Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jaunimo mobilumo projektai. Jaunimo mainai

Pagal šį veiksmą1  organizacijos ir neformaliosios jaunimo grupės gali gauti paramą projektams, pagal kuriuos įvairių šalių jaunimas gali dalyvauti mainuose ir mokytis už savo oficialios švietimo sistemos ribų.

Veiksmo tikslai

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas jaunimo mobilumas neformaliojo mokymosi tikslais, šiuo tikslu vykdant jaunimo mainus, siekiant įtraukti ir įgalinti jaunuolius, kad jie taptų aktyviais piliečiais ir prisijungtų prie Europos projekto, taip pat padėti jiems įgyti gyvenime ir profesinėje ateityje svarbių gebėjimų ir toliau juos ugdyti.

Kalbant konkrečiau, jaunimo mainais siekiama:

 • skatinti kultūrų dialogą, mokymąsi ir buvimą europiečiu;
 • ugdyti jaunimo įgūdžius ir formuoti požiūrį;
 • stiprinti Europos vertybes ir griauti išankstines nuostatas ir stereotipus;
 • didinti informuotumą socialiniu požiūriu svarbiomis temomis ir taip skatinti įsitraukti į visuomenės gyvenimą bei aktyviai dalyvauti.

Šioje veikloje gali dalyvauti visi jaunuoliai, itin daug dėmesio skiriant tiems, kurie turi mažiau galimybių.

Politinės aplinkybės

2019–2027 m. Europos Sąjungos jaunimo strategijoje nustatyta Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema, pagrįsta 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatu „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių“. Strategija skatinamas jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime, remiamas socialinis ir pilietinis įsitraukimas ir siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų reikiamų išteklių dalyvauti visuomenės gyvenime. ES jaunimo strategijoje taip pat numatytas jaunimo dialogo procesas, todėl 2018 m. buvo parengta 11 Europos jaunimo tikslų. Remiantis šiais tikslais, nustatomos tarpsektorinės sritys, turinčios įtakos jaunimo gyvenimui, ir nurodomi uždaviniai. ES jaunimo strategija turėtų padėti įgyvendinti šią jaunimo viziją. Pagal siekį „Susieti“ ES jaunimo strategija skatinami ir stiprinami jaunimo ryšiai, santykiai ir keitimasis patirtimi kaip pagrindiniai būsimos ES raidos veiksniai. Puoselėti šias sąsajas geriausia įvairių formų mobilumu, pavyzdžiui, jaunimo mainais.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

Teminės strategijos jaunimo srityje

Programa „Erasmus+“ siekiama skatinti jaunimo dalyvavimą, didinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi procesų kokybę ir plėtoti kokybišką darbą su jaunimu. Paramą šiose srityse galima gauti per konkrečias temines strategijas, tokias kaip Jaunimo dalyvavimo strategija, „Youthpass“ ir Europos mokymo strategija2 .

Veiklos aprašymas

Jaunimo mainai

Jaunimo mainai – tai ne mažiau kaip dviejų skirtingų šalių jaunimo grupių susitikimai. Susirinkę jaunuoliai per trumpą laiką drauge įgyvendina neformaliojo mokymosi programą (praktinių seminarų, praktinių užduočių, diskusijų, vaidmenų žaidimų, vaidinimo, veiklos gryname ore ir kitokį derinį) juos dominančia tema, atsižvelgdami į Europos jaunimo tikslus3 . Mokymosi laikotarpis apima planavimo laikotarpį prieš teikiant paraišką, pasirengimo etapą prieš mainus, vertinimą ir tolesnę susijusią veiklą mainams pasibaigus.

Reikalavimų jaunimo mainų dotacijoms gauti neatitinka tokia veikla: akademinės pažintinės kelionės; mainų veikla, kuria siekiama pelno; mainų veikla, kurią galima priskirti turizmui; festivaliai; atostogų kelionės; gastrolės, teisės aktais numatyti posėdžiai, suaugusiųjų rengiami mokymo kursai jaunimui.

Be jaunimo mainų, į projektus galėtų būti įtraukti parengiamieji vizitai.

Parengiamieji vizitai

Parengiamaisiais vizitais siekiama užtikrinti kokybišką veiklą palengvinant administracines procedūras ir joms pasiruošiant, stiprinant pasitikėjimą ir supratimą, užmezgant tvirtus partnerystės ryšius tarp organizacijų ir dalyvių. Jaunimo mainų, kuriuose dalyvauja mažiau galimybių turintys jaunuoliai, atveju parengiamasis vizitas turėtų padėti užtikrinti, kad būtų patenkinti specialūs dalyvių poreikiai. Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo veiklos parengiamieji vizitai vykdomi iki veiklos pradžios vienos iš priimančiųjų organizacijų šalyje.

Projekto rengimas

Projektą įgyvendina bent dvi organizacijos. Projekte dalyvaujančios organizacijos iš dalyvavimo turėtų gauti naudos; taigi, projektas turėtų būti suderintas su jų tikslais ir poreikiais. Dalyvaujančiosios organizacijos atlieka siunčiančiųjų ir (arba) priimančiųjų (t. y. tų, kuriose vykdoma veikla) dalyvių vaidmenį. Viena iš organizacijų taip pat imasi koordinatorės vaidmens ir partnerystės vardu teikia paraišką dėl viso projekto.

Projektą sudaro keturi etapai – planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos: Dalyvaujančiosios organizacijos ir veikloje dalyvaujantis jaunimas turėtų išplėsti savo mokymosi patirtį aktyviai įsitraukdami į visus etapus:

 • planavimo (nustatyti poreikius, tikslus, mokymosi rezultatus, veiklos formatus, parengti darbo programą, veiklos tvarkaraštį ir t. t. prieš pateikiant paraišką);
 • parengiamosios veiklos (praktinis organizavimas, susitarimai su partneriais, kalbinis, kultūrinis, su mokymusi ir su užduotimis susijęs dalyvių parengimas prieš išvykimą ir t. t.);
 • veiklos įgyvendinimo;
 • tolesnės susijusios veiklos (veiklos vertinimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat – projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas).

Vykdant kokybiškus jaunimo mainus:

 • pasikliaujama aktyviu jaunimo ir dalyvaujančiųjų organizacijų įsitraukimu į veiklą; jie turėtų aktyviai dalyvauti visuose projekto etapuose, taip išplėsdami savo mokymosi ir tobulėjimo patirtį;
 • įtraukiamos įvairios dalyvių grupės ir remiamasi šia įvairove;
 • remiamasi aiškiai nustatytais jaunų dalyvių poreikiais;
 • užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų tinkamai nustatomi ir dokumentuojami;
 • dalyviai raginami apmąstyti Europos temas ir vertybes.

Mokymosi procesas

Norint parengti su neformaliuoju mokymusi susijusius jaunimo mainus, reikia iš anksto numatyti bent dalį pageidaujamų mokymosi rezultatų, kad būtų užtikrintos tinkamos galimybės. Veikloje dalyvaujantis jaunimas turėtų padėti nustatyti savo poreikius ir mokymosi procesą, kuriame nori dalyvauti ar kurį nori plėtoti dalyvaudami jaunimo mainuose.

Dalyviai taip pat turėtų kuo aktyviau dalyvauti rengiant ir plėtojant veiklą (rengiant programą, darbo metodus ir apibrėžiant užduočių paskirstymą) ir apsvarstyti, kaip pasirengti kuo geresniam mokymuisi ir asmeniniam tobulėjimui, kuris būtų užtikrinamas vykdant mainus.

Pasibaigus pagrindinei veiklai, dalyviai turėtų būti raginami pateikti atsiliepimus apie veiklą, apmąstyti, ką išmoko ir kaip gali pasinaudoti šiais mokymosi rezultatais. Be to, dalyviai turėtų apsvarstyti galimą tolesnę susijusią veiklą. Tai galima daryti individualiai ir, kai įmanoma, grupėje.

Organizacijos turėtų remti mokymosi procesą, mokymosi rezultatų nustatymą ir dokumentavimą, visų pirma per „Youthpass“.

Įtrauktis ir įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesą. 

Jaunimo mainai yra ypač tinkami mažiau galimybių turintiems jaunuoliams įtraukti:

 • grupinis mobilumas suteikia ne tik tarptautinio mobilumo patirties, bet ir saugumo jausmą;
 • kadangi jaunimo mainai trunka palyginti neilgai, į juos tikslinga įtraukti mažiau galimybių turinčius jaunuolius;
 • vietos dalyvių dalyvavimas palengvina pirmąjį dalyvavimą Europos projektuose.

Jaunimo mainai taip pat tinka darbui, susijusiam su įtrauktimi ir įvairove kaip projekto tema, pavyzdžiui, remiant kovą su stereotipais, skatinant tarpusavio supratimą, toleranciją ir nediskriminavimą. Visas projektas turėtų būti grindžiamas sąmoningu įtraukties ir įvairovės traktavimu. Planuojant, vykdant parengiamąją veiklą, įgyvendinant ir vykdant tolesnę susijusią veiklą turėtų būti atsižvelgiama į šiuos aspektus.

Dalyvių apsauga ir saugumas

Jaunimo mainuose dalyvauja ir grupių lyderiai. Grupių lyderiai stebi dalyvius ir teikia jiems paramą, kad vykdant pagrindinę veiklą būtų užtikrintas kokybiško mokymosi procesas. Jie taip pat rūpinasi saugia, pagarbia ir nediskriminacine aplinka ir dalyvių apsauga. Planuojant ir rengiant jaunimo mainus, turėtų būti sprendžiamas dalyvių apsaugos ir saugumo klausimas ir numatytos visos būtinos rizikos prevencijos ir (arba) mažinimo priemonės.

Aplinkos tvarumas

Jaunimo mainais turėtų būti skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinant informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Jaunimo mainai turėtų būti kuriami ir įgyvendinami atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, pavyzdžiui, integruojant tvarią praktiką, kaip antai daugkartinio naudojimo ar ekologiškų medžiagų pasirinkimą, atliekų mažinimą ir perdirbimą, tvarias transporto priemones.

Skaitmeninė pertvarka

Pagal programą „Erasmus+“ visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų vykdomos veiklos kokybei gerinti.

„Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje

Įgyvendinant visus pagal šį veiksmą remiamus projektus turi būti laikomasi „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje, kad mobilumo mokymosi tikslais veikla būtų kokybiška. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje apima pagrindinius veiklos principus, taip pat konkrečią projekto užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projekto rezultatais ir t. t. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje pateikiami adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_lt.

Šiam projektui vertinti taikomi kriterijai

Tinkamumo kriterijai

Bendrieji tinkamumo kriterijai

Toliau pateikti bendrieji kriterijai taikomi standartiniams jaunimo mainų projektams. Dėl akreditacijų žr. atitinkamą šio vadovo skirsnį.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Dalyvaujančioji organizacija gali būti:

 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje;
 • neformalioji jaunimo grupė4 ,

įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė (iš 1–4 regionų, žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Kas gali teikti paraišką?

Reikalavimus atitinkanti dalyvaujanti organizacija ar grupė, įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu5 .

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Turi dalyvauti bent dvi dalyvaujančiosios organizacijos (bent viena siunčiančioji ir bent viena priimančioji organizacija) iš skirtingų šalių.

Projekto trukmė

3–24 mėn.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

Vasario 23 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Spalio 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku) projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Galimas papildomas terminas:

Nacionalinės agentūros gali nuspręsti paskelbti papildomą terminą. Apie papildomo termino paskelbimą nacionalinės agentūros pareiškėjams praneša savo interneto svetainėje.

 • Jei paskelbiamas papildomas terminas, pareiškėjai paraišką dėl projektų, prasidedančių nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d., turi pateikti iki gegužės 4 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Priedai

Prie paraiškos formos turi būti pridėta teisinio atstovo sąžiningumo deklaracija.

Prie paraiškos formos pridedamas ir pagal projektą planuojamos vykdyti jaunimo mainų veiklos ir parengiamojo vizito tvarkaraštis.

Papildomi tinkamumo kriterijai, taikomi jaunimo mainams

Veiklos trukmė

5–21 d., neįskaičiuojant kelionės dienų.

Veiklos vieta (-os)

Veikla turi būti vykdoma vienos (arba kelių, jei numatyta vykti į kitą šalį) iš dalyvaujančiųjų organizacijų šalyje.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Turi dalyvauti bent dvi dalyvaujančiosios organizacijos (bent viena siunčiančioji ir bent viena priimančioji organizacija) iš skirtingų šalių.

Veikla ES valstybėse narėse ir Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse: visos dalyvaujančiosios organizacijos turi būti iš tos pačios ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios trečiosios valstybės.

Veikla su ES kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės: veikloje turi dalyvauti bent viena dalyvaujančioji organizacija iš ES valstybės narės ar Programos asocijuotosios valstybės narės ir viena dalyvaujančioji organizacija iš ES kaimyninės trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė (iš 1–4 regionų).

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

13–30 m. amžiaus6  jaunuoliai, gyvenantys siunčiančiųjų ar priimančiųjų organizacijų šalyse.

Grupių lyderiai7  ir fasilitatoriai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų.

Veiklos dalyvių skaičius ir nacionalinių grupių sudėtis

Ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip 60 vienos veiklos dalyvių (neįskaitant grupės lyderių, fasilitatorių ir lydinčių asmenų). Jaunimo mainų, kuriuose dalyvauja tik mažiau galimybių turintys jaunuoliai, minimalus dalyvių skaičius – 10.

Ne mažiau kaip 4 vienos veiklos dalyviai (neįskaitant grupės lyderių, fasilitatorių ir lydinčių asmenų).

Mažiausiai dvi jaunimo grupės iš dviejų skirtingų šalių.

Kiekvienoje grupėje turi būti bent vienas grupės lyderis. Ne daugiau kaip po du kiekvienos veiklos fasilitatorius.

Kiti kriterijai

 • Bent viena iš siunčiančiųjų arba priimančiųjų organizacijų turi būti iš šalies, kurios nacionalinei agentūrai buvo pateikta paraiška.

Papildomi tinkamumo kriterijai, taikomi parengiamiesiems vizitams

Veiklos vieta (-os)

Veikla turi būti vykdoma vienos iš priimančiųjų organizacijų šalyje.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Dalyvaujančiųjų organizacijų atstovai, fasilitatoriai, grupių lyderiai ir jaunuoliai, dalyvaujantys pagrindinėje veikloje.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus. Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Pagal kiekvieną iš toliau išvardytų dotacijų skyrimo kriterijų pasiūlymas turi būti įvertintas bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus.

Aktualumas, loginis pagrindimas ir poveikis (daugiausia 30 balų)

 • Projekto aktualumas:
  • veiksmo tikslams;
  • dalyvaujančiųjų organizacijų ir mainų dalyvių poreikiams;
  • kokiu mastu projektu prisidedama prie dalyvių kokybiškų mokymosi rezultatų.
 • Galimas projekto poveikis:
  • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
  • vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos ar pasauliniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte.
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie Programos įtraukties ir įvairovės, ekologiškumo, skaitmeninio ir dalyvavimo aspektų;
 • Kokiu mastu projektu į veiksmą įtraukiama naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų;

Projekto parengimo kokybė (daugiausia 40 balų)

 • Nustatytų poreikių, projekto tikslų, dalyvių profilių ir siūlomos veiklos suderinamumas;
 • Visų projekto etapų aiškumas, išsamumas ir kokybė: planavimas, parengiamoji veikla (įskaitant dalyvių parengimą), veiklos įgyvendinimas ir tolesnė susijusi veikla;
 • Jaunimo dalyvavimo projekte visais veiklos etapais mastas;
 • Kokiu mastu veikla yra prieinama ir įtrauki ir atvira įvairios kilmės ir įvairių gebėjimų dalyviams; 
 • Siūlomų dalyvavimu grindžiamo mokymosi metodų, įskaitant internetinius ir (arba) skaitmeninius komponentus, tinkamumas;
 • Susitarimų kokybė ir svarstymų proceso rėmimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat nuoseklus europinių skaidrumo ir pripažinimo priemonių, visų pirma „Youthpass“, naudojimas;
 • Subalansuotas dalyvių atstovavimas šalių ir lyties atžvilgiu;
 • priemonių, numatytų dalyvių saugumui ir apsaugai užtikrinti, tinkamumas ir veiksmingumas;
 • Kokiu mastu į veiklą integruojama tvari ir aplinką tausojanti praktika.

Projekto valdymo kokybė (daugiausia 30 balų)

 • Praktinio organizavimo, valdymo ir rėmimo kokybė;
 • Bendradarbiavimo ir informacijos perdavimo dalyvaujančiosioms organizacijoms, taip pat kitiems suinteresuotiesiems subjektams kokybė;
 • Skirtingų projekto etapų ir rezultatų vertinimo priemonių kokybė;
 • Priemonių, kuriomis siekiama skleisti projekto rezultatus dalyvaujančiosiose organizacijose ir už jų ribų, tinkamumas ir kokybė.

Finansavimo taisyklės

Biudžeto kategorija - Organizacinė parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su mobilumo veiklos įgyvendinimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių, išskyrus grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius.

Suma

100 EUR vienam jaunimo mainų dalyviui

Biudžeto kategorija - Kelionės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Parama dalyvių, įskaitant grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius, kelionės iš jų kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos  naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę .

Jei numatyta vykti į kitą šalį, pareiškėjas turėtų susumuoti atstumus tarp atskirų veiklos vietų ir pasirinkti bendrą atstumą atitinkantį atstumo intervalą .

Suma

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė

Ekologiška kelionė

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km arba daugiau

1 500 EUR

 

Biudžeto kategorija - Individuali parama

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

su pragyvenimu susijusios išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio, įskaitant grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius (jei būtina), buvimo užsienyje trukmę, taip pat įskaitant vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną veiklai pasibaigus, ir ne daugiau kaip keturias papildomas dienas, jei dalyviams skiriama ekologiškos kelionės dotacija.

Suma

A2.1 lentelė, vienam dalyviui per dieną

Biudžeto kategorija - Įtraukties rėmimas

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Organizacijų įtraukties rėmimas: Išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių, išskyrus grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius.

Suma

100 EUR vienam jaunimo mainų dalyviui

Dalyvių įtraukties rėmimas: Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis, įskaitant grupių lyderius ir fasilitatorius (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Suma

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Biudžeto kategorija - Parama parengiamajam vizitui

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su parengiamojo vizito vykdymu, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: neįtraukiami dalyviai iš priimančiosios organizacijos. Galima finansuoti ne daugiau kaip du dalyvaujančiosios organizacijos dalyvius, jeigu antrasis dalyvis yra jaunuolis. Be to, galima finansuoti vieną fasilitatorių vienam parengiamajam vizitui. Sąlyga: pareiškėjas turi pagrįsti parengiamojo vizito poreikį, tikslus ir dalyvius ir juos turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Ši sąlyga netaikoma projektams, finansuojamiems pagal akreditacijos sistemą.

Suma

575 EUR vienam dalyviui vieno parengiamojo vizito metu

Biudžeto kategorija - Išimtinės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Išlaidos brangioms dalyvių, įskaitant grupių lyderius, lydinčius asmenis ir fasilitatorius, kelionėms; įskaitant keliones, kurioms naudojamos ekologiškesnės, mažesnio išmetalų kiekio transporto priemonės.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Brangios kelionės tarifai taikomi tais atvejais, kai taikant vieneto įkainį būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvio kelionės išlaidų.

Suma

Finansinė garantija: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

A2.1 lentelė. Individuali parama jaunimo mainų veiklai 

 

Individuali parama (EUR per dieną)

Austrija

45 EUR

Belgija

42 EUR

Bulgarija

32 EUR

Kroatija

35 EUR

Kipras

32 EUR

Čekija

32 EUR

Danija

45 EUR

Estija

33 EUR

Suomija

45 EUR

Šiaurės Makedonija

28 EUR

Prancūzija

38 EUR

Vokietija

41 EUR

Graikija

38 EUR

Vengrija

33 EUR

Islandija

45 EUR

Airija

49 EUR

Italija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lichtenšteinas

45 EUR

Lietuva

34 EUR

Liuksemburgas

45 EUR

Мalta

39 EUR

Nyderlandai

45 EUR

Norvegija

50 EUR

Lenkija

34 EUR

Portugalija

37 EUR

Rumunija

32 EUR

Serbija

29 EUR

Slovakija

35 EUR

Slovėnija

34 EUR

Ispanija

34 EUR

Švedija

45 EUR

Turkija

32 EUR

Kaimyninės trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės

29 EUR

 • 1 Didžioji šio veiksmo biudžeto dalis skiriama tarpvalstybinei veiklai, kurioje dalyvauja ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių organizacijos ir dalyviai, remti. Tačiau apie 25 proc. turimo biudžeto gali būti naudojama mobilumo veiklai finansuoti, įskaitant organizacijas ir dalyvius iš ES kaimyninių trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės (1–4 regionai; žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).
 • 2 Strategijas rasite adresu https://www.salto-youth.net/.
 • 3 Europos jaunimo tikslai buvo parengti pagal ES jaunimo strategiją. Remiantis šiais tikslais, nustatomos tarpsektorinės sritys, turinčios įtakos jaunimo gyvenimui, ir nurodomi uždaviniai. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.
 • 4 Bent keturių 13–30 m. amžiaus jaunuolių grupė. Vienas iš grupės narių, kuris yra bent 18 metų amžiaus, prisiima atstovo vaidmenį ir atsakomybę grupės vardu. Neformaliosios grupės apibrėžtis pateikta žodyne. Šio veiksmo tikslais ir su juo susijusiose nuostatose sąvoka „dalyvaujančioji organizacija“ apima sąvoką „neformalioji jaunimo grupė“. Jeigu daroma nuoroda į „dalyvaujančiąją organizaciją“, laikoma, kad ji apima ir „neformaliąją jaunimo grupę“.
 • 5 Dalyvaujančiosios organizacijos turės pasirašyti įgaliojimą paraišką teikiančiai organizacijai. Įgaliojimai turėtų būti suteikti paraiškos teikimo etapu ir ne vėliau kaip iki dotacijos sutarties pasirašymo. Dėl išsamesnės informacijos žr. šio vadovo C dalį.
 • 6 Taip pat reikėtų atsižvelgti į: jauniausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne jaunesni nei nurodyta; vyriausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne vyresni nei nurodyta.
 • 7 Grupės lyderis yra suaugęs asmuo, lydintis jaunimo mainuose dalyvaujančius jaunuolius, kad užtikrintų jų veiksmingą mokymąsi, apsaugą ir saugumą.
Tagged in:  Youth