Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Proiecte de mobilitate pentru tineri – „Schimburi de Tineri”

În cadrul acestei acțiuni1 , organizațiile și grupurile informale de tineri pot primi sprijin pentru realizarea de proiecte care reunesc tineri din diferite țări pentru a realiza schimburi și a învăța în afara sistemului lor formal de educație.

Obiectivele Acțiunii

Erasmus+ sprijină mobilitatea în scopul învățării nonformale a tinerilor sub formă de schimburi de tineri, cu obiectivul de a-i implica și a-i responsabiliza pe tineri ca să devină cetățeni activi, de a-i conecta la proiectul european, precum și de a-i ajuta să dobândească și să dezvolte competențe necesare pentru viață și pentru viitorul lor profesional.

Mai exact, schimburile de tineri urmăresc:

 • să încurajeze dialogul intercultural și învățarea, precum și sentimentul de a fi european;
 • să dezvolte competențele și atitudinile tinerilor;
 • să consolideze valorile europene și să elimine prejudecățile și stereotipurile;
 • să sporească gradul de sensibilizare cu privire la subiectele relevante din punct de vedere social și, astfel, să stimuleze implicarea în societate și participarea activă la viața democratică.

Acțiunea este deschisă tuturor tinerilor, în special celor cu mai puține oportunități.

Contextul politic

Strategia Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-2027 stabilește un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 privind „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor”. Strategia promovează participarea tineretului la viața democratică, sprijină angajamentul social și civic și își propune să se asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la societate. De asemenea, Strategia UE pentru tineret include un proces de dialog cu tinerii, context în care, în 2018, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Strategia UE pentru tineret trebuie să contribuie la realizarea acestei viziuni a tinerilor. În cadrul domeniului principal de acțiune denumit „Conectare”, Strategia UE pentru tineret promovează și facilitează conexiunile, relațiile și schimbul de experiență între tineri ca element esențial pentru dezvoltarea viitoare a UE. Aceste conexiuni sunt cel mai bine încurajate prin diferite forme de mobilitate, una dintre acestea fiind schimburile de tineri. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Strategii tematice în domeniul tineretului

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze participarea tinerilor, consolidarea calității proceselor de învățare informală și nonformală și dezvoltarea de activități de calitate pentru tineret. În aceste domenii, este disponibil sprijin suplimentar prin strategii tematice specifice, cum ar fi Strategia de participare a tinerilor, Youthpass și Strategia europeană de formare (ETS)2 .

Descrierea activităților

Schimburi de tineri

Schimburile de tineri sunt întâlniri între grupuri de tineri din cel puțin două țări diferite, care se reunesc pentru o perioadă scurtă cu scopul de a pune în aplicare în comun un program de învățare nonformală (un mix de ateliere de lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber etc.) cu privire la un subiect care îi interesează, căutând inspirație în obiectivele europene pentru tineret3 . Perioada de învățare cuprinde o perioadă de planificare înainte de depunerea cererii, etapa de pregătire înainte de schimb, precum și evaluarea și monitorizarea, după schimb.

Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul schimburilor de tineri: călătoriile pentru studii academice; activitățile de schimb care au ca scop obținerea de profit financiar; activitățile de schimb care pot fi considerate drept turism; festivalurile; călătoriile de vacanță; turneele artistice, reuniunile statutare, cursurile de formare oferite tinerilor de către adulți.

Vizite pregătitoare

Pe lângă schimburile de tineri, proiectele ar putea include și vizite pregătitoare. Scopul vizitelor pregătitoare este de a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea acordurilor administrative, prin construirea unui climat de încredere și înțelegere și prin stabilirea unui parteneriat puternic între organizațiile și persoanele implicate. În cazul activităților de schimburi de tineri cu mai puține oportunități, vizita pregătitoare trebuie permită asigurarea satisfacerii nevoilor specifice ale participanților. Vizitele pregătitoare au loc în țara uneia dintre organizațiile-gazdă înainte de începerea activității de schimb de tineri.

Crearea unui proiect

Un proiect este pus în aplicare de cel puțin două organizații. Organizațiile implicate într-un proiect trebuie să obțină beneficii de pe urma participării lor; prin urmare, proiectul trebuie să fie în conformitate cu obiectivele lor și să fie compatibil cu nevoile lor. Organizațiile implicate își asumă rolurile de „trimitere” a participanților și/sau de „primire”, adică de găzduire a activității. Una dintre organizații preia și rolul de coordonator și depune cererea pentru întregul proiect, în numele parteneriatului.

Un proiect constă în patru etape: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea. Organizațiile participante și tinerii implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor învățării și a formatelor de activitate, elaborarea programului de lucru și a programului activităților etc. înainte de depunerea cererii);
 • pregătirea (demersurile practice, stabilirea de acorduri cu partenerii, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile etc.);
 • punerea în aplicare a activităților;
 • monitorizarea (evaluarea activităților, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Un schimb de tineri de calitate:

 • se bazează pe implicarea activă a tinerilor și a organizațiilor participante, care ar trebui să își asume un rol activ în toate etapele proiectului, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare și de dezvoltare;
 • implică diverse grupuri de participanți și evoluează pe baza acestei diversități;
 • se bazează pe nevoile clar identificate ale tinerilor participanți;
 • asigură că rezultatele învățării nonformale și informale ale participanților sunt identificate și documentate în mod corespunzător;
 • încurajează participanții să reflecteze asupra temelor și valorilor europene.

Procesul de învățare

Pentru realizarea unui schimb de tineri în contextul învățării nonformale este necesar ca cel puțin o parte din rezultatele dorite ale învățării să fie planificate în avans, pentru a se asigura oportunitățile adecvate. Tinerii care participă la activitate trebuie să contribuie la identificarea nevoilor lor și la cunoștințele pe care doresc să le obțină sau să le dezvolte prin schimbul de tineri.

De asemenea, participanții trebuie să fie implicați cât mai mult posibil în elaborarea și dezvoltarea activității (elaborarea programului și a metodelor de lucru, definirea repartizării sarcinilor) și să se gândească cum să se pregătească pentru a valorifica la maximum experiența de învățare și de dezvoltare personală pe care urmează să o dobândească în timpul schimbului.

După încheierea activității de bază, participanții ar trebui să fie invitați să ofere feedback cu privire la activitate, să reflecteze la ceea ce au învățat și la modul în care pot utiliza aceste rezultate ale învățării. Mai mult, participanții ar trebui să aibă în vedere eventuale măsuri de monitorizare a activității. Acest lucru se poate realiza la nivel individual și, dacă este posibil, la nivel de grup.

Organizațiile ar trebui să sprijine procesul de învățare, identificarea și documentarea rezultatelor învățării, în special prin Youthpass.

Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului

Punerea în aplicare a tuturor proiectelor sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului pentru organizarea unor activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului acoperă principiile de bază ale acțiunii, precum și practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, cum ar fi selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_ro

Protecția și siguranța participanților

Un schimb de tineri implică prezența unor lideri de grup. Liderii de grup monitorizează participanții și le oferă sprijin pentru a asigura calitatea procesului de învățare în timpul activității de bază. În același timp, ei asigură un mediu sigur, respectuos și nediscriminatoriu, precum și protecția participanților. În timpul planificării și pregătirii unui schimb de tineri trebuie abordată problema protecției și siguranței participanților și trebuie prevăzute toate măsurile necesare pentru a preveni/reduce riscurile.

Dimensiuni orizontale

La elaborarea unui proiect de mobilitate, trebuie consolidate următoarele dimensiuni orizontale:

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Organizațiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei acțiuni trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în procesul de luare a deciziilor. 

Schimburile de tineri sunt foarte potrivite pentru includerea tinerilor cu mai puține oportunități:

 • mobilitatea de grup oferă experiență de mobilitate internațională în siguranță, în cadrul unui grup;
 • durata scurtă a schimburilor de tineri facilitează implicarea tinerilor cu mai puține oportunități;
 • implicarea participanților locali facilitează prima participare la proiecte europene.

De asemenea, schimburile de tineri sunt potrivite pentru a introduce incluziunea și diversitatea ca temă de lucru a proiectului, de exemplu pentru a sprijini lupta împotriva stereotipurilor, pentru a încuraja înțelegerea, toleranța și nediscriminarea. Întregul proiect ar trebui să adopte o abordare conștientă față de incluziune și diversitate. Aceste aspecte ar trebui luate în considerare în cadrul planificării, al pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării.

Durabilitatea mediului

Schimbul de tineri trebuie să promoveze un comportament responsabil și durabil din punct de vedere al mediului în rândul participanților, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Schimbul de tineri trebuie să fie conceput și pus în aplicare ținând cont de mediul înconjurător, de exemplu, prin integrarea practicilor durabile, cum ar fi alegerea materialelor reutilizabile sau ecologice, reducerea deșeurilor și reciclarea, mijloacele de transport durabile.

Transformarea digitală în domeniul tineretului

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în ceea ce privește încorporarea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale în completarea activităților fizice, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților. Este încurajată introducerea de elemente digitale și online pentru a reduce pragul de participare a tinerilor cu mai puține oportunități. Prin intermediul proiectelor și al activităților care vizează îmbunătățirea competențelor digitale, promovarea alfabetizării digitale și/sau dezvoltarea unei înțelegeri a riscurilor și a oportunităților tehnologiei digitale, programul poate schimba mentalitățile și poate contribui la dezvoltarea unor abordări digitale și mixte în cadrul activităților de tineret.

În funcție de modul de concepere a activităților și de obiectivele acestora, în cadrul activităților de mobilitate în scopul învățării se pot introduce dezvoltarea competențelor și sensibilizarea cu privire la aspectele digitale, precum și utilizarea noilor tehnologii.

Agențiile naționale oferă o gamă de oportunități de formare pentru lucrătorii de tineret și pentru liderii de tineret, prin intermediul activităților lor de formare și cooperare, care vizează inclusiv sprijinirea transformării digitale în domeniul tineretului. Aceste oferte sunt publicate în Calendarul european de formare, disponibil la: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ Vă puteți inspira, de asemenea, din instrumentele SALTO, consultând: https://www.salto-youth.net/tools/

Participare și implicare civică

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în procesul de îmbunătățire a calității proiectelor lor prin integrarea unei dimensiuni participative și prin faptul că le oferă tinerilor oportunități relevante de implicare și participare activă la conceperea și punerea în aplicare a activităților de proiect, sub forma unui parcurs de descoperire a beneficiilor cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Resursele pentru consolidarea dimensiunii participative a proiectelor sprijinite pot fi accesate, printre altele, prin intermediul site-ului participationpool.eu. Sunt încurajate, de asemenea, legăturile cu, sau implicarea în, inițiative naționale, internaționale sau (alte) inițiative ale UE existente și platforme centrate pe participare și implicare civică.

Criteriile utilizate pentru evaluarea proiectelor standard de schimburi de tineri

Criterii de eligibilitate

Criteriile generale de mai jos se aplică pentru proiectele standard de schimburi de tineri. Pentru acreditări, consultați secțiunea relevantă din prezentul ghid.

Cine poate depune o cerere?

Solicitant poate fi orice organizație participantă eligibilă sau orice grup informal de tineri participant eligibil, stabilit(ă) într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect4 .

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit; un ONG european în domeniul tineretului; un organism public de la nivel local, regional, național; o întreprindere socială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.
 • un grup informal de tineri5 .

stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid). 

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație-gazdă) din țări diferite.

Aceeași organizație (un singur OID) nu poate fi implicată în mai mult de 5 cereri pentru fiecare termen-limită din cadrul acestei acțiuni, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener.

Durata proiectului

Între 3 și 24 de luni

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilit solicitantul.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

20 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an

1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Posibilitatea organizării unei runde suplimentare:

Agențiile naționale pot decide să deschidă o rundă suplimentară. Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea rundei suplimentare prin intermediul site-ului lor.

 • Dacă este organizată o rundă suplimentară, solicitanții trebuie să depună cererile până la 7 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Anexe

La formularul de cerere trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

La formularul de cerere trebuie anexat un calendar pentru fiecare schimb de tineri și vizită pregătitoare planificate în cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru schimburile de tineri

Durata activității

Între 5 și 21 de zile, excluzând zilele de călătorie.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate (sau ale mai multora, în cazul activităților itinerante).

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație-gazdă) din țări diferite.

Activități în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program: toate organizațiile participante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Activități cu țări terțe care nu sunt asociate la program din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program și o organizație participantă dintr-o țară terță care nu este asociată la program din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4).

Participanți eligibili

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani6 , care își au reședința în țările organizațiilor lor de trimitere și gazdă.

Liderii de grup, facilitatorii și însoțitorii nu sunt considerați participanți la activitate, însă sunt eligibili pentru sprijin în cadrul anumitor categorii bugetare. Aceștia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani.

Numărul de participanți per activitate și componența grupurilor naționale@Minimum 16 și maximum 60 de participanți per activitate, minimum 4 participanți per grup. Liderii de grup, facilitatorii și însoțitorii nu sunt incluși în numărul de participanți.

În cazul schimburilor de tineri care implică numai tineri cu mai puține oportunități, numărul minim de participanți este de 10.

Cel puțin două grupuri de tineri din două țări diferite.

Fiecare grup național trebuie să aibă cel puțin un lider de grup. Cel mult doi facilitatori per activitate.

Alte criterii

Cel puțin una dintre organizațiile de trimitere sau dintre organizațiile-gazdă din cadrul activității trebuie să provină din țara agenției naționale la care este depusă cererea.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru vizitele pregătitoare

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile-gazdă.

Participanți eligibili

Reprezentanții organizațiilor participante, facilitatorii, liderii de grup și tinerii care participă la activitatea principală.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanță, motivație și impact (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de tineri sunt relevante pentru domeniul tineretului;
 • proiectul va aborda una sau mai multe dintre prioritățile dialogului UE cu tinerii sau obiectivele pentru tineret;
 • proiectul este adecvat pentru contribuția la dimensiunea privind incluziunea și diversitatea, precum și la dimensiunea verde, cea digitală și cea participativă ale programului;
 • proiectul este relevant pentru obiectivele acțiunii;
 • proiectul este relevant pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • proiectul și activitățile propuse răspund nevoilor organizațiilor participante și ale participanților la schimb;
 • proiectul este adecvat pentru a produce rezultate de învățare de înaltă calitate pentru participanți;
 • proiectul ar putea avea un impact atât asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata sa și ulterior, cât și în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european sau mondial;
 • proiectul implică organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii.

Calitatea elaborării proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea descrie în mod clar și cuprinzător toate etapele proiectului: pregătirea, punerea în aplicare a activităților și monitorizarea, precum și implicarea tinerilor în toate etapele activităților;
 • este respectată reprezentarea echilibrată a participanților în ceea ce privește țările și genul, iar activitățile sunt concepute într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise participanților din medii și cu abilități diverse;
 • activitățile includ practici durabile și ecologice;
 • metodele de învățare propuse, inclusiv oricare componente online/digitale, sunt adecvate pentru activități;
 • procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea instrumentelor europene de transparență și de recunoaștere, în special Youthpass, sunt adecvate.

Calitatea gestionării proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin este satisfăcătoare;
 • măsurile prevăzute pentru a garanta siguranța și protecția participanților sunt adecvate și eficiente;
 • sarcinile și responsabilitățile pentru desfășurarea activităților sunt definite în mod clar, în conformitate cu standardele de calitate ale programului Erasmus;
 • planul de cooperare și comunicare între organizațiile participante, precum și cu alte părți interesate relevante oferă un cadru de sprijin pentru gestionarea proiectului;
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a diferitelor etape și rezultate ale proiectului în raport cu obiectivele acestuia;
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de diseminare a rezultatelor proiectului în cadrul și în afara organizațiilor participante;
 • proiectul conține măsuri menite să asigure sustenabilitatea rezultatelor acestuia după încheierea sa.

Reguli de finanțare

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți. Liderii de grup, facilitatorii și însoțitorii nu sunt eligibili pentru sprijin organizațional.

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant la un schimb de tineri

Categoria bugetară - Deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, inclusiv ale liderilor de grup, însoțitorilor și facilitatorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

În cazul unei distanțe mai mici de 500 km, participanții vor călători, ca regulă generală, cu mijloace de transport cu emisii scăzute.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității7  prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană8 .

Pentru activitățile itinerante, solicitantul trebuie să însumeze distanțele dintre locurile individuale de desfășurare a activității și să aleagă intervalul de distanță corespunzător totalului9 .

Sumă

Distanța parcursă Deplasare cu mijloace de transport ecologice Deplasare cu mijloace de transport neecologice
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1 999 km 417 EUR 309 EUR
2 000 – 2 999 km 535 EUR 395 EUR
3 000 – 3 999 km 785 EUR 580 EUR
4 000 – 7 999 km 1 188 EUR 1 188 EUR
8 000 km sau mai mult 1 735 EUR 1 735 EUR

Categoria bugetară - Sprijin Individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de ședere.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei șederii pentru fiecare participant, pentru liderii de grup, însoțitori și facilitatori (dacă este cazul), incluzând, de asemenea, o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după încheierea activității și până la patru zile suplimentare pentru participanți, liderii de grup, însoțitori și facilitatori care primesc un grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Sumă

Tabelul A2.1 pentru fiecare participant pe zi

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate care implică participanți cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant la un schimb de tineri

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora, de liderii de grup și facilitatori (inclusiv cheltuieli justificate de deplasare și de ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Sprijin pentru vizitele pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de efectuarea vizitei pregătitoare, inclusiv costurile de călătorie și de ședere.

Mecanismul de finanțare: costuri unitare.

Regula de alocare: se exclud participanții din organizația-gazdă. Pentru fiecare organizație participantă, pot beneficia de finanțare maximum 2 participanți, cu condiția ca al doilea participant să fie un tânăr. În plus, poate beneficia, de asemenea, de finanțare un facilitator pentru fiecare vizită pregătitoare. Condiție: necesitatea unei vizite pregătitoare, obiectivele și numărul de participanți trebuie justificate de solicitant și aprobate de agenția națională. Această condiție nu se aplică în cazul proiectelor finanțate în cadrul sistemului de acreditare.

Sumă

680 EUR pentru fiecare participant per vizită pregătitoare.

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Cheltuielile pentru deplasări costisitoare ale participanților, inclusiv ale însoțitorilor acestora, ale liderilor de grup, ale formatorilor și ale facilitatorilor, care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere (și anume atunci când utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon implică costuri ridicate de deplasare). Dacă sunt aprobate, cheltuielile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare bazat pe costuri unitare.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul pentru deplasare cu mijloace de transport neecologice.

Sumă

Garanție financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

Tabelul A2.1 Sprijin individual pentru schimburile de tineri

  Sprijin individual (EUR pe zi)
Austria 78
Belgia 78
Bulgaria 45
Croația 57
Cipru 63
Cehia 53
Danemarca 81
Estonia 48
Finlanda 79
Franța 67
Germania 71
Grecia 68
Ungaria 60
Islanda 76
Irlanda 73
Italia 69
Letonia 48
Liechtenstein 77
Lituania 49
Luxemburg 77
Malta 57
Țările de Jos 69
Macedonia de Nord 41
Norvegia 83
Polonia 51
Portugalia 57
România 46
Serbia 47
Slovacia 48
Slovenia 54
Spania 58
Suedia 72
Turcia 50
Țări terțe învecinate care nu sunt asociate la program 44
 • 1 Principalul buget al acestei acțiuni este alocat pentru a sprijini activitățile transnaționale care implică organizații și participanți din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program. Cu toate acestea, până la 25 % din bugetul disponibil poate finanța activități internaționale de mobilitate, incluzând organizații și participanți din țări terțe care nu sunt asociate la program, din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid). ↩ back
 • 2 Strategiile sunt disponibile la următoarea adresă: https://www.salto-youth.net/. ↩ back
 • 3 Obiectivele europene pentru tineret au fost elaborate în cadrul Strategiei UE pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. ↩ back
 • 4 Organizațiile participante vor trebui să semneze un formular de aderare la organizația solicitantă. Formularele de aderare ar trebui furnizate în etapa de depunere a cererilor și cel târziu până la data semnării acordului de grant. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid. ↩ back
 • 5 Grup format din cel puțin patru tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani. Unul dintre membrii grupului, cu vârsta de minimum 18 ani, își asumă rolul de reprezentant și responsabilitatea în numele grupului. Pentru definiția grupului informal, vă rugăm să consultați glosarul. În sensul acestei acțiuni și al oricărei dispoziții referitoare la aceasta, „un grup informal de tineri” se încadrează în noțiunea de „organizație participantă”. În cazul în care se face referire la „organizația participantă”, se consideră că aceasta include și un „grup informal de tineri”. ↩ back
 • 6

  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 

  limite inferioare de vârstă - participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității.

  limite superioare de vârstă – participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la data de începere a activității. ↩ back

 • 7 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km). ↩ back
 • 8 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator. ↩ back
 • 9 De exemplu, dacă un participant din Madrid (Spania) participă la o activitate itinerantă care are loc mai întâi la Roma (Italia) și apoi la Ljubljana (Slovenia), solicitantul (a) va calcula mai întâi distanța dintre Madrid și Roma (1 365,28 km), apoi dintre Roma și Ljubljana (489,75 KM) și va însuma ambele distanțe (1 855,03 KM); (b) va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (între 500 și 1 999 km) și (c) va calcula grantul UE care va contribui la costurile de călătorie dus-întors ale participantului de la Madrid la Ljubljana (via Roma) (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth