Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ordlista - Gemensamma termer

Medföljande person

En person som följer med deltagare (studerande, personal, ungdomar eller ungdomsarbetare) under den tid då mobilitetsverksamheten genomförs för att garantera deltagarnas säkerhet, ge stöd och assistans, liksom bistå deltagarens effektiva lärande under mobilitetsupplevelsen. När det gäller individuell verksamhet kan en medföljande person följa med deltagare med begränsade möjligheter eller minderåriga och ungdomar med liten erfarenhet av utlandsvistelser. När det gäller gruppverksamhet inom utbildningsområdet måste kvalificerad utbildningspersonal följa med gruppen för att underlätta inlärningsprocessen.

Ackreditering

Process som säkerställer att de organisationer som vill söka medel inom ramen för en insats i Erasmus+ uppfyller en rad kvalitetsstandarder eller krav som Europeiska kommissionen har fastställt för den insatsen.

Anknuten enhet

Följande enheter kan anses vara anknutna enheter (i enlighet med artikel 187 i budgetförordningen):

 • Juridiska personer som har en rättslig eller kapitalmässig koppling till bidragsmottagare, vilken varken är begränsad till åtgärden eller inrättad enbart i syfte att genomföra den.
 • Flera enheter som uppfyller kriterierna för att beviljas bidrag och som tillsammans utgör en enhet som kan betraktas som den enda bidragsmottagaren, även om enheten specifikt har inrättats för att genomföra åtgärden.

Anknutna enheter måste uppfylla kriterierna för att kunna beviljas bidrag och för att inte uteslutas, inklusive eventuella urvalskriterier som gäller de sökande. De räknas däremot inte in i de minimikriterier för stödberättigande som gäller för konsortiets sammansättning (om sådana finns).

Sökande

Deltagande organisation eller informell ungdomsgrupp som lämnar in en bidragsansökan.

Sökande kan ansöka enskilt eller för andra organisationer som deltar i projektet. I det senare fallet definieras den sökande även som samordnare.

När det gäller insatser som förvaltas av det centrala programkontoret är sökande de deltagare som kommer att bli bidragsmottagare och anknutna enheter i bidragsavtalet.

Sista ansökningsdag

Sista dag för inlämning av ansökan till det nationella programkontoret eller det centrala programkontoret för att ansökan ska vara giltig.

Associerade partner

Detta är partner från den offentliga eller privata sektorn som bidrar till genomförandet av specifika projektuppgifter/projektverksamheter eller stöder främjandet av projektet och dess hållbarhet, men som avtalsmässigt inte betraktas som bidragsmottagare och inte får bidrag från programmet som en del av projektet (de har däremot rätt att ta ut kostnader eller begära ersättning).

Grundläggande färdigheter

Läs- och skrivkunnighet, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa färdigheter ingår i nyckelkompetenserna.

Bidragsmottagare

När ett projekt har godkänts för att beviljas bidrag från Erasmus+ blir den eller de sökande organisationerna bidragsmottagare genom att de undertecknar ett avtal med det centrala programkontoret eller med det nationella programkontor som har valt ut projektet. Om ansökan lämnades in för andra deltagande organisationers räkning kan partnerna bli s.k. medbidragsmottagare.

Blandad mobilitet

Kombination av fysisk mobilitet och en virtuell komponent som möjliggör webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte/grupparbete.

Ansökningsomgång

Inbjudan som offentliggjorts av eller på kommissionens vägnar att inom en angiven tidsfrist lägga fram ett förslag till insats som motsvarar de eftersträvade målen och uppfyller de nödvändiga kraven. Ansökningsomgångarna offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och/eller på kommissionens, de nationella programkontorens eller det centrala programkontorets relevanta webbplatser.

Deltagarintyg

I Erasmus+ avses med deltagarintyg ett dokument som utfärdas till en person som har slutfört en lärandeaktivitet på utbildnings- eller ungdomsområdet. Dokumentet intygar deltagarens närvaro och, när det är aktuellt, läranderesultat.

Skrivfel

Mindre misstag eller oavsiktliga fel i ett dokument som ändrar dess innebörd, t.ex. ett stavfel eller ett ord, en fras eller en siffra som har lagts till eller saknas.

Medfinansiering

Principen om att en del av kostnaderna för ett projekt som får EU-bidrag måste bäras av bidragsmottagaren eller täckas genom andra externa bidrag än EU-bidraget.

Företag

Juridiska personer som är etablerade enligt civil- eller handelslagstiftning, även kooperativ, och andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, utom sådana som är icke-vinstdrivande.

Konsortium

Två eller flera deltagande organisationer som går samman för att förbereda, genomföra och följa upp ett projekt eller en verksamhet inom ett projekt. Ett konsortium kan vara nationellt (dvs. omfatta organisationer etablerade i samma land) eller internationellt (omfatta deltagande organisationer från olika länder).

Samordnare/samordnande organisation

Deltagande organisation som söker bidrag inom Erasmus+ för ett konsortium av partnerorganisationer.

Samordnaren har särskilda skyldigheter som anges i bidragsavtalet.

Digital kompetens

innebär att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt aktivt använder digital teknik för inlärning, arbete och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår informations- och datorkunskap, kommunikation och samarbete, mediekunskap, skapande av digitalt innehåll (inklusive programmering), säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och kompetens som rör cybersäkerhet), frågor rörande immaterialrätt, problemlösning och kritiskt tänkande.

Företag

Företag som bedriver näringsverksamhet, oavsett storlek, juridisk form eller ekonomisk sektor.

Europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)

En gemensam referensram med åtta kvalifikationsnivåer, som uttrycks som läranderesultat med stigande kompetensnivå. Dessa fungerar som ett verktyg för översättning mellan olika kvalifikationssystem och deras olika nivåer. Syftet med den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande är att göra EU-invånarnas kvalifikationer tydligare och lättare att jämföra och överföra (EUT C 189, 15.6.2017, s. 15)

Den flerspråkiga europeiska klassificeringen av färdigheter, kvalifikationer och yrken (Esco)

Klassificering som kartlägger och kategoriserar färdigheter, kvalifikationer och yrken som är relevanta för EU:s arbetsmarknad samt för allmän utbildning och yrkesutbildning, på 25 europeiska språk. Klassificeringen innehåller yrkesprofiler som visar kopplingarna mellan yrken, färdigheter och kvalifikationer. Esco har utvecklats med ett öppet it-format och får användas av alla utan kostnad.

Etablerad

Med etablerad avses att en organisation eller ett organ uppfyller vissa nationella villkor (registrering, deklaration, publikation osv.) för att den/det kunna erkännas formellt av den nationella myndigheten. När det gäller en informell ungdomsgrupp anses hemvisten för gruppens rättsliga företrädare ha likvärdig verkan när det gäller möjlighet att beviljas bidrag från Erasmus+.

EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Länder i och utanför EU som har inrättat ett nationellt programkontor som deltar fullt ut i Erasmus+. Förteckningen över EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet finns i del A i denna handledning, i avsnittet ”Vem kan delta i programmet Erasmus+?”.

Europass

Den webbaserade plattformen för Europass, som ingår i den europeiska kompetensagendan, ger enskilda personer och organisationer webbaserade verktyg och information om lärandemöjligheter, kvalifikationsramar och kvalifikationer, vägledning, kompetensinventering, självbedömningsverktyg och dokumentering av färdigheter och kvalifikationer och förmedlar lärande- och anställningsmöjligheter.

Europass-plattformen tillhandahåller även verktyg och programvara för att stödja digitalt signerade meriter, såsom tillkännagavs i handlingsplanen för digital utbildning, genom europeiska digitala referenser för lärande. Plattformen är sammankopplad med nationella datakällor om lärandemöjligheter och databaser eller över nationella kvalifikationer.

Europeisk icke-statlig organisation

I detta program avses med europeiska icke-statliga organisationer sådana organisationer som bedriver verksamhet via en formellt erkänd struktur som består av ett europeiskt organ eller sekretariat som sedan minst ett år tillbaka är lagligen etablerat i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet, och av nationella organisationer eller filialer i minst nio EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet. Dessa nationella organisationer eller filialer måste

 • ha en styrkt lagstadgad koppling1  till det europeiska organet eller sekretariatet,
 • vara verksam inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller på ungdomsområdet,

Förstagångssökande

En deltagande organisation som inte tidigare har fått stöd som projektsamordnare (sökande) inom en viss typ av insats som fått stöd från programmet Erasmus+ eller dess föregångare under de senaste sju åren.

Force majeure

Oförutsebar situation eller händelse som deltagaren inte råder över och som inte beror på fel eller försumlighet från deltagarens sida.

Grön kompetens

Grundläggande kompetens för omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Grön kompetens kan vara allmän, såsom hållbart jordbruk, markskydd, energianvändning och avfallsminskning, eller mer teknisk, såsom kunskap om förnybar energi.

Miljövänligt resande

Resande där huvuddelen av resan sker med transportmedel med låga utsläpp, till exempel buss, tåg eller samåkning.

Värdorganisation/mottagande organisation

Den (huvud)organisation som tillhandahåller lärandeinnehåll för deltagare i mobilitetsverksamhet med hjälp av sina egna resurser och sin egen expertis. Värdorganisationen fastställer i samarbete med den sändande organisationen de förväntade läranderesultaten och de metoder som ska användas för att uppnå dem. Därefter genomför värdorganisationen lärandeprogrammet samt övervakar och handleder verksamheten.

Informellt lärande

Lärande till följd av dagliga aktiviteter och upplevelser som inte är organiserade eller strukturerade vad gäller mål, tid eller lärandestöd; det kan vara oavsiktligt ur den lärandes perspektiv.

Internationell

Inom ramen för Erasmus+ avser detta alla insatser som omfattar minst en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet och minst ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Jobbskuggning

Vistelse hos en partnerorganisation i ett annat land i syfte att fortbilda sig genom att följa med i det dagliga arbetet hos den mottagande organisationen, utbyta god praxis, tillägna sig färdigheter och kunskaper och/eller bygga långsiktiga partnerskap genom delaktighetsbaserad observation.

Nyckelkompetenser

Den grundläggande uppsättning kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för personlig utveckling och självförverkligande, anställbarhet, social delaktighet, en hållbar livsstil, ett framgångsrikt liv i ett fredligt samhälle, hälsomedvetna livsval och aktivt medborgarskap, i enlighet med rådets rekommendation 2018/C 189/01 av den 22 maj 2018 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Mobilitet i utbildningssyfte

Att förflytta sig fysiskt till ett annat land än bosättningslandet för att genomgå utbildning eller icke-formellt eller informellt lärande.

Läranderesultat

Dokumentation av vad en person vet, förstår och kan göra efter att ha avslutat en lärandeprocess, vilket definieras som kunskaper, färdigheter och kompetens.

Rättslig enhet

En fysisk person eller en juridisk person som inrättats och erkänts som sådan enligt nationell rätt, unionsrätt eller internationell rätt, som har rättskapacitet och som för egen räkning kan utöva rättigheter och ha skyldigheter, eller en enhet som inte har rättskapacitet som avses i artikel 197.2 c i budgetförordningen.

Utsedd företrädare för den rättsliga enheten (LEAR)

För insatser som förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur måste organisationens rättsliga ombud, parallellt med valideringen av organisationen i deltagarregistret, utse en företrädare för den rättsliga enheten. När företrädaren har validerats av kommissionen är företrädaren behörig att

 • hantera organisationens rättsliga och finansiella information,
 • hantera åtkomsträttigheter för personer i organisationen (men inte på projektnivå),
 • utse företrädare för organisationen som är behöriga att elektroniskt underteckna bidragsavtal (Legal Signatories – LSIGN) eller resultaträkningar (Financial Signatories – FSIGN) via EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Alla steg i LEAR-valideringen förklaras på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Mindre erfaren organisation

Varje deltagande organisation som inte har fått stöd inom en viss typ av insats som fått stöd från programmet Erasmus+ eller dess föregångare fler än två gånger under de senaste sju åren. Denna kategori omfattar förstagångssökande enligt definitionen ovan.

Livslångt lärande

Allt lärande, antingen det rör sig om formellt lärande, icke-formellt lärande eller informellt lärande, under hela livet och som leder till förbättrade eller uppdaterade kunskaper, färdigheter, kompetenser och attityder eller samhällsdeltagande ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, samhälleligt eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning; detta innefattar förskoleverksamhet och barnomsorg, allmän utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning, vuxenutbildning, ungdomsarbete och andra lärandemiljöer utanför den formella utbildningen, och det främjar vanligtvis sektorsövergripande samarbete och flexibla utbildningsvägar.

Ny organisation

Varje deltagande organisation som inte tidigare har fått stöd inom en viss typ av insats som fått stöd från programmet Erasmus+ eller dess föregångare, vare sig som samordnare eller som partner.

Mikromerit

Mikromerit är ett erkänt bevis på läranderesultat som en person har uppnått under en kort period, enligt transparenta standarder och krav och efter en bedömning.

Beviset består av en bestyrkt handling med uppgifter om innehavarens namn, uppnådda läranderesultat, bedömningsmetod, tilldelande organ och i förekommande fall, nivå i kvalifikationsramen och antal poäng. Mikromeriter tillhör den studerande. De kan delas, överföras och ingå i mer omfattande meriter eller kvalifikationer.

Mobilitetsavtal/lärandeavtal

Avtal mellan den sändande och mottagande organisationen samt de enskilda deltagarna, i vilket mobilitetsperiodens mål och innehåll fastställs för att säkerställa dess relevans och kvalitet. Avtalet kan också användas som grund för den mottagande organisationens erkännande av perioden utomlands.

Månad

I Erasmus+ och vid beräkningen av bidragen avses med månad en period som motsvarar 30 dagar.

Storskaliga öppna nätkurser (MOOC)

”Mooc” är en förkortning av ”Massive Open Online Course”. En mooc-kurs är en helt nätbaserad kurs som är öppen för alla utan kostnad, inträdeskrav eller andra begränsningar, antalet deltagare är ofta högt. Mooc-kurser kan inbegripa närundervisning, t.ex. lokala möten för kursdeltagare, och formell bedömning, men brukar använda inbördes granskning, självbedömning och automatisk betygsättning. Det finns många varianter av mooc-kurser. De kan t.ex. fokusera på särskilda sektorer, målgrupper (t.ex. yrkeselever eller lärare) eller undervisningsmetoder. Mooc-kurser som finansieras genom Erasmus+ måste vara öppna för alla, och både deltagande och kursintyg eller nätdiplom ska vara kostnadsfria för deltagarna. Kravet på fri tillgång till utbildningsresurser gäller även mooc-kurser och andra fullständiga kurser.

Nationellt programkontor

Ett utsett organ som ansvarar för att förvalta genomförandet av programmet på nationell nivå i en medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet. Ett eller flera nationella programkontor kan finnas i varje land.

Nationell myndighet

En myndighet som på nationell nivå ansvarar för att övervaka och utöva tillsyn över förvaltningen av programmet i en medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet. En eller flera nationella myndigheter kan finnas i varje land.

Icke-formellt lärande

Inlärning som sker genom planerad lärandeverksamhet där det finns någon form av inlärningsstöd, men som inte ingår i det formella utbildningssystemet.

Yrkesprofil

De färdigheter, kompetenser, kunskaper och kvalifikationer som brukar vara relevanta för ett visst yrke.

OID

Organisationens ID (OID) identifierar unikt din organisation bland alla organisationer som deltar i insatser inom ramen för programmet Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som förvaltas av de nationella programkontoren. Du kan använda din organisations OID när du ansöker om ackreditering eller bidrag för insatser inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som förvaltas av de nationella programkontoren.

Fri tillgång

Allmänt begrepp som handlar om att publicera material av en viss typ öppet, dvs. så att det är tillgängligt och kan användas av så många som möjligt för så många användningsområden som möjligt. Erasmus+ har ett krav på fri tillgång till utbildningsresurser och uppmuntrar fri tillgång till forskningsresultat och forskningsdata.

Öppna lärresurser

Pedagogiskt material av alla slag (t.ex. läroböcker, arbetsblad, lektionsplanering, pedagogiska videofilmer, fullständiga nätkurser och pedagogiska spel) som kan användas, anpassas och delas fritt. Öppna lärresurser tillhandahålls antingen med en öppen licens eller är allmänt tillgängliga (dvs. upphovsrättsskyddet har löpt ut). Kostnadsfria material som inte kan anpassas eller delas av allmänheten är inte öppna lärresurser.

Öppen licens

Sätt för upphovsrättsinnehavaren (upphovsmannen eller annan rättighetshavare) att ge allmänheten lagenligt tillstånd att fritt använda hans eller hennes verk. Enligt kravet på fri tillgång inom Erasmus+ måste öppna licenser åtminstone tillåta användning, anpassning och distribution. Om ett verk omfattas av en öppen licens ska detta anges på själva verket eller där det distribueras. Pedagogiskt material med öppen licens kallas öppna lärresurser.

Deltagare i projektverksamhet inom Erasmus+

Enskild person som deltar fullt ut i ett projekt och som kan få EU-finansiering för att täcka sina kostnader för deltagande (särskilt resor och uppehälle).   

Deltagande organisation

Organisation eller informell ungdomsgrupp som deltar i ett projekt inom Erasmus+, antingen som samordnare eller partner.

Partnerorganisation

I insatser som förvaltas av nationella programkontor är en partnerorganisation en organisation som formellt deltar i projektet (medbidragsmottagare), men inte har rollen som samordnare.

Partnerskap

Ett avtal mellan en grupp av institutioner eller organisationer om att genomföra gemensamma verksamheter och projekt.

Personer med begränsade möjligheter

Med personer med begränsade möjligheter avses personer som av ekonomiska, sociala, kulturella, geografiska eller hälsorelaterade skäl eller på grund av migrantbakgrund, funktionsnedsättning, svårigheter i utbildningen eller andra skäl, inbegripet skäl som kan leda till diskriminering enligt artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, stöter på hinder som innebär att de inte får faktisk tillgång till de möjligheter som erbjuds i programmet.

Ömsesidigt lärande

Lärandeaktivitet som är ömsesidigt berikande för deltagarna och som omfattar utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. Ömsesidigt lärande gör det möjligt att interagera med andra deltagare och delta i verksamhet där man kan lära av varandra och uppnå utbildningsrelaterade, yrkesrelaterade och/eller personliga utvecklingsmål.

Förberedande besök

Besök i den mottagande organisationens land inför mobilitetsverksamheten för att förbereda den och säkerställa dess kvalitet. Det kan till exempel handla om att underlätta administrativa arrangemang och bygga upp förtroende och förståelse mellan de deltagande organisationerna.

Fortbildning

Process som stärker deltagarnas (inlärare och personal) yrkesmässiga kapacitet genom att de utvecklar sin kompetens och sakkunskap och tillägnar sig nya färdigheter, som i regel fastställs i en analys av utvecklingsbehoven. Fortbildning omfattar alla typer av möjligheter till lärande, från strukturerade kurser och seminarier till informellt lärande.

Vinstdrivande företag som arbetar med samhällsansvar

Privat företag som a) bedriver sin verksamhet enligt etiska normer och/eller b) utöver sin affärsverksamhet gör vissa insatser som har ett socialt värde.

Projekt

Sammanhållen uppsättning aktiviteter som utformas och anordnas för att uppnå fastställda mål och resultat.

Kvalifikation

Formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess varigenom ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått läranderesultat som uppfyller vissa standarder.

Mottagande organisation

En deltagande organisation som tar emot deltagare och organiserar verksamheter inom ett Erasmus+-projekt.

Skola

Institution som tillhandahåller allmän, yrkesinriktad eller teknisk utbildning på vilken nivå som helst från förskola till gymnasium. En definition av de skolor i varje land som får delta i verksamhet som gäller ”skolutbildning” finns på det berörda nationella programkontorets webbplats.

Skolelev

En person som är inskriven vid en läroanstalt som tillhandahåller allmän utbildning på någon, eller alla, nivåer från förskoleverksamhet och barnomsorg till gymnasieutbildning, eller en person som fått sin skolutbildning utanför en läroanstalt och som de nationella myndigheterna anser vara berättigad att delta i programmet på deras respektive territorier.

Sändande organisation

En deltagande organisation som sänder en eller flera deltagare till en verksamhet inom ett Erasmus+-projekt.

Små och medelstora företag

Företag (se definitionen ovan) som har färre än 250 anställda och som har en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Socialt företag

Företag, oavsett juridisk form, som inte är noterat på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.21 i direktiv 2014/65/EU, och som 1) enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller andra lagstadgade handlingar genom vilka det upprättats i första hand strävar efter att uppnå mätbara, positiva sociala effekter snarare än att generera vinst till sina bolagsägare, medlemmar och aktie- eller andelsägare, och där företaget: a) tillhandahåller tjänster eller varor som genererar social avkastning och/eller b) använder en metod för produktion av varor eller tjänster som uttrycker dess sociala mål, 2) använder sina vinster för att i första hand uppnå sitt primära mål och har på förhand fastställda förfaranden och regler för utdelning av vinst till aktie- eller andelsägare och bolagsägare, med syftet att säkerställa att sådan utdelning inte äventyrar det primära målet, och 3) drivs på ett affärsmässigt, ansvarigt och transparent sätt, särskilt genom delaktighet av anställda, kunder och intressenter som påverkas av dess affärsverksamhet.

Personal

Personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund är involverade i allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande på alla nivåer. Detta omfattar universitetslärare, lärare (inklusive förskolelärare), utbildare, skolledare, ungdomsarbetare, idrottspersonal, förskole- och barnomsorgspersonal, personal som inte undervisar och andra yrkesutövare som regelbundet främjar lärande.

Lagstadgad koppling

Detta begrepp innebär att samarbetet mellan de berörda organisationerna bygger på en formell/dokumenterad förbindelse som varken begränsas till det projekt som de ansöker om eller inrättas enbart för dess genomförande. Denna koppling kan ta sig många olika former, från att vara mycket integrerad (t.ex. en ”moderorganisation” med sina nationella filialer/anknutna enheter med eller utan status som rättslig enhet) till att ha en lösare form (t.ex. ett nätverk som fungerar genom en tydligt definierad medlemskapsmodalitet som exempelvis kräver inbetalning av en avgift, undertecknande av ett medlemskapsavtal, definiering av de två parternas rättigheter och skyldigheter, osv.).

Studiebesök

Resa under vilken deltagaren lär känna och studerar en annan organisation eller institution, dess praxis och system. Genom studiebesöket får deltagaren en lärandeupplevelse baserad på direktkontakt och observation av värdorganisationens metoder och praxis.

Tredjeländer som inte är associerade till programmet

Länder som inte deltar fullt ut i Erasmus+, men som kan medverka (som partner eller sökande) i vissa insatser inom programmet. Förteckningen över tredjeländer som inte är associerade till programmet finns i del A i denna handledning, i avsnittet ”Vem kan delta i programmet Erasmus+?”.

Praktik

Tid som tillbringas i ett företag eller en organisation i ett annat land för att tillägna sig specifik kompetens som krävs på arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet och lära sig mer om den ekonomiska och sociala kulturen i det landet.

Transnationell

Med transnationell avses i Erasmus+, om inte annat anges, all verksamhet som omfattar minst två EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Generella färdigheter (mjuka, allmänna färdigheter)

Förmåga att tänka kritiskt, vara nyfiken och kreativ, ta initiativ, lösa problem och samarbeta, kunna kommunicera effektivt i en mångkulturell och tvärvetenskaplig miljö, kunna anpassa sig till sammanhanget och hantera stress och ovisshet. Dessa färdigheter är en del av nyckelkompetenserna.

EU:s verktyg för öppenhet och erkännande

Verktyg som hjälper berörda parter att förstå, bedöma och, i förekommande fall, erkänna läranderesultat och kvalifikationer i hela Europeiska unionen.

Validering av icke-formellt och informellt lärande

Process varigenom en behörig myndighet bekräftar att en person har uppnått läranderesultat som uppmätts mot en relevant standard bestående av följande fyra åtskilda faser:

 1. Dialog för att kartlägga personens särskilda erfarenheter.
 2. Dokumentering av personens erfarenheter.
 3. En formell utvärdering av dessa erfarenheter.
 4. Intygande av resultaten av bedömningen, vilket kan leda till en partiell eller fullständig kvalifikation.

Plats

Det fysiska ställe där en verksamhet äger rum.

Virtuellt samarbete

Alla former av samarbete med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg för att underlätta och stödja relevanta insatser inom programmet.

Virtuellt lärande

 Förvärvande av kunskaper, färdigheter och kompetenser genom användning av informations- och kommunikationstekniska verktyg som möjliggör en meningsfull transnationell eller internationell lärandeupplevelse för deltagarna.

Arbetspaket

En del av arbetsfördelningen i projektet. Det utgörs av en grupp projektverksamheter som är inriktade på gemensamma specifika mål.

Unga

Med unga avses i Erasmus+ personer mellan 13 och 30 år.

 • 1 Definieras under termen ”lagstadgad koppling” i ordlistan. ↩ back