Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Verklarende termenlijst - Beroepsonderwijs en –opleiding

Leerwerkplaats (leerling)

Een vorm van initieel beroepsonderwijs, waarbij een opleiding in een bedrijf (perioden van praktische werkervaring op een werkplek) formeel wordt gecombineerd en afgewisseld met schoolonderwijs (perioden van theoretisch/praktisch onderwijs in een school of opleidingscentrum) en waarvan de succesvolle voltooiing wordt bekroond met een nationaal erkende kwalificatie voor initieel beroepsonderwijs.

EQAVET (Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding)

Een referentie-instrument voor beleidsmakers, gebaseerd op een kwaliteitscyclus in vier stappen (vaststelling van doelen en planning, uitvoering, evaluatie en herziening). Dit referentiekader houdt rekening met de autonomie van de nationale autoriteiten en wordt op vrijwillige basis gebruikt door overheidsinstanties en andere organen die zich bezighouden met kwaliteitsborging.

Vaardigheidswedstrijden

Internationale sectorale evenementen waarbij lerenden van beroepsonderwijs en -opleiding onder de vorm van een wedstrijd hun vaardigheden aantonen met het oog op de bevordering, de erkenning en de uitwisseling van ervaring, knowhow en technologische innovaties in beroepsonderwijs en -opleiding. Deze evenementen zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen bedrijven, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, kamers van koophandel en andere relevante belanghebbenden, met als doel de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding te verhogen.

Beroepsonderwijs en -opleiding

Onderwijs en opleiding met als doel mensen de kennis, knowhow, vaardigheden en/of competenties bij te brengen die vereist zijn voor bepaalde beroepen of meer in het algemeen op de arbeidsmarkt. Uit hoofde van Erasmus+ zijn projecten voor initieel en postinitieel beroepsonderwijs subsidiabel in het kader van de acties voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Leren op de werkplek

Het verwerven van kennis en vaardigheden door het verrichten van — en reflecteren over — opdrachten in een beroepsomgeving, op de werkplek (bijvoorbeeld met afwisselende perioden op school en in de praktijk) of in een instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding.