Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Ordlista - Gemensamma termer

Medföljande person

Person som följer med deltagare (studerande, vuxenstuderande eller personal/ungdomsarbetare) under den tid då mobilitetsverksamheten genomförs för att garantera deltagarnas säkerhet, ge stöd och assistans och underlätta lärandet under utlandsvistelsen. En medföljande person kan följa med deltagare med sämre förutsättningar eller minderåriga och ungdomar med liten erfarenhet av utlandsvistelser.

Ackreditering

Process som säkerställer att de organisationer som vill söka medel inom ramen för en insats i Erasmus+ uppfyller en rad kvalitetsstandarder eller krav som Europeiska kommissionen har fastställt för den insatsen.

Anknuten enhet

Följande enheter kan anses vara anknutna enheter (i enlighet med artikel 187 i budgetförordningen):

  • Juridiska personer som har en rättslig eller kapitalmässig koppling till bidragsmottagare, vilken varken är begränsad till åtgärden eller inrättad enbart i syfte att genomföra den.
  • Flera enheter som uppfyller kriterierna för att beviljas bidrag och som tillsammans utgör en enhet som kan betraktas som den enda bidragsmottagaren, även om enheten specifikt har inrättats för att genomföra åtgärden.

Anknutna enheter måste uppfylla kriterierna för att kunna beviljas bidrag och för att inte uteslutas, inklusive eventuella urvalskriterier som gäller de sökande.

Sökande

Deltagande organisation eller informell ungdomsgrupp som lämnar in en bidragsansökan. Sökande kan ansöka enskilt eller för andra organisationer som deltar i projektet. I det senare fallet definieras den sökande även som samordnare.

Sista ansökningsdag

Sista dag för inlämning av ansökningsblanketten till det nationella eller centrala programkontoret för att ansökan ska vara giltig.

Associerade partner

Detta är partner från den offentliga eller privata sektorn som bidrar till genomförandet av specifika projektuppgifter/projektverksamheter eller stöder främjandet av projektet och dess hållbarhet, men som avtalsmässigt inte betraktas som bidragsmottagare och inte får bidrag från programmet som en del av projektet (de har däremot rätt att ta ut kostnader eller begära ersättning).

Grundläggande färdigheter

Läs- och skrivkunnighet, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa färdigheter ingår i nyckelkompetenserna.

Bidragsmottagare

När ett projekt har godkänts för att beviljas bidrag från Erasmus+ blir den sökande organisationen en bidragsmottagare genom att den undertecknar ett avtal med det nationella programkontoret eller det centrala programkontoret, som har valt ut projektet. Om ansökan lämnades in för andra deltagande organisationers räkning kan partnerna bli s.k. medbidragsmottagare.

Blandad mobilitet

Kombination av fysisk mobilitet och en virtuell komponent som möjliggör webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte/grupparbete.

Ansökningsomgång

Inbjudan som offentliggjorts av eller på kommissionens vägnar att inom en angiven tidsfrist lägga fram ett förslag till insats som motsvarar de eftersträvade målen och uppfyller de nödvändiga kraven. Ansökningsomgångar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och/eller på relevanta webbplatser hos kommissionen, de nationella programkontoren eller det centrala programkontoret.

Intyg

I Erasmus+ avses med intyg ett dokument som utfärdas till en person som har slutfört en lärandeaktivitet inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller ungdomsverksamhet. Dokumentet intygar deltagarens närvaro och, när det är aktuellt, läranderesultat.

Skrivfel

Mindre misstag eller oavsiktliga fel i ett dokument som ändrar dess innebörd, t.ex. ett stavfel eller ett ord, en fras eller en siffra som har lagts till eller saknas.

Medfinansiering

Principen om att en del av kostnaderna för ett projekt som får EU-bidrag måste bäras av bidragsmottagaren eller täckas genom andra externa bidrag än EU-bidraget.

Företag

Juridiska personer som är etablerade enligt civil- eller handelslagstiftning, även kooperativ, och andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, utom sådana som är icke-vinstdrivande.

Konsortium

Två eller flera deltagande organisationer som går samman för att förbereda, genomföra och följa upp ett projekt eller en verksamhet inom ett projekt. Ett konsortium kan vara nationellt (dvs. omfatta organisationer etablerade i samma land) eller internationellt (omfatta deltagande organisationer från olika länder).

Samordnare/samordnande organisation

Deltagande organisation som söker bidrag inom Erasmus+ för ett konsortium av partnerorganisationer.

Samordnaren har särskilda skyldigheter som anges i bidragsavtalet.

Kurser och utbildningsaktiviteter

Aktiviteter som syftar till att utveckla lärares, utbildares eller annan personals yrkeskompetens genom ett strukturerat utbildningsprogram med dokumenterade läranderesultat på individuell nivå och som leds av yrkesutövande utbildare eller andra kvalificerade experter. Aktiviteterna kan bedrivas i olika former, t.ex. klassrumslärande, workshoppar eller praktiskt lärande.

Digital kompetens

innebär att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt aktivt använder digital teknik för inlärning, arbete och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår informations- och datorkunskap, kommunikation och samarbete, mediekunskap, skapande av digitalt innehåll (inklusive programmering), säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och kompetens som rör cybersäkerhet), frågor rörande immaterialrätt, problemlösning och kritiskt tänkande.

Företag

Företag som bedriver näringsverksamhet, oavsett storlek, juridisk form eller ekonomisk sektor.

Europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)

Gemensamt europeiskt referensverktyg som fungerar som ett verktyg för översättning mellan olika utbildningssystem och nivåer i dessa system. Syftet är att göra nationella kvalifikationer mer tydliga, jämförbara och överförbara i hela Europa och att främja rörlighet och underlätta livslångt lärande för arbetstagare och studerande i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation nr 2008/C 111/01.

Den flerspråkiga europeiska klassificeringen av färdigheter, kvalifikationer och yrken (Esco)

Klassificering som kartlägger och kategoriserar färdigheter, kvalifikationer och yrken som är relevanta för EU:s arbetsmarknad samt för allmän utbildning och yrkesutbildning, på 25 europeiska språk. Klassificeringen innehåller yrkesprofiler som visar kopplingarna mellan yrken, färdigheter och kvalifikationer. Esco har utvecklats med ett öppet it-format och får användas av alla utan kostnad.

Etablerad

Med etablerad avses att en organisation eller ett organ uppfyller vissa nationella villkor (registrering, deklaration, publikation osv.) för att den/det kunna erkännas formellt av den nationella myndigheten. När det gäller en informell ungdomsgrupp anses hemvisten för gruppens rättsliga företrädare ha likvärdig verkan när det gäller möjlighet att beviljas bidrag från Erasmus+.

Europass

Den webbaserade plattformen för Europass, som ingår i den europeiska kompetensagendan, ger enskilda personer och organisationer webbaserade verktyg och information om lärandemöjligheter, kvalifikationsramar och kvalifikationer, vägledning, kompetensinventering, självbedömningsverktyg och dokumentering av färdigheter och kvalifikationer och förmedlar lärande- och anställningsmöjligheter.

Europass-plattformen tillhandahåller även verktyg och programvara för att stödja digitalt signerade meriter, såsom tillkännagavs i handlingsplanen för digital utbildning. Plattformen är sammankopplad med nationella datakällor om lärandemöjligheter och databaser eller över nationella kvalifikationer.

Europeisk icke-statliga organisation

I detta program avses med europeiska icke-statliga organisationer sådana organisationer som bedriver verksamhet via en formellt erkänd struktur som består av ett europeiskt organ eller sekretariat som sedan minst ett år tillbaka är lagligen etablerat i ett programland inom Erasmus+, och av nationella organisationer eller filialer i minst nio programländer inom Erasmus+. Dessa nationella organisationer eller filialer måste

  • ha en styrkt lagstadgad koppling till det europeiska organet eller sekretariatet,
  • vara verksam inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller på ungdomsområdet,
  • bedriva verksamhet som stöder genomförandet av EU:s politik på något av dessa områden.

Vidare gäller följande:

  • Europeiska icke-statliga organisationer som är verksamma inom allmän utbildning och yrkesutbildning måste bedriva verksamhet inom minst ett av följande områden: Förskoleverksamhet och barnomsorg, skolutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning eller vuxenutbildning. De ska dessutom arbeta med minst ett viktigt sektorsövergripande prioriterat område: inkluderande utbildning och utbildning för social inkludering, digital utbildning och utbildning för en grön och ekologisk omställning.
  • Europeiska icke-statliga organisationer som är verksamma på ungdomsområdet ska särskilt bedriva verksamhet inom minst ett av följande områden: deltagande för unga, volontärarbete för unga, ungdomsarbete eller inkludering av ungdomar. Europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer måste bedriva verksamhet som stöder genomförandet av de centrala områdena i EU:s ungdomsstrategi, inklusive ungdomsmålen.

Förstagångssökande

Organisation eller institution som inte tidigare har fått stöd som projektsamordnare (sökande) inom en viss typ av insats som fått stöd från programmet Erasmus+ eller dess föregångare under de senaste sju åren.

Force majeure

Oförutsebar situation eller händelse som deltagaren inte råder över och som inte beror på fel eller försumlighet från deltagarens sida.

Grön kompetens

Grundläggande kompetens för omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Grön kompetens kan vara allmän, såsom hållbart jordbruk, markskydd, energianvändning och avfallsminskning, eller mer teknisk, såsom kunskap om förnybar energi.

Miljövänligt resande

Med miljövänligt resande avses resa med utsläppssnåla transportmedel under den största delen av resvägen, t.ex. buss, tåg eller samåkning.

Informellt lärande

Lärande i vardagslivet i arbetet eller tillsammans med andra människor osv. Det handlar framför allt om praktiskt lärande som inte är organiserat eller strukturerat i form av mål, tid eller lärandestöd. Ur inlärarens perspektiv kan det ske omedvetet. På ungdomsområdet kan informellt lärande ske genom ungdomsinitiativ, diskussioner med jämnåriga, frivilligverksamhet och i en rad andra situationer.

Internationell

Med internationell avses i Erasmus+ varje insats som inbegriper minst ett programland och minst ett partnerland.

Jobbskuggning (praktisk lärandeerfarenhet)

Vistelse hos en partnerorganisation i ett annat land i syfte att fortbilda sig genom att följa med i det dagliga arbetet hos den mottagande organisationen, utbyta god praxis, tillägna sig färdigheter och kunskaper och/eller bygga långsiktiga partnerskap genom delaktighetsbaserad observation.

Nyckelkompetenser

De grundläggande kunskaper, färdigheter och attityder som alla behöver för självförverkligande och personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social inkludering och sysselsättning, i enlighet med beskrivningen i rådets rekommendation av den 22 maj 2018 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Mobilitet i utbildningssyfte

Deltagande i en aktivitet som inbegriper att man flyttar fysiskt och tillbringar en tid i ett annat land än bosättningslandet, eventuellt kombinerat med en period av virtuellt deltagande, i syfte att studera, fortbilda sig eller delta i icke-formellt eller informellt lärande. Detta kan ske i form av praktik, lärlingsutbildning, ungdomsutbyten, undervisning eller deltagande i fortbildning och kan ingå såväl i förberedelserna, t.ex. utbildning i värdlandets språk, som i den verksamhet som rör sändande, mottagande och uppföljning.

Läranderesultat

Dokumentation av vad en person vet, förstår och kan göra efter att ha avslutat en lärandeprocess, vilket definieras som kunskaper, färdigheter och kompetens.

Utsedd företrädare för den rättsliga enheten (LEAR)

Parallellt med valideringen av organisationen i deltagarregistret måste organisationens rättsliga ombud utse en företrädare för den rättsliga enheten. Företrädaren för den rättsliga enheten fyller en viktig funktion. När företrädaren har validerats av kommissionen är företrädaren behörig att

• hantera organisationens rättsliga och finansiella information,

• hantera åtkomsträttigheter för personer i organisationen (men inte på projektnivå),

• utse företrädare för organisationen som är behöriga att elektroniskt underteckna bidragsavtal (Legal Signatories – LSIGN) eller resultaträkningar (Financial Signatories – FSIGN) via EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Alla steg i LEAR-valideringen förklaras på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Mindre erfaren organisation

Organisation eller institution som inte har fått stöd inom en viss typ av insats som fått stöd från programmet Erasmus+ eller dess föregångare fler än två gånger under de senaste sju åren. Denna kategori omfattar förstagångssökande enligt definitionen ovan.

Livslångt lärande

All allmän och yrkesinriktad utbildning och allt icke-formellt och informellt lärande under hela livet som förbättrar ens kunskaper, färdigheter och kompetenser eller ökar deltagandet i samhället ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, socialt och/eller arbetslivsrelaterat perspektiv, inklusive rådgivning och vägledning.

Ny organisation

Organisation eller institution som inte tidigare har fått stöd inom en viss typ av insats som fått stöd från programmet Erasmus+ eller dess föregångare, vare sig som samordnare eller som partner.

Mikromerit

Mikromerit är ett erkänt bevis på läranderesultat som en person har uppnått under en kort period, enligt transparenta standarder och krav och efter en bedömning.

Beviset består av en bestyrkt handling med uppgifter om innehavarens namn, uppnådda läranderesultat, bedömningsmetod, tilldelande organ och i förekommande fall, nivå i kvalifikationsramen och antal poäng. Mikromeriter tillhör den studerande. De kan delas, överföras och ingå i mer omfattande meriter eller kvalifikationer.

Mobilitetsavtal/lärandeavtal

Avtal mellan den sändande och mottagande organisationen samt de enskilda deltagarna, i vilket mobilitetsperiodens mål och innehåll fastställs för att säkerställa dess relevans och kvalitet. Avtalet kan också användas som grund för den mottagande organisationens erkännande av perioden utomlands.

Månad

I Erasmus+ och vid beräkningen av bidragen avses med månad en period som motsvarar 30 dagar.

Storskaliga öppna nätkurser (MOOC)

”Mooc” är en förkortning av ”Massive Open Online Course”. En mooc-kurs är en helt nätbaserad kurs som är öppen för alla utan kostnad, inträdeskrav eller andra begränsningar, och som ofta samlar många deltagare. Mooc-kurser kan inbegripa närundervisning, t.ex. lokala möten för kursdeltagare, och formell bedömning, men brukar använda inbördes granskning, självbedömning och automatisk betygsättning. Det finns många varianter av mooc-kurser. De kan t.ex. fokusera på särskilda sektorer, målgrupper (t.ex. yrkeselever eller lärare) eller undervisningsmetoder. Mooc-kurser som finansieras genom Erasmus+ måste vara öppna för alla, och både deltagande och kursintyg eller nätdiplom ska vara kostnadsfria för deltagarna. Kravet på fri tillgång till utbildningsresurser gäller även mooc-kurser och andra fullständiga kurser.

Icke-formellt lärande

Med icke-formellt lärande avses lärande som sker utanför formella kursplaner. Fokus i icke-formellt lärande ligger på delaktighet och på de enskilda deltagarna. Lärandet sker på frivillig basis och är därmed nära kopplat till ungas behov, ambitioner och intressen. Eftersom icke-formellt lärande tillhandahåller en kompletterande möjlighet till och nya former för lärande är sådant lärande också viktigt för att förbättra resultaten inom den formella utbildningen, hjälpa unga som varken arbetar eller studerar eller unga med sämre förutsättningar och motverka social utestängning.

Yrkesprofil

De färdigheter, kompetenser, kunskaper och kvalifikationer som brukar vara relevanta för ett visst yrke.

OID

Organisationens ID (OID) identifierar unikt din organisation bland alla organisationer som deltar i insatser inom ramen för programmet Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som förvaltas av de nationella programkontoren. Du kan använda din organisations OID när du ansöker om ackreditering eller bidrag för insatser inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som förvaltas av de nationella programkontoren.

Fri tillgång

Allmänt begrepp som handlar om att publicera material av en viss typ öppet, dvs. så att det är tillgängligt och kan användas av så många som möjligt för så många användningsområden som möjligt. Erasmus+ har ett krav på fri tillgång till utbildningsresurser och uppmuntrar fri tillgång till forskningsresultat och forskningsdata.

Öppna lärresurser

Pedagogiskt material av alla slag (t.ex. läroböcker, arbetsblad, lektionsplanering, pedagogiska videofilmer, fullständiga nätkurser och pedagogiska spel) som kan användas, anpassas och delas fritt. Öppna lärresurser tillhandahålls antingen med en öppen licens eller är allmänt tillgängliga (dvs. upphovsrättsskyddet har löpt ut). Kostnadsfria material som inte kan anpassas eller delas av allmänheten är inte öppna lärresurser.

Öppen licens

Sätt för upphovsrättsinnehavaren (upphovsmannen eller annan rättighetshavare) att ge allmänheten lagenligt tillstånd att fritt använda hans eller hennes verk. Enligt kravet på fri tillgång inom Erasmus+ måste öppna licenser åtminstone tillåta användning, anpassning och distribution. Om ett verk omfattas av en öppen licens ska detta anges på själva verket eller där det distribueras. Pedagogiskt material med öppen licens kallas öppna lärresurser.

Deltagare

Med deltagare i Erasmus+ avses de enskilda personer som deltar fullt ut i ett projekt och som kan få en del av EU-bidraget för att täcka sina kostnader för deltagande (särskilt resor och uppehälle).

Deltagande organisation

Organisation eller informell ungdomsgrupp som deltar i ett projekt inom Erasmus+, antingen som sökande eller partner.

Partnerorganisation

En partnerorganisation är en organisation som formellt deltar i projektet (medbidragsmottagare), men inte har rollen som sökande.

Partnerländer

Länder som inte deltar fullt ut i Erasmus+, men som kan medverka (som partner eller sökande) i vissa insatser inom programmet. Förteckningen över partnerländer i Erasmus+ finns i del A i denna handledning, i avsnittet ”Vem kan delta i programmet Erasmus+?”.

Partnerskap

Ett avtal mellan en grupp av institutioner eller organisationer om att genomföra gemensamma verksamheter och projekt.

Personer med sämre förutsättningar

Med personer med sämre förutsättningar avses personer som av ekonomiska, sociala, kulturella, geografiska eller hälsorelaterade skäl eller på grund av migrantbakgrund, funktionsnedsättning, svårigheter i utbildningen eller andra skäl, inbegripet skäl som kan leda till diskriminering enligt artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, stöter på hinder som innebär att de inte får faktisk tillgång till de möjligheter som erbjuds i programmet.

Ömsesidigt lärande

Lärandeaktivitet som är ömsesidigt berikande för deltagarna och som omfattar utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. Ömsesidigt lärande gör det möjligt att interagera med andra deltagare och delta i verksamhet där man kan lära av varandra och uppnå utbildningsrelaterade, yrkesrelaterade och/eller personliga utvecklingsmål.

Förberedande besök

Besök i den mottagande organisationens land inför mobilitetsverksamheten för att förbereda den och säkerställa dess kvalitet. Det kan till exempel handla om att underlätta administrativa arrangemang och bygga upp förtroende och förståelse mellan de deltagande organisationerna.

Fortbildning

Process som stärker deltagarnas (inlärare och personal) yrkesmässiga kapacitet genom att de utvecklar sin kompetens och sakkunskap och tillägnar sig nya färdigheter, som i regel fastställs i en analys av utvecklingsbehoven. Fortbildning omfattar alla typer av möjligheter till lärande, från strukturerade kurser och seminarier till informellt lärande.

Vinstdrivande företag som arbetar med samhällsansvar

Privat företag som a) bedriver sin verksamhet enligt etiska normer och/eller b) utöver sin affärsverksamhet gör vissa insatser som har ett socialt värde.

Programländer

Länder i och utanför EU som har inrättat ett nationellt programkontor som deltar fullt ut i Erasmus+. Förteckningen över programländer i Erasmus+ finns i del A i denna handledning, i avsnittet ”Vem kan delta i programmet Erasmus+?”.

Projekt

Sammanhållen uppsättning aktiviteter som utformas och anordnas för att uppnå fastställda mål och resultat.

Kvalifikation

Formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess varigenom ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått läranderesultat som uppfyller vissa standarder.

Mottagande organisation

Inom vissa Erasmusinsatser (särskilt mobilitet) är den mottagande organisationen den deltagande organisation som tar emot en eller flera deltagare och som anordnar en eller flera aktiviteter i ett projekt inom Erasmus+.

Skola

Institution som tillhandahåller allmän, yrkesinriktad eller teknisk utbildning på vilken nivå som helst från förskola till gymnasium. En definition av de skolor i varje land som får delta i verksamhet som gäller ”skolutbildning” finns på det berörda nationella programkontorets webbplats.

Sändande organisation

Inom vissa Erasmusinsatser (särskilt mobilitet) är den sändande organisationen den deltagande organisation som sänder en eller flera deltagare till en aktivitet i ett projekt inom Erasmus+.

Små och medelstora företag

Företag (se definitionen ovan) som har färre än 250 anställda och som har en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Socialt företag

Företag, oavsett juridisk form, som inte är noterat på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG, och som 1) enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller andra lagstadgade handlingar genom vilka det upprättats i första hand strävar efter att uppnå mätbara, positiva sociala effekter snarare än att generera vinst till sina bolagsägare, medlemmar och aktie- eller andelsägare, och där företaget a) tillhandahåller innovativa tjänster eller varor som genererar en social avkastning och/eller b) använder en innovativ metod för produktion av varor eller tjänster och den produktionsmetoden förkroppsligar dess sociala mål, 2) återinvesterar sina vinster först och främst för att uppnå sitt primära mål och har infört fördefinierade förfaranden och regler för alla omständigheter under vilka vinster delas ut till aktieägare och ägare, för att säkerställa att vinstutdelning inte undergräver det primära målet, 3) drivs på ett affärsmässigt, ansvarigt och transparent sätt, särskilt genom delaktighet av anställda, kunder och intressenter som påverkas av dess affärsverksamhet.

Personal

Personer som i sitt arbete eller på frivillig grund är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande på ungdomsområdet, inklusive professorer, lärare, utbildare, skolledare, ungdomsarbetare och annan personal som inte undervisar.

Studiebesök

Resa under vilken deltagaren lär känna och studerar en annan organisation eller institution, dess praxis och system. Genom studiebesöket får deltagaren en lärandeupplevelse baserad på direktkontakt och observation av värdorganisationens metoder och praxis.

Praktik

Tid som tillbringas i ett företag eller en organisation i ett annat land för att tillägna sig specifik kompetens som krävs på arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet och lära sig mer om den ekonomiska och sociala kulturen i det landet.

Transnationell

Med transnationell avses i Erasmus+, om inte annat anges, all verksamhet som omfattar minst två programländer.

Tvärgående (mjuka; liv) färdigheter

Förmåga att tänka kritiskt, vara nyfiken och kreativ, ta initiativ, lösa problem och samarbeta, kunna kommunicera effektivt i en mångkulturell och tvärvetenskaplig miljö, kunna anpassa sig till sammanhanget och hantera stress och ovisshet. Dessa färdigheter är en del av nyckelkompetenserna.

EU:s verktyg för öppenhet och erkännande

Verktyg som hjälper berörda parter att förstå, bedöma och, i förekommande fall, erkänna läranderesultat och kvalifikationer i hela Europeiska unionen.

Validering av icke-formellt och informellt lärande

Process varigenom en behörig myndighet bekräftar att en person har uppnått läranderesultat som uppmätts mot en relevant standard bestående av följande fyra åtskilda faser:

1.

Dialog för att kartlägga personens särskilda erfarenheter.

2.

Dokumentering av personens erfarenheter.

3.

Formell bedömning av dessa erfarenheter.

4.

Intygande av resultaten av bedömningen, vilket kan leda till en partiell eller fullständig kvalifikation.

Virtuell mobilitet

Aktiviteter med stöd av informations- och kommunikationsteknik, inklusive e-lärande, som förverkligar eller underlättar internationella, kollaborativa erfarenheter av undervisning, utbildning eller lärande.

Unga

Med unga avses i Erasmus+ personer mellan 13 och 30 år.