Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Mobiliteitsprojecten voor jongeren — “Uitwisseling Van Jongeren”

In het kader van deze actie1 kunnen organisaties en informele groepen jongeren steun ontvangen om projecten uit te voeren die jongeren uit verschillende landen samenbrengen opdat zij kunnen deelnemen aan uitwisselingen en kunnen leren buiten hun formele onderwijsstelsel.

Doelstellingen van de Actie

Erasmus+ ondersteunt de niet-formele leermobiliteit van jongeren in de vorm van jongerenuitwisselingen, om jongeren zo warm te maken en in staat te stellen om actieve burgers te worden, hen aan het Europese project te verbinden en hen te helpen om competenties te verwerven en te ontwikkelen voor hun latere leven en hun professionele toekomst.

De uitwisseling van jongeren is meer specifiek bedoeld om:

 • de interculturele dialoog te bevorderen en jongeren een Europagevoel bij te brengen;
 • de vaardigheden en attitudes van jongeren te ontwikkelen;
 • de Europese waarden te versterken en vooroordelen en stereotypen te ontkrachten;
 • jongeren bewuster te maken van sociaal relevante thema’s en hen aldus te stimuleren om zich in te zetten voor de samenleving en actief deel te nemen aan het democratische leven.

De actie staat open voor alle jongeren, met bijzondere aandacht voor de kansarme jeugd.

Beleidscontext

De EU-strategie voor jongeren 2019‑2027 stelt een kader vast voor Europese samenwerking in jeugdzaken, op grond van de mededeling van de Commissie “Jongeren betrekken, verbinden en versterken: een nieuwe EU-strategie voor jongeren” van 22 mei 2018. Met de strategie worden jongeren aangemoedigd deel te nemen aan het democratische leven, wordt hun maatschappelijke betrokkenheid en burgerzin gesteund en wordt ernaar gestreefd dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om te participeren in de samenleving. De EU-strategie voor jongeren omvat ook de EU-jongerendialoog. In het kader van dat proces zijn in 2018 elf Europese jeugddoelstellingen ontwikkeld. Deze doelstellingen brengen sectoroverschrijdende gebieden in kaart die van invloed zijn op het leven van jongeren en wijzen op uitdagingen. De EU-strategie voor jongeren moet bijdragen tot de verwezenlijking van deze visie van jongeren. In haar kerngebied “Verbinden” bevordert de EU-strategie voor jongeren de contacten, relaties en uitwisseling van ervaringen tussen jongeren als een onontbeerlijke troef voor de toekomstige ontwikkeling van de EU. Deze verbondenheid tussen jongeren kan het best worden gestimuleerd aan de hand van verschillende vormen van mobiliteit. Een daarvan is de uitwisseling van jongeren. https://europa.eu/youth/strategy_nl

Thematische strategieën op het gebied van jeugdzaken

Het Erasmus+-programma is bedoeld om de participatie van jongeren, de verbetering van de kwaliteit van informele en niet-formele leerprocessen en de ontwikkeling van kwaliteitsvol jeugdwerk te bevorderen. Verdere steun op deze gebieden is beschikbaar via specifieke thematische strategieën, zoals de strategie voor jongerenparticipatie, Youthpass en de Europese opleidingsstrategie (ETS)2

Beschrijving van de activiteiten

Uitwisseling van jongeren

Jongerenuitwisselingen zijn bijeenkomsten van groepen jongeren uit ten minste twee verschillende landen, die voor een korte periode bijeenkomen om samen een niet-formeel leerprogramma uit te voeren (een mix van workshops, oefeningen, debatten, rollenspellen, simulaties, buitenactiviteiten enz.) rond een thema dat hen interesseert en geïnspireerd is door de Europese jongerendoelstellingen3 De leerperiode omvat een planningperiode vóór de aanvraag, een voorbereidende fase evenals een evaluatie en follow-up na de uitwisseling.

De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidieverlening in het kader van uitwisselingen van jongeren: academische studiereizen; uitwisselingsactiviteiten die gericht zijn op het maken van financiële winst; uitwisselingsactiviteiten die kunnen worden aangemerkt als toerisme; festivals; vakantiereizen; tournees, statutaire vergaderingen, door volwassenen gegeven opleidingscursussen voor jongeren.

Voorbereidende bezoeken

In aanvulling op de uitwisseling van jongeren kunnen de projecten ook voorbereidende bezoeken omvatten. Voorbereidende bezoeken hebben tot doel activiteiten van hoge kwaliteit te waarborgen door administratieve regelingen te vergemakkelijken en voor te bereiden, vertrouwen en begrip op te bouwen en een solide partnerschap tussen de betrokken organisaties en mensen tot stand te brengen. In het geval van uitwisselingen van kansarme jongeren moet het voorbereidende bezoek ervoor zorgen dat zal worden voorzien in de specifieke behoeften van de deelnemers. Voorbereidende bezoeken vinden plaats in het land van een van de ontvangende organisaties voordat de uitwisselingsactiviteit van start gaat.

Een project opzetten

Een project wordt uitgevoerd door minstens twee organisaties. De organisaties die bij een project betrokken zijn, moeten daar voordeel uit trekken; het project moet daarom overeenstemmen met hun doelstellingen en voorzien in hun behoeften. De betrokken organisaties fungeren als “uitzendende” en/of “ontvangende” organisatie. Het laatste betekent dat ze optreden als gastheer voor de activiteit en de deelnemers. Een van de organisaties neemt ook de rol van coördinator op zich en dient namens het partnerschap de aanvraag voor het gehele project in.

Een project verloopt in vier stadia: planning, voorbereiding, uitvoering en follow-up. Zowel de deelnemende organisaties als de jongeren die bij de activiteiten betrokken zijn, moeten een actieve rol opnemen tijdens al die stadia en op die manier hun leerervaring versterken.

 • Planning (vaststelling van de behoeften, doelstellingen, leerresultaten, activiteitsvormen, uitwerking van het werkprogramma, tijdschema van de activiteiten enz. voordat de aanvraag wordt ingediend);
 • voorbereiding (praktische regelingen, sluiten van overeenkomsten met partners, taalkundige/interculturele/leer- en taakgerelateerde voorbereiding van deelnemers vóór het vertrek enz.);
 • uitvoering van de activiteiten;
 • follow-up (evaluatie van de activiteiten, aanwijzing en documentatie van de leerresultaten van de deelnemers, verspreiding en gebruik van de projectresultaten).

Een jongerenuitwisseling van goede kwaliteit:

 • berust op de actieve betrokkenheid van de jongeren en deelnemende organisaties, die in alle stadia van het project een actieve rol moeten vervullen en op die manier hun leerervaring en persoonlijke ontwikkeling versterken;
 • is erop gericht diverse groepen deelnemers te betrekken en bouwt voort op deze diversiteit;
 • vertrekt van de duidelijk omschreven behoeften van de jonge deelnemers;
 • zorgt ervoor dat de niet-formele en informele leerresultaten van de deelnemers correct in kaart worden gebracht en gedocumenteerd;
 • moedigt de deelnemers ertoe aan na te denken over Europese thema’s en waarden.

Leerproces

Bij het opzetten van een jongerenuitwisseling in het kader van niet-formeel leren moet ten minste een deel van de gewenste leerresultaten vooraf worden gepland, zodat de passende mogelijkheden zijn gegarandeerd. De jongeren die deelnemen aan de activiteit, moeten bijdragen aan de identificatie van hun behoeften en vermelden wat zij willen leren of verder wensen te ontwikkelen aan de hand van de uitwisseling.

De deelnemers moeten ook zoveel mogelijk worden betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van de activiteit (de opzet van het programma, de gehanteerde werkmethoden en de taakverdeling) en nadenken over hoe ze zich kunnen voorbereiden om tijdens de uitwisseling zoveel mogelijk op te steken en aan zichzelf te werken.

Na afloop van de kernactiviteit moet aan de deelnemers feedback worden gevraagd, moeten ze worden aangespoord na te denken over wat ze allemaal hebben geleerd en hoe ze deze leerresultaten kunnen benutten. Voorts moeten de deelnemers een mogelijke follow-up van de activiteit overwegen. Dit kan individueel gebeuren en, waar mogelijk, in groepsvorm.

Organisaties moeten het leerproces en het in kaart brengen en documenteren van de leerresultaten ondersteunen, met name aan de hand van Youthpass.

Kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd

De uitvoering van alle projecten die steun krijgen uit hoofde van deze actie moet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd voor het organiseren van hoogwaardige activiteiten in het kader van leermobiliteit. De kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd hebben betrekking op de basisbeginselen van de actie en op de concrete praktijken voor de uitvoering van projecttaken, zoals de selectie en voorbereiding van deelnemers, de vaststelling, evaluatie en erkenning van de leerresultaten, het delen van projectresultaten enz. De kwaliteitsnormen voor Erasmus Jeugd zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_nl  

Bescherming en veiligheid van deelnemers

Bij een uitwisseling van jongeren zijn groepsleiders betrokken. Groepsleiders houden toezicht op de deelnemers en steunen hen om tijdens de kernactiviteit een hoogwaardig leerproces te kunnen garanderen. Tegelijkertijd zorgen zij voor een veilige, respectvolle en niet-discriminerende omgeving en bescherming van de deelnemers. Tijdens de planning en voorbereiding van de jongerenuitwisseling moeten de bescherming en veiligheid van de deelnemers aandachtspunten zijn en moeten alle nodige maatregelen zijn getroffen om risico’s te voorkomen/beperken.

Horizontale dimensies

Bij de ontwikkeling van een mobiliteitsproject moeten de volgende horizontale dimensies worden versterkt:

Inclusie en diversiteit

Het Erasmus+-programma beoogt gelijke kansen en toegang, inclusie en billijkheid in al zijn acties te bevorderen. Organisaties die in het kader van deze actie steun ontvangen, moeten toegankelijke en inclusieve projectactiviteiten opzetten, waarbij zij rekening moeten houden met de standpunten van kansarme deelnemers en hen bij het besluitvormingsproces moeten betrekken. 

Uitwisselingen van jongeren zijn bijzonder goed geschikt voor de inclusie van kansarme jongeren:

 • groepsmobiliteit biedt hen een internationale mobiliteitservaring in de veilige omgeving van een groep;
 • door de korte duur van een uitwisseling voor jongeren kunnen ook kansarme jongeren hieraan deelnemen;
 • doordat plaatselijke deelnemers bij de uitwisseling betrokken zijn, is het gemakkelijker om voor het eerst aan een Europees project deel te nemen.

Uitwisselingen van jongeren zijn ook geschikt om te werken aan inclusie en diversiteit als onderwerp van het project, bijvoorbeeld door stereotypen te ontkrachten en begrip, tolerantie en non-discriminatie te bevorderen. tijdens het hele project moet bewust worden omgegaan met inclusie en diversiteit. Tijdens de planning, voorbereiding, uitvoering en follow-up moeten deze aspecten in beschouwing worden genomen.

Milieuduurzaamheid

Een uitwisseling van jongeren moet bij de deelnemers milieuduurzaam en verantwoord gedrag bevorderen, zodat zij zich er bewuster van worden dat het belangrijk is te handelen met het oog op de verkleining of compensatie van de milieuvoetafdruk van de mobiliteitsactiviteiten. Een jongerenuitwisseling moet milieubewust worden ontworpen en uitgevoerd door bijvoorbeeld duurzame praktijken te integreren zoals de keuze van herbruikbare of milieuvriendelijke materialen, afvalbeperking en recycling, en duurzame vervoermiddelen.

Digitale transformatie op het gebied van jeugdzaken

Het Erasmus+-programma ondersteunt alle deelnemende organisaties bij het integreren van het gebruik van digitale hulpmiddelen en leermethoden als aanvulling op hun fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen partnerorganisaties te verbeteren en ook de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren. De invoering van digitale en online elementen om de participatiedrempel voor kansarme jongeren te verlagen, wordt aangemoedigd. Aan de hand van projecten en activiteiten die digitale vaardigheden verbeteren, digitale geletterdheid bevorderen en/of inzicht verschaffen in de risico’s en kansen van digitale technologie kan het programma dienen om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen en bij te dragen tot de ontwikkeling van digitale en gemengde benaderingen in jeugdactiviteiten.

Afhankelijk van de opzet en doelstellingen van de activiteiten kunnen de ontwikkeling van competenties en bewustzijn van digitale kwesties, en het gebruik van nieuwe technologieën worden geïntroduceerd in leermobiliteit.

De nationale agentschappen bieden via hun opleidings- en samenwerkingsactiviteiten een reeks opleidingsmogelijkheden voor jeugdwerkers en jeugdleiders aan, ook met betrekking tot de ondersteuning van de digitale transformatie op het gebied van jeugdzaken. Dit aanbod wordt gepubliceerd in de European Training Calendar: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ Inspiratie kan ook worden opgedaan bij de hulpmiddelen van Salto: https://www.salto-youth.net/tools/

Participatie en maatschappelijke betrokkenheid

Het Erasmus+-programma ondersteunt alle deelnemende organisaties bij het verbeteren van de kwaliteit van hun projecten door de integratie van een participatieve dimensie, waarbij jongeren relevante kansen worden geboden om actief bij te dragen tot en deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van projectactiviteiten als traject om te ontdekken wat de voordelen van actief burgerschap en deelname aan het democratisch leven zijn. Hulpmiddelen om de participatieve dimensie van ondersteunde projecten te versterken, zijn onder meer te vinden via de website participationpool.eu. Banden met en betrokkenheid bij bestaande nationale, internationale of (andere) EU-initiatieven en -platforms rond deelname en maatschappelijke betrokkenheid worden eveneens aangemoedigd.

Criteria voor de beoordeling van standaardprojecten voor jongerenuitwisselingen

Subsidiabiliteitscriteria

De hieronder vermelde algemene criteria gelden voor standaardprojecten voor de uitwisseling van jongeren. Raadpleeg het desbetreffende hoofdstuk van deze gids voor meer informatie over accreditaties.

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke in aanmerking komende deelnemende organisatie of informele groep jongeren gevestigd in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land kan een aanvraag indienen. Deze organisatie dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn4 .

In aanmerking komende deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties kunnen zijn:

 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s); Europese jeugd-ngo’s; lokale, regionale of nationale publieke organen; sociale ondernemingen; organen met winstoogmerk die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • informele groepen jongeren5

gevestigd in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land of een niet met het programma geassocieerd derde land dat een buurland is van de EU (regio’s 1 tot en met 4; zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”).

Aantal deelnemende organisaties

Er moeten minstens twee deelnemende organisaties (ten minste één uitzendende en ten minste één ontvangende organisatie) uit verschillende landen bij betrokken zijn.

Dezelfde organisatie (één OID) kan niet als aanvrager of partner betrokken zijn bij meer dan vijf aanvragen per termijn voor deze actie.

Projectduur

3 tot 24 maanden.

Waar aanvragen?

Bij het nationale agentschap in het land waar de aanvrager is gevestigd.

Wanneer aanvragen?

De aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op:

20 februari om 12:00:00 uur ('s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 juni en 31 december van datzelfde jaar

1 oktober om 12:00:00 uur (’s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 januari en 31 mei van het daaropvolgende jaar.

Mogelijke aanvullende ronde:

nationale agentschappen kunnen beslissen om een aanvullende ronde te openen. De nationale agentschappen delen de aanvragers via hun website mee dat de aanvullende ronde is geopend.

 • Indien een aanvullende ronde wordt georganiseerd, moeten aanvragers hun aanvraag uiterlijk indienen op 7 mei om 12:00:00 uur ('s middags, Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 augustus en 31 december van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

Bijlagen

Een verklaring op erewoord van de wettelijke vertegenwoordiger moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Voor elke geplande uitwisseling van jongeren en voor elk gepland voorbereidend bezoek van het project moet een tijdschema bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Aanvullende subsidiabiliteitscriteria voor de uitwisseling van jongeren

Duur van de activiteit

5 tot 21 dagen, exclusief reisdagen.

Locatie(s) van de activiteit

De activiteit moet plaatsvinden in het land van een van de deelnemende organisaties (of in verschillende landen als er sprake is van rondreizende activiteiten). 

Aantal deelnemende organisaties

Er moeten minstens twee deelnemende organisaties (ten minste één uitzendende en ten minste één ontvangende organisatie) uit verschillende landen bij betrokken zijn.

Activiteiten in EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen: alle deelnemende organisaties moeten uit een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land afkomstig zijn.

Activiteiten met niet met het programma geassocieerde derde landen die buurlanden zijn van de EU: bij de activiteit moet minstens één deelnemende organisatie uit een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land betrokken zijn alsook één deelnemende organisatie uit een niet met het programma geassocieerd derde land dat een buurland is van de EU (regio’s 1-‑4).

In aanmerking komende deelnemers

Jongeren tussen 13 en 30 jaar6 die in de landen van hun uitzendende en ontvangende organisaties wonen.

Groepsleiders, faciliterende medewerkers en begeleiders worden niet beschouwd als deelnemers aan de activiteit, maar komen in aanmerking voor steun in het kader van bepaalde begrotingsrubrieken. Zij moeten ten minste 18 jaar oud zijn.

Aantal deelnemers per activiteit en samenstelling van nationale groepen

Minimaal 16 en maximaal 60 deelnemers per activiteit, minimaal 4 deelnemers per groep. Groepsleiders, faciliterende medewerkers en begeleiders worden niet meegerekend in het aantal deelnemers.

In het geval van jongerenuitwisselingen waarbij uitsluitend kansarme jongeren betrokken zijn, is er een minimum van tien deelnemers.

Minimaal twee groepen jongeren uit twee verschillende landen.

Elke groep moet minstens één groepsleider hebben. Maximaal twee faciliterende medewerkers per activiteit.

Overige criteria

Minstens een van de uitzendende organisaties of de ontvangende organisaties van de activiteit moet afkomstig zijn uit het land van het nationale agentschap waarbij de aanvraag wordt ingediend.

Aanvullende subsidiabiliteitscriteria voor voorbereidende bezoeken

Locatie(s) van de activiteit

De activiteit moet plaatsvinden in het land van een van de ontvangende organisaties. 

In aanmerking komende deelnemers

Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, faciliterende medewerkers, groepsleiders en jongeren die deelnemen aan de hoofdactiviteit.

Toekenningscriteria

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door toekenning van een aantal punten op een totaal van 100 punten aan de hand van de onderstaande criteria en wegingsfactoren. Om in aanmerking te komen voor toekenning moeten de aanvragen de volgende drempelwaarden overschrijden:

 • ten minste 60 van de 100 punten; en
 • ten minste de helft van het maximumaantal punten in elk van de drie categorieën van de toekenningscriteria

Relevantie, motivering en effecten  (maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • het profiel van de aanvrager, zijn ervaring en activiteiten, en de doelgroep jongeren relevant zijn op het gebied van jeugdzaken;
 • het project een of meer prioriteiten van de EU-jongerendialoog of de jongerendoelstellingen zal aanpakken;
 • het project geschikt is om bij te dragen aan de inclusie en diversiteit en aan de groene, digitale en participatieve dimensies van het programma;
 • het project relevant is voor de doelstellingen van de actie;
 • het project relevant is voor de eerbiediging en bevordering van gedeelde EU-waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, en de bestrijding van elke vorm van discriminatie;
 • het project en de voorgestelde activiteiten de behoeften van de deelnemende organisaties en deelnemers aan de uitwisseling aanpakken;
 • het project deelnemers in staat stelt hoogwaardige leerresultaten te behalen;
  • het project waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de deelnemers en deelnemende organisaties tijdens en na afloop van het project en buiten de organisaties en personen die rechtstreeks deelnemen aan het project, op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees of mondiaal niveau;
 • het project nieuwe deelnemers en minder ervaren organisaties bij de actie betrekt.

Kwaliteit van het projectontwerp (maximaal 40 punten)

De mate waarin:

 • in het voorstel alle fasen van het project duidelijk en volledig worden beschreven: voorbereiding, uitvoering van activiteiten en follow-up en betrokkenheid van jongeren in alle fasen van de activiteiten;
 • de vertegenwoordiging van deelnemers op het gebied van landen en geslacht evenwichtig is en de activiteiten zijn ontworpen op een toegankelijke en inclusieve manier en openstaan voor deelnemers met diverse achtergronden en capaciteiten;
 • de activiteiten duurzame en milieuvriendelijke praktijken integreren;
 • de voorgestelde leermethoden, met inbegrip van alle online-/digitale componenten, geschikt zijn voor de activiteiten;
 • het bezinningsproces, het in kaart brengen en documenteren van de leerresultaten van de deelnemers, en het gebruik van Europese instrumenten voor transparantie en erkenning, met name Youthpass, passend zijn.

Kwaliteit van het projectbeheer (maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • de kwaliteit van de praktische regelingen, beheersvoorschriften en vormen van ondersteuning bevredigend zijn;
 • de vastgestelde maatregelen om de veiligheid en bescherming van de deelnemers te waarborgen, adequaat en doeltreffend zijn;
 • de taken en verantwoordelijkheden voor de activiteiten duidelijk zijn omschreven in overeenstemming met de kwaliteitsnormen voor Erasmus;
 • het plan voor de samenwerking en communicatie tussen de deelnemende organisaties en met andere relevante belanghebbenden een ondersteunend kader biedt voor het beheer van het project;
 • de door de aanvrager voorgestelde manier geschikt is om de verschillende fasen en resultaten van het project ten aanzien van de doelstellingen ervan te evalueren;
 • de door de aanvrager voorgestelde manier geschikt is om de projectresultaten te verspreiden binnen en buiten de deelnemende organisaties;
 • het project maatregelen omvat die bedoeld zijn om de resultaten ervan te laten voortduren nadat het project afgelopen is.

Financieringsregels

Begrotingsrubriek - Organisatorische steun

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van mobiliteitsactiviteiten.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal deelnemers. Groepsleiders, faciliterende medewerkers en begeleiders komen niet in aanmerking voor organisatorische steun.

Bedrag

125 EUR per deelnemer aan een jongerenuitwisseling

Begrotingsrubriek - Reiskosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Tegemoetkoming in de kosten die deelnemers, met inbegrip van groepsleiders, begeleiders en faciliterende medewerkers, maken om van de plaats van oorsprong naar de locatie van de activiteit en terug te reizen.

Onder de 500 km zal de deelnemer in de regel met emissiearme vervoermiddelen reizen.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de reisafstand en het aantal personen.

De aanvrager moet de afstand tussen de plaats van oorsprong en de locatie van de activiteit7 aangeven met behulp van de door de Europese Commissie ondersteunde afstandscalculator8

Voor rondreizende activiteiten moet de aanvrager de afstanden tussen de afzonderlijke locaties optellen en de reisafstandcategorie selecteren die overeenkomt met het totaal.9

Bedrag

Reisafstanden

Groen reizen

Niet-groen reizen

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1 999 km

417 EUR

309 EUR

2000 – 2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000 – 3 999 km

785 EUR

580 EUR

4000 – 7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km of meer

1 735 EUR

1 735 EUR

Begrotingsrubriek - Individuele steun

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Verblijfkosten.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van de verblijfsduur per deelnemer, groepsleider, begeleider en faciliterende medewerker (indien nodig), met inbegrip van één reisdag vóór de activiteit en één reisdag na de activiteit, en maximaal vier aanvullende dagen voor deelnemers, groepsleiders, begeleiders en faciliterende medewerkers die een subsidie voor groen reizen ontvangen.

Bedrag

Tabel A2.1 per deelnemer per dag

Begrotingsrubriek - Steun voor inclusie

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Inclusiesteun voor organisaties: kosten in verband met de organisatie van mobiliteitsactiviteiten waarbij kansarme deelnemers betrokken zijn.

Financieringsmechanisme: tegemoetkoming in de eenheidskosten.

Toewijzingsregel: op basis van het aantal kansarme deelnemers.

Bedrag

125 EUR per deelnemer aan een jongerenuitwisseling

Inclusiesteun voor deelnemers: Extra kosten die rechtstreeks verband houden met kansarme deelnemers en hun begeleiders, groepsleiders en faciliterende medewerkers (inclusief gerechtvaardigde reis- en verblijfkosten, voor zover voor deze deelnemers geen subsidie is aangevraagd in het kader van de rubrieken “reiskosten” of “individuele steun”).

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Bedrag

100 % van de subsidiabele kosten

Begrotingsrubriek - Ondersteuning voorbereidend bezoek

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten in verband met een voorbereidend bezoek, met inbegrip van reis- en verblijfkosten.

Financieringsmechanisme: eenheidskosten.

Toewijzingsregel: deelnemers van de ontvangende organisatie zijn uitgesloten van deze vorm van steun.  Er kunnen maximaal twee deelnemers per deelnemende organisatie worden gefinancierd, op voorwaarde dat de tweede deelnemer een jongere is. Bovendien kan er per voorbereidend bezoek ook één faciliterende medewerker worden gefinancierd. Voorwaarde: de noodzaak van een voorbereidend bezoek en de doelstellingen en deelnemers moeten worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd. Deze voorwaarde geldt niet voor projecten die uit hoofde van het accreditatiesysteem worden gefinancierd.

Bedrag

680 EUR per deelnemer per voorbereidend bezoek.

Begrotingsrubriek - Buitengewone kosten

Subsidiabele kosten en toepasselijke regels

Kosten voor een financiële garantie, indien het nationaal agentschap daarom verzoekt.

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten.

Hoge reiskosten van deelnemers, met inbegrip van begeleiders, groepsleiders, opleiders en faciliterende medewerkers, die vanwege de afgelegen ligging of andere belemmeringen niet kunnen worden gedekt met de categorie “standaardreis” (d.w.z. wanneer het gebruik van schonere vervoermiddelen met lagere CO2-uitstoot leidt tot hoge reiskosten).  Indien deze worden toegekend, vervangen de buitengewone kosten voor dure reizen de steun voor reiskosten op basis van eenheidskosten.

Financieringsmechanisme: werkelijke kosten.

Toewijzingsregel: de aanvraag moet worden gemotiveerd door de aanvrager en door het nationale agentschap worden goedgekeurd.

Hoge reiskosten gelden wanneer de ondersteuning van de reiskosten op basis van de eenheidskosten minder dan 70 % van de reiskosten van de deelnemers omvat. Indien deze worden toegekend, vervangen de buitengewone kosten voor dure reizen de subsidie voor niet-groen reizen.

Bedrag

Financiële garantie: 80 % van de subsidiabele kosten

Hoge reiskosten: 80 % van de subsidiabele reiskosten

Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties en medische certificaten: 100 % van de subsidiabele kosten
 

Tabel A2.1 Individuele steun voor jongerenuitwisselingen

 

Individuele steun (in euro’s per dag)

Oostenrijk

78

België

78

Bulgarije

45

Kroatië

57

Cyprus

63

Tsjechië

53

Denemarken

81

Estland

48

Finland

79

Frankrijk

67

Duitsland

71

Griekenland

68

Hongarije

60

IJsland

76

Ierland

73

Italië

69

Letland

48

Liechtenstein

77

Litouwen

49

Luxemburg

77

Malta

57

Nederland

69

Noord-Macedonië

41

Noorwegen

83

Polen

51

Portugal

57

Roemenië

46

Servië

47

Slowakije

48

Slovenië

54

Spanje

58

Zweden

72

Turkije

50

Niet met het programma geassocieerde derde landen die buurlanden zijn van de EU

44

 

 • 1 Het grootste deel van het budget voor deze actie wordt toegewezen ter ondersteuning van transnationale activiteiten waarbij organisaties en deelnemers uit EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen zijn betrokken. Maximaal 25 % van het beschikbare budget kan evenwel worden benut om internationale mobiliteitsactiviteiten te subsidiëren, met inbegrip van organisaties en deelnemers uit niet met het programma geassocieerde derde landen die buurlanden zijn van de EU (regio’s 1 tot en met 4; zie deel A van deze gids onder “Begunstigde landen”). ↩ back
 • 2 De strategieën zijn te vinden op: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 3 De Europese jongerendoelstellingen zijn ontwikkeld in het kader van de EU-strategie voor jongeren. Deze doelstellingen brengen sectoroverschrijdende gebieden in kaart die van invloed zijn op het leven van jongeren en wijzen op uitdagingen. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en ↩ back
 • 4 Deelnemende organisaties moeten een volmacht voor de aanvragende organisatie ondertekenen. De volmachten moeten worden verstrekt bij de aanvraag en ten laatste op het moment waarop de subsidieovereenkomst wordt ondertekend. Zie deel C van deze gids voor meer informatie ↩ back
 • 5 Groepen van ten minste vier jongeren van 13 tot 30 jaar oud. Een van de groepsleden die minimaal 18 jaar oud moet zijn, neemt de rol van vertegenwoordiger op zich en aanvaardt de verantwoordelijkheid namens de groep. U vindt de definitie van een informele groep jongeren in de verklarende termenlijst. In het kader van deze actie en de bepalingen in verband daarmee valt “een informele groep jongeren” onder het begrip “deelnemende organisatie”. Wanneer naar een “deelnemende organisatie” wordt verwezen, houdt dit in dat ook naar een “informele groep jongeren” wordt verwezen. ↩ back
 • 6

  Verder moet met de volgende punten rekening worden gehouden: 

  minimale leeftijdsgrenzen — deelnemers moeten de minimumleeftijd hebben bereikt op de dag dat de activiteit van start gaat;

  maximale leeftijdsgrenzen — deelnemers mogen niet ouder zijn dan de aangegeven maximumleeftijd op de dag dat de activiteit van start gaat. ↩ back

 • 7 Indien bijvoorbeeld iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een activiteit in Rome (Italië), moet de aanvrager de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km) en vervolgens de toepasselijke reisafstandcategorie selecteren (d.w.z. tussen 500 en 1 999 km). ↩ back
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_nl ↩ back
 • 9 Indien bijvoorbeeld iemand uit Madrid (Spanje) deelneemt aan een rondtrekkende activiteit die eerst in Rome (Italië) en vervolgens in Ljubljana (Slovenië) plaatsvindt, moet de aanvrager eerst a) de afstand van Madrid naar Rome berekenen (1 365,28 km), dan van Rome naar Ljubljana (489,75 km) en vervolgens beide afstanden bij elkaar optellen (1 855,03 km), b) de toepasselijke categorie van de reisafstand selecteren (in dit geval tussen 500 en 1 999 km) en c) het bedrag berekenen van de EU-subsidie als bijdrage in de reiskosten van de deelnemer van Madrid naar Ljubljana (via Rome) en terug (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth