Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ordliste - Erhvervsuddannelse

For andre erhvervsuddannelsesudtryk henvises der til den officielle publikation fra Cedefop: https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf.

[fn]Lærlingeuddannelse[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0502%2801%29[/fn]

Uden at det berører national terminologi, forstås lærlingeuddannelser som formel erhvervsuddannelsesordninger:

  1. som kombinerer læring i uddannelsesinstitutioner med omfattende arbejdsbaseret læring i virksomheder og på andre arbejdspladser
  2. som fører til nationalt anerkendte kvalifikationer
  3. som er baseret på en aftale, der fastsætter lærlingens, arbejdsgiverens og, hvor det er relevant, erhvervsuddannelsesinstitutionens rettigheder og forpligtelser, og
  4. hvor lærlingen aflønnes eller på anden måde kompenseres for den arbejdsbaserede del.

EQAVET (Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse)

Et referenceværktøj for politiske beslutningstagere, der er baseret på en kvalitetssikringscyklus i fire faser, som omfatter målsætning & planlægning, gennemførelse, evaluering og review. Det respekterer de nationale regeringers autonomi og er et frivilligt system, der kan benyttes af offentlige myndigheder og andre organer, der beskæftiger sig med kvalitetssikring.

Fagkonkurrencer

Internationale sektorspecifikke arrangementer, hvor konkurrencer om at demonstrere færdigheder mellem lærende på erhvervsuddannelser bruges til at fremme, anerkende og udveksle erfaringer, knowhow og teknologiske innovationer inden for erhvervsuddannelse. Arrangementerne er et resultat af et tæt samarbejde mellem virksomheder, udbydere af erhvervsuddannelse, handelskamre og andre relevante interessenter og har til formål at forbedre erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft og kvalitet, skabe globale uddannelsesstandarder og benchmarkingsystemer og påvirke industrien, myndighederne og underviserne gennem samarbejde og forskning.

Fagkonkurrencer har til formål at øge synligheden og anerkendelsen af kvalificerede personer og vise, hvor vigtige færdigheder er for at opnå økonomisk vækst og personlig succes. De sigter mod at inspirere unge til at udvikle en passion for færdigheder og stræbe efter ekspertise gennem konkurrencer og kampagner.

Erhvervsuddannelse

Undervisning, som skal give de unge og voksne den viden og knowhow og de færdigheder og/eller kompetencer, der er nødvendige inden for bestemte erhverv eller mere generelt på arbejdsmarkedet. Erhvervsuddannelse kan udbydes i formelle og uformelle miljøer på alle niveauer af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), herunder tertiært niveau. I forbindelse med Erasmus+ er projekter med fokus på erhvervsmæssig grund- eller videreuddannelse tilskudsberettigede under erhvervsuddannelsestiltag.

Elev på en erhvervsuddannelse

En person, der er indskrevet på grund- eller efteruddannelsesprogram på en erhvervsuddannelse, eller en person, der for nylig har afsluttet sin uddannelse og opnået kvalifikation fra et sådant program.

Arbejdsbaseret læring

Erhvervelse af viden og færdigheder gennem udførelse af — og overvejelser om — opgaver i en erhvervsmæssig sammenhæng, enten på en arbejdsplads (f.eks. vekseluddannelse) eller på en erhvervsuddannelsesinstitution.

Tagged in:  Ansatte og elever på erhvervsuddannelser