Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Terminu glosārijs - Profesionālā izglītība un apmācība

Māceklība (māceklis)

Par māceklības tipa shēmām uzskata tādu veidu sākotnējo profesionālo izglītību un apmācību (SPIA), kas formāli apvieno un pārmaiņus piedāvā apmācību komercuzņēmumā (praktiskā darba pieredzes periodi darbavietā) un izglītību skolā (teorētiskās/praktiskās izglītības periodi skolā vai mācību centrā) un kas, ja to veiksmīgi pabeidz, ļauj iegūt valsts mērogā atzītas sākotnējās PIA kvalifikācijas.

EQAVET (Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībai)

Politikas veidotājiem paredzēts atsauces rīks, kura pamatā ir četrposmu kvalitātes cikls, kas ietver mērķu noteikšanu un plānošanu, īstenošanu, izvērtēšanu un pārskatīšanu. Tajā tiek ievērota valstu valdību autonomija, un tā ir brīvprātīga sistēma, kas jāizmanto publiskām iestādēm un citām struktūrām, kuras iesaistītas kvalitātes nodrošināšanā.

Prasmju konkursi

Starptautiski nozaru pasākumi, kuros PIA apguvēji sacenšas, demonstrējot prasmes, ar galveno mērķi popularizēt un atzīt ar PIA saistīto pieredzi, zinātību un tehnoloģiskās inovācijas un apmainīties ar tām. Šo pasākumu rīkošanā cieši sadarbojas uzņēmumi, PIA sniedzēji, tirdzniecības palātas un citas attiecīgas ieinteresētās personas, lai uzlabotu PIA pievilcību un izcilību.

Profesionālā izglītība un apmācība (PIA)

Izglītība un apmācība, kuras mērķis ir nodrošināt cilvēkiem zināšanas, zinātību, prasmes un/vai kompetences, kas vajadzīgas konkrētās profesijās vai plašāk darba tirgū. Programmā “Erasmus+” projektiem, kas vērsti uz sākotnējo vai turpmāko profesionālo izglītību un apmācību, var saņemt atbalstu kā PIA pasākumiem.

Darba vidē balstītas mācības

Zināšanu un prasmju apguve, veicot un vēlāk pārdomājot uzdevumus profesionālā vidē — vai nu darbavietā (piemēram, duālās izglītības gadījumā), vai arī profesionālās izglītības un apmācības iestādē.