės įgyti nacionaliniu lygmeniu pripažintas kvalifikacijas,
  3. kurios yra grindžiamos susitarimu, kuriame apibrėžtos pameistrio, darbdavio ir, kai tinkama, profesinio rengimo ir mokymo įstaigos teisės ir pareigos, ir
  4. kuriose dalyvaujančiam pameistriui mokama arba kitaip kompensuojama už darbo vietoje atliktą darbą.

Europos Profesinio Mokymo Kokybės Užtikrinimo Orientacinė Sistema (EQAVET)

Orientacinė politikos formuotojams skirta priemonė, pagrįsta keturių etapų kokybės užtikrinimo ciklu, kurį sudaro tikslų nustatymas ir planavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir peržiūra. Ja paisoma nacionalinių vyriausybių autonomijos ir tai yra savanoriška sistema, skirta naudoti valdžios institucijoms ir kitoms įstaigoms, prisidedančioms prie kokybės užtikrinimo.

Profesinio mokymo įgūdžių konkursai

Tarptautiniai sektoriniai renginiai, kuriuose, siekiant propaguoti ir pripažinti profesinį mokymą ir dalytis žiniomis, praktine patirtimi ir technologinėmis inovacijomis, profesinių mokyklų mokiniai varžosi demonstruodami savo įgūdžius. Tokie renginiai – verslo, profesinio mokymo paslaugų teikėjų, prekybos rūmų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, siekiančių didinti profesinio mokymo patrauklumą ir meistriškumą, glaudaus bendradarbiavimo rezultatas, padedantis kurti globalius mokymo standartus ir lyginamosios analizės sistemas ir bendradarbiavimu bei moksliniais tyrimais daryti poveikį pramonei, valdžiai ir švietimo sistemai.

Įgūdžių konkursų tikslas – didinti kvalifikuotų žmonių matomumą ir pripažinimą ir parodyti įgūdžių svarbą ekonomikos augimui ir asmeninei sėkmei. Jais siekiama įkvėpti jaunuolius susidomėti įgūdžių ugdymu ir siekti meistriškumo per konkursus ir propagavimą.

Profesinis mokymas

Profesinis mokymas turi būti suprantamas kaip švietimas ir mokymas, kuriuo siekiama jaunuoliams ir suaugusiesiems suteikti žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia konkrečiose profesijose arba darbo rinkoje apskritai. Jis gali būti teikiamas formalioje ir neformalioje aplinkoje visais Europos kvalifikacijų sistemos lygmenimis, prireikus įskaitant tretinį lygmenį. Programoje „Erasmus+“ projektai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pirminiam arba tęstiniam profesiniam mokymui gali būti įgyvendinami pagal profesinio mokymo srities veiksmus.

Profesinio mokymo įstaigos mokinys

Asmuo, priimtas pagal pirminio ar tęstinio profesinio mokymo programą arba asmuo, neseniai baigęs tokią programą arba pagal ją įgijęs tam tikrą kvalifikaciją.

Mokymasis darbo vietoje

Žinių ir įgūdžių įgijimas atliekant (ir apmąstant) užduotis profesinėje erdvėje – darbo vietoje (pavyzdžiui, pakaitinis mokymasis) arba profesinio mokymo įstaigoje.

Tagged in:  Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai