Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Põhimõistete sõnast - Kutseharidus ja -Õpe

Muud kutsehariduse ja -õppe terminid on kättesaadavad Cedefopi ametlikus väljaandes:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf.

Õpipoisiõpe (õpipoiss)1

Ilma et see mõjutaks liikmesriikides kasutusel olevat terminoloogiat, mõistetakse õpipoisiõppe all formaalse kutsehariduse ja -õppe korraldust, mis:

  1. ühendab mahuka töölõppimise äriühingutes ja muudes töökohtades õppimisega haridus- või õppeasutustes;
  2. annab riiklikult tunnustatud kvalifikatsiooni;
  3. põhineb lepingul, milles määratakse kindlaks õpipoisi, tööandja ja asjakohasel juhul kutseharidus- ja kutseõppeasutuse õigused ja kohustused ning
  4. tagab õpipoisile töölõppimise eest palga või muu hüvitise.

EQAVET (Euroopa Kvaliteeditagamise Võrdlusraamistik Kutsehariduse ja -Õppe Valdkonnas)

Poliitikakujundajatele ette nähtud võrdlusvahend, mis põhineb eesmärkide püstitamist ja kavandamist, rakendamist, hindamist ja läbivaatamist hõlmaval neljaetapilisel kvaliteeditsüklil. See on riikide valitsuste sõltumatust austav vabatahtlik süsteem, mida peaksid kasutama avaliku sektori asutused ja muud kvaliteedi tagamisse kaasatud organid.

Kutsevõistlused

Rahvusvahelised valdkonnaüritused, mille käigus kutsehariduses ja -õppes osalejad võistlevad omavahel ning mille keskne eesmärk on edendada ja tunnustada kutseharidust ja -õpet, vahetada kogemusi, oskusteavet ja uuenduslikke tehnilisi lahendusi. Üritusi korraldatakse ettevõtjate, kutsehariduse ja -õppe pakkujate, kaubanduskodade ja teiste asjaomaste sidusrühmade tihedas koostöös, et suurendada kutsehariduse ja -õppe atraktiivsust ja toetada tipptaseme saavutamist, luua ülemaailmsed koolitusstandardid ja võrdlussüsteemid ning mõjutada koostöö ja uurimistegevuse abil tööstusharu, valitsust ja haridussektorit.

Kutsevõistlustega aidatakse tuua oskustega inimesed rohkem esile, tunnustatakse neid ja näidatakse, kui olulised on oskused majanduskasvu ja isikliku edu saavutamisel. Nende eesmärk on innustada noori panema end proovile, et seeläbi arendada oskusi ja püüelda tipptaseme poole.

Kutseharidus ja -õpe

Kutsehariduse ja -õppe all mõistetakse haridust ja õpet, mille eesmärk on võimaldada noortel ja täiskasvanutel omandada teadmisi, oskusi ja pädevusi, mida on vaja teatavatel kutsealadel või tööturul üldisemalt. Seda võidakse pakkuda nii formaalhariduse kui ka mitteformaalse õppimise tingimustes kõigil Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) tasemetel, sealhulgas kolmandal tasemel, kui see on asjakohane. Programmi „Erasmus+“ elluviimisel on kutsehariduse ja -õppe meetmete alusel rahastamiskõlblikud projektid, milles keskendutakse esma- või jätku-kutseõppele.

Kutsehariduses ja -õppes osaleja

Isik, kes on registreerunud õpinguteks esma- või jätku-kutseõppe õppekava alusel või isik, kes on hiljuti vastava õppekava läbinud või omandanud selle tulemusel kvalifikatsiooni.

Töölõppimine

Teadmiste ja oskuste omandamine ülesannete täitmise ja nende analüüsimise kaudu kutsealases kontekstis, kas töökohas (nt kihtkursus) või kutseharidus- ja -õppeasutuses.     

Tagged in:  Kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õpilased ja töötajad