Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Noorte õpirände projektid – noortevahetused

Selle meetme1 raames saavad organisatsioonid ja mitteametlikud noorterühmad toetust projektidele, mis toovad kokku eri riikide noori, et vahetada kogemusi ja õppida väljaspool formaalhariduse süsteemi.

Meetme eesmärgid

Programmiga „Erasmus+“ toetatakse noorte mitteformaalset õpirännet noortevahetuste kujul, mille eesmärk on noori kaasata ja suurendada nende mõjuvõimu ja kodanikuaktiivsust, siduda neid Euroopa projektiga ning aidata neil omandada ja arendada elus ja tulevases kutsetöös vajalikke oskusi.

Konkreetsemalt on noortevahetuste eesmärk:

 • edendada kultuuridevahelist dialoogi ja õppimist ning eurooplaseks olemise tunnet;
 • arendada noorte oskusi ja kujundada nende hoiakuid;
 • tugevdada euroopalikke väärtusi ning kõrvaldada eelarvamusi ja stereotüüpe;
 • suurendada teadlikkust sotsiaalselt olulistest teemadest ja innustada noori aktiivselt ühiskonnaelus osalema.

Meede on avatud kõigile noortele, eelkõige vähemate võimalustega noortele.

Poliitiline taust

Euroopa Liidu noortestrateegias 2019–2027 esitatakse noortevaldkonna Euroopa koostöö raamistik, mis lähtub komisjoni 22. mai 2018. aasta teatisest „Noorte kaasamine ja ühendamine ning nende mõjuvõimu suurendamine“. Strateegiaga edendatakse noorte osalust demokraatlikus elus, toetatakse sotsiaalset kaasatust ja kodanikuaktiivsust ning seatakse eesmärgiks tagada, et kõikidel noortel on ühiskonnas osalemiseks vajalikud vahendid. ELi noortestrateegia hõlmab ka noortedialoogi protsessi ning sellega seoses töötati 2018. aastal välja Euroopa noorte 11 eesmärki. Nende eesmärkidega määratakse kindlaks noorte elu mõjutavad sektoriülesed valdkonnad ja osutatakse kitsaskohtadele. ELi noortestrateegia peaks aitama neid eesmärke ellu viia. ELi noortestrateegia põhivaldkonna „Ühendamine“ eesmärk on toetada ja hõlbustada kontaktide loomist, suhteid ja kogemuste vahetamist noorte vahel, sest see on ELi edasise arengu jaoks määrava tähtsusega. Parimaid võimalusi kontaktide loomiseks pakuvad mitmesugused õpirändetegevused, mille üks vorm on noortevahetused.

https://europa.eu/youth/home_et  

Noortevaldkonna teemastrateegiad

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on edendada noorte osalust, informaalse ja mitteformaalse õppimise protsesside kvaliteedi parandamist ning kvaliteetse noorsootöö arendamist. Neid valdkondi toetatakse ka konkreetsete teemastrateegiate abil, näiteks noorte osalemise strateegia, noortepass ja Euroopa koolitusstrateegia (ETS)2 .

Tegevuste kirjeldus

Noortevahetused

Noortevahetused on vähemalt kahest riigist pärit noori ühendavate rühmade lühiajalised kohtumised, mille käigus viiakse ühiselt läbi mõnd mitteformaalse õppimise programmi (mis võib hõlmata seminare, harjutusi, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, vabaõhutegevusi jne) mõnel noori huvitaval teemal, lähtudes Euroopa noorte eesmärkidest3 . Õpiperiood hõlmab ka taotluse esitamisele eelnevat kavandamisperioodi, vahetusele eelnevat ettevalmistusetappi ning sellele järgnevat hindamist ja järelmeetmeid.

Noortevahetuse raames ei saa toetust taotleda alljärgnevaks tegevuseks: akadeemilised õppereisid; tegevused, mille eesmärk on teenida rahalist kasu; tegevused, mida võib lugeda turismiks; festivalid; puhkusereisid; esinejate ringreisid, korralised koosolekud, täiskasvanute poolt noortele korraldatavad koolitused.

Ettevalmistavad kohtumised

Peale noortevahetuste võivad projektid hõlmata ka ettevalmistavaid kohtumisi. Ettevalmistava kohtumise eesmärk on tagada tegevuste kvaliteet, hõlbustades ja valmistades ette korraldustööd, luues usaldust ja mõistmist ning kindlad partnerlussuhted osalevate organisatsioonide ja inimeste vahel. Kui noortevahetuses osaleb vähemate võimalustega noori, peaks ettevalmistav kohtumine aitama tagada, et arvestatakse osalejate erivajadustega. Ettevalmistavad kohtumised toimuvad ühe vastuvõtva organisatsiooni riigis enne noortevahetuse algust.

Projekti kavandamine

Projekti viivad ellu vähemalt kaks organisatsiooni. Selleks et projekti kaasatud organisatsioonid osalusest kasu saaksid, peab projekt vastama nende eesmärkidele ja vajadustele. Osalevatel organisatsioonidel on osalejaid saatev ja/või vastuvõttev (st tegevust võõrustav) roll. Üks organisatsioonidest võtab endale ka koordinaatori rolli ja esitab kõigi partnerite nimel projektitaotluse.

Projekt koosneb neljast etapist: kavandamine, ettevalmistamine, elluviimine ja järelmeetmed. Osalevad organisatsioonid ja tegevustesse kaasatud noored peaksid osalema aktiivselt kõigis nimetatud etappides, et seeläbi saadud kogemustest õppida.

 • Kavandamine (mille käigus määratakse enne taotluse esitamist kindlaks vajadused, eesmärgid, õpiväljundid, tegevuse vorm, koostatakse tööprogramm, tegevuste ajakava jne);
 • ettevalmistamine (praktilised korraldused, lepingute sõlmimine partneritega, osalejate keeleline / kultuuridevaheline / õppe ja konkreetse ülesandega seotud ettevalmistamine enne projekti algust jne);
 • tegevuste elluviimine;
 • järelmeetmed (sealhulgas tegevuste hindamine, osalejate õpiväljundite kindlakstegemine ja dokumenteerimine ning projekti tulemuste levitamine ja kasutamine).

Kvaliteetne noortevahetus

 • eeldab noorte ja osalevate organisatsioonide aktiivset kaasamist – nad peaksid aktiivselt osalema projekti kõigis etappides, et seeläbi veelgi rohkem õppida ja areneda;
 • hõlmab mitmesuguse taustaga osalejate rühmi ja kasutab seda mitmekesisust tulemuslikult ära;
 • põhineb osalevate noorte selgelt kindlaksmääratud vajadustel;
 • tagab, et osalejate mitteformaalse ja informaalse õppe käigus omandatud õpiväljundid tehakse nõuetekohaselt kindlaks ja dokumenteeritakse;
 • julgustab osalejaid mõtisklema Euroopa jaoks oluliste teemade ja euroopalike väärtuste üle.

Õpiprotsess

Mitteformaalse õppimise eesmärgil toimuvaks noortevahetuseks on vaja, et vähemalt osa soovitavatest õpiväljunditest oleksid ette kavandatud; sel viisil tagatakse asjakohased võimalused. Tegevuses osalevad noored peaksid aitama kindlaks teha oma vajadusi ja soovitavaid õpitulemusi – st mis teadmisi ja oskusi nad soovivad noortevahetuse kaudu omandada või arendada.

Osalejad peaksid olema võimalikult suurel määral kaasatud ka tegevuse kavandamisse ja väljatöötamisse (programmi ettevalmistamine, töömeetodite kindlaksmääramine ja ülesannete jaotamine) ning mõtlema, kuidas valmistuda, et noortevahetusest võimalikult palju õppida ja toetada oma isiklikku arengut.

Pärast põhitegevuse lõppu tuleks paluda osalejatel tegevuse kohta tagasisidet anda ning mõelda sellele, mida nad on õppinud ja kuidas nad saavad neid õpiväljundeid ära kasutada. Osalejad peaksid kaaluma ka tegevuse võimalikke järelmeetmeid. Seda saab teha individuaalselt ja võimaluse korral rühmana.

Organisatsioonid peaksid toetama õpiprotsessi ning õpiväljundite kindlakstegemist ja dokumenteerimist, eelkõige noortepassi abil.

Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid

Kõik selle meetme raames toetatavad projektid peavad vastama Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandarditele kvaliteetse õpirände korraldamiseks. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid hõlmavad meetme aluspõhimõtteid ning ka konkreetseid tegevusi projektiga seotud ülesannete täitmiseks, nagu osalejate valik ja ettevalmistamine, õpiväljundite määratlemine, hindamine ja tunnustamine, projekti tulemuste jagamine jne. Erasmuse programmi noortevaldkonna kvaliteedistandardid on kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_et.  

Osalejate kaitse ja turvalisus

Noortevahetuses osalevad rühmajuhid. Rühmajuhid jälgivad ja toetavad osalejaid, et tagada põhitegevuse ajal kvaliteetne õpiprotsess. Samal ajal hoolitsevad nad selle eest, et noortevahetus toimuks turvalises, lugupidavas ja mittediskrimineerivas keskkonnas ning et osalejad oleksid kaitstud. Noortevahetust kavandades ja ette valmistades tuleb tähelepanu pöörata osalejate kaitse ja turvalisuse küsimustele ning näha ette kõik vajalikud meetmed riskide vältimiseks või vähendamiseks.

Horisontaalsed mõõtmed

Õpirändeprojekti kavandades tuleb tugevdada järgmisi horisontaalseid mõõtmeid.

Kaasamine ja mitmekesisus

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on edendada kõigis meetmetes võrdseid võimalusi ja võrdset juurdepääsu, kaasamist ja õiglust. Selle meetme raames toetust saavad organisatsioonid peaksid projektitegevusi kavandades mõtlema nende juurdepääsetavusele ja kaasavusele, võttes arvesse vähemate võimalustega osalejate arvamusi ja kaasates neid otsustusprotsessi. 

Noortevahetused on vähemate võimalustega noorte kaasamiseks eriti sobivad, sest

 • rühmaviisiline õpiränne võimaldab omandada rahvusvahelisi kogemusi turvaliselt koos rühmaga reisides;
 • noortevahetuse lühike kestus hõlbustab vähemate võimalustega noorte kaasamist;
 • kohalike osalejate kaasamine lihtsustab esmakordset osalust Euroopa projektides.

Noortevahetuse puhul saab kaasamist ja mitmekesisust toetada ka sobiva teemavalikuga: näiteks võib projekt keskenduda stereotüüpide kummutamisele, mõistvuse ja sallivuse suurendamisele ning diskrimineerimisest hoidumisele. Kogu projekti jooksul tuleks teadlikult tegeleda kaasamise ja mitmekesisuse teemadega. Neid tahke tuleks arvesse võtta projekti kavandamisel, ettevalmistamisel, elluviimisel ja järelmeetmetes.

Keskkonnasäästlikkus

Noortevahetus peaks edendama osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, suurendades teadlikkust sellest, kui oluline on võtta meetmeid selleks, et vähendada õpirändetegevuste keskkonnajalajälge või heastada tekitatud kahju. Noortevahetust kavandades ja ellu viies tuleb tegutseda keskkonnateadlikult ja -säästlikult, näiteks korduskasutatavate või loodussäästlike materjalide valikuga, jäätmetekke vähendamise ja ringlussevõtuga ning säästvate transpordivahendite eelistamisega.

Digipööre noortevaldkonnas

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kõiki osalevaid organisatsioone digitaalsete vahendite ja õppemeetodite kasutuselevõtmisel, et täiendada füüsilise õpirändega seotud tegevust, edendada koostööd partnerorganisatsioonide vahel ning parandada tegevuste kvaliteeti. Soovitatav on võtta kasutusele digitaalsed ja veebipõhised elemendid, et hõlbustada vähemate võimalustega noorte osalust. Projektide ja tegevustega, mille eesmärk on parandada digioskusi, soodustada digikirjaoskust ja/või suurendada teadlikkust digitehnoloogia riskidest ja võimalustest, on programmi raames võimalik muuta hoiakuid ning edendada digitaalsete ja põimitud lähenemisviiside väljakujundamist noorte osalustegevustes.

Olenevalt tegevuste ülesehitusest ja eesmärkidest võidakse õpirändega suurendada digipädevust ja -teadlikkust ning edendada uue tehnoloogia kasutuselevõttu.

Riiklikud bürood pakuvad oma koolitus- ja koostöötegevuste kaudu noorsootöötajatele ja noortejuhtidele erinevaid koolitusvõimalusi, sealhulgas noortevaldkonnas digipöörde toetamise teemal. Need pakkumised on avaldatud Euroopa koolituskalendris https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. SALTO abivahendite veebilehte https://www.salto-youth.net/tools/ saab kasutada ka inspiratsiooniallikana.

Keskkonnasäästlikkus

Projekt peaks edendama osalejate seas keskkonnasäästlikku ja keskkonna suhtes vastutustundlikku käitumist, suurendades teadlikkust sellest, kui oluline on võtta meetmeid selleks, et vähendada õpirändetegevuste keskkonnajalajälge või heastada tekitatud kahju. Seda kavandades ja ellu viies tuleb tegutseda keskkonnateadlikult ja -säästlikult, näiteks korduskasutatavate või loodussäästlike materjalide valikuga, jäätmetekke vähendamise ja ringlussevõtuga ning säästvate transpordivahendite eelistamisega.

Osalemine ja kodanikuaktiivsus

Programmi „Erasmus+“ raames toetatakse kõiki osalevaid organisatsioone, et aidata neil tõsta oma projektide kvaliteeti, lõimides neisse osalusmõõtme, pakkudes noortele asjakohaseid võimalusi aktiivselt tegutseda ja osaleda projekti tegevuste kavandamises ja elluviimises, et avastada kodanikuaktiivsuse ja demokraatlikus elus osalemise eeliseid. Toetatavate projektide osalusmõõtme edendamise vahendid on kättesaadavad muu hulgas veebisaidi participationpool.eu kaudu. Samuti soodustatakse sidemete loomist osalemise ja kodanikuaktiivsusega seotud olemasolevate riiklike, rahvusvaheliste või (muude) ELi algatuste ja platvormidega ning nendes osalemist.

Noortevahetuse standardprojektide hindamise kriteeriumid

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Noortevahetuse standardprojektide suhtes kohaldatakse allpool esitatud üldkriteeriume. Akrediteerimise kohta lisateabe saamiseks vt juhendi asjakohane jaotis.

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võib esitada iga ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis asutatud rahastamiskõlblik osalev organisatsioon või rühm. See organisatsioon esitab taotluse kõigi projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel4 .

Rahastamiskõlblikud osalevad organisatsioonid

Osalev organisatsioon võib olla:

 • mittetulundusühendus, ühendus, vabaühendus; Euroopa noorte vabaühendus; kohaliku, piirkonna, riigi tasandi avalik-õiguslik asutus; sotsiaalne ettevõte; ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus;
 • mitteametlik noorterühm5 ,

mis on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis või ELi naabruses asuvas kolmandas riigis, kes ei ole programmiga liitunud (1.–4. piirkonna riigid; vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“).   

Osalevate organisatsioonide arv

Projektis peavad kaasa lööma vähemalt kaks eri riikides asuvat osalevat organisatsiooni (vähemalt üks saatev organisatsioon ja vähemalt üks vastuvõttev organisatsioon).

Projekti kestus

3–24 kuud.

Kellele esitada taotlus?

Taotlus esitatakse selle riigi riiklikule büroole, kus taotleja on asutatud.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt:

23. veebruaril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. juunist kuni 31. detsembrini;

4. oktoobril kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus järgneva aasta 1. jaanuarist kuni 31. maini.

Võimalik lisavoor:

riiklikud bürood võivad otsustada avada veel ühe taotlusvooru. Lisavooru väljakuulutamisest annavad riiklikud bürood taotlejatele teada oma veebisaidil.

 • Kui korraldatakse lisavoor, peavad taotlejad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 4. mail kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima ajavahemikus sama aasta 1. augustist kuni 31. detsembrini.

Kuidas esitada taotlus?

Üksikasjalik teave taotluse esitamise kohta on esitatud käesoleva juhendi C osas.

Lisad

Taotlusvormile tuleb lisada esindaja kirjalik kinnitus.

Taotlusvormile tuleb lisada projekti raames kavandatava iga noortevahetuse ja ettevalmistava kohtumise ajakava.

Täiendavad rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid noortevahetuse puhul

Tegevuse kestus

5–21 päeva, v.a reisimisele kuluv aeg.

Tegevuse elluviimise koht (kohad)

Tegevus tuleb ellu viia ühe (või liikuvate tegevuste puhul mitme) tegevuses osaleva organisatsiooni riigis. 

Osalevate organisatsioonide arv

Projektis peavad kaasa lööma vähemalt kaks eri riikides asuvat osalevat organisatsiooni (vähemalt üks saatev organisatsioon ja vähemalt üks vastuvõttev organisatsioon).

Tegevus ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides: kõik osalevad organisatsioonid peavad olema asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Tegevused ELi naabruses asuvate kolmandate riikidega, kes ei ole programmiga liitunud: tegevusse peab olema kaasatud vähemalt üks osalev organisatsioon ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist ja üks osalev organisatsioon ELi naabruses asuvast kolmandast riigist, kes ei ole programmiga liitunud (1.–4. piirkond).

Rahastamiskõlblikud osalejad

13–30aastased noored6 kes elavad riikides, kus paiknevad saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid.

Noortevahetusse kaasatud rühmajuhid7 , ja juhendajad peavad olema vähemalt 18aastased.

Osalejate arv tegevuse kohta ja riikidest pärit rühmade koosseis

Vähemalt 16 ja kõige rohkem 60 osalejat tegevuse kohta (lisaks rühmajuhid, juhendajad ja saatvad isikud). Kui noortevahetuses osalevad ainult vähemate võimalustega noored, on osalejate miinimumarv 10.

Vähemalt 4 osalejat rühma kohta (lisaks rühmajuhid, juhendajad ja saatvad isikud).

Vähemalt kaks noorterühma kahest riigist.

Igal rühmal peab olema vähemalt üks rühmajuht. Kõige enam kaks juhendajat tegevuse kohta.

Muud kriteeriumid

Vähemalt üks tegevuses osalevatest saatvatest või vastuvõtvatest organisatsioonidest peab olema riigist, kus asub riiklik büroo, kellele esitatakse taotlus.

Täiendavad rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidettevalmistavate kohtumiste puhul

Tegevuse elluviimise koht (kohad)

Tegevus peab toimuma ühe vastuvõtva organisatsiooni riigis. 

Rahastamiskõlblikud osalejad

Osalevate organisatsioonide esindajad, juhendajad, rühmajuhid ja põhitegevuses osalevad noored.

Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel. Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti. Peale selle peavad need saavutama iga allpool nimetatud hindamiskriteeriumi puhul vähemalt poole maksimumpunktidest.

Asjakohasus, põhjendatus ja mõju (maksimaalne punktisumma: 30)

 • Projekti asjakohasus, võttes arvesse: 
  • meetme eesmärke;
  • vahetuses osalevate organisatsioonide ja osalejate vajadusi;
  • projekti sobivust selleks, et tagada osalejatele kvaliteetseid õpiväljundeid.
 • Projekti võimalik mõju: 
  • osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning pärast projekti lõppu;
  • muudele kui projektis otseselt osalevatele organisatsioonidele ja isikutele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa või üleilmsel tasandil.
 • Ulatus, mil määral suudetakse projektiga soodustada programmi järgmisi mõõtmeid: kaasamine ja mitmekesisus, keskkonnasäästlikkus, digipööre ja osalus.
 • Ulatus, mil määral kaasatakse projektiga meetmesse uusi tulijaid ja vähemate kogemustega organisatsioone.

Projekti kavandamise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 40)

 • Kindlaksmääratud vajaduste, projekti eesmärkide, osalejate profiilide ja kavandatavate tegevuste kokkusobivus;
 • projekti kõigi etappide – kavandamine, ettevalmistamine (sh osalejate ettevalmistamine), tegevuste elluviimine ja järelmeetmed – selgus, täielikkus ja kvaliteet;
 • ulatus, mil määral on noored kaasatud tegevuse kõikidesse etappidesse;
 • ulatus, mil määral on kavandatud tegevused juurdepääsetavad ja kaasavad ning avatud erineva tausta ja võimetega osalejatele; 
 • kavandatavate kaasavate õpimeetodite, sh mis tahes veebi-/digikomponentide sobivus;
 • refleksiooniprotsessi korraldamise ja toetamise ning osalejate õpiväljundite väljaselgitamise ja dokumenteerimise kvaliteet; Euroopa läbipaistvus- ja tunnustamisvahendite, eelkõige noortepassi järjepidev kasutamine;
 • tasakaalustatud esindatus osalejate hulgas riikide ja sugude lõikes;
 • osalejate turvalisuse ja kaitse tagamiseks ette nähtud meetmete piisavus ja tõhusus;
 • ulatus, mil määral hõlmavad tegevused kestlikke ja keskkonnasõbralikke tavasid.

Projekti juhtimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 30)

 • Praktilise korralduse ning juhtimis- ja toetamismeetodite kvaliteet;
 • osalevate organisatsioonide vahel ja teiste asjaomaste sidusrühmadega toimuva koostöö ja teabevahetuse kvaliteet;
 • projekti eri etappide ja tulemuste hindamise meetmete kvaliteet;
 • nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on levitada projekti tulemusi osalevate organisatsioonide seas ning laiemalt.

Rahastamiseeskirjad

Eelarvekategooria – Korraldustoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Otseselt õpirändetegevuste elluviimisega seotud kulud.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse osalejate arv, v.a rühmajuhid, saatvad isikud ja juhendajad.

Summa

100 eurot noortevahetuses osaleja kohta

Eelarvekategooria –  Reisitoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Toetus, mis aitab katta osalejate, sh rühmajuhtide, saatvate isikute ja juhendajate kulud seoses reisimisega lähtekohast tegevuse toimumiskohta ja tagasi.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse sihtkoha kaugus ja inimeste arv.

Taotleja peab märkima lähtekoha ja tegevuse toimumise koha vahemaa,8 kasutades Euroopa Komisjoni pakutavat vahemaa kalkulaatorit9 .

Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja individuaalsete toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava sihtkoha kauguse vahemiku10 .

Summa

Sihtkoha kaugus Tavapärane reisimine Keskkonnasäästlik reisimine
10–99 km 23 eurot  
100–499 km 180 eurot 210 eurot
500–1 999 km 275 eurot 320 eurot
2 000–2 999 km 360 eurot 410 eurot
3 000–3 999 km 530 eurot 610 eurot
4 000–7 999 km 820 eurot  
8 000 km või enam 1 500 eurot  

Eelarvekategooria –  Individuaalne toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Elamiskulud.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse viibimise kestus osaleja, sh rühmajuhtide, saatvate isikute ja (vajaduse korral) juhendajate kohta, mis hõlmab ka üht reisimisele kuluvat päeva enne tegevuse elluviimist ja üht reisimisele kuluvat päeva pärast tegevuse elluviimist ning kuni nelja lisapäeva, kui osaleja saab keskkonnasäästliku reisimise toetust.

Summa

Tabelis A2.1 esitatud summa osaleja kohta päevas

Eelarvekategooria –  Kaasamistoetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kaasamistoetus organisatsioonidele: Kulud, mis on seotud vähemate võimalustega osalejaid kaasavate õpirändetegevuste korraldamisega.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse vähemate võimalustega osalejate arv, v.a rühmajuhid, saatvad isikud ja juhendajad.

Summa

100 eurot noortevahetuses osaleja kohta

Kaasamistoetus osalejatele: lisakulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega osalejate ja neid saatvate isikutega, sealhulgas rühmajuhtide ja juhendajatega (sealhulgas põhjendatud reisi- ja elamiskulud, kui nendele osalejatele ei ole toetust taotletud reisi- ja individuaalse toetuse eelarvekategooriatest).

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Summa

100% rahastamiskõlblikest kuludest

Eelarvekategooria –  Ettevalmistava kohtumise toetus

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Ettevalmistava kohtumisega seotud kulud, sh reisi- ja elamiskulud.

Rahastamismehhanism: ühikuhinnad.

Eraldamisel kohaldatav reegel: v.a osalejad vastuvõtvast organisatsioonist.  Toetust saab anda kõige enam kahele osalejale osaleva organisatsiooni kohta, tingimusel, et teine osaleja on noor. Peale selle saab toetust anda ühele juhendajale ettevalmistava kohtumise kohta. Tingimus: taotleja peab põhjendama ettevalmistava kohtumise vajadust, eesmärke ja osalejate koosseisu ning riiklik büroo peab need heaks kiitma. Seda tingimust ei kohaldata akrediteerimissüsteemi raames rahastatavate projektide puhul.

Summa

575 eurot osaleja ja ühe ettevalmistava kohtumise kohta

Eelarvekategooria –  Erakorralised kulud

Rahastamiskõlblikud kulud ja kohaldatavad reeglid

Kulud, mis on seotud finantstagatise andmisega, kui riiklik büroo seda nõuab.

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega.

Osalejate, sealhulgas saatvate isikute, rühmajuhtide, koolitajate ja juhendajate suured reisikulud, mida suure geograafilise vahemaa või muude takistuste tõttu ei saa katta tavapärase reisitoetusega (st kui puhtamate ja väiksema süsinikdioksiidi heitega transpordivahendite kasutamine toob kaasa suured reisikulud).

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Suurte reisikuludega on tegemist juhul, kui ühikuhindadel põhinev reisitoetus ei kata 70 % osalejate reisikuludest. Eraldamise korral asendavad kulukate reiside erakorralised kulud tavapärase reisimise toetust.

Summa

Finantstagatis: 80% rahastamiskõlblikest kuludest.

Suured reisikulud: 80% rahastamiskõlblikest reisikuludest.

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega: 100% rahastamiskõlblikest kuludest.

Tabel A2.1. Individuaalne toetus noortevahetusteks

  Individuaalne toetus (eurodes päevas)
Austria 51 eurot
Belgia 47 eurot
Bulgaaria 36 eurot
Horvaatia 39 eurot
Küpros 36 eurot
Tšehhi Vabariik 36 eurot
Taani 51 eurot
Eesti 37 eurot
Soome 51 eurot
Põhja-Makedoonia 31 eurot
Prantsusmaa 43 eurot
Saksamaa 46 eurot
Kreeka 43 eurot
Ungari 37 eurot
Island 51 eurot
Iirimaa 55 eurot
Itaalia 44 eurot
Läti 38 eurot
Liechtenstein 51 eurot
Leedu 38 eurot
Luksemburg 51 eurot
Malta 44 eurot
Madalmaad 51 eurot
Norra 56 eurot
Poola 38 eurot
Portugal 42 eurot
Rumeenia 36 eurot
Serbia 33 eurot
Slovakkia 39 eurot
Sloveenia 38 eurot
Hispaania 38 eurot
Rootsi 51 eurot
Türgi 36 eurot
Naabruses asuvad kolmandad riigid, kes ei ole programmiga liitunud 33 eurot
 • 1 Põhiosa selle meetme jaoks ette nähtud eelarvest eraldatakse ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide organisatsioone ja osalejaid kaasavate riikidevaheliste tegevuste toetamiseks. Kuni 25 %ga kasutada olevast eelarvest saab siiski rahastada rahvusvahelist õpirändetegevust, kuhu on kaasatud organisatsioonid ja osalejad ELi naabruses asuvatest kolmandatest riikidest, kes ei ole programmiga liitunud (1.–4. piirkond, vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“).
 • 2 Need strateegiad on kättesaadavad järgmisel aadressil: https://www.salto-youth.net/
 • 3 Euroopa noorte eesmärgid töötati välja ELi noortestrateegia raamistikus. Nende eesmärkidega määratakse kindlaks noorte elu mõjutavad sektoriülesed valdkonnad ja osutatakse kitsaskohtadele. https://europa.eu/youth/strategy_et.
 • 4 Osalevad organisatsioonid peavad andma taotlevale organisatsioonile allkirjastatud volituse. Volitused tuleb esitada taotluse esitamise etapis ja kõige hiljem toetuslepingule allakirjutamise ajal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.
 • 5 Vähemalt neljast 13–30aastasest noorest koosnev rühm. Üks vähemalt 18aastane rühma liige täidab esindaja ülesandeid ja võtab endale rühma nimel vastutuse. Mitteametliku rühma määratlus on esitatud sõnastikus. Selle meetme ja sellega seotud sätete kontekstis kuulub mitteametlik noorterühm osaleva organisatsiooni mõiste alla. Viidet osalevale organisatsioonile tuleb käsitada nii, et see hõlmab ka mitteametlikku noorterühma.
 • 6 Kaaluda tuleb järgmist: 

  vanuse alampiir – osalejad peavad tegevuse alguse kuupäeva seisuga olema nõutud miinimumvanuses;vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla tegevuse alguse kuupäeva seisuga vanemad kindlaksmääratud maksimumvanusest.

 • 7 Rühmajuht on täiskasvanu, kes liitub noortevahetuses osalevate noortega, et tagada nende tõhus õppimine, kaitse ja turvalisus.
 • 8 Näiteks kui osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja tegevus toimub Roomas (Itaalia), arvutab taotleja vahemaa Madridist Rooma (1 365,28 km) ning valib seejärel vastava sihtkoha kauguse vahemiku (st 500–1 999 km).
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_et.
 • 10 Näiteks kui osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Roomas (Itaalia) ja seejärel Ljubljanas (Sloveenia), peab taotleja tegema järgmist: a) arvutama vahemaa Madridist Rooma (1 365,28 km) ja Roomast Ljubljanasse (489,75 km) ning need kokku liitma (1 855,03 km); b) valima sihtkoha kauguse vahemiku (st 500–1 999 km) ning c) tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Ljubljanasse (Rooma kaudu) ja tagasi (275 eurot).
Tagged in:  Youth