Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Verklarende termenlijst - Beroepsonderwijs en -opleiding

Gelieve voor andere terminologie in verband met beroepsonderwijs en -opleiding de officiële Cedefop-publicatie te gebruiken:https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

Leerlingplaats (leerling)1

Onder leerlingplaatsen worden, onverminderd de nationale terminologie, formele beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels verstaan:

  1. waarin substantieel werkplekleren in bedrijven en op andere werkplekken wordt gecombineerd met leren in onderwijs- en opleidingsinstellingen,
  2. die uitmonden in nationaal erkende kwalificaties,
  3. die zijn gebaseerd op een overeenkomst waarin de rechten en plichten van de leerling, de werkgever en, in voorkomend geval, de instelling voor beroepsonderwijs en ‑opleiding worden omschreven, en
  4. die een beloning of een andere vergoeding voor de leerling voor het op arbeid gerichte onderdeel omvatten.

Eqavet (Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding)

Een referentie-instrument voor beleidsmakers, gebaseerd op een kwaliteitscyclus in vier stappen (vaststelling van doelen en planning, uitvoering, evaluatie en herziening). Dit referentiekader houdt rekening met de autonomie van de nationale autoriteiten en wordt op vrijwillige basis gebruikt door overheidsinstanties en andere organen die zich bezighouden met kwaliteitsborging.

Vaardigheidswedstrijden in verband met beroepsonderwijs en -opleiding

Internationale sectorale evenementen waarbij lerenden van beroepsonderwijs en -opleiding onder de vorm van een wedstrijd hun vaardigheden aantonen met het oog op de bevordering, de erkenning en de uitwisseling van ervaring, knowhow en technologische innovaties in beroepsonderwijs en -opleiding. Deze evenementen zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen bedrijven, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, kamers van koophandel en andere relevante belanghebbenden, met als doel de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding te verhogen, wereldwijde opleidingsnormen en benchmarkingsystemen in te voeren, en de industrie, de overheid en vormingswerkers te beïnvloeden door middel van samenwerking en onderzoek.

Vaardigheidswedstrijden hebben tot doel het profiel en de erkenning van gekwalificeerde personen te verbeteren en tonen aan hoe belangrijk vaardigheden zijn om economische groei en persoonlijk succes te bereiken. Zij zijn bedoeld om jongeren te inspireren om door middel van wedstrijden en promoties een passie voor vaardigheden te ontwikkelen en excellentie na te streven.

Beroepsonderwijs en -opleiding

Onder beroepsonderwijs en -opleiding moet worden verstaan onderwijs en opleiding die tot doel hebben jongeren en volwassenen de kennis, vaardigheden en competenties bij te brengen die vereist zijn voor bepaalde beroepen of meer in het algemeen op de arbeidsmarkt. Onderwijs en opleiding kunnen worden verstrekt in formele en niet-formele omgevingen, op alle niveaus van het Europees kwalificatiekader (EQF), onder andere op tertiair niveau, indien van toepassing. Uit hoofde van Erasmus+ zijn projecten voor initieel en postinitieel beroepsonderwijs subsidiabel in het kader van de acties voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Lerende in beroepsonderwijs en -opleiding

Een persoon die is ingeschreven in een programma voor initieel of postinitieel beroepsonderwijs of -opleiding of een persoon die onlangs is afgestudeerd of een kwalificatie heeft verworven in het kader van een dergelijk programma.

Leren op de werkplek

Het verwerven van kennis en vaardigheden door het verrichten van — en reflecteren over — opdrachten in een beroepsomgeving, op de werkplek (bijvoorbeeld met afwisselende perioden op school en in de praktijk) of in een instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Tagged in:  Mobiliteit van personeel en leerlingen van beroepsopleidingen