Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Ordlista - Högre utbildning

Studiepoäng

En persons läranderesultat, vilka har bedömts och kan tillgodoräknas för en kvalifikation eller överföras till andra utbildningsprogram eller kvalifikationer.

Mobilitet som ger studiepoäng

Begränsad studie- eller praktikperiod utomlands som utgör en del av pågående studier vid en heminstitution och som ger studiepoäng. Efter utlandsvistelsen återvänder studenterna till sin heminstitution för att slutföra sina studier.

Mobilitet för att avlägga examen

Studieperiod utomlands för att avlägga en fullständig examen eller få ett utbildningsbevis i det berörda landet.

Tillägg till examensbevis

Bilaga till dokumentationen över officiella kvalifikationer, som är utformad enligt ett överenskommet, internationellt erkänt format och ger mer detaljerad information om de studier som slutförts. Tillägget är ett dokument som åtföljer ett examensbevis för högre utbildning och som på ett standardiserat sätt beskriver vilken typ av studier innehavaren har slutfört, på vilken nivå och var, och som innehåller närmare information om studierna. Tillägget utfärdas av lärosätena i enlighet med standarder som har godkänts av Europeiska kommissionen, Europarådet och Unesco. Vid internationella gemensamma utbildningsprogram bör examensbeviset åtföljas av ett gemensamt tillägg som omfattar hela programmet och godkänns av alla berörda högskolor.

Dubbel examen/multipel examen

(Minst) två separata examensbevis som utfärdas till en student som har slutfört ett gemensamt program. En dubbel examen är en särskild typ av multipel examen. Examensbeviset ska undertecknas gemensamt av de behöriga myndigheterna för den berörda institutionen och ska erkännas officiellt i de länder där de utfärdande institutionerna är belägna.

Erasmusstadgan för högre utbildning

Ackreditering som beviljas av Europeiska kommissionen och som ger lärosäten från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet möjlighet att ansöka om och delta i mobilitet i utbildningssyfte och samarbete inom Erasmus+. Lärosäten från tredjeländer på västra Balkan som inte är associerade till programmet kan ansöka om och bli anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning när det gäller ansökningsomgångar om initiativet Europauniversitet, som de är berättigade till. Stadgan beskriver de grundläggande principer som en institution bör följa för att organisera och genomföra mobilitet och samarbete av hög kvalitet. Den anger de krav som lärosätet förbinder sig att uppfylla för att säkerställa att tjänsterna och förfarandena håller hög kvalitet och att den information som tillhandahålls är tillförlitlig och tydlig.

Europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS)

Inlärarcentrerat system för ackumulering och överföring av studiemeriter, baserat på öppna lärande-, undervisnings- och bedömningsprocesser. Syftet med det är att underlätta planering, genomförande och utvärdering av studieprogram och mobilitet i studiesyfte genom erkännande av kvalifikationer och studieperioder. Systemet gör det lättare att utforma, beskriva och genomföra studieprogram och att utfärda kvalifikationer för högre utbildning. Användning av ECTS tillsammans med resultatbaserade kvalifikationsramar ger tydligare studieprogram och kvalifikationer och gör det lättare att erkänna kvalifikationer.

Lärosäte

En institution som i enlighet med nationell rätt eller praxis utfärdar erkända examina eller andra erkända kvalifikationer på eftergymnasial nivå, oavsett vilken beteckning inrättningen har, eller en jämförbar institution på eftergymnasial nivå som enligt nationella myndigheter är behörig att delta i programmet på deras respektive territorier.

Gemensam examen

Ett enda examensbevis som utfärdas till en student som har slutfört ett gemensamt program. Examensbeviset ska undertecknas gemensamt av de behöriga myndigheterna för minst två av de deltagande lärosätena och ska erkännas officiellt i de länder där de deltagande lärosätena är belägna.

Gemensamma program

Högskoleprogram (studier eller forskning) som utformas och genomförs gemensamt och erkänns fullt ut av minst två lärosäten. Gemensamma program kan genomföras på alla högskolenivåer, dvs. kandidat-, master- eller forskarnivå eller till och med kort utbildning. Gemensamma program kan vara nationella (dvs. när alla deltagande lärosäten kommer från samma land) eller transnationella/internationella (dvs. när de deltagande lärosätena kommer från minst två olika länder).

Integrerade studieprogram

Integrerat/långvarigt program som leder till en kandidat- eller masterexamen och som i vissa länder fortfarande snarare kännetecknas av antalet studieår än av antalet poäng. I de flesta av dessa länder förekommer denna typ av program inom läkarutbildning, tandläkarutbildning, veterinärutbildning, sjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning och omfattar i de flesta fall 1–8 %av studentpopulationen. Integrerade program som leder till examen för reglerade yrken motsvarar i regel 300–360 ECTS-poäng eller 5–6 års studier beroende på vilket yrke det gäller.

Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå i den referensram för kvalifikationer i det europeiska området för högre utbildning som antogs av ministrarna med ansvar för högre utbildning vid mötet i Bergen i maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen. Forskarnivån enligt denna referensram motsvarar läranderesultat på nivå 8 enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

Tagged in:  Higher education