Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitetsprojekt för unga – ”Ungdomsutbyten”

Inom denna insats1  kan organisationer och informella ungdomsgrupper få bidrag för att genomföra projekt som sammanför unga från olika länder för samverkan och lärande utanför de formella utbildningssystemen.

Insatsens Mål

Erasmus+ stöder mobilitet i utbildningssyfte via icke-formellt och informellt lärande för unga i form av ungdomsutbyten. Målet är att engagera och stärka unga människor så att de blir aktiva medborgare och känner sig delaktiga i den europeiska integrationen samt att hjälpa dem att förvärva och utveckla kompetenser för livet och yrkeskarriären.

Ungdomsutbyten har följande särskilda mål.

 • Främja interkulturell dialog, interkulturellt lärande och känslan av att vara europeisk medborgare.
 • Utveckla unga människors färdigheter och attityder.
 • Stärka de europeiska värdena och motverka fördomar och stereotyper.
 • Öka medvetenheten om samhällsaktuella frågor och främja unga människors engagemang och aktiva deltagande i det demokratiska livet.

Insatsen är öppen för alla unga människor, med särskild inriktning på unga med begränsade möjligheter.

Politisk bakgrund

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar EU:s nya ungdomsstrategi av den 22 maj 2018. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället. EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i det sammanhanget fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och lyfter fram utmaningar. EU:s ungdomsstrategi bör bidra till att förverkliga denna vision för ungdomar. Inom ramen för kärnområdet ”Engagera” främjar och underlättar ungdomsstrategin engagemang, kontakter och erfarenhetsutbyten mellan unga som en viktig tillgång för EU:s framtida utveckling. Detta engagemang främjas bäst genom olika former av mobilitetsverksamhet, bland annat genom ungdomsutbyten. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_sv

Tematiska strategier på ungdomsområdet

Erasmus+ ska främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser och utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet. Ytterligare stöd inom dessa områden finns tillgängligt via särskilda tematiska strategier, t.ex. strategin för ungdomars delaktighet, ungdomspasset och den europeiska strategin för yrkesutbildning2 .

Beskrivning av verksamheten

Ungdomsutbyten

Ungdomsutbyten är möten mellan grupper av ungdomar från åtminstone två länder, som samlas under en kort period för att gemensamt genomföra ett icke-formellt lärandeprogram (en blandning av seminarier, övningar, diskussioner, rollspel, simulationer, utomhusaktiviteter osv.) om ett ämne som de är intresserade av, med utgångspunkt i de europeiska ungdomsmålen3 . Lärandeperioden består av en planeringsperiod inför ansökan, en förberedande fas innan utbytet samt utvärdering och uppföljning efter utbytet.

Följande verksamhet kan inte beviljas bidrag inom ramen för ungdomsutbyten: akademiska studieresor, utbyten som syftar till att uppnå ekonomisk vinst, utbyten/resor som kan betraktas som turism, festivaler, semesterresor, föreställningsturnéer, lagstadgade möten och kurser för unga som genomförs av vuxna.

Förberedande besök

Utöver ungdomsutbyten kan projekten även bestå av förberedande besök. Syftet med de förberedande besöken är att säkerställa hög kvalitet i verksamheten genom att underlätta och förbereda administrativa arrangemang, bygga förtroende och förståelse och skapa ett hållbart partnerskap mellan de berörda organisationerna och personerna. När det gäller ungdomsutbyten där unga med begränsade möjligheter deltar bör det förberedande besöket göra det möjligt att säkerställa att deltagarnas särskilda behov kan tillgodoses. De förberedande besöken görs i någon av de mottagande organisationernas land innan ungdomsutbytet inleds.

Hur utformar jag mitt projekt?

Projekten genomförs av minst två organisationer. Det är viktigt att organisationerna drar nytta av sitt deltagande. Projektet bör därför utformas enligt deras mål och tillgodose deras behov. De deltagande organisationerna är antingen sändande och/eller mottagande organisationer, där de sistnämnda organisationerna står värd för verksamheten. En av organisationerna fungerar också som samordnare och ansöker om hela projektet för partnerskapets räkning.

Ett projekt består av fyra etapper: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de ungdomar som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas.

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv. innan ansökan lämnas in).
 • Förberedelse (praktiska arrangemang, upprättande av avtal med partner, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna före avresan osv.).
 • Genomförande av verksamheten.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektresultaten).

Förutsättningar för ungdomsutbyten av god kvalitet:

 • Det krävs ett aktivt engagemang från såväl ungdomarnas som de deltagande organisationernas sida. Samtliga parter bör därför delta aktivt i alla skeden av projektet så att deras lärande och utveckling berikas.
 • Deltagargrupperna bör vara blandade och dra nytta av denna mångfald.
 • Projekten ska utformas utifrån de deltagande ungdomarnas behov.
 • Icke-formella och informella läranderesultat ska identifieras och dokumenteras.
 • Deltagarna ska uppmuntras att fundera över europeiska frågor och värden.

Lärandeprocess

För ungdomsutbyten i form av icke-formellt lärande bör åtminstone en del av de önskade läranderesultaten planeras på förhand så att tillräckliga möjligheter ges. De ungdomar som deltar i verksamheten tillfrågas om sina behov och vad de vill lära sig eller utveckla genom ungdomsutbytet.

Deltagarna bör också i så stor utsträckning som möjligt medverka i utformningen av verksamheten (fastställande av programmet, beslut om arbetsmetoder och fördelning av arbetsuppgifter) och fundera över hur de kan förbereda sig för att maximera lärandet och den personliga utvecklingen under utbytet.

Efter det att den huvudsakliga verksamheten har avslutats bör deltagarna uppmanas att lämna återkoppling och fundera över vad de har lärt sig och hur de kan använda sina läranderesultat. Deltagarna bör även överväga hur verksamheten kan följas upp. Detta kan göras individuellt och om möjligt i grupp.

Organisationerna bör stödja lärandeprocessen och läranderesultaten bör identifieras och dokumenteras, särskilt via ungdomspasset.

Kvalitetsstandarder för Erasmus på ungdomsområdet

Alla projekt som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet för att säkerställa mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte av hög kvalitet. Kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.  

Deltagarnas skydd och säkerhet

Gruppledare följer alltid med på ungdomsutbyten. Gruppledaren övervakar och stöder deltagarna för att säkerställa en lärandeprocess av hög kvalitet under den huvudsakliga verksamheten. Samtidigt sörjer de för en säker, respektfull och icke-diskriminerande miljö och ser till att deltagarna är trygga. Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna inför ett ungdomsutbyte och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör vidtas.

Övergripande dimensioner

Vid utformningen av ett mobilitetsprojekt måste följande övergripande dimensioner stärkas:

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Organisationer som får stöd enligt denna insats ska utforma tillgänglig och inkluderande projektverksamhet. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen. 

Ungdomsutbyten är särskilt lämpliga för unga med begränsade möjligheter.

 • Gruppmobilitet ger möjlighet till en internationell erfarenhet i en trygg grupp.
 • Eftersom ungdomsutbyten pågår under kort tid är de lämpliga för unga med begränsade möjligheter.
 • Medverkan av lokala deltagare underlättar det första deltagandet i europeiska projekt.

Ett lämpligt tema för ungdomsutbyten är inkludering och mångfald, exempelvis för att motverka stereotyper och främja förståelse, tolerans och icke-diskriminering. Projektet bör ha en medveten strategi för inkludering och mångfald. Dessa aspekter bör beaktas i planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet.

Miljömässig hållbarhet

Ungdomsutbyten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. Ungdomsutbyten bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Den digitala omställningen på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder som ett komplement till sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten. Införandet av digitala och webbaserade element som sänker tröskeln för att ungdomar med begränsade möjligheter ska delta uppmuntras. Genom projekt och verksamheter som syftar till att stärka de digitala färdigheterna, främja den digitala kompetensen och/eller utveckla en förståelse av riskerna och möjligheterna med digital teknik, kan programmet ändra tänkesätt och bidra till att utveckla digitala och blandade strategier inom ungdomsverksamheterna.

Beroende på verksamhetens utformning och mål kan kompetensutveckling och medvetenhet om digitala frågor samt användningen av ny teknik introduceras i samband med mobilitet i utbildningssyfte.

De nationella programkontoren erbjuder en rad utbildningsmöjligheter för ungdomsarbetare och ungdomsledare genom sin utbildnings- och samarbetsverksamhet, bland annat om stöd till den digitala omställningen på ungdomsområdet. Dessa erbjudanden publiceras i den europeiska utbildningskalendern på https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar. Inspiration finns även bland Salto-verktygen på https://www.salto-youth.net/tools/.

Deltagande och medborgerligt engagemang

Programmet Erasmus+ hjälper alla deltagande organisationer att förbättra kvaliteten på sina projekt genom delaktighet och ge ungdomar relevanta möjligheter att aktivt engagera sig och delta i utformningen och genomförandet av projektverksamhet som ett sätt att upptäcka fördelarna med aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. Resurser för att öka delaktigheten i projekt som får stöd hittas bland annat på webbplatsen participationpool.eu. Deltagande organisationer uppmanas också att samarbeta med befintliga nationella, internationella eller (andra) EU-initiativ och plattformar som kretsar kring deltagande och medborgerligt engagemang.

Kriterier för bedömning av vanliga ungdomsutbytesprojekt

Kriterier för bidragsberättigande

De allmänna kriterier som anges nedan gäller för vanliga ungdomsutbytesprojekt. Vad gäller ackrediteringar, se relevanta avsnitt i denna handledning.

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade deltagande organisationer eller informella grupper av unga som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet4 .

Vilka organisationer får delta?

Deltagande organisationer kan vara

 • ideella organisationer, föreningar, icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande företag som arbetar med samhällsansvar.
 • en informell ungdomsgrupp5 .

etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland i EU:s grannskap som inte är associerat till programmet (regionerna 1 till 4;se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).   

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

En och samma organisation (med samma OID) får delta i högst fem ansökningar totalt per tidsfrist inom ramen för denna åtgärd, oavsett om det är som sökande eller partner.

Projektets varaktighet

3–24 månader.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 juni och den 31 december samma år,

den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj påföljande år

Eventuell ytterligare runda:

De nationella programkontoren får besluta om ytterligare ett ansökningstillfälle. De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om det andra ansökningstillfället via sina webbplatser.

 • Om ett ytterligare ansökningstillfälle organiseras ska sökandena lämna sin ansökan senast den 7 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år.

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Bilagor

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

En tidsplan för varje planerat ungdomsutbyte och förberedande besök måste bifogas ansökningsblanketten.

Kompletterande bidragskriterier för ungdomsutbyten

Verksamhetens varaktighet

5–21 dagar, exklusive resdagar.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad (eller i flera länder om den genomförs på flera platser). 

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

Verksamhet inom EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet: alla deltagande organisationer måste ha sitt säte i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Verksamhet med tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet: verksamheten måste omfatta minst en deltagande organisation från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet och en deltagande organisation från ett tredjeland i EU:s grannskap som inte är associerat till programmet (regionerna 1-4).

Vem kan delta?

Unga i åldern 13–30 år6  som är bosatta i länderna för de sändande och mottagande organisationerna.

Gruppledare, handledare och medföljande personer ska inte betraktas som deltagare i verksamheten, men är berättigade till stöd inom vissa budgetkategorier. De måste vara minst 18 år gamla.

Antal deltagare per verksamhet och de nationella gruppernas sammansättning

Minst 16 och högst 60 deltagare per verksamhet, minst 4 deltagare per grupp. Gruppledare, handledare och medföljande personer ska inte räknas in i antalet deltagare.

För ungdomsutbyten som endast omfattar unga med begränsade möjligheter: minst tio deltagare.

Minst två grupper av ungdomar från två olika länder.

Varje grupp måste ha minst en gruppledare. Högst två handledare per verksamhet.

Andra kriterier

Minst en av de sändande organisationerna eller mottagande organisationerna i varje verksamhet måste komma från landet för det nationella programkontor där ansökan lämnas in.

Kompletterande bidragskriterier för förberedande besök

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras någon av de mottagande organisationernas land. 

Målgrupper

Företrädare för de deltagande organisationerna, handledare, gruppledare och unga som deltar i den huvudsakliga verksamheten.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar. För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans, syfte och genomslag (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet, verksamheter och målgrupp inom gruppen unga är relevanta för ungdomsområdet,
 • projektet kommer att behandla en eller flera av prioriteringarna för EU:s ungdomsdialog eller ungdomsmålen,
 • projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner,
 • projektet är relevant för insatsens mål,
 • projektet är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering,
 • projektet och den föreslagna verksamheten tillgodoser behoven hos de deltagande organisationerna och deltagarna i utbytet,
  • projektet är ändamålsenligt för att åstadkomma läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna,
  • projektet sannolikt kommer att påverka deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet och utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå,
 • projektet innebär att nya organisationer och mindre erfarna organisationer börjar delta i insatsen.

Projektutformningens kvalitet (högsta poäng: 40)

I vilken utsträckning

 • förslaget på ett tydligt och övergripande sätt beskriver alla projektfaser (förberedelse inför och genomförande av verksamheten, samt uppföljning) och de ungas aktiva deltagande i var och en av faserna,
 • uppfyller kriteriet om en balanserad representation av deltagarna per land och kön och i vilken utsträckning verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med olika bakgrund och färdigheter,
 • verksamheten omfattar hållbara och miljövänliga metoder,
 • de lärandemetoder som föreslås, inbegripet eventuella webbaserade/digitala komponenter, är lämpliga för verksamheten,
 • diskussionsprocessen, fastställandet och dokumentationen av deltagarnas läranderesultat samt användningen av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande, särskilt ungdomspasset, är lämpliga.

Projektförvaltningens kvalitet (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen är tillfredsställande,
 • de åtgärder som planeras för att säkerställa deltagarnas säkerhet och skydd är adekvata och effektiva,
 • uppgifterna och ansvarsområdena för verksamheten är tydligt definierade i enlighet med kvalitetsstandarderna för Erasmus,
 • planen för samarbete och kommunikation mellan de deltagande organisationerna samt med andra relevanta intressenter utgör en stödjande ram för förvaltningen av projektet,
 • sökanden har föreslagit ett lämpligt sätt att utvärdera projektets olika faser och resultat i förhållande till dess mål,
 • sökanden har föreslagit ett lämpligt sätt att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna,
 • projektet omfattar åtgärder som eftersträvar hållbara resultat efter det att projektet har avslutats.

Finansieringsregler

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare. Gruppledare, handledare och medföljande personer är inte berättigade till organisatoriskt stöd.

Belopp

125 euro per deltagare i ett ungdomsutbyte

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Bidrag till deltagarnas (inklusive gruppledare, medföljande personer och handledare) kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

När det gäller sträckor under 500 km kommer deltagarna i regel att resa med utsläppssnåla transportmedel.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten7  med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen8 .

När det gäller verksamhet som genomförs på flera platser ska sökanden lägga ihop avstånden mellan de olika platserna och välja det avståndsintervall som motsvarar totalsumman9 .

Belopp

Reseavstånd Miljövänligt resande Icke miljövänligt resande
10–99 km 56 euro 28 euro
100–499 km 285 euro 211 euro
500–1999 km 417 euro 309 euro
2 000–2 999 km 535 euro 395 euro
3000–3999 km 785 euro 580 euro
4000–7999 km 1188 euro 1188 euro
8 000 km eller mer 1735 euro 1735 euro

Budgetkategori - Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, inklusive gruppledare, medföljande personer och handledare (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten, och upp till fyra ytterligare dagar för deltagare, gruppledare, medföljande personer och handledare med grönt resebidrag.

Belopp

Tabell A2.1 per deltagare per dag

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Inkluderingsstöd för organisationer: Kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter.

Belopp

125 euro per deltagare i ett ungdomsutbyte

Inkluderingsstöd för deltagare: Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer, gruppledare och handledare (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Bidrag till förberedande besök

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader i samband med genomförandet av förberedande besök, inklusive kostnader för resa och uppehälle.

Finansieringsmekanism: enhetskostnader.

Regel för beviljande: exklusive deltagare från den mottagande organisationen.  Högst två deltagare per deltagande organisation kan finansieras, förutsatt att den andra deltagaren är en ung person. Dessutom kan en handledare per förberedande besök också finansieras. Villkor: behovet av ett förberedande besök, målen och deltagarna måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Detta villkor gäller inte för projekt som finansieras inom ramen för ackrediteringssystemet.

Belopp

680 euro per deltagare och förberedande besök

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Höga resekostnader för deltagare, inklusive medföljande personer, gruppledare, utbildare och handledare  som inte kan stödjas med standardkategorin ”Resor” på grund av det geografiska avståndet eller andra hinder (dvs. där användningen av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp leder till höga resekostnader).  Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de det resebidrag som baseras på enhetskostnader.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader. Om de särskilda kostnaderna för dyra resor godkänns ersätter de standardresebidraget.

Belopp

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell  A2.1 Individuellt stöd för ungdomsutbyten

  Individuellt stöd (euro per dag)
Österrike 78
Belgien 78
Bulgarien 45
Kroatien 57
Cypern 63
Tjeckien 53
Danmark 81
Estland 48
Finland 79
Frankrike 67
Tyskland 71
Grekland 68
Ungern 60
Island 76
Irland 73
Italien 69
Lettland 48
Liechtenstein 77
Litauen 49
Luxemburg 77
Malta 57
Nederländerna 69
Nordmakedonien 41
Norge 83
Polen 51
Portugal 57
Rumänien 46
Serbien 47
Slovakien 48
Slovenien 54
Spanien 58
Sverige 72
Turkiet 50
Tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet 44
 • 1 Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd till transnationell verksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet. Upp till 25 % av den tillgängliga budgeten kan dock finansiera internationell mobilitetsverksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet (regionerna 1–4; se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen). ↩ back
 • 2 Du kan läsa mer om strategierna här:https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 3 De europeiska ungdomsmålen har tagits fram inom ramen för EU:s ungdomsstrategi. Målen identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och lyfter fram utmaningar. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_sv ↩ back
 • 4 Deltagande organisationer måste underteckna ett anslutningsformulär för den sökande organisationen. Anslutningsformulär ska lämnas i ansökningsskedet, och senast när bidragsavtalet undertecknas. Du hittar mer information i del C i handledningen. ↩ back
 • 5 En grupp av minst fyra ungdomar i åldern 13–30 år. En av medlemmarna i gruppen som är minst 18 år fungerar som gruppens företrädare och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan. Inom ramen för denna insats och alla bestämmelser som avser insatsen ska en ”informell ungdomsgrupp” motsvara begreppet ”deltagande organisation”. Hänvisningar till ”deltagande organisation” ska även anses omfatta en ”informell ungdomsgrupp”. ↩ back
 • 6 Tänk på följande: 

  Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern den dag då verksamheten inleds.

  Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern den dag då verksamheten inleds. ↩ back

 • 7 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km). ↩ back
 • 8 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.html ↩ back
 • 9 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som genomförs på flera platser, först i Rom (Italien) och därefter i Ljubljana (Slovenien), ska sökanden först beräkna avståndet mellan Madrid och Rom (1 365,28 km), sedan mellan Rom och Ljubljana (489,75 km) och därefter lägga ihop båda avstånden (1 855,03 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km), och c) beräkna EU-bidraget för deltagarens kostnad för resan från Madrid till Ljubljana (via Rom) och tillbaka (275 euro). ↩ back
Tagged in:  Youth