Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Ungdomsverksamhet

Verksamhet utanför den formella utbildningen som uppmuntrar, främjar och underlättar ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Insatsens mål

Erasmus+ stöder ungdomsinriktade projekt på lokal, nationell och transnationell nivå som drivs av informella ungdomsgrupper och/eller ungdomsorganisationer och uppmuntrar ungdomar att delta i Europas demokratiska liv. Projekten ska ha ett eller flera av följande mål.

 • Ge ungdomar möjlighet att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället (skapa möjligheter för unga att engagera sig i sin vardag men även i det demokratiska livet för ett meningsfullt medborgardeltagande samt ett meningsfullt ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande bland ungdomar, oavsett bakgrund, med särskild inriktning på unga med begränsade möjligheter).
 • Öka ungdomars medvetenhet om EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter och bidra till den europeiska integrationsprocessen, bland annat genom att bidra till ett eller flera mål för EU:s ungdomsstrategi.
 • Utveckla ungdomars digitala kompetens och mediekunskap (särskilt kritiskt tänkande och förmågan att bedöma och arbeta med information), i syfte att öka ungdomars motståndskraft mot desinformation, falska nyheter och propaganda samt deras förmåga att delta i det demokratiska livet.
 • Sammanföra ungdomar och beslutsfattare på lokal, regional, nationell och transnationell nivå, och/eller bidra till EU:s ungdomsdialog.

Politisk bakgrund

EU:s ungdomsstrategi 2019–20271  utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar EU:s nya ungdomsstrategi av den 22 maj 2018. Inom huvudområdet ”Engagera” syftar EU:s ungdomsstrategi till ett meningsfullt medborgerligt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande bland ungdomar. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället.

EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i detta sammanhang fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen identifierar en rad sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och anger vilka utmaningar man måste ta itu med. Baserat på bidrag från unga intressenter identifierar EU:s ungdomsdialog varje 18-månadersperiod särskilda tematiska prioriteringar för genomförandet av EU:s ungdomsstrategi under den perioden. 

Tematiska strategier på ungdomsområdet

Erasmus+ ska främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser och utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet. Ytterligare stöd inom dessa områden finns tillgängligt via särskilda tematiska strategier, t.ex. strategin för ungdomars delaktighet, ungdomspasset och den europeiska strategin för yrkesutbildning2 .

Beskrivning av verksamheten

Ungdomsverksamhet är icke-formellt lärande för ungdomars aktiva deltagande. Syftet med sådan verksamhet är att ge ungdomar möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter av utbyte, samarbete, kultur och samhällsengagemang. Den verksamhet som stöds bör hjälpa deltagarna att stärka sina personliga, sociala, samhälleliga och digitala kompetenser och bli aktiva europeiska medborgare.

Insatsen stöder användning av alternativa, innovativa, smarta och digitala former av ungdomsdeltagande. Syftet är att öka ungdomars deltagande i olika sektorer och sammanhang (t.ex. hälso- och sjukvård eller idrottsanläggningar i såväl offentlig som privat regi) och att ge dem möjlighet att delta aktivt i samhället, oavsett bakgrund.

Ungdomsverksamheter kan aktivt användas för dialoger och diskussioner mellan ungdomar och beslutsfattare för att främja ungdomars aktiva deltagande i Europas demokratiska liv. Som ett konkret resultat ska de unga få möjlighet att göra sin röst hörd (genom att lägga fram ståndpunkter, förslag och rekommendationer), särskilt om hur ungdomspolitiken bör utformas och genomföras i Europa. Ungdomsverksamhet kan också utgöras av samhällsengagemang och ungdomsaktivism, vilket gör det möjligt för ungdomar att engagera sig på olika sätt för att öka medvetenheten om frågor som är viktiga för dem.

Ungdomsverksamheter kan antingen vara transnationella (genomföras i ett eller flera av de deltagande länderna med partner från flera deltagande länder) eller nationella (genomföras på lokal, regional eller nationell nivå med informella ungdomsgrupper och/eller organisationer från ett enda deltagande land). Nationella ungdomsverksamheter är särskilt väl lämpade för att testa idéer på lokal nivå och som ett verktyg för att följa upp tidigare initiativ i syfte att utvidga och vidareutveckla lyckade idéer.

All ungdomsverksamhet, oavsett på vilken nivå de genomförs, måste ha en tydlig europeisk dimension och/eller tillföra ett mervärde. Varje verksamhet som får stöd ska dessutom tydligt bidra till att uppnå ett eller flera av de mål för insatsen som beskrivs ovan.

Verksamheterna kan ha följande inslag (eller en kombination av dessa): workshoppar, diskussioner, rollspel, simuleringar, användning av digitala verktyg (t.ex. digitala demokrativerktyg), informationskampanjer, utbildningar, möten och andra former av samverkan mellan ungdomar och beslutsfattare såväl online som offline, samråd, informations- och/eller kulturevenemang osv.

Projekten kan exempelvis bestå av följande verksamhet:

 • Fysiska eller nätbaserade workshoppar och/eller möten, seminarier eller andra evenemang/processer på lokal, regional, nationell eller transnationell nivå som ger utrymme för information, diskussioner och ungdomars aktiva deltagande kring frågor som är relevanta för deras vardag som aktiva europeiska medborgare. Verksamheten ska helst leda till eller följa upp samverkan med beslutsfattare och andra berörda aktörer på området.
 • Samråd med ungdomar kring ämnen/frågor som är särskilt relevanta för dem (i ett lokalt, regionalt, nationellt eller transnationellt sammanhang) som identifierar ungdomarnas behov när det gäller deras deltagande i arbetet med sådana ämnen/frågor.
 • Informationskampanjer om hur ungdomar kan delta i det demokratiska livet, inbegripet informations- och/eller kulturevenemang kopplade till särskilda samhällsutmaningar som är relevanta för ungdomar.
 • Underlättad tillgång till öppna, säkra och tillgängliga virtuella och/eller fysiska mötesplatser för ungdomar, med effektiva lärandemöjligheter för deltagande i det demokratiska livet och den demokratiska processen.
 • Evenemang som simulerar hur demokratiska institutioner fungerar och beslutsfattarnas roller i dessa institutioner.

Användning av digitala aktivitetsformat rekommenderas starkt när så är möjligt (t.ex. webbinarier, hackatons, e-deltagandeverktyg) och/eller utbildning i hur man använder digitala demokrativerktyg i de aktiviteter som ska genomföras inom ramen för ungdomsverksamhetsprojektet.

Ett projekt bör bestå av olika verksamheter som tillsammans bidrar till att uppnå de planerade målen. Vissa av dessa verksamheter kan ta formen av mobilitetsperioder, där deltagarna reser till en annan plats än den där de bor för att medverka i en upplevelse som kännetecknas av deltagande. Dessa mobilitetsperioder kan vara både nationella och internationella. Verksamheten kan också ske i form av ett fysiskt evenemang, där ungdomar och beslutsfattare är fysiskt närvarande, inklusive deltagare som inte är direkt delaktiga i genomförandet av projektet, på en viss plats. Separata budgetkategorier stöder anordnandet av mobilitetsverksamheter och ungdomsevenemang. Beroende på behoven hos särskilda projekt kan mobilitetsperioder och fysiska evenemang antingen vara fristående eller kan kombineras (om det t.ex. är nödvändigt för deltagarna att resa för att delta i ett evenemang kan detta redovisas som en mobilitetsverksamhet såväl som ett evenemang som medför relevant stöd för kostnader för resor och uppehälle). Ett typiskt projekt omfattar även verksamheter som varken är mobilitetsverksamheter eller fysiska evenemang. Dessa är lika viktiga för genomförandet av projektet och bör hänföras till budgetkategorin ”projektförvaltning”.

Följande verksamheter berättigar inte till bidrag inom ramen för denna insats: lagstadgade möten för organisationer eller nätverk av organisationer, anordnande av partipolitiska evenemang och fysisk infrastruktur (t.ex. kostnader för anläggande/förvärv av byggnader och deras fasta utrustning).

Exempel på projekt med ett starkt inslag av deltagande (inte begränsat till formatet för ungdomsverksamhet) och relevant bästa praxis finns i verktygslådan för ungdomsdeltagande3 .  

Hur utformar jag mitt projekt?

Projekt som stöds inom denna insats bör omfatta en eller flera av de verksamheter som beskrivs ovan. Verksamheterna kan kombineras på ett flexibelt sätt beroende på projektets mål och de deltagande organisationernas och ungdomarnas behov.

Projekten genomförs av en eller flera informella ungdomsgrupper, en eller flera organisationer eller en kombination av dessa. De informella ungdomsgrupperna och/eller de deltagande organisationerna ska anges i ansökningsskedet. Om endast en informell ungdomsgrupp deltar, ansöker en medlemmarna i gruppen för gruppens räkning. Om flera grupper eller organisationer deltar ska en av dem fungera som samordnare och ansöka om hela projektet för partnerskapets räkning.

Ett projekt består av fyra etapper: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de ungdomar som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas (”verksamheter som skapas av ungdomar för ungdomar”). Verktygslådan för ungdomsdeltagande kan ge praktiska idéer och vägledning för att öka ungdomars deltagande.

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelse (inklusive praktiska arrangemang, upprättande av avtal med partner, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna osv.).
 • Genomförande av verksamheten.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektresultaten). Som ett led i uppföljningen bör varje projekt ge återkoppling om konkreta projektresultat till de deltagande ungdomarna, bland annat om hur resultaten har kommunicerats till andra berörda aktörer och/eller hur de har använts av dem. 

EU:s ungdomsdialog

De ämnen och prioriteringar som har identifierats inom ramen för EU:s ungdomsdialog4 kan fungera som inspiration för ungdomsverksamhet på alla nivåer. En annan inspirationskälla är EU:s ungdomsmål, som utformats inom ramen för EU:s ungdomsdialog och identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och anger vilka utmaningar man måste ta itu med. Omvänt kan resultat från lyckad ungdomsverksamhet användas som inspiration för kommande etapper i EU:s ungdomsdialog.

Lärandeprocess

Ungdomsverksamhetsprojekt ska stödja diskussionsprocessen och identifiera och dokumentera individuella läranderesultat, särskilt via ungdomspasset.

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Projektverksamheten ska vara tillgänglig och inkluderande. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen.

Ungdomsverksamheter är särskilt lämpliga för unga med begränsade möjligheter.

 • De är utformade som gräsrotsaktiviteter med mycket flexibla villkor (t.ex. i fråga om varaktighet, antal deltagare, nationell/transnationell verksamhet), som är enkla att anpassa till de särskilda behoven hos unga med begränsade möjligheter.
 • Informella ungdomsgrupper som genomför ungdomsverksamhetsprojekt kan stödjas av en handledare5 . En handledare kan vara särskilt relevant och användbar för att hjälpa unga med begränsade möjligheter att genomföra sina projekt.
 • Målen för insatsen är bland annat att ge ungdomar möjligheter till lärande så att de kan delta i det civila samhället och förbättra sin digitala kompetens och mediekunskap. Projekt som har sådana mål vara särskilt användbara för att hjälpa ungdomar med begränsade möjligheter att övervinna problem som de kan möta.

Ungdomsverksamheter är också särskilt väl lämpade för temaarbete om inkludering och mångfald i samhället, till exempel för att bekämpa stereotyper och främja förståelse, tolerans och icke-diskriminering. 

Deltagarnas skydd och säkerhet

Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör vidtas.

Gemenskapsbyggande

Gemenskapsbyggande i ungdomsverksamhet uppmuntras varmt. Om möjligt bör sådana aktiviteter fortsätta efter det att projekten har avslutats och bli fristående.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. De bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Digital omställning

Erasmusprogrammet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten. Införandet av digitala och webbaserade element som sänker tröskeln för att ungdomar med begränsade möjligheter ska delta uppmuntras. Genom projekt och verksamheter som syftar till att stärka de digitala färdigheterna, främja den digitala kompetensen och/eller utveckla en förståelse av riskerna och möjligheterna med digital teknik, kan programmet ändra tänkesätt och bidra till att utveckla digitala och blandade strategier inom ungdomsverksamheterna.

Beroende på verksamheternas utformning och mål kan kompetensutveckling och medvetenhet om digitala frågor samt användning av ny teknik införas i fysiska evenemang eller i mobilitet i utbildningssyfte, medan rent virtuella komponenter bör finansieras genom projektförvaltningskostnaderna. Vederbörligen motiverade utgifter för att inkludera ungdomar med begränsade möjligheter kan sökas inom ramen för stödet till inkludering.

Kvalitetsstandarder för Erasmus på ungdomsområdet

All verksamhet som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet för att säkerställa mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte av hög kvalitet. Kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Kriterier för bedömning av projektet

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka organisationer får delta?

Deltagande organisationer kan vara

 • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande organ som arbetar med samhällsansvar,
 • informella ungdomsgrupper6 ,

etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland i EU:s grannskap som inte är associerat till programmet (regionerna 1 till 4; se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade deltagande organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet7 .

De deltagande organisationernas antal och profil

 • Nationella projekt för ungdomsverksamhet: ansökan måste omfatta minst en deltagande organisation.
 • Transnationella projekt för ungdomsverksamhet: ansökan måste omfatta minst två deltagande organisationer från olika länder.

Projektets varaktighet

3–24 månader.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i landet för en eller flera av de deltagande organisationerna. Verksamheter kan också äga rum vid en av EU:s institutioner8 , även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.

Målgrupper

Ungdomar i åldern 13–30 år9 bosatta i landet för de deltagande organisationerna samt beslutfattare som arbetar med de frågor som projektet inriktas på.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 23 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 juni och den 31 december samma år,

den 4 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj påföljande år

Eventuellt ytterligare ansökningstillfälle

De nationella programkontoren får besluta om ytterligare ett ansökningstillfälle. De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om det andra ansökningstillfället via sina webbplatser.

Om ett andra ansökningstillfälle anordnas ska  bidragsansökan lämnas in senast den 4 maj kl. 12:00:00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och 31 december samma år.

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Bilagor

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

En månatlig tidsplan för ungdomsverksamheterna med samtliga planerade aktiviteter måste bifogas ansökningsblanketten.

Om mobilitetsverksamhet och/eller evenemang dessutom planeras ingå i projektet: En tidsplan för den mobilitetsverksamhet och de evenemang som planeras i projektet ska bifogas ansökningsblanketten.

Tilldelningskriterier

Relevans, syfte och genomslag (högsta poäng: 30)

 • Projektets relevans för
  • insatsens mål,
  • organisationernas och deltagarnas behov. 
 • I vilken utsträckning projektet kommer att behandla en eller flera av de prioriteringar som identifierats inom ramen för EU:s ungdomsdialog eller i ungdomsmålen.
 • Hur ändamålsenligt projektet är för att skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna.
 • I vilken grad projektet skapar europeiskt mervärde.
 • Projektets potentiella genomslag
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå.
 • I vilken utsträckning projektet omfattar åtgärder för hållbara resultat efter det att projektet avslutas.
 • I vilken utsträckning projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att få nya deltagare och mindre erfarna organisationer att delta i insatsen.
 • I vilken utsträckning åtgärderna omfattar hållbara och miljövänliga metoder.

Projektutformningens kvalitet (högsta poäng: 40)

 • Samstämmighet mellan identifierade behov, projektmål, deltagarprofiler och den föreslagna verksamheten.
 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla projektetapper: förberedelser (inklusive förberedelse av deltagare), genomförande av verksamheten och uppföljning (inklusive återkoppling till deltagarna).
 • I vilken utsträckning ungdomarna aktivt medverkar i alla etapper av verksamheten.
 • I vilken utsträckning verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med begränsade möjligheter.
 • Huruvida de deltagandebaserade lärandemetoder som föreslås är lämpliga, inbegripet eventuella virtuella komponenter.
 • I vilken utsträckning projektet använder alternativa, innovativa och smarta former för ungdomars deltagande, särskilt för att testa nya idéer och följa upp verksamheterna.
 • Kvaliteten på arrangemang och stöd för diskussionsprocessen, att erkänna och dokumentera deltagarnas läranderesultat samt konsekvent användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande, särskilt ungdomspasset.
 • De planerade åtgärdernas lämplighet och ändamålsenlighet för att garantera deltagarnas skydd och säkerhet.
 • I vilken utsträckning verksamheten omfattar hållbara och miljövänliga metoder.

Projektförvaltningens kvalitet (högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten på de praktiska arrangemangen och ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten på samarbetet och kommunikationen mellan deltagarna i gruppen/grupperna, de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.
 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektresultaten.
 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna.

Finansieringsregler

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta bidrag per projekt som kan beviljas för ungdomsverksamhet: 60 000 euro

Budgetkategori - Projektförvaltning

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader förknippade med projektets ledning och genomförande (t.ex. förberedelse och genomförande av projektmöten, samt förberedelse av aktiviteter, genomförande, utvärdering, spridning och uppföljning).

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på verksamhetens varaktighet.

Belopp

500 euro per månad

Budgetkategori - Handledningskostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader kopplade till en handledares medverkan i projektet. Handledningskostnader är endast tillämpliga om projektet genomförs av en informell ungdomsgrupp.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på landet för projektet och arbetsdagar.

Begäran om finansiellt stöd för att täcka särskilda kostnader för handledare måste motiveras i ansökningsblanketten. Handledningens längd är inte kopplad till projektets varaktighet.

Belopp

Tabell B3 per arbetsdag.

Högst 12 dagar.

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer, beslutsfattare och handledare (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100% av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Höga resekostnader för deltagare, inklusive gruppledare, medföljande personer och handledare, bland annat för användning av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

Finansiell säkerhet: 80% av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80% av de bidragsberättigande kostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100% av de bidragsberättigande kostnaderna

 Tabell B3 – Handledningskostnader

 

Lärare/utbildare/forskare/

Ungdomsarbetare

Enhetsbidrag per dag

Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Liechtenstein och Norge

241

Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Finland och Island

214

Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal och Slovenien

137

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Nordmakedonien och Turkiet

74

Kompletterande bidrag för fysiska evenemang som genomförs inom ramen för projektet

Budgetkategori - Bidrag till ungdomsevenemang

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för genomförande av nationella och transnationella fysiska evenemang som är centrala för att uppnå målen för ungdomsverksamhetsprojektet. Denna budgetkategori är inte avsedd att täcka kostnaderna för deltagandet av personal från deltagande organisationer, medlemmar i informella ungdomsgrupper och handledare, eftersom dessa deltagares deltagande i möten bör täckas av budgetkategorin ”projektförvaltning”.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare i evenemanget, inklusive beslutsfattare, exklusive handledare. I förekommande fall kan bidrag till ungdomsevenemang kombineras med finansiering av mobilitet.

Belopp

100 euro per deltagare

Kompletterande bidrag för mobilitetsverksamhet som genomförs inom ramen för projektet

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Bidrag till deltagarnas resekostnader, inbegripet medföljande personer, beslutsfattare och handledare, från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen, oavsett om resan är nationell eller transnationell.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten10  med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen11 .

När det gäller verksamhet som genomförs på flera platser ska sökanden addera avstånden mellan de olika platserna och välja det avståndsintervall som motsvarar totalsumman12 .

Belopp

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

10–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610 euro

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1 500 euro

 

Budgetkategori – Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, inklusive medföljande personer, beslutsfattare och handledare (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten (om det behövs), och upp till fyra ytterligare dagar för deltagare med grönt resebidrag.

Belopp

Tabell A2.1 per deltagare per dag

Budgetkategori – Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnader.

Regel för beviljande:  baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter, exklusive medföljande personer, handledare och beslutsfattare.

Belopp

100 euro per deltagare

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Höga resekostnader för deltagare, inklusive medföljande personer, beslutsfattare och handledare. bland annat för användning av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader.

Belopp

80% av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell A2.1: Individuellt stöd för mobilitet för ungdomsverksamhet

 

Ungdomsverksamhet (euro per dag)

Österrike

45 euro

Belgien

42 euro

Bulgarien

32 euro

Kroatien

35 euro

Cypern

32 euro

Tjeckien

32 euro

Danmark

45 euro

Estland

33 euro

Finland

45 euro

Nordmakedonien

28 euro

Frankrike

38 euro

Tyskland

41 euro

Grekland

38 euro

Ungern

33 euro

Island

45 euro

Irland

49 euro

Italien

39 euro

Lettland

34 euro

Liechtenstein

45 euro

Litauen

34 euro

Luxemburg

45 euro

Malta

39 euro

Nederländerna

45 euro

Norge

50 euro

Polen

34 euro

Portugal

 

37 euro

Rumänien

32 euro

Serbien

29 euro

Slovakien

35 euro

Slovenien

34 euro

Spanien

34 euro

Sverige

45 euro

Turkiet

32 euro

Tredjeländer i EU:s grannskap som inte är associerade till programmet

29 euro

 • 1 https://europa.eu/youth/strategy_sv
 • 2 Du kan läsa mer om strategierna här: Strategin för ungdomars delaktighet: https://participationpool.eu/ Ungdomspasset: https://www.youthpass.eu/sv/ Saltos resurscentrum om ungdomspassetoch den europeiska strategin för yrkesutbildning: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 3 https://participationpool.eu/toolkit/
 • 4 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en
 • 5 Beroende på behov kan informella ungdomsgrupper anlita en eller flera handledare under projektet.
 • 6 En grupp av minst fyra personer i åldern 13–30 år. En av medlemmarna i gruppen som är minst 18 år fungerar som gruppens företrädare och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan. Inom ramen för denna insats och alla bestämmelser som avser insatsen ska en ”informell ungdomsgrupp” motsvara begreppet ”deltagande organisation”. Hänvisningar till ”deltagande organisation” ska även anses omfatta en ”informell ungdomsgrupp”.
 • 7 Deltagande organisationer ska underteckna en fullmakt för den sökande organisationen. Fullmakter ska lämnas i ansökningsskedet, och senast när bidragsavtalet undertecknas. Du hittar mer information i del C i handledningen.
 • 8 EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag
 • 9

  Tänk på följande: 

  Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern den dag då verksamheten inleds.

  Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern på insatsens startdag.

 • 10 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien), ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km). 
 • 11 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm
 • 12 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som genomförs på flera platser, först i Rom (Italien) och därefter i Ljubljana (Slovenien), ska sökanden först beräkna avståndet mellan Madrid och Rom (1 365,28 km), sedan mellan Rom och Ljubljana (489,75 km) och därefter lägga ihop båda avstånden (1 855,03 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km), och c) beräkna EU-bidraget för deltagarens kostnad för resan från Madrid till Ljubljana (via Rom) och tillbaka (275 euro).
Tagged in:  Youth