Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitetsmöjligheter för organisationer med erasmusackreditering på ungdomsområdet

Ackrediterade organisationer har förenklade möjligheter att ansöka om bidrag för mobilitetsverksamhet för unga. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända verksamhetsplanen för ackrediteringen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta antalet verksamheter och deltagare.

Den mobilitetsverksamhet som ska genomföras inom denna insats måste följa de regler och principer som fastställs för varje verksamhetstyp i respektive avsnitt i denna handledning.

Ackrediterade organisationer förbinder sig att uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet och att erbjuda mobilitetsverksamhet av hög kvalitet på ungdomsområdet.

Ackrediterade ungdomsorganisationer kan inte beviljas bidrag enligt standardformerna för ungdomsutbyten och mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare. De kan dock fungera som partner i sådana projekt.

Kriterier för bidragsberättigande

Följande allmänna kriterier gäller för bidragsansökningar.

Vem kan söka?

Organisationer som har en giltig Erasmusackreditering på ungdomsområdet den sista ansökningsdagen

Verksamhet som kan beviljas bidrag

  • Ungdomsutbyten
  • Fortbildning för ungdomsarbetare

Dessutom kan följande verksamhet genomföras:

  • Förberedande besök
  • Systemutveckling och utåtriktad verksamhet (endast i samband med fortbildning för ungdomsarbetare)

Du hittar beskrivningar och information om kriterier för bidragsberättigande för dessa verksamheter i relevanta avsnitt i denna handledning.

Projektets varaktighet

Alla ackrediterade projekt kommer att ha en inledande varaktighet på 15 månader. Efter tolv månader har alla bidragsmottagare möjlighet att förlänga projektet upp till en total varaktighet på 24 månader.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

  • den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds den 1 juni samma år.

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Andra kriterier

Ackrediterade organisationer kan ansöka en gång per ansökningsomgång.

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

Budgettilldelning

Det beviljade bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

  • Den totala budget som finns tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande.
  • De berörda verksamheterna.
  • Lägsta och högsta bidrag.
  • Följande tilldelningskriterier: ekonomiskt resultat, kvalitativt resultat, de politiska prioriteringar och tematiska områden som behandlas i den verksamhet som ansökan gäller samt geografisk balans (om det nationella programkontoret tillämpar sådana regler).

Det nationella programkontoret kommer att offentliggöra detaljerade regler för grundbidrag och högsta bidrag, poäng för tilldelningskriterierna, viktning av varje kriterium, fördelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt innan tidsfristen för ansökningsomgången löper ut.

Tagged in:  Youth