Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2023 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Σχεδια κινητικοτητας για νεους - «Ανταλλαγες Νεων»

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής1 , οργανισμοί και άτυπες ομάδες νέων μπορούν να λαμβάνουν στήριξη για την υλοποίηση σχεδίων που φέρνουν σε επαφή νέους ανθρώπους από διαφορετικές χώρες με σκοπό την ανταλλαγή και τη μάθηση εκτός του οικείου τους συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

Στοχοι της δρασης

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει την κινητικότητα των νέων στον τομέα της μη τυπικής μάθησης με τη μορφή ανταλλαγών, με σκοπό τη συμμετοχή και την ενδυνάμωσή τους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, τη σύνδεσή τους με το ευρωπαϊκό σχέδιο καθώς και την παροχή βοήθειας για την απόκτηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για τη ζωή τους και το επαγγελματικό μέλλον τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανταλλαγές νέων αποσκοπούν στα ακόλουθα:

 • στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της μάθησης, και της ευρωπαϊκής ταυτότητας·
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών των νέων·
 • στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και στην καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων·
 • στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με σημαντικά κοινωνικά θέματα και, κατ’ επέκταση, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και στα κοινά.

Η δράση είναι ανοικτή σε όλους τους νέους, με έμφαση σε αυτούς που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.

Πλαισιο πολιτικης

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 καθορίζει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ενεργοποίηση, σύνδεση και ενίσχυση των νέων». Η στρατηγική επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στα κοινά και στην κοινωνία και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία περιλαμβάνει επίσης μια διαδικασία διαλόγου για τη νεολαία και, σε αυτό το πλαίσιο, το 2018 θεσπίστηκαν 11 ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία. Οι εν λόγω στόχοι προσδιορίζουν διατομεακά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν τις προκλήσεις. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να συμβάλλει στην εκπλήρωση αυτού του οράματος των νέων. Υπό τη βασική παράμετρο «Σύνδεση», η Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία προάγει και διευκολύνει τη σύνδεση, τις σχέσεις και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων ως καίριο στοιχείο της μελλοντικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η εν λόγω σύνδεση ενισχύεται καλύτερα μέσω διαφορετικών μορφών κινητικότητας, μία εκ των οποίων είναι οι ανταλλαγές νέων.

https://europa.eu/youth/strategy_el  

Θεματικες στρατηγικες στον τομεα της νεολαιας

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων, την ενίσχυση της ποιότητας των διαδικασιών άτυπης και μη τυπικής μάθησης και την ανάπτυξη ποιοτικής εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Περαιτέρω στήριξη στους τομείς αυτούς παρέχεται μέσω συγκεκριμένων θεματικών στρατηγικών, όπως η στρατηγική για τη συμμετοχή των νέων, το Youthpass και η ευρωπαϊκή στρατηγική κατάρτισης (ΕΣΚ)2 .

Περιγραφη των δραστηριοτητων

Ανταλλαγές νέων

Οι ανταλλαγές νέων είναι συναντήσεις ομάδων νέων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες που συγκεντρώνονται για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να υλοποιήσουν από κοινού ένα πρόγραμμα μη τυπικής μάθησης (μίγμα εργαστηρίων, ασκήσεων, συζητήσεων, παιχνιδιών ρόλων, προσομοιώσεων, δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους κ.λπ.) σε ένα θέμα ενδιαφέροντός τους, αντλώντας έμπνευση από τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία3 . Η περίοδος μάθησης περιλαμβάνει μια περίοδο προγραμματισμού πριν από την υποβολή της αίτησης, μια φάση προετοιμασίας πριν από την ανταλλαγή, καθώς και αξιολόγηση και παρακολούθηση μετά την ανταλλαγή.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο των ανταλλαγών νέων: ταξίδια για ακαδημαϊκές σπουδές· δραστηριότητες ανταλλαγών που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος· δραστηριότητες ανταλλαγών που μπορούν να θεωρηθούν τουρισμός· φεστιβάλ· ταξίδια αναψυχής· καλλιτεχνικές περιοδείες, καταστατικές συνελεύσεις, σεμινάρια κατάρτισης από ενηλίκους σε νέους.

Προπαρασκευαστικες επισκεψεις

Εκτός από τις ανταλλαγές νέων, τα σχέδια θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν προπαρασκευαστικές επισκέψεις. Σκοπός των προπαρασκευαστικών επισκέψεων είναι να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δραστηριοτήτων με τη διευκόλυνση και την προετοιμασία των διοικητικών ρυθμίσεων, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη δημιουργία σταθερής σύμπραξης μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών και ατόμων. Όταν στις δραστηριότητες ανταλλαγής νέων συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, η προπαρασκευαστική επίσκεψη θα πρέπει να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις πραγματοποιούνται στη χώρα ενός εκ των οργανισμών υποδοχής, πριν από την έναρξη της δραστηριότητας ανταλλαγής νέων.

Οργανωση σχεδιου

Ένα σχέδιο υλοποιείται από τουλάχιστον δύο οργανισμούς. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο θα πρέπει να ωφελούνται από τη συμμετοχή τους. Επομένως, το σχέδιο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους τους και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αναλαμβάνουν τον ρόλο «αποστολής» και/ή «υποδοχής» συμμετεχόντων, ήτοι φιλοξενίας της δραστηριότητας. Ένας εκ των οργανισμών αναλαμβάνει επίσης τον ρόλο του συντονιστή και υποβάλλει αίτηση για ολόκληρο το σχέδιο εκ μέρους της σύμπραξης.

Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι νέοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας, έτσι, τη μαθησιακή εμπειρία τους.

 • Σχεδιασμός (προσδιορισμός των αναγκών, των στόχων, των μαθησιακών αποτελεσμάτων, της μορφής των δραστηριοτήτων, ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας, χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων κ.λπ. πριν από την υποβολή της αίτησης)
 • Προετοιμασία (πρακτικές ρυθμίσεις, κατάρτιση συμφωνιών με εταίρους, γλωσσική/διαπολιτισμική/μαθησιακή και επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους κ.λπ.)
 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
 • Παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου).

Μια ποιοτική ανταλλαγή νέων:

 • Εδράζεται στην ενεργό συμμετοχή των νέων και των συμμετεχόντων οργανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια του σχεδίου, βελτιώνοντας, με τον τρόπο αυτόν, τη μαθησιακή και αναπτυξιακή εμπειρία τους·
 • περιλαμβάνει διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων και αξιοποιεί την εν λόγω πολυμορφία·
 • βασίζεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες των συμμετεχόντων νέων·
 • διασφαλίζει ότι τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα των συμμετεχόντων προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται δεόντως·
 • ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβληματίζονται σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα και αξίες.

Μαθησιακη διαδικασια

Η οργάνωση μιας ανταλλαγής νέων στο πλαίσιο μη τυπικής μάθησης απαιτεί ότι τουλάχιστον ένα μέρος των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Οι νέοι που συμμετέχουν στη δραστηριότητα θα πρέπει να συμβάλουν στον προσδιορισμό των αναγκών τους και της μάθησης που επιθυμούν να λάβουν ή να εξελίξουν μέσω της ανταλλαγής νέων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της δραστηριότητας (οργάνωση του προγράμματος, μέθοδοι εργασίας και καθορισμός του καταμερισμού των καθηκόντων) και να εξετάζουν τους τρόπους προετοιμασίας τους ώστε να μεγιστοποιούν τη μαθησιακή και προσωπική ανάπτυξη που προκύπτει από την ανταλλαγή.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλούνται να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη δραστηριότητα, να προβληματίζονται σχετικά με όσα έμαθαν και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξετάζουν πιθανούς τρόπους παρακολούθησης της δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να γίνεται σε ατομική βάση και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ομαδική βάση.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να στηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως μέσω του Youthpass.

Προτυπα ποιοτητας του προγραμματος erasmus στον τομεα της νεολαιας

Η υλοποίηση όλων των σχεδίων που στηρίζονται από την εν λόγω δράση πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας καλύπτουν τις βασικές αρχές της δράσης, καθώς και συγκεκριμένες πρακτικές υλοποίησης των καθηκόντων στο πλαίσιο του σχεδίου, όπως η επιλογή και προετοιμασία των συμμετεχόντων, ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κ.λπ. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας διατίθενται εδώ: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_el 

Προστασια και ασφαλεια των συμμετεχοντων

Στις ανταλλαγές νέων προβλέπονται επικεφαλής ομάδων. Οι επικεφαλής ομάδων παρακολουθούν και παρέχουν στήριξη στους συμμετέχοντες με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της βασικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, φροντίζουν για την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, σεβασμού και χωρίς διακρίσεις, καθώς και για την προστασία των συμμετεχόντων. Κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των ανταλλαγών νέων, θα πρέπει να εξετάζεται το ζήτημα της προστασίας και ασφάλειας των συμμετεχόντων και θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη/μείωση των κινδύνων.

Οριζοντιες διαστασεις

Κατά τον σχεδιασμό ενός σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να ενισχυθούν οι ακόλουθες οριζόντιες διαστάσεις:

Ένταξη και πολυμορφια

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Οι οργανισμοί που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να σχεδιάζουν στο πλαίσιο του σχεδίου δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Οι ανταλλαγές νέων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες:

 • η ομαδική κινητικότητα προσφέρει διεθνή εμπειρία κινητικότητας εντός της ασφάλειας μιας ομάδας·
 • η μικρή διάρκεια των ανταλλαγών νέων τις καθιστά κατάλληλες για συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες·
 • η συμμετοχή τοπικών συμμετεχόντων διευκολύνει την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά σχέδια.

Οι ανταλλαγές νέων είναι επίσης κατάλληλες για την επιδίωξη της ένταξης και της πολυμορφίας ως στόχων του σχεδίου, όπως είναι, για παράδειγμα, η στήριξη της καταπολέμησης των στερεοτύπων, η ενίσχυση της κατανόησης, η ανοχή και η απαγόρευση διακρίσεων. Το σχέδιο, στο σύνολό του, θα πρέπει να ακολουθεί μια συνειδητή προσέγγιση προς την ένταξη και την πολυμορφία. Οι εν λόγω πτυχές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση.

Περιβαλλοντικη βιωσιμοτητα

Η ανταλλαγή νέων θα πρέπει να προάγει περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Οι ανταλλαγές νέων θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με περιβαλλοντική συνείδηση λ.χ. μέσω της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών όπως η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, η μείωση αποβλήτων και η ανακύκλωση, καθώς και τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

Ψηφιακος μετασχηματισμος στον τομεα της νεολαιας

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς προκειμένου να ενσωματώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης με σκοπό τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-εταίρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους. Ενθαρρύνεται η εισαγωγή ψηφιακών και διαδικτυακών στοιχείων για τη μείωση του ορίου συμμετοχής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Μέσω σχεδίων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και/ή στην ανάπτυξη της κατανόησης των κινδύνων και των ευκαιριών της ψηφιακής τεχνολογίας, το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών και μικτών προσεγγίσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της νεολαίας.

Ανάλογα με τον σχεδιασμό και τους στόχους των δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ευαισθητοποίηση σε ψηφιακά θέματα καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών μπορούν να εισαχθούν σε μαθησιακές δραστηριότητες κινητικότητας.

Οι Εθνικοί Οργανισμοί προσφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες κατάρτισης για τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και τους επικεφαλής ομάδων νεολαίας μέσω των οικείων δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας, μεταξύ άλλων για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της νεολαίας. Οι προσφορές αυτές δημοσιεύονται στο Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο Κατάρτισης στη διεύθυνση https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Έμπνευση μπορεί επίσης να αντληθεί από την ενότητα «Εργαλεία» (Tools) του SALTO στη διεύθυνση https://www.salto-youth.net/tools/.

Περιβαλλοντικη βιωσιμοτητα

Τα σχέδια θα πρέπει να προάγουν περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με περιβαλλοντική συνείδηση λ.χ. μέσω της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών όπως η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, η μείωση αποβλήτων και η ανακύκλωση, καθώς και τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

Συμμετοχη στον δημοκρατικο βιο και στα κοινα

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς στη βελτίωση της ποιότητας των έργων τους, ενσωματώνοντας μια συμμετοχική διάσταση, προσφέροντας στους νέους κατάλληλες ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των έργων ως μέσο για την ανακάλυψη των οφελών της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο. Οι πόροι για την ενίσχυση της συμμετοχικής διάστασης των υποστηριζόμενων έργων είναι προσβάσιμοι, μεταξύ άλλων, μέσω του δικτυακού τόπου participationpool.eu. Ενθαρρύνονται επίσης οι δεσμοί και η συμμετοχή σε υφιστάμενες εθνικές, διεθνείς ή (άλλες) πρωτοβουλίες και πλατφόρμες της ΕΕ που αφορούν τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά.

Κριτηρια που χρησιμοποιουνται για την αξιολογηση συνηθων σχεδιων ανταλλαγων νεων

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Τα κατωτέρω γενικά κριτήρια ισχύουν για τα συνήθη σχέδια ανταλλαγών νέων. Για τις διαπιστεύσεις, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του παρόντος οδηγού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός ή ομάδα που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο4 .

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· Ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας· δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο· κοινωνική επιχείρηση· κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
 • μια άτυπη ομάδα νέων5 .

που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και γειτνιάζει με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4· βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού). 

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί (τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και ένας οργανισμός υποδοχής) από διαφορετικές χώρες.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 3 έως 24 μήνες.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

23 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

4 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους

Πιθανός πρόσθετος γύρος:

οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να αποφασίσουν να ανοίξουν έναν επιπλέον γύρο. Οι Εθνικοί Οργανισμοί θα ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με την έναρξη του πρόσθετου γύρου μέσω του ιστοτόπου τους.

 • Σε περίπτωση διοργάνωσης πρόσθετου γύρου, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Μαΐου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Παραρτήματα

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Ένα χρονοδιάγραμμα για κάθε ανταλλαγή νέων και προπαρασκευαστική επίσκεψη που προβλέπεται στο σχέδιο πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης.

Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητας για τις ανταλλαγες νεων

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 5 έως 21 ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός (ή περισσότερων, στην περίπτωση κινητών δραστηριοτήτων) εκ των οργανισμών που συμμετέχουν στη δραστηριότητα. 

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί (τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και ένας οργανισμός υποδοχής) από διαφορετικές χώρες.

Δραστηριότητες σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προέρχονται από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Δραστηριότητες με τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και γειτνιάζουν με την ΕΕ: στη δραστηριότητα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και ένας οργανισμός από τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και γειτνιάζει με την ΕΕ (περιφέρειες 1-4).

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών6 που διαμένουν στις χώρες των οργανισμών αποστολής και υποδοχής τους.

Οι επικεφαλής ομάδων7 και οι συντονιστές που συμμετέχουν πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Αριθμός συμμετεχόντων ανά δραστηριότητα και σύνθεση εθνικών ομάδων

Από 16 έως και 60 συμμετέχοντες ανά δραστηριότητα (δεν λαμβάνονται υπόψη οι επικεφαλής ομάδων, οι συντονιστές και οι συνοδοί). Σε περιπτώσεις ανταλλαγών νέων που συμμετέχουν μόνον νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 10.

Τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες ανά ομάδα (δεν λαμβάνονται υπόψη οι επικεφαλής ομάδων, οι συντονιστές και οι συνοδοί).

Τουλάχιστον δύο ομάδες νέων από δύο διαφορετικές χώρες.

Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν επικεφαλής ομάδας. Το πολύ δύο συντονιστές ανά δραστηριότητα.

Λοιπά κριτήρια

Τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή υποδοχής στο πλαίσιο της δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τη χώρα του Εθνικού Οργανισμού στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Προσθετα κριτηρια επιλεξιμοτητας για προπαρασκευαστικες επισκεψεις

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός από τους οργανισμούς υποδοχής. 

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Αντιπρόσωποι των συμμετεχόντων οργανισμών, συντονιστές, επικεφαλής ομάδων και νέοι που συμμετέχουν στη βασική δραστηριότητα.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης. Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπροσθέτως, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παρακάτω.

Συνάφεια, σκεπτικό και αντίκτυπος - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια του σχεδίου με:
  • τους στόχους της δράσης·
  • τις ανάγκες των συμμετεχόντων οργανισμών και των συμμετεχόντων στην ανταλλαγή·
  • τον βαθμό στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο για την παραγωγή μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας για τους συμμετέχοντες.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
  • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του σχεδίου·
  • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο να συμβάλει στην ένταξη και την πολυμορφία, στις πράσινες, ψηφιακές και συμμετοχικές διαστάσεις του προγράμματος.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο εισάγει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη συγκεκριμένη δράση.

Ποιότητα σχεδιασμού του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Συνοχή μεταξύ των προσδιορισμένων αναγκών, των στόχων του σχεδίου, του προφίλ των συμμετεχόντων και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα όλων των φάσεων του σχεδίου: σχεδιασμός, προετοιμασία (περιλαμβανομένης της προετοιμασίας που παρέχεται στους συμμετέχοντες), υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρακολούθηση·
 • Ο βαθμός συμμετοχής των νέων σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων·
 • Ο βαθμός στον οποίον οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και είναι ανοικτές σε συμμετέχοντες διαφόρων υποβάθρων και ικανοτήτων· 
 • Καταλληλότητα των προτεινόμενων συμμετοχικών μεθόδων μάθησης, περιλαμβανομένων τυχόν διαδικτυακών/ψηφιακών συνιστωσών·
 • Ποιότητα των ρυθμίσεων και στήριξης της διαδικασίας προβληματισμού, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων και συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ιδιαίτερα του Youthpass·
 • Ισορροπημένη εκπροσώπηση των συμμετεχόντων όσον αφορά τη χώρα και το φύλο·
 • Επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων.
 • Ο βαθμός στον οποίον οι δραστηριότητες ενσωματώνουν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Ποιότητα της διαχείρισης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • Ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους ενδιαφερόμενους·
 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των διαφόρων φάσεων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

Κανονες χρηματοδοτησης

Κατηγορια προϋπολογισμου -  Επιχορηγηση για την καλυψη των οργανωτικων δαπανων

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων, εξαιρουμένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών.

Ποσό

100 EUR ανά συμμετέχοντα σε μια ανταλλαγή νέων

Κατηγορια προϋπολογισμου - Δαπανες μετακινησης

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένων των επικεφαλής των ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της απόστασης και του αριθμού των ατόμων.

Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας8 χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή9 .

Για κινητές δραστηριότητες, ο αιτών θα πρέπει να αθροίσει τις αποστάσεις μεταξύ των επιμέρους τόπων δραστηριοτήτων και να επιλέξει τη ζώνη απόστασης που αντιστοιχεί στο σύνολο10

Ποσό   

Απόσταση μετακίνησης

Συνήθης μετακίνηση

Πράσινη μετακίνηση

10 – 99 χλμ.

23 EUR

 

100 – 499 χλμ.

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 χλμ.

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 χλμ.

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 χλμ.

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 χλμ.

820 EUR

 

8 000 χλμ. και άνω

1 500 EUR

 

Κατηγορια προϋπολογισμου - Επιχορηγηση για την καλυψη των ατομικων δαπανων

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαβίωση.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τη διάρκεια της διαμονής ανά συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών (εφόσον απαιτείται), συμπεριλαμβανομένης επίσης μίας ημέρας ταξιδιού πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας ταξιδιού μετά τη δραστηριότητα, και έως τεσσάρων επιπλέον ημερών για τους συμμετέχοντες που λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών πράσινης μετακίνησης.

Ποσό

Πίνακας A2.1 ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα.

Κατηγορια προϋπολογισμου - Στηριξη για την ενταξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Στήριξη για την ένταξη για οργανισμούς: Δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, εξαιρουμένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών.

Ποσό

100 EUR ανά συμμετέχοντα σε μια ανταλλαγή νέων

Στήριξη για την ένταξη των συμμετεχόντων: Πρόσθετες δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες και τους συνοδούς τους, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής ομάδων και των συντονιστών (περιλαμβανομένων αιτιολογημένων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση για τους εν λόγω συμμετέχοντες από τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών»).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορια προϋπολογισμου - Στηριξη για την προπαρασκευαστικη επισκεψη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής επίσκεψης, περιλαμβανομένων των μετακινήσεων και της διαβίωσης.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: εξαιρούνται οι συμμετέχοντες από τον οργανισμό υποδοχής.  Μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατ’ ανώτατο όριο 2 συμμετέχοντες ανά συμμετέχοντα οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο δεύτερος συμμετέχων είναι νέος. Επιπλέον, μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί ένας συντονιστής ανά προπαρασκευαστική επίσκεψη. Προϋπόθεση: η ανάγκη της προπαρασκευαστικής επίσκεψης, οι στόχοι και οι συμμετέχοντες πρέπει να αιτιολογούνται από τον αιτούντα και να εγκρίνονται από τον Εθνικό Οργανισμό. Η προϋπόθεση αυτή δεν εφαρμόζεται για σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του συστήματος διαπίστευσης.

Ποσό

575 EUR ανά συμμετέχοντα ανά προπαρασκευαστική επίσκεψη

Κατηγορια προϋπολογισμου - Έκτακτες δαπανες

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, των επικεφαλής ομάδων, των εκπαιδευτών και των συντονιστών που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της συνήθους κατηγορίας «Δαπάνες μετακίνησης» λόγω μεγάλης γεωγραφικής απόστασης ή άλλων εμποδίων (δηλ. όταν η χρήση καθαρότερων μεταφορικών μέσων με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεπάγεται υψηλά έξοδα μετακίνησης).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Οι υψηλές δαπάνες μετακίνησης ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης βάσει μοναδιαίου κόστους δεν καλύπτει το 70 % των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Εάν εγκριθούν, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τη συνήθη επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού.

Ποσό

Οικονομική εγγύηση: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανώ

Πίνακας A2.1 Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών όσον αφορά την ανταλλαγή νέων

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών (EUR ανά ημέρα)

 

Αυστρία

51 €

Βέλγιο

47 €

Βουλγαρία

36 €

Κροατία

39 €

Κύπρος

36 €

Τσεχική Δημοκρατία

36 €

Δανία

51 €

Εσθονία

37 €

Φινλανδία

51 €

Βόρεια Μακεδονία

31 €

Γαλλία

43 €

Γερμανία

46 €

Ελλάδα

43 €

Ουγγαρία

37 €

Ισλανδία

51 €

Ιρλανδία

55 €

Ιταλία

44 €

Λετονία

38 €

Λιχτενστάιν

51 €

Λιθουανία

38 €

Λουξεμβούργο

51 €

Μάλτα

44 €

Κάτω Χώρες

51 €

Νορβηγία

56 €

Πολωνία

38 €

Πορτογαλία

42 €

Ρουμανία

36 €

Σερβία

33 €

Σλοβακία

39 €

Σλοβενία

38 €

Ισπανία

38 €

Σουηδία

51 €

Τουρκία

36 €

Γειτονικές τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

33 €

 • 1 Ο βασικός προϋπολογισμός της δράσης διατίθεται για τη στήριξη διακρατικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Ωστόσο, έως το 25 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού γι’ αυτή τη δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και γειτνιάζουν με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4· βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού).
 • 2 Οι στρατηγικές διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.salto-youth.net/
 • 3 Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία. Οι εν λόγω στόχοι προσδιορίζουν διατομεακά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν τις προκλήσεις. https://europa.eu/youth/strategy_el
 • 4 Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να υπογράφουν εντολή στον αιτούντα οργανισμό. Οι εντολές θα πρέπει να παρέχονται κατά το στάδιο της αίτησης και το αργότερο έως την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.
 • 5 Ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων νέων μεταξύ 13 και 30 ετών. Ένα από τα μέλη της ομάδας που είναι τουλάχιστον 18 ετών αναλαμβάνει τον ρόλο εκπροσώπου, καθώς και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας. Για τον ορισμό της άτυπης ομάδας, ανατρέξτε στο γλωσσάριο. Για τον σκοπό της παρούσας δράσης, καθώς και για κάθε διάταξη συναφή με αυτήν, η «άτυπη ομάδα νέων» εντάσσεται στην έννοια «συμμετέχων οργανισμός». Οποιαδήποτε αναφορά στον «συμμετέχοντα οργανισμό» θεωρείται ότι καλύπτει επίσης την «άτυπη ομάδα νέων».
 • 6

  Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

  κατώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας·

  ανώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.

 • 7 Επικεφαλής ομάδας είναι ένας ενήλικας ο οποίος συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων και μεριμνά για την αποτελεσματική εκπαίδευση, την προστασία και την ασφάλειά τους.
 • 8 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης της μετακίνησης (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.). 
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
 • 10 Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχων από τη Μαδρίτη (Ισπανία) συμμετέχει σε κινητή δραστηριότητα που πραγματοποιείται πρώτα στη Ρώμη (Ιταλία) και ύστερα στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), ο αιτών θα υπολογίσει πρώτα την απόσταση μεταξύ Μαδρίτης και Ρώμης (1 365,28 χλμ.) και μετά την απόσταση μεταξύ Ρώμης και Λιουμπλιάνα (489,75 χλμ.)· θα προσθέσει τις δύο αποστάσεις (1 855,03 χλμ.)· στη συνέχεια, θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης της μετακίνησης (δηλ. μεταξύ 500 και 1999 χλμ.) και θα υπολογίσει την επιχορήγηση από την ΕΕ για τις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντος από τη Μαδρίτη στη Λιουμπλιάνα (μέσω Ρώμης) και πίσω (275 EUR).
Tagged in:  Youth