Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosář - Odborné vzdělávání a příprava

Pokud jde o další terminologii v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, použijte oficiální publikaci střediska Cedefop:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

Učňovský výcvik (učeň)1

Aniž je dotčena terminologie používaná v jednotlivých členských státech, učňovským výcvikem se rozumí formální systémy odborného vzdělávání a přípravy, které:

  1. kombinují výuku v institucích vzdělávání nebo odborné přípravy s praktickou výukou podstatného rozsahu prováděnou v podnicích a na jiných pracovištích;
  2. vedou ke kvalifikacím uznávaným na vnitrostátní úrovni;
  3. jsou založeny na dohodě vymezující práva a povinnosti učně, zaměstnavatele a případně instituce odborného vzdělávání a přípravy a
  4. učni je za podíl na vykonané pracovní činnosti poskytována mzda nebo jiná náhrada.

EQAVET (Evropský Referenční Rámec pro Zajišťování kvality v Oblasti Odborného Vzdělávání a Přípravy)

Referenční nástroj pro tvůrce politik založený na čtyřstupňovém cyklu kvality, který zahrnuje stanovení cílů a plánování, provedení, hodnocení a přezkum. Respektuje nezávislost vnitrostátních vlád a představuje dobrovolný systém, který používají orgány veřejné moci a jiné subjekty podílející se na zajišťování kvality.

Soutěže odborných dovedností v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Mezinárodní odvětvové akce, v nichž soutěžní prokazování dovedností ze strany účastníků odborného vzdělávání a přípravy představuje hlavní prvek propagace, uznávání a výměny zkušeností, know-how a technologických inovací v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Akce jsou výsledkem úzké spolupráce mezi podniky, poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, obchodními komorami a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami s cílem zlepšit přitažlivost a excelenci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, vytvořit globální standardy odborné přípravy a systémy pro referenční srovnávání a ovlivňovat průmysl, vládní instituce a subjekty v oblasti vzdělávání prostřednictvím spolupráce a výzkumu.

Účelem soutěží odborných dovedností je zvyšovat prestiž a uznávání kvalifikovaných osob a ukazovat, jak jsou dovednosti důležité pro dosahování ekonomického růstu a osobního úspěchu. Prostřednictvím soutěží a propagace mají inspirovat mladé lidi k zaujetí pro dovednosti a ke snaze o excelenci.

Odborné vzdělávání a příprava

Odborným vzděláváním a přípravou se rozumí vzdělávání a odborná příprava, jejichž cílem je vybavit mladé lidi a dospělé osoby znalostmi, know-how, dovednostmi a kompetencemi požadovanými pro konkrétní povolání nebo v širším smyslu na trhu práce. Mohou být poskytovány ve formálním i neformálním prostředí na všech úrovních evropského rámce kvalifikací (EQF), ve vhodných případech i na terciární úrovni. Pro účely programu Erasmus+ jsou v rámci akcí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy způsobilé projekty zaměřené na počáteční nebo další odborné vzdělávání a přípravu.

Účastník odborného vzdělávání a přípravy

Osoba zapsaná do programu počátečního či dalšího odborného vzdělávání a přípravy nebo osoba, která v nedávné době takový program absolvovala nebo v něm získala kvalifikaci.

Učení se prací

Získání znalostí a dovedností prostřednictvím provádění (a analýzy) úkolů v rámci odborné přípravy, a to buď na pracovišti (např. alternační odborná příprava), nebo v instituci odborného vzdělávání a přípravy.     

Tagged in:  Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti