Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Terminu glosārijs - Profesionālā izglītība un apmācība

Cita PIA terminoloģija ir pieejama Cedefop oficiālajā publikācijā:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf.

Māceklība (māceklis)1

Neskarot valstu terminoloģiju, ar māceklību tiek saprastas formālas profesionālās izglītības un apmācības shēmas:

  1. kurās mācīšanās izglītības vai apmācības iestādēs ir apvienota ar pamatīgu mācīšanos darbavietā komercuzņēmumos un citās darbavietās;
  2. kuras ļauj iegūt valsts līmenī atzītu kvalifikāciju;
  3. kuras ir balstītas uz vienošanos, ar ko nosaka mācekļa, darba devēja un — attiecīgā gadījumā — profesionālās izglītības un apmācības iestādes tiesības un pienākumus, un
  4. kuras paredz, ka māceklis par darbavietas komponentu saņem atalgojumu vai cita veida kompensāciju.

EQAVET (Eiropas Kvalitātes Nodrošināšanas Pamatprincipu ietvarstruktūra Profesionālajai Izglītībai un Apmācībai)

Politikas veidotājiem paredzēts atsauces rīks, kura pamatā ir četrposmu kvalitātes cikls, kas ietver mērķu noteikšanu un plānošanu, īstenošanu, izvērtēšanu un pārskatīšanu. Tajā tiek ievērota valstu valdību autonomija, un tā ir brīvprātīga sistēma, kas jāizmanto publiskām iestādēm un citām struktūrām, kuras iesaistītas kvalitātes nodrošināšanā.

PIA prasmju konkursi

Starptautiski nozaru pasākumi, kuros PIA apguvēji sacenšas, demonstrējot prasmes, ar galveno mērķi popularizēt un atzīt ar PIA saistīto pieredzi, zinātību un tehnoloģiskās inovācijas un apmainīties ar tām. Šo pasākumu rīkošanā cieši sadarbojas uzņēmumi, PIA sniedzēji, tirdzniecības palātas un citas attiecīgas ieinteresētās personas, kas cenšas uzlabot PIA pievilcību un izcilību, izveidojot globālus apmācības standartus un salīdzinošas izvērtēšanas sistēmas, kā arī ietekmējot nozares pārstāvjus, pārvaldes iestādes un izglītotājus, īstenojot sadarbību un pētniecību.

Prasmju konkursu mērķis ir veicināt kvalificētu personu pamanāmību un atzīšanu un apliecināt prasmju nozīmi ekonomikas izaugsmē un personīgo panākumu gūšanā. Tie ir paredzēti, lai ar konkursu un reklāmas pasākumu starpniecību iedvesmotu jauniešus pilnveidot prasmes un tiekties uz izcilību.

Profesionālā izglītība un apmācība (PIA)

Profesionālā izglītība un apmācība ir izglītība un apmācība, kuras mērķis ir nodrošināt jauniešiem un pieaugušajiem zināšanas, prasmes un kompetences, kas vajadzīgas konkrētās profesijās vai plašāk darba tirgū. Tā var tikt nodrošināta formālā un neformālā vidē visos Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) līmeņos, attiecīgos gadījumos arī terciārajā līmenī. Programmā “Erasmus+” projektiem, kas vērsti uz sākotnējo vai turpmāko profesionālo izglītību un apmācību, var saņemt atbalstu kā PIA pasākumiem.

Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) apguvējs

Persona, kas ir reģistrējusies sākotnējās vai turpmākās profesionālās izglītības un apmācības programmā, vai persona, kura nesen absolvējusi šādu programmu vai saņēmusi kvalifikāciju tās ietvaros.

Darba vidē balstītas mācības

Zināšanu un prasmju apguve, veicot un vēlāk pārdomājot uzdevumus profesionālā vidē — vai nu darbavietā (piemēram, duālās izglītības gadījumā), vai arī profesionālās izglītības un apmācības iestādē.

Tagged in:  PIA izglītojamās personas un personāla locekļi