Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sanasto - Ammatillinen koulutus

Muiden ammatillisen koulutuksen termien osalta on suositeltavaa tutustua seuraavaan Cedefopin (englanninkieliseen) viralliseen julkaisuun:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

Oppisopimuskoulutus (oppisopimusopiskelija)1

Vaikka termit voivat vaihdella eri maissa, oppisopimuskoulutus ymmärretään viralliseksi ammatillisen koulutuksen toteutusmalliksi, joka

  1. yhdistää oppilaitoksissa tapahtuvan oppimisen merkittävään yrityksissä ja muilla työpaikoilla tapahtuvaan työssäoppimiseen
  2. johtaa kansallisesti tunnustettuihin tutkintoihin
  3. perustuu sopimukseen, jossa määritellään oppisopimusopiskelijan, työnantajan ja tarvittaessa ammatillisen oppilaitoksen oikeudet ja velvollisuudet, ja
  4. sisältää oppisopimusopiskelijalle maksettavan maksun tai muun korvauksen työssäoppimiskomponentista.

EQAVET (Ammatillisen Koulutuksen laadunvarmistuksen Eurooppalainen Viitekehys) (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)

Päättäjille tarkoitettu, nelivaiheiseen laatusykliin perustuva viitekehys, joka käsittää tavoitteenasettelun ja suunnittelun sekä toteutuksen, arvioinnin ja tarkistamisen. Tällä vapaaehtoisella järjestelmällä, jota viranomaisten ja muiden elinten on tarkoitus hyödyntää laadunvarmistuksessa, ei puututa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen.

Ammattitaitokilpailut

Ammattitaitokilpailut ovat alakohtaisia tapahtumia, joissa ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan, on keskeisessä osassa. Tapahtumien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia innovaatioita. Ne järjestetään yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamarien sekä muiden ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista parantamaan pyrkivien sidosryhmien tiiviinä yhteistyönä. Niillä luodaan maailmanlaajuisia koulutusstandardeja ja vertailuanalyysijärjestelmiä ja vaikutetaan teollisuuteen, hallintoon ja kouluttajiin yhteistyön ja tutkimuksen avulla.

Ammattitaitokilpailujen tarkoituksena on nostaa ammattitaitoisten henkilöiden profiilia ja tunnustusta ja osoittaa ammattitaidon merkitys talouskasvun ja henkilökohtaisen menestyksen saavuttamisessa. Niillä pyritään innostamaan nuoria kehittämään ammattitaitoa ja tavoittelemaan huippuosaamista kilpailujen ja kampanjoiden avulla.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus käsitetään koulutukseksi, jonka tavoitteena on tarjota nuorille ja aikuisille ne tiedot, taidot ja osaaminen, joita tietyissä ammateissa tai laajemmin työmarkkinoilla tarvitaan. Sitä voidaan antaa virallisissa ja epävirallisissa puitteissa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) kaikilla tasoilla, tarvittaessa myös korkea-asteella. Erasmus+ -ohjelmassa ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen hankkeet ovat tukikelpoisia ammatillisen koulutuksen toiminnoissa.

Ammattiin opiskeleva

Henkilö, joka suorittaa toisen asteen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen opinto-ohjelmaa, tai henkilö, joka on hiljattain suorittanut kyseisen ohjelman loppututkinnon tai saanut pätevyyden.

Työssäoppiminen

Tietojen, taitojen ja osaamisen hankkiminen suorittamalla – ja reflektoimalla – tehtäviä ammatillisessa ympäristössä, joko työpaikalla (esimerkiksi yhdistelemällä oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista ja työssäoppimista) tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tagged in:  Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö