Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ungdomsverksamhet

Denna insats1  stöder verksamhet utanför den formella utbildningen som uppmuntrar, främjar och underlättar ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 

Insatsens Mål

Erasmus+ stöder ungdomsinriktade projekt på lokal, nationell, transnationell och internationell nivå som uppmuntrar ungdomar att delta i Europas demokratiska liv. Projekten ska ha ett eller flera av följande mål:

 • Ge ungdomar möjlighet att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället (skapa möjligheter för unga att engagera sig i sin vardag men även i det demokratiska livet för ett meningsfullt medborgardeltagande samt ett meningsfullt ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande bland ungdomar, oavsett bakgrund, med särskild inriktning på unga med begränsade möjligheter).
 • Öka ungdomars medvetenhet om EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter och bidra till den europeiska integrationsprocessen, bland annat genom att bidra till ett eller flera mål för EU:s ungdomsstrategi.
 • Utveckla ungdomars digitala kompetens och mediekunskap (särskilt kritiskt tänkande och förmågan att bedöma och arbeta med information), i syfte att öka ungdomars motståndskraft mot desinformation, oavsiktlig spridning av felaktig information och propaganda samt deras förmåga att delta i det demokratiska livet.
 • Sammanföra ungdomar och beslutsfattare på lokal, regional, nationell och transnationell nivå, och/eller bidra till EU:s ungdomsdialog.

Politisk bakgrund

EU:s ungdomsstrategi 2019–20272  utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar EU:s nya ungdomsstrategi av den 22 maj 2018. Inom huvudområdet ”Engagera” syftar EU:s ungdomsstrategi till ett meningsfullt medborgerligt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande bland ungdomar. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället.

EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i detta sammanhang fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen identifierar en rad sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och anger vilka utmaningar man måste ta itu med. Baserat på bidrag från unga intressenter identifierar EU:s ungdomsdialog varje 18-månadersperiod särskilda tematiska prioriteringar för genomförandet av EU:s ungdomsstrategi under den perioden. 

Tematiska strategier på ungdomsområdet

Erasmus+ ska främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser och utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet. Ytterligare stöd inom dessa områden finns tillgängligt via särskilda tematiska strategier, t.ex. strategin för ungdomars delaktighet, ungdomspasset och den europeiska strategin för yrkesutbildning3 .

Beskrivning av verksamheten

Ungdomsverksamhet är icke-formellt lärande för ungdomars aktiva deltagande. Syftet med sådan verksamhet är att ge ungdomar möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter av utbyte, samarbete, kultur och samhällsengagemang. Den verksamhet som stöds bör hjälpa deltagarna att stärka sina personliga, sociala, samhälleliga och digitala kompetenser och bli aktiva europeiska medborgare.

Insatsen stöder användning av alternativa, innovativa, smarta och digitala former av ungdomsdeltagande. Syftet är att öka ungdomars deltagande i olika sektorer och sammanhang (t.ex. hälso- och sjukvård eller idrottsanläggningar i såväl offentlig som privat regi) och att ge dem möjlighet att delta aktivt i samhället, oavsett bakgrund.

Ungdomsverksamheter kan aktivt användas för dialoger och diskussioner mellan ungdomar och beslutsfattare för att främja ungdomars aktiva deltagande i Europas demokratiska liv. Som ett konkret resultat ska de unga få möjlighet att göra sin röst hörd (genom att lägga fram ståndpunkter, förslag och rekommendationer), särskilt om hur ungdomspolitiken bör utformas och genomföras i Europa. Ungdomsverksamhet kan också utgöras av samhällsengagemang och ungdomsaktivism, vilket gör det möjligt för ungdomar att engagera sig på olika sätt för att öka medvetenheten om frågor som är viktiga för dem och åstadkomma förändringar.

Ungdomsverksamheter kan antingen vara transnationella (genomföras i ett eller flera av de deltagande länderna med en eller flera informella ungdomsgrupper och/eller organisationer från flera deltagande länder) eller nationella (genomföras på lokal, regional eller nationell nivå och involvera en eller flera informella ungdomsgrupper och/eller organisationer från ett enda deltagande land). Nationella ungdomsverksamheter är särskilt väl lämpade för att testa idéer på lokal nivå och som ett verktyg för att följa upp tidigare initiativ i syfte att utvidga och vidareutveckla lyckade idéer.

All ungdomsverksamhet, oavsett på vilken nivå de genomförs, måste ha en tydlig europeisk dimension och/eller tillföra ett mervärde. Varje verksamhet som får stöd ska dessutom tydligt bidra till att uppnå ett eller flera av de mål för insatsen som beskrivs ovan.

Verksamheten kan ha följande inslag (eller en kombination av dessa): workshoppar, diskussioner, rollspel, simuleringar, användning av digitala verktyg (t.ex. digitala demokrativerktyg), informationskampanjer, utbildningar, möten och andra former av samverkan mellan ungdomar och beslutsfattare såväl online som offline, samråd, informations- och/eller kulturevenemang osv.

Projekten kan exempelvis bestå av följande verksamhet:

 • Fysiska eller nätbaserade workshoppar och/eller möten, seminarier eller andra evenemang/processer på lokal, regional, nationell eller transnationell nivå som ger utrymme för information, diskussioner och ungdomars aktiva deltagande kring frågor som är relevanta för deras vardag som aktiva europeiska medborgare. Verksamheten ska helst leda till eller följa upp samverkan med beslutsfattare och andra berörda aktörer på området.
 • Samråd med ungdomar kring ämnen/frågor som är särskilt relevanta för dem (i ett lokalt, regionalt, nationellt eller transnationellt sammanhang) som identifierar ungdomarnas behov när det gäller deras deltagande i arbetet med sådana ämnen/frågor.
 • Informationskampanjer om hur ungdomar kan delta i det demokratiska livet, inbegripet informations- och/eller kulturevenemang kopplade till särskilda samhällsutmaningar som är relevanta för ungdomar.
 • Underlättad tillgång till öppna, säkra och tillgängliga virtuella och/eller fysiska mötesplatser för ungdomar, med effektiva lärandemöjligheter för deltagande i det demokratiska livet och den demokratiska processen.
 • Evenemang som simulerar hur demokratiska institutioner fungerar och beslutsfattarnas roller i dessa institutioner.

Användning av digitala aktivitetsformat rekommenderas starkt när så är möjligt (t.ex. webbinarier, hackatons, e-deltagandeverktyg) och/eller utbildning i hur man använder digitala demokrativerktyg i de aktiviteter som ska genomföras inom ramen för ungdomsverksamhetsprojektet.

Ett projekt bör bestå av olika projektverksamheter som tillsammans bidrar till att uppnå de planerade målen.

Dessa verksamheter bör i första hand finansieras genom budgetkategorin ”projektledning”, som är ett månatligt enhetsbidrag. Dessa projektverksamheter kommer vanligtvis att omfatta projektledningsmöten och löpande, regelbunden projektverksamhet. Projektverksamheten kan vara både digital och/eller fysisk och omfatta de ungdomar som är direkt involverade i projektet.

Projektet kan också omfatta ett eller flera ungdomsevenemang.

Termen ”Ungdomsevenemang” omfattar evenemang som är av central betydelse för att uppnå projektets mål, de kan utgöra delmål i projektet och bör tydligt skilja sig från löpande projektverksamhet, antingen genom sitt innehåll, sin storlek eller deltagarnas profil. Dessutom är ett ungdomsevenemang ett fysiskt evenemang där ungdomar och, i förekommande fall, även andra deltagare deltar personligen. Vid ett ungdomsevenemang kommer inte bara medlemmarna i den informella gruppen eller ungdomar i de bidragsmottagande organisationerna som är direkt involverade i den övergripande projektverksamheten att delta, utan även en bredare grupp bestående av ungdomar och/eller beslutsfattare. Evenemangets längd bör vara anpassad till den planerade verksamheten och de förväntade resultaten, och evenemangen kan vara mycket korta (timmar) eller ha en längre varaktighet. Särskilt stöd för anordnande av ungdomsevenemang finns tillgängligt ”per deltagare per evenemang”, oavsett evenemangets längd.

Ungdomsprojekt som inbegriper fysisk projektverksamhet eller ungdomsevenemang som kräver att deltagarna reser till en annan plats än den där de är bosatta kan ansöka om ytterligare mobilitetsfinansiering, som består av stöd till resor och uppehälle. Mobilitet i samband med ungdomsprojekt kan vara både nationell och internationell, men bör alltid stödja en projektverksamhet som finansieras genom projektledningskostnader eller ett ungdomsevenemang (som finansieras genom stöd till ungdomsevenemang).

Följande verksamhet kan inte beviljas bidrag inom ramen för denna insats: lagstadgade möten för organisationer eller nätverk av organisationer, anordnande av partipolitiska evenemang och fysisk infrastruktur (t.ex. kostnader för anläggande/förvärv av byggnader och deras fasta utrustning).

Exempel på projekt med ett starkt inslag av deltagande (inte begränsat till formatet för ungdomsverksamhet) och relevant bästa praxis finns i verktygslådan för ungdomsdeltagande4 .

Hur utformar jag mitt projekt?

Projekt som stöds inom denna insats bör omfatta en eller flera av de delar som beskrivs ovan. Dessa delar kan kombineras på ett flexibelt sätt beroende på projektets mål och de deltagande organisationernas och ungdomarnas behov.

Projekten genomförs av en eller flera informella ungdomsgrupper, en eller flera organisationer eller en kombination av dessa. De informella ungdomsgrupperna och/eller de deltagande organisationerna ska anges i ansökningsskedet. Andra ungdomar kan delta i projektet som deltagare i vissa av verksamheterna eller som en del av verksamheternas målgrupp. Om endast en informell ungdomsgrupp deltar ansöker en av gruppmedlemmarna för gruppens räkning. Om flera grupper eller organisationer deltar ska en av dem fungera som samordnare och ansöka om hela projektet för partnerskapets räkning.

Ett projekt består av fyra etapper: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de ungdomar som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas (”verksamheter som skapas av ungdomar för ungdomar”). Verktygslådan för ungdomsdeltagande kan ge praktiska idéer och vägledning för att öka ungdomars deltagande.

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelse (inklusive praktiska arrangemang, upprättande av avtal med partner, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna osv.).
 • Genomförande av verksamheten.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektresultaten). Som ett led i uppföljningen bör varje projekt ge återkoppling om konkreta projektresultat till de deltagande ungdomarna, bland annat om hur resultaten har kommunicerats till andra berörda aktörer och/eller hur de har använts av dem. 

EU:s ungdomsdialog

De ämnen och prioriteringar som har identifierats inom ramen för EU:s ungdomsdialog5  kan fungera som inspiration för ungdomsverksamheter på alla nivåer. En annan inspirationskälla är EU:s ungdomsmål, som utformats inom ramen för EU:s ungdomsdialog och identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och anger vilka utmaningar man måste ta itu med. Omvänt kan resultat från lyckad ungdomsverksamhet användas som inspiration för kommande etapper i EU:s ungdomsdialog.

Lärandeprocess

Ett ungdomsprojekt måste omfatta stöd till diskussionsprocessen, identifiering och dokumentation av individuella läranderesultat för alla deltagare (dvs. även deltagare utanför den eller de informella grupperna av ungdomar som genomför projektet och/eller utanför de ungdomar som aktivt deltar i utarbetandet och genomförandet av projektet), särskilt genom ungdomspasset.

Deltagarnas skydd och säkerhet

Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör vidtas.

Gemenskapsbyggande

Gemenskapsbyggande i ungdomsverksamhet uppmuntras varmt. Om möjligt bör sådana aktiviteter fortsätta efter det att projekten har avslutats och bli fristående.

Kvalitetsstandarder för Erasmus på ungdomsområdet

All verksamhet som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet för att säkerställa mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte av hög kvalitet. Kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Övergripande dimensioner

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Projektverksamheten ska vara tillgänglig och inkluderande. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen.

Ungdomsverksamheter är särskilt lämpliga för unga med begränsade möjligheter.

 • De är utformade som gräsrotsaktiviteter med mycket flexibla villkor (t.ex. i fråga om varaktighet, antal deltagare, nationell/transnationell verksamhet), som är enkla att anpassa till de särskilda behoven hos unga med begränsade möjligheter.
 • Informella ungdomsgrupper som genomför ungdomsprojekt kan stödjas av en handledare6 . En handledare kan vara särskilt relevant och användbar för att h.jälpa unga med begränsade möjligheter att genomföra sina projekt.
 • Målen för insatsen är bland annat att ge ungdomar möjligheter till lärande så att de kan delta i det civila samhället och förbättra sin digitala kompetens och mediekunskap. Projekt som har sådana mål vara särskilt användbara för att hjälpa ungdomar med begränsade möjligheter att övervinna problem som de kan möta.

Ungdomsverksamheter är också särskilt väl lämpade för temaarbete om inkludering och mångfald i samhället, till exempel för att bekämpa stereotyper och främja förståelse, tolerans och icke-diskriminering. 

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. De bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Den digitala omställningen på ungdomsområdet

Erasmusprogrammet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten. Införandet av digitala och webbaserade element som sänker tröskeln för att ungdomar med begränsade möjligheter ska delta uppmuntras. Genom projekt och verksamheter som syftar till att stärka de digitala färdigheterna, främja den digitala kompetensen och/eller utveckla en förståelse av riskerna och möjligheterna med digital teknik, kan programmet ändra tänkesätt och bidra till att utveckla digitala och blandade strategier inom ungdomsverksamheterna.

Beroende på verksamheternas utformning och mål kan kompetensutveckling och medvetenhet om digitala frågor samt användning av ny teknik införas i fysiska evenemang eller i mobilitet i utbildningssyfte, medan rent virtuella komponenter bör finansieras genom projektförvaltningskostnaderna. Vederbörligen motiverade utgifter för att inkludera ungdomar med begränsade möjligheter kan sökas inom ramen för inkluderingsstödet för deltagare.

De nationella programkontoren erbjuder en rad utbildningsmöjligheter för ungdomsarbetare och ungdomsledare genom sin utbildnings- och samarbetsverksamhet, bland annat om stöd till den digitala omställningen på ungdomsområdet. Dessa erbjudanden offentliggörs i den europeiska utbildningskalendern https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiration finns också bland Salto-verktygen https://www.salto-youth.net/tools/.

Deltagande

Programmet Erasmus+ hjälper alla deltagande organisationer att förbättra kvaliteten på sina projekt genom delaktighet och ge ungdomar relevanta möjligheter att aktivt engagera sig och delta i utformningen och genomförandet av projektverksamhet som ett sätt att upptäcka fördelarna med aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. Resurser för att öka delaktigheten i projekt som får stöd hittas bland annat på webbplatsen participationpool.eu. Deltagande organisationer uppmanas också att samarbeta med befintliga nationella, internationella eller (andra) EU-initiativ och plattformar som kretsar kring deltagande och medborgerligt engagemang.

Kriterier för bedömning av projektet

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade deltagande organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet7 .

Vilka organisationer får delta?

Deltagande organisationer kan vara

 • ideella organisationer, föreningar, icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande företag som arbetar med samhällsansvar.
 •  en informell ungdomsgrupp8 .

etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland i EU:s grannskap som inte är associerat till programmet (regionerna 1 till 4;se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

De deltagande organisationernas antal och profil

 • Nationella projekt för ungdomsverksamhet: minst en deltagande organisation måste medverka.
 • Gränsöverskridande och internationella projekt för ungdomsverksamhet: minst två deltagande organisationer från olika länder måste medverka. En och samma organisation (med samma OID) får delta i högst fem ansökningar totalt per tidsfrist inom ramen för denna åtgärd, oavsett om det är som sökande eller partner.

Projektets varaktighet

3–24 månader.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i landet för en eller flera av de deltagande organisationerna. Verksamheten kan också äga rum vid en av EU:s institutioner9 , även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.

Målgrupper

Ungdomar i åldern 13–30 år10  som är bosatta i landet för de deltagande organisationerna samt beslutfattare som arbetar med de frågor som projektet inriktas på.

Handledare och medföljande personer ska inte betraktas som deltagare i verksamheten, men är berättigade till stöd inom vissa budgetkategorier.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 juni och den 31 december samma år,

den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj påföljande år

Eventuell ytterligare runda:

De nationella programkontoren får besluta om ytterligare ett ansökningstillfälle. De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om det andra ansökningstillfället via sina webbplatser.

Om ett ytterligare ansökningstillfälle organiseras måste sökandena lämna sin ansökan senast den 7 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år.

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Bilagor

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

Om man under projektet planerar att genomföra mobilitetsverksamhet och/eller fysiska evenemang: En tidsplan för de planerade mobilitetsverksamheterna och/eller de fysiska evenemangen ska bifogas ansökningsblanketten.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar. För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans, syfte och genomslag (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet, verksamhet och målgrupp(er) är relevanta för ungdomsområdet,
 • projektet kommer att behandla en eller flera av prioriteringarna för EU:s ungdomsdialog eller ungdomsmålen,
 • projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner,
 • projektet är relevant för insatsens mål,
 • projektet är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering,
 • projektet och den föreslagna verksamheten tillgodoser behoven hos ungdomarna och de deltagande organisationerna,
 • projektet ger ett europeiskt mervärde.
 • Hur ändamålsenligt projektet är för att skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna.
 • Projektet sannolikt kommer att påverka deltagare och deltagande organisationer, samt ungdomar och organisationer som inte deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå.
 • Projektet innebär att nya organisationer och mindre erfarna organisationer, inklusive grupper av ungdomar, börjar delta i insatsen.

Projektutformningens kvalitet (högsta poäng: 40)

I vilken utsträckning

 • förslaget uppvisar samstämmighet mellan identifierade behov, projektmål, deltagarprofiler och den föreslagna verksamheten,
 • förslaget på ett tydligt och övertygande sätt beskriver projektets faser (förberedelse, genomförande och uppföljning) samt ungdomars deltagande i alla faser,
 • verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med olika bakgrund och färdigheter,
 • verksamheterna omfattar hållbara och miljövänliga metoder,
 • alternativa, innovativa och smarta former för ungdomars deltagande används i projektet,
 • de lärandemetoder som föreslås, inbegripet webbaserade/virtuella komponenter, är lämpliga för verksamheterna och innefattar en diskussionsprocess för fastställande och dokumentation av deltagarnas läranderesultat samt användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande, särskilt ungdomspasset.

Projektförvaltningens kvalitet (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen är tillfredsställande,
 • åtgärderna för att säkerställa deltagarnas säkerhet och skydd är adekvata och effektiva,
 • uppgifterna och ansvarsområdena för verksamheterna är tydligt definierade i enlighet med kvalitetsstandarderna för Erasmus,
 • planen för samarbete och kommunikation mellan deltagarna, de deltagande organisationerna samt med andra relevanta intressenter utgör en stödjande ram för förvaltningen av projektet,
 • sökanden har föreslagit en lämplig metod för att utvärdera projektresultaten i förhållande till projektmålen,
 • sökanden har föreslagit ett lämpligt sätt att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna,
 • projektet omfattar åtgärder som eftersträvar hållbara resultat efter det att projektet har avslutats.

Finansieringsregler11

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta bidrag per projekt som kan beviljas för ungdomsverksamhet: 60 000 euro

Budgetkategori - Projektförvaltning

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader med koppling till projektets ledning och genomförande (t.ex. förberedelse och genomförande av projektmöten och aktiviteter, samarbete och kommunikation, utvärdering, spridning och uppföljning).

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på projektets varaktighet.

Belopp

500 euro per månad

Budgetkategori - Handledningskostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader kopplade till en handledares medverkan i projektet.  Handledningskostnader är endast tillämpliga om projektet genomförs av en informell ungdomsgrupp.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på landet för projektet och arbetsdagar.

Begäran om finansiellt stöd för att täcka särskilda kostnader för handledare måste motiveras i ansökningsblanketten. Handledningens längd är inte kopplad till projektets varaktighet.

Belopp

Tabell B3 per arbetsdag. Högst 12 dagar.

Budgetkategori - Inkluderingsstöd för deltagare

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter, deras medföljande personer och handledare i projektverksamheter och evenemang (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna ”Resor” och ”Individuellt stöd”).

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell B3 – Handledningskostnader

Landgrupp Lärare/utbildare/forskare/Ungdomsarbetare/Enhetsbidrag per dag
1: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland, Österrike 241
2: Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Tjeckien 137
3: Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Turkiet och Ungern 74

Kompletterande bidrag för fysiska evenemang som genomförs inom ramen för projektet

Budgetkategori - Bidrag till ungdomsevenemang

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för genomförande av nationella och transnationella och internationella fysiska evenemang som är centrala för att uppnå målen för ungdomsverksamhetsprojektet. Denna budgetkategori är inte avsedd att täcka kostnaderna för deltagandet av personal från deltagande organisationer/medlemmar i informella ungdomsgrupper och handledare, eftersom deras deltagande i sådana evenemang bör täckas av budgetkategorin ”Projektledning”.

I förekommande fall kan stöd till evenemang för ungdomsverksamhet kombineras med finansiering av mobilitet inom ungdomsverksamhet i enlighet med de tillämpliga reglerna nedan.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Baserat på antalet deltagare i evenemanget, exklusive personal från de deltagande organisationerna/medlemmarna i de informella ungdomsgrupperna och handledarna.

Belopp

100 euro per deltagare

Kompletterande bidrag för mobilitetsverksamhet som genomförs inom ramen för projektet12

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Bidrag till resekostnader för deltagare, deras medföljande personer och handledare, från ursprungsorten till platsen för projektverksamheten eller det fysiska evenemanget och tillbaka igen, oavsett om resan är nationell eller transnationell.

När det gäller sträckor under 500 km kommer deltagarna i regel att resa med utsläppssnåla transportmedel.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten13  med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen14 .

När det gäller verksamhet som genomförs på flera platser ska sökanden lägga ihop avstånden mellan de olika platserna och välja det avståndsintervall som motsvarar totalsumman15 .

Belopp

Reseavstånd Miljövänligt resande Icke miljövänligt resande
10–99 km 56 euro 28 euro
100–499 km 285 euro 211 euro
500–1999 km 417 euro 309 euro
2 000–2 999 km 535 euro 395 euro
3000–3999 km 785 euro 580 euro
4000–7999 km 1188 euro 1188 euro
8 000 km eller mer 1735 euro 1735 euro

Budgetkategori - Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, medföljande person eller handledare (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten (om det behövs), och upp till fyra ytterligare dagar för deltagare, medföljande personer och handledare med grönt resebidrag.

Belopp

Tabell A2.1 per deltagare per dag

Tabellen gäller även medföljande personer och handledare.

Budgetkategori - Inkluderingsstöd för organisationer

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande:  baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter.

Belopp

125 euro per deltagare

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Höga resekostnader för deltagare, medlemmar i den eller de informella grupperna, medföljande personer och handledare som inte kan stödjas med standardkategorin ”Resor” på grund av det geografiska avståndet eller andra hinder (dvs. där användningen av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp leder till dyra resekostnader).  

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av resekostnaderna.  Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de det standardresebidrag som baseras på enhetskostnader.

Belopp

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Dyra resor: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

Tabell A2.1: Individuellt stöd för mobilitet för ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet (euro per dag)
Österrike 78 EUR 
Belgien 78 EUR
Bulgarien 45 EUR
Kroatien 57 EUR
Cypern 63 EUR
Tjeckien 53 EUR
Danmark 81 EUR
Estland 48 EUR
Finland 79 EUR
Frankrike 67 EUR
Tyskland 71 EUR
Grekland 68 EUR
Ungern 60 EUR
Island 76 EUR
Irland 73 EUR
Italien 69 EUR
Lettland 48 EUR
Liechtenstein 77 EUR
Litauen 49 EUR
Luxemburg 77 EUR
Malta 57 EUR
Nederländerna 69 EUR
Nordmakedonien 41 EUR
Norge 83 EUR
Polen 51 EUR
Portugal 57 EUR
Rumänien 46 EUR
Serbien 47 EUR
Slovakien 48 EUR
Slovenien 54 EUR
Spanien 58 EUR
Sverige 72 EUR
Turkiet 50 EUR
Tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet 44 EUR 
 • 1 Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd till transnationell verksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet. Upp till 25 % av den tillgängliga budgeten kan dock finansiera internationella projekt som inbegriper organisationer och deltagare från tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet (regionerna 1–4; se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen). ↩ back
 • 2 https://europa.eu/youth/strategy_sv ↩ back
 • 3 Du kan läsa mer om strategierna här: Strategin för ungdomars delaktighet: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO-YOUTH - What is Youthpass?och den europeiska strategin för yrkesutbildning: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 4 https://participationpool.eu/toolkit/. ↩ back
 • 5 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en ↩ back
 • 6 Beroende på deras behov kan informella ungdomsgrupper anlita en eller flera handledare under projektet. ↩ back
 • 7 Deltagande organisationer måste underteckna ett anslutningsformulär för den sökande organisationen. Anslutningsformulär ska lämnas i ansökningsskedet, och senast när bidragsavtalet undertecknas. Du hittar mer information i del C i handledningen. ↩ back
 • 8 En grupp av minst fyra personer i åldern 13–30 år. En av medlemmarna i gruppen som är minst 18 år fungerar som gruppens företrädare och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan. Inom ramen för denna insats och alla bestämmelser som avser insatsen ska en ”informell ungdomsgrupp” motsvara begreppet ”deltagande organisation”. Hänvisningar till ”deltagande organisation” ska även anses omfatta en ”informell ungdomsgrupp”. ↩ back
 • 9 EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag. ↩ back
 • 10 Tänk på följande: 

  Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern den dag då verksamheten inleds.

  Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern på insatsens startdag. ↩ back

 • 11 Observera att deltagare när det gäller insatsen för ungdomsverksamhet avser ungdomar i åldern 13–30 år som är bosatta i landet för de deltagande organisationerna samt beslutfattare som arbetar med de frågor som projektet inriktas på. ↩ back
 • 12 Lokala deltagare som reser mindre än 10 km till lokalen kan vara berättigade till individuellt stöd och inkluderingsstöd för organisationer för verksamhetsdagar som överlappar med närvaron av deltagare som är berättigade till resebidrag. ↩ back
 • 13 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km). ↩ back
 • 14 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.html ↩ back
 • 15 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som genomförs på flera platser, först i Rom (Italien) och därefter i Ljubljana (Slovenien), ska sökanden först beräkna avståndet mellan Madrid och Rom (1 365,28 km), sedan mellan Rom och Ljubljana (489,75 km) och därefter lägga ihop båda avstånden (1 855,03 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km), och c) beräkna EU-bidraget för deltagarens kostnad för resan från Madrid till Ljubljana (via Rom) och tillbaka (275 euro). ↩ back
Tagged in:  Youth