Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosar izrazov - Poklicno Izobraževanje in Usposabljanje

Za terminologijo na področju PIU uporabljajte uradno publikacijo centra Cedefop na spletnem naslovu:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf.

Vajeništvo (vajenec)1

Brez poseganja v nacionalno terminologijo vajeništvo pomeni formalno poklicno izobraževanje in usposabljanje:

  1. ki združuje učenje v izobraževalnih institucijah in institucijah za usposabljanje z veliko učenja na delovnem mestu v podjetjih in drugih delovnih okoljih;
  2. na podlagi katerih se pridobijo nacionalno priznane kvalifikacije;
  3. ki temeljijo na sporazumu, v katerem so določene pravice in obveznosti vajenca, delodajalca in po potrebi institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ter
  4. zajema plačilo ali drugo nadomestilo vajencu za komponento, ki temelji na delu.

EQAVET (Evropski Referenčni Okvir za Zagotavljanje Kakovosti Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja)

Referenčno orodje za oblikovalce politik, ki temelji na zagotavljanju kakovosti v štirih fazah ter vključuje postavljanje ciljev in načrtovanje, izvajanje, ocenjevanje in pregled. Spoštuje avtonomijo nacionalnih vlad in je prostovoljen sistem, ki ga lahko uporabljajo javni in drugi organi, ki so vključeni v zagotavljanje kakovosti.

Tekmovanja v znanju in spretnostih v okviru PIU

Mednarodni sektorski dogodki, na katerih je tekmovalni prikaz spretnosti dijakov v PIU osrednjega pomena za promocijo, priznavanje in izmenjavo izkušenj, strokovnega znanja in tehnoloških inovacij v PIU. Dogodki so rezultat tesnega sodelovanja med podjetji, ponudniki PIU, gospodarskimi zbornicami in drugimi zadevnimi deležniki, ki si prizadevajo povečati privlačnost in odličnost PIU, oblikovati globalne standarde usposabljanja in sisteme primerjalne analize ter s sodelovanjem in raziskavami vplivati na industrijo, vlado in izobraževalce.

Namen tekmovanj v znanjih in spretnostih je krepiti prepoznavnost in ugled usposobljenih oseb ter pokazati, kako pomembna so znanja in spretnosti pri doseganju gospodarske rasti in osebnega uspeha. Namenjena so spodbujanju mladih, da s tekmovanji in napredovanjem razvijejo strast do znanj in spretnosti ter si prizadevajo za odličnost.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU)

Poklicno izobraževanje in usposabljanje je treba razumeti kot izobraževanje in usposabljanje, katerih namen je mladim in odraslim zagotoviti znanje ter spretnosti in kompetence, potrebne za določene poklice ali širše na trgu dela. Lahko se zagotovi v formalnih in neformalnih okoljih na vseh ravneh evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK), vključno s terciarno ravnjo, če je ustrezno. Za namen programa Erasmus+ so projekti, usmerjeni v začetno ali nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, upravičeni v okviru ukrepov PIU.

Učeči se v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Oseba, ki je vpisana v program začetnega ali nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ali oseba, ki je pred kratkim diplomirala ali pridobila kvalifikacijo iz takega programa.

Učenje na delovnem mestu

Pridobivanje znanja in spretnosti z izvajanjem nalog v poklicnem okolju, bodisi na delovnem mestu (kot je izmenično usposabljanje) bodisi v instituciji za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ter s poglobljenim proučevanjem teh nalog.

Tagged in:  Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju