Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare

Inom denna insats1 kan organisationer få bidrag för att genomföra projekt som består av en eller flera lärandeverksamheter för ungdomsarbetares yrkesmässiga utveckling och kapacitetsuppbyggnad och utveckling av deras organisationer.

Insatsens mål

Denna insats stöder fortbildning för ungdomsarbetare och därmed utvecklingen av ungdomsarbete av god kvalitet på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå, via icke-formellt och informellt lärande i form av mobilitetsverksamhet. Insatsen bidrar till målen för EU:s ungdomsstrategi 2019–2027, särskilt den europeiska agendan för ungdomsarbete2 , som ska göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare har följande syften:

 • Ge ungdomsarbetare möjlighet att delta i icke-formell och informell fortbildning, vilket bidrar till individuellt arbete av hög kvalitet och till utvecklingen av ungdomsorganisationer och system.
 • Bygga en gemenskap av ungdomsarbetare som kan stödja kvaliteten på projekt och verksamheter för unga människor, såväl inom som utanför EU:s program.
 • Utveckla lokala metoder för ungdomsarbete och bidra till att bygga upp deltagarnas och organisationernas förmåga till kvalitetsarbete på ungdomsområdet som ger ett tydligt genomslag i de deltagande ungdomsarbetarnas dagliga arbete med unga.

Politisk bakgrund

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar EU:s nya ungdomsstrategi av den 22 maj 2018. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället. EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i det sammanhanget fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och lyfter fram utmaningar. EU:s ungdomsstrategi bör bidra till att förverkliga denna vision för ungdomar. Inom huvudområdet ”Stärka” stöder EU:s ungdomsstrategi insatser för att öka ungdomars egenmakt genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_sv

Tematiska strategier på ungdomsområdet

Erasmus+ ska främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser och utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet. Ytterligare stöd inom dessa områden finns tillgängligt via särskilda tematiska strategier, t.ex. strategin för ungdomars delaktighet, ungdomspasset och den europeiska strategin för yrkesutbildning3 .

Beskrivning av verksamheten

Fortbildningsverksamhet

Fortbildningsverksamhet är transnationell eller internationell mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte som stöder ungdomsarbetares yrkesmässiga utveckling. Verksamheten kan bestå av följande:

 • Studiebesök och olika typer av uppdrag, t.ex. jobbskuggning, utbyten för ungdomsarbetare och ömsesidigt lärande inom ungdomsorganisationer och organisationer som är verksamma på ungdomsområdet i andra länder.
 • Nätverk och gemenskapsbyggande mellan ungdomsarbetare som deltar i insatsen till stöd för insatsens mål.
 • Utbildningskurser som stöder kompetensutveckling (t.ex. baserat på relevanta befintliga kompetensmodeller) för genomförande av arbetsmetoder av god kvalitet på ungdomsområdet eller för att arbeta med och testa innovativa metoder (t.ex. digitalt och smart ungdomsarbete4 )
 • Seminarier och workshoppar, som särskilt stöder kunskapsbyggande och utbyte av goda metoder med kopplingar till målen, värdena och prioriteringarna för EU:s ungdomsstrategi och andra EU-program och bidrar till genomförandet av dessa.

Följande verksamhet berättigar inte till bidrag inom ramen för mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare: akademiska studieresor, vinstdrivande verksamhet, verksamhet som kan betraktas som turism, festivaler, semesterresor, föreställningsturnéer och lagstadgade möten.

Systemutveckling och utåtriktad verksamhet

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare kan omfatta systemutveckling och utåtriktad verksamhet som kompletterande verksamhet för att förstärka mobilitetsprojektets genomslag på fältet. Detta omfattar all verksamhet som bidrar till den europeiska agendan för ungdomsarbete5 när det gäller kvalitet, innovation och erkännande av ungdomsarbete. Syftet är att ge de deltagande organisationerna och andra parter nya erfarenheter och verktyg. Den kompletterande verksamheten ger mer erfarna och resursstarka bidragsmottagare möjlighet att testa innovativa metoder och åtgärder för gemensamma utmaningar, ett slags ”laboratorium för europeisk ungdomsverksamhet” kopplat till den fortbildning som genomförs inom ramen för projekten och som får genklang även utanför projekten.

Framtagande av verktyg och utbyte av god praxis som bidrar till att utveckla ungdomsarbetarnas organisationer och system, utåtriktad och gemenskapsbyggande verksamheter samt nya och innovativa metoder, inbegripet användning av digitala tekniker i ungdomsverksamheten, är några exempel på sådana verksamheter. Dessa verksamheter går utöver uppföljnings- och spridningsverksamheter, som hör till den normala utvecklingen av ett projekt, men mer riktade och strategiska spridningsverksamheter kan också omfattas av dessa kompletterande verksamheter.

Systemutveckling och utåtriktad verksamhet kan genomföras på transnationell, internationell eller nationell nivå.

Förberedande besök

Syftet med de förberedande besöken är att säkerställa hög kvalitet i verksamheten genom att underlätta och förbereda administrativa arrangemang, bygga förtroende och förståelse och skapa ett hållbart partnerskap mellan de berörda organisationerna och personerna. De förberedande besöken görs någon av de mottagande organisationernas land innan fortbildningsverksamheten inleds.

Hur utformar jag mitt projekt?

Projekt som stöds inom denna insats måste omfatta en eller flera fortbildningsverksamheter. Verksamheterna kan kombineras på ett flexibelt sätt beroende på projektets mål och de deltagande organisationernas och ungdomsarbetarnas behov.

Projekten genomförs av minst två organisationer. Alla deltagande organisationer måste identifieras som ett stabilt partnerskap under ansökningsskedet, vilket är ett grundläggande villkor för genomförandet av projekt av hög kvalitet. De deltagande organisationerna är antingen sändande och/eller mottagande organisationer, där de sistnämnda organisationerna står värd för verksamheten. En av organisationerna fungerar också som samordnare och ansöker om hela projektet för partnerskapets räkning.

Ett projekt består av fyra etapper: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning.

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelse (praktiska arrangemang, urval av deltagare, upprättande av avtal med partner, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna före avresan osv.).
 • Genomförande av verksamheten.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektresultaten).

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare av god kvalitet:

 • Projektet måste ge ett tydligt genomslag i de deltagande ungdomsarbetarnas dagliga arbete med unga och för deras organisation.
 • Det krävs ett aktivt engagemang från såväl de deltagande organisationernas som ungdomsarbetarnas sida. Samtliga parter bör därför delta aktivt i alla skeden av projektet så att deras lärande och utveckling berikas.
 • Projektet baseras på tydligt identifierade behov när det gäller ungdomsarbetarnas utbildnings- och yrkesmässiga utveckling6 , särskilt i fråga om kvalitet, innovation och erkännande, och genomförs med lämpliga åtgärder för urval, förberedande och uppföljning.
 • Det säkerställs att deltagarnas icke-formella och informella läranderesultat erkänns och att projektresultaten, inbegripet metoder, material och verktyg, går att överföra och använda inom de deltagande organisationerna för att bidra till utvecklingen av ungdomsverksamheter. Projektresultaten ska även kunna spridas inom ungdomsområdet i stort.
 • Projektet ska uppmuntra deltagarna att fundera över europeiska frågor och värden och ge ungdomsarbetare verktyg och metoder för att främja respekt och hantera mångfaldsfrågor i det dagliga arbetet.
 • Projektet ska dessutom främja användning av innovativ praxis och innovativa metoder, exempelvis digitala ungdomsverksamheter, för att bli ett instrument för förebyggande av alla former av digital desinformation och falska nyheter.

Lärandeprocess

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare ska stödja diskussionsprocesser. Läranderesultat ska identifieras och dokumenteras, särskilt via ungdomspasset, för att stödja erkännandet och effekterna av projektets resultat och de metoder och material för användning inom ungdomsverksamhet som projektet leder till.

Deltagarnas skydd och säkerhet

Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör vidtas.

Kvalitetsstandarder för Erasmus+ på ungdomsområdet

Alla projekt som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus+ på ungdomsområdet för att säkerställa högkvalitativa mobilitetsverksamheter i utbildningssyfte. Kvalitetsstandarderna för Erasmus+ på ungdomsområdet omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus+ på ungdomsområdet här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Övergripande dimensioner

När ett mobilitetsprojekt utformas bör följande dimensioner som är gemensamma för hela Erasmus+-programmet integreras i projektet:

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Projektverksamheten ska vara tillgänglig och inkluderande. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen. 

 • Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare är särskilt lämpliga för att öka ungdomsarbetarnas medvetenhet om mångfald och för att förbättra de färdigheter och den kompetens som behövs för att framgångsrikt få deltagare med begränsade möjligheter att delta i ungdomsarbete. Ungdomsarbetarnas deltagande i alla skeden av projektet främjar en nära vägledning genom lärande- och utvecklingsprocessen och möjliggör en bättre uppföljning.
 • Utbildare och handledare bör delta i de flesta av verksamheterna, vilket säkerställer ett smidigt genomförande som anpassas till deltagarnas behov.
 • Projektet bör ha en medveten strategi för inkludering och mångfald. Dessa aspekter bör beaktas i planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. En särskilt viktig aspekt är att projektet förbättrar de deltagande organisationernas förmåga att hantera inkluderings- och mångfaldsfrågor i det dagliga arbetet.
 • Formatet är också lämpligt för att få deltagare med begränsade möjligheter att delta. Den flexibilitet som erbjuds av insatsen genom verksamheternas format (t.ex. varaktighet, typ osv.) gör att den kan anpassas till deltagarnas behov. Inkluderings- och mångfaldsfrågor är ett lämpligt tema för mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare, till exempel genom utbyte av inkluderande praxis och metoder. 

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. De bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Den digitala omställningen

Erasmus+-programmet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder som ett komplement till sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten. Införandet av digitala och webbaserade inslag som sänker tröskeln för att deltagare med begränsade möjligheter ska delta uppmuntras. Genom projekt och verksamheter som syftar till att stärka de digitala färdigheterna, främja den digitala kompetensen och/eller utveckla en förståelse av riskerna och möjligheterna med digital teknik, kan programmet ändra tänkesätt och bidra till att utveckla digitala och blandade strategier inom ungdomsverksamheterna.

Beroende på verksamhetens utformning och mål kan kompetensutveckling och medvetenhet om digitala frågor samt användningen av ny teknik introduceras i samband med mobilitet i utbildningssyfte.

De nationella programkontoren erbjuder en rad utbildningsmöjligheter för ungdomsarbetare och ungdomsledare genom sin utbildnings- och samarbetsverksamhet, bland annat om stöd till den digitala omställningen på ungdomsområdet. Dessa erbjudanden publiceras i den europeiska utbildningskalendern på https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar. Inspiration finns även bland Salto-verktygen på https://www.salto-youth.net/tools/.

Deltagande

Programmet Erasmus+ hjälper alla deltagande organisationer att förbättra kvaliteten på sina projekt genom delaktighet och ge ungdomsarbetare relevanta möjligheter att aktivt engagera sig och delta i utformningen och genomförandet av projektverksamhet som ett sätt att upptäcka fördelarna med aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. Resurser för att öka delaktigheten i projekt som får stöd hittas bland annat på webbplatsen participationpool.eu. Deltagande organisationer uppmanas också att samarbeta med befintliga nationella, internationella eller (andra) EU-initiativ och plattformar som kretsar kring deltagande och medborgerligt engagemang.

Kriterier för bedömning av vanliga mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare

Kriterier för bidragsberättigande

De allmänna kriterier som anges nedan gäller för vanliga mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare. Vad gäller ackrediterade sökande, se relevanta avsnitt i denna handledning.

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade deltagande organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet7 .

Vilka organisationer får delta?

Deltagande organisationer kan vara

 • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande organ som arbetar med samhällsansvar,
 •  en grupp unga som arbetar med ungdomsverksamhet, men inte nödvändigtvis i en ungdomsorganisation (dvs. informell ungdomsgrupp).8

etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland i EU:s grannskap som inte är associerat till programmet (regionerna 1 till 4; se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

Projektets varaktighet

3–24 månader

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 23 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 juni och den 31 december samma år,

den 4 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj påföljande år

Eventuellt ytterligare ansökningstillfälle

De nationella programkontoren får besluta om ytterligare ett ansökningstillfälle. De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om det andra ansökningstillfället via sina webbplatser.

Om ett ytterligare ansökningstillfälle organiseras ska sökandena lämna sin ansökan senast den 4 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år.

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Andra kriterier

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

Varje projekt måste omfatta minst en fortbildningsverksamhet.

En tidsplan för varje fortbildningsverksamhet, förberedande besök, systemutveckling och utåtriktad verksamhet måste bifogas ansökningsblanketten.

Kompletterande bidragskriterier för fortbildningsverksamhet

Verksamhetens varaktighet

2–60 dagar, exklusive resdagar.

Är aktiviteten två dagar måste de två dagarna vara i följd.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad (eller i flera länder om den genomförs på flera platser).

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

Verksamhet inom EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet: alla deltagande organisationer måste ha sitt säte i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Verksamhet med tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet: verksamheten måste omfatta minst en deltagande organisation från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet och en deltagande organisation från ett tredjeland som inte är associerat till programmet i EU:s grannskap (regionerna 1–4).

Målgrupper

Ingen åldersgräns.

Deltagarna, med undantag av utbildare, medföljande personer och handledare, måste vara bosatta i den sändande eller mottagande organisationens land.

Antal deltagare

Antal deltagare: Upp till 50 deltagare (exklusive, i förekommande fall, utbildare, medföljande personer och handledare) i varje verksamhet som planeras inom projektet.

Deltagare från landet för den mottagande organisationen ska delta i varje enskild verksamhet.

Andra kriterier

Minst en av de sändande organisationerna eller mottagande organisationerna i varje verksamhet måste komma från landet för det nationella programkontor där ansökan lämnas in.

Kompletterande bidragskriterier för förberedande besök

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras någon av de mottagande organisationernas land.

Målgrupper

Företrädare för de deltagande organisationerna, utbildare och handledare som deltar i den huvudsakliga verksamheten.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier. Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterierna som anges nedan.

Relevans, syfte och genomslag  (högsta poäng: 30)

 • Projektets relevans för
  • insatsens mål,
  • de deltagande organisationernas utvecklingsbehov,
  • de deltagande ungdomsarbetarnas behov och mål.
 • Hur ändamålsenligt projektet är för att
  • uppnå läranderesultat av hög kvalitet för de deltagande ungdomsarbetarna,
  • förstärka eller omvandla den deltagande organisationens ungdomsverksamhet när det gäller kvalitet, innovation och erkännande samt organisationens kapacitet och räckvidd, i förekommande fall från lokal till global nivå,
  • engagera personer som arbetar med ungdomsverksamhet i de deltagande organisationerna,
  • involvera organisationer som konkret arbetar med ungdomsfrågor och dagligen arbetar med unga på lokal nivå.
 • Projektets potentiella genomslag
  • för deltagande ungdomsarbetare och organisationer under och efter projektet,
  • för konkreta metoder för ungdomsverksamhet av god kvalitet,
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå.
 • I vilken utsträckning projektet omfattar åtgärder för hållbara resultat efter det att projektet avslutas.
 • I vilken utsträckning projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att få nya deltagare och mindre erfarna organisationer att delta i insatsen.
 • I vilken utsträckning den verksamhet för systemutveckling och utåtriktade verksamhet som föreslås bidrar till att utveckla ungdomsarbetarnas arbetsmiljö (i förekommande fall).

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 40)

 • Samstämmighet mellan identifierade behov, projektmål, deltagarprofiler och den föreslagna verksamheten.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att förbättra kvaliteten på de deltagande organisationernas ungdomsverksamhet.
 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla projektetapper: förberedelser (inklusive förberedelse av deltagarna), genomförande av verksamheten och uppföljning.
 • Ändamålsenligheten hos åtgärderna för att välja ut ungdomsarbetare som ska delta i projektet (enligt definitionen i den rättsliga grunden) och i vilken utsträckning ungdomsledarna deltar i alla skeden av projektet.
 • I vilken utsträckning verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med begränsade möjligheter. 
 • Huruvida de deltagandebaserade lärandemetoder som föreslås är lämpliga, inbegripet eventuella virtuella komponenter.
 • Kvaliteten på arrangemang och stöd för diskussionsprocessen, att erkänna och dokumentera deltagarnas läranderesultat samt konsekvent användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande, särskilt ungdomspasset.
 • En balanserad representation av deltagarna per land och kön.
 • I vilken utsträckning verksamheten omfattar hållbara och miljövänliga metoder.
 • Kvaliteten på de verktyg och metoder som föreslås för systemutveckling och utåtriktad verksamhet och huruvida de kan kopieras och inspirera andra organisationer (i förekommande fall).

Projektförvaltningens kvalitet (högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten på samarbetet och kommunikationen mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda parter.
 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets olika etapper och resultat.
 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna.

Finansieringsregler

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare, exklusive medföljande personer, utbildare och handledare.

Belopp

100 euro per deltagare i en fortbildningsverksamhet

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Bidrag till deltagarnas (inklusive utbildare, medföljande personer och handledare) kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten9 med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen10 .

När det gäller verksamhet som genomförs på flera platser ska sökanden lägga ihop avstånden mellan de olika platserna och välja det avståndsintervall som motsvarar totalsumman11 .

Belopp

Reseavstånd Vanlig resa Miljövänligt resande
10–99 km 23 euro  
100–499 km 180 euro 210 euro
500–1 999 km 275 euro 320 euro
2 000–2 999 km 360 euro 410 euro
3 000–3 999 km 530 euro 610 euro
4 000–7 999 km 820 euro  
8 000 km eller mer 1 500 euro  

Budgetkategori - Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, inklusive medföljande personer, utbildare och handledare (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten, och upp till fyra ytterligare dagar för deltagare med grönt resebidrag.

Belopp

Tabell A2.2 per deltagare per dag.

Högst 1 100 euro per deltagare (inklusive utbildare, handledare och medföljande personer)

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Inkluderingsstöd för organisationer: Kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter, exklusive medföljande personer, utbildare och handledare.

Belopp

100 euro per deltagare

Inkluderingsstöd för deltagare: ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer, utbildare och handledare (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Bidrag till förberedande besök

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader i samband med genomförandet av förberedande besök, inklusive kostnader för resa och uppehälle.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: exklusive deltagare från den mottagande organisationen. Högst 2 deltagare per deltagande organisation kan få bidrag per verksamhet. Dessutom kan en handledare per förberedande besök också finansieras. Villkor: behovet av ett förberedande besök, målen och deltagarna måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Detta villkor gäller inte för projekt som finansieras inom ramen för ackrediteringssystemet.

Belopp

575 euro per deltagare och förberedande besök

Budgetkategori - Systemutveckling och utåtriktad verksamhet

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader som är kopplade till genomförandet av kompletterande verksamheter.

Indirekta kostnader: Ett schablonbelopp på högst 7 % av de kompletterande verksamheternas bidragsberättigande direkta kostnader får beviljas inom ramen för indirekta kostnader i form av bidragsmottagarens allmänna administrativa kostnader, som kan hänföras till de kompletterande verksamheterna (t.ex. el eller internetkostnader, lokalkostnader, kostnader för tillsvidareanställda osv.).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: behoven och målen måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Högst 10 % av de sammanlagda projektkostnaderna får anslås för dessa verksamheter.

Belopp

Högst 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna.

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Höga resekostnader för deltagare, inklusive medföljande personer, utbildare och handledare som inte kan stödjas med standardkategorin ”Resor” på grund av det geografiska avståndet eller andra hinder (dvs. där användningen av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp leder till dyra resekostnader).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader. Om de särskilda kostnaderna för dyra resor godkänns ersätter de standardresebidraget.

Belopp

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell A2.2 Individuellt stöd för fortbildningsverksamhet

  Individuellt stöd (euro per dag)
Österrike 68 €
Belgien 73 €
Bulgarien 60 €
Kroatien 70 euro
Cypern 65 €
Tjeckien 61 €
Danmark 81 €
Estland 63 €
Finland 80 €
Nordmakedonien 51 €
Frankrike 74 €
Tyskland 65 €
Grekland 80 €
Ungern 62 euro
Island 80 €
Irland 83 €
Italien 74 €
Lettland 66 €
Liechtenstein 83 €
Litauen 65 €
Luxemburg 74 €
Malta 73 €
Nederländerna 77 €
Norge 83 €
Polen 66 €
Portugal 73 €
Rumänien 61 €
Serbien 51 €
Slovakien 67 €
Slovenien 67 €
Spanien 68 €
Sverige 79 €
Turkiet 61 €
Tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet 54 €
 • 1 Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd till transnationell verksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet. Upp till 25 % av den tillgängliga budgeten kan dock finansiera internationell mobilitetsverksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet (regionerna 1–4; se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).
 • 2 Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ramen för inrättandet av en europeisk agenda för ungdomsarbete

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=SV. Mer information om genomförandet av den europeiska agendan för ungdomsarbete finns på www.bonn-process.net.

 • 3 Du kan läsa mer om strategierna här: https://www.salto-youth.net/.
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01).
 • 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=SV och www.bonn-process.net.
 • 6 Se European Training Strategy Competence Model for Youth Workers to Work Internationally, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 7 Deltagande organisationer måste underteckna en fullmakt till förmån för den sökande organisationen. Fullmakter ska lämnas i ansökningsskedet, och senast när bidragsavtalet undertecknas. Du hittar mer information i del C i handledningen.
 • 8 En grupp av minst fyra ungdomar i åldern 13–30 år. En av medlemmarna i gruppen som är minst 18 år fungerar som gruppens företrädare och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan.
 • 9 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km).
 • 10 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm
 • 11 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som genomförs på flera platser, först i Rom (Italien) och därefter i Ljubljana (Slovenien), ska sökanden först beräkna avståndet mellan Madrid och Rom (1 365,28 km), sedan mellan Rom och Ljubljana (489,75 km) och därefter lägga ihop båda avstånden (1 855,03 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km), och c) beräkna EU-bidraget för deltagarens kostnad för resan från Madrid till Ljubljana (via Rom) och tillbaka (275 euro).
Tagged in:  Youth