Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekti mobilnosti za mlade - „Razmjene mladih”

U okviru ove aktivnosti1  organizacije i neformalne skupine mladih mogu primati potporu za provođenje projekata u kojima se mladi iz različitih zemalja okupljaju radi razmjene ideja i učenja izvan svojih sustava formalnog obrazovanja.

Ciljevi aktivnosti

Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Točnije, cilj je razmjena mladih:

 • poticati međukulturni dijalog i učenje te osjećaj pripadnosti Europi
 • razviti vještine i stavove mladih
 • jačati europske vrijednosti i rušiti predrasude i stereotipe
 • upoznati mlade s društveno bitnim temama i time potaknuti njihov angažman u društvu i aktivno sudjelovanje.

Aktivnost je otvorena za sve mlade, a posebna se pozornost posvećuje onima s manje mogućnosti.

Politički kontekst

Strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027. postavlja se okvir za europsku suradnju u području mladih na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. pod nazivom „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih”. Strategijom se potiče sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podupire društveni i građanski angažman i nastoji osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za sudjelovanje u društvu. Strategija EU-a za mlade uključuje i proces dijaloga s mladima i u tom je kontekstu 2018. razvijeno 11 europskih ciljeva za mlade. U okviru tih ciljeva utvrđena su međusektorska područja koja utječu na život mladih i s njima povezani izazovi. Strategija EU-a za mlade trebala bi pridonijeti ostvarivanju te vizije mladih. U području djelovanja „Povezivanje” strategija EU-a za mlade promiče i olakšava povezivanje, uspostavu odnosa i razmjenu iskustava među mladima kao okosnice za budući razvoj EU-a. Te se veze najbolje potiču različitim oblicima mobilnosti, među kojima su i razmjene mladih.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Tematske strategije u području mladih

Program Erasmus+ promiče sudjelovanje mladih, poboljšanje kvalitete informalnih i neformalnih procesa učenja i razvoj kvalitetnog rada s mladima. Daljnja potpora u tim područjima dostupna je putem posebnih tematskih strategija, kao što su Strategija sudjelovanja mladih, Youthpass i Europska strategija osposobljavanja (ETS)2 .

Opis aktivnosti

Razmjene mladih

Razmjene mladih su susreti skupina mladih iz najmanje dvije zemlje koji se na kraće vrijeme okupljaju radi zajedničke provedbe programa neformalnog učenja (kombinacija radionica, vježbi, debata, igranja uloga, simulacija, aktivnosti na otvorenom itd.) na temu koja ih zanima, tražeći inspiraciju u europskim ciljevima za mlade3 . Razdoblje učenja obuhvaća razdoblje planiranja prije primjene, fazu pripreme prije razmjene te vrednovanje i prateće aktivnosti nakon nje.

Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive za bespovratna sredstva u okviru razmjena mladih: akademska studijska putovanja, aktivnosti razmjene s ciljem ostvarivanja financijske dobiti, aktivnosti razmjene koje se mogu smatrati turizmom, festivali, putovanja na godišnji odmor, turneje, osnivački sastanci i tečajevi osposobljavanja koje odrasle osobe pružaju mladima.

Osim razmjena mladih, projekti bi mogli obuhvaćati i pripremne posjete.

Pripremni posjeti

Cilj je pripremnih posjeta osigurati visokokvalitetne aktivnosti olakšavanjem i pripremom administrativnih postupaka, izgradnjom povjerenja i razumijevanja te uspostavljanjem čvrstog partnerstva između organizacija i uključenih osoba. U slučaju aktivnosti razmjene mladih u kojima sudjeluju mladi s manje mogućnosti, pripremni posjet trebao bi osigurati da će se moći izaći u susret posebnim potrebama sudionika. Pripremni posjeti odvijaju se u zemlji jedne od organizacija primateljica prije početka aktivnosti razmjene mladih.

Uspostava projekta

Projekt provode najmanje dvije organizacije. Organizacije uključene u projekt trebale bi imati koristi od sudjelovanja te bi projekt trebao biti u skladu s njihovim ciljevima i odgovarati njihovim potrebama. Uključene organizacije imaju ulogu „pošiljateljica” sudionika i/ili „primateljica”, odnosno domaćina aktivnosti. Jedna od organizacija ima i ulogu koordinatora i prijavljuje cijeli projekt u ime partnerstva.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranja, pripreme, provedbe i pratećih mjera. Organizacije sudionice i mladi uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, izrada programa rada, raspored aktivnosti itd. prije podnošenja prijave)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja, sklapanje ugovora s partnerima, jezična i međukulturna priprema te priprema povezana s učenjem i zadaćama za sudionike prije odlaska itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta).

Kvalitetna razmjena mladih:

 • oslanja se na aktivno sudjelovanje mladih i organizacija sudionica, koji bi trebali imati aktivnu ulogu u svim fazama projekta i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja i razvoja
 • uključuje raznolike skupine sudionika i temelji se na toj raznolikosti
 • temelji se na jasno utvrđenim potrebama mladih sudionika
 • osigurava da se ishodi neformalnog i informalnog učenja sudionika ispravno utvrde i evidentiraju
 • potiče sudionike da razmišljaju o europskim temama i vrijednostima.

Proces učenja

Postavljanje razmjene mladih u kontekst neformalnog učenja podrazumijeva da je barem dio željenih ishoda učenja planiran unaprijed kako bi se osigurale odgovarajuće prilike. Mladi koji sudjeluju u aktivnosti trebali bi pridonijeti utvrđivanju svojih potreba i znanja koje žele steći ili razviti tijekom razmjene mladih.

Sudionici bi trebali biti što više uključeni i u osmišljavanje i razvoj aktivnosti (uspostava programa, metode rada i definiranje raspodjele zadataka) i razmisliti o tome kako se pripremiti da razmjenu što bolje iskoriste za učenje i osobni razvoj.

Nakon završetka osnovne aktivnosti sudionike bi trebalo pozvati da daju povratne informacije o aktivnosti te da razmisle o tome što su naučili i kako mogu iskoristiti te ishode učenja. Sudionici bi osim toga trebali razmisliti o mogućim pratećim aktivnostima. To mogu učiniti pojedinačno ili, kad je moguće, kao grupa.

Organizacije bi trebale podupirati proces učenja i utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja, posebice putem alata Youthpass.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u proces donošenja odluka. 

Razmjene mladih osobito su primjerene za uključivanje mladih s manje mogućnosti:

 • grupna mobilnost pruža iskustvo međunarodne mobilnosti u sigurnom okruženju grupe
 • zbog kratkog trajanja razmjene mladih pogodne su za uključivanje mladih s manje mogućnosti
 • uključivanje lokalnih sudionika olakšava prvo sudjelovanje u europskim projektima.

Razmjene mladih prikladne su i za rad na uključivosti i raznolikosti kao temi projekta, na primjer za potporu borbi protiv stereotipa te poticanje razumijevanja, tolerancije i nediskriminacije. U okviru cijelog projekta trebala bi se svjesno poštovati načela uključivosti i raznolikosti. Ti bi se aspekti trebali uzeti u obzir pri planiranju, pripremi, provedbi i pratećim mjerama.

Zaštita i sigurnost sudionika

Razmjena mladih uključuje voditelje skupine. Voditelji skupine prate sudionike i pružaju im potporu kako bi osigurali kvalitetan proces učenja tijekom osnovne aktivnosti. Ujedno se brinu za sigurno i nediskriminirajuće okruženje ispunjeno poštovanjem i za zaštitu sudionika. Tijekom planiranja i pripreme razmjene mladih treba voditi računa o zaštiti i sigurnosti sudionika i predvidjeti sve potrebne mjere za sprečavanje/smanjenje rizika.

Okolišna održivost

Razmjena mladih treba među sudionicima promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Trebalo bi je osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje i održivi načini prijevoza.

Digitalna tranzicija

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između partnerskih organizacija i povećala kvaliteta aktivnosti.

Erasmus standardi kvalitete u području mladih

Pri provedbi svih projekata koji se podupiru u okviru ove aktivnosti treba se pridržavati Erasmus standarda kvalitete u području mladih za organiziranje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Oni obuhvaćaju osnovna načela aktivnosti i konkretne korake za provedbu projektnih zadataka, kao što su odabir i priprema sudionika, definiranje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekata itd. Erasmus standardi kvalitete u području mladih dostupni su na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_hr.  

Kriteriji za ocjenjivanje projekta

Kriteriji prihvatljivosti

Opći kriteriji prihvatljivosti

Opći kriteriji opisani u nastavku primjenjuju se na standardne projekte razmjena mladih. Za akreditacije pogledajte odgovarajući odjeljak ovog Vodiča.

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, europska nevladina organizacija za mlade, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornosti
 • neformalna skupina mladih4

s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji u susjedstvu EU-a koja nije pridružena programu (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča). 

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija ili skupina sudionica s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu5 .

Broj organizacija sudionica

Moraju biti uključene najmanje dvije organizacije sudionice (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i jedna primateljica) iz različitih zemalja.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do sljedećih datuma:

23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine

4. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Mogući dodatni krug:

Nacionalne agencije mogu odlučiti otvoriti dodatni krug. Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju dodatnog kruga na svojim internetskim stranicama.

 • Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do 4. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Prilozi

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava pravnog zastupnika.

Prijavnom obrascu mora se priložiti raspored svake razmjene mladih i pripremnog posjeta planiranih u okviru projekta.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za razmjene mladih

Trajanje aktivnosti

Od 5 dana do 21 dan, ne uključujući dane putovanja.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora odvijati u zemlji jedne od organizacija (ili nekoliko njih, u slučaju aktivnosti na više lokacija) koje sudjeluju u aktivnosti. 

Broj organizacija sudionica

Moraju biti uključene najmanje dvije organizacije sudionice (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i jedna primateljica) iz različitih zemalja.

Aktivnosti unutar država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu: sve organizacije sudionice moraju imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Aktivnosti s trećim zemljama u susjedstvu EU-a koje nisu pridružene programu: u aktivnosti moraju sudjelovati najmanje jedna organizacija sudionica iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu i jedna organizacija sudionica iz treće zemlje u susjedstvu EU-a koja nije pridružena programu (regije 1 – 4).

Prihvatljivi sudionici

Mladi u dobi od 13 do 306  godina s prebivalištem u zemljama organizacije pošiljateljice i primateljice.

Uključeni voditelji skupine7  i facilitatori moraju imati najmanje 18 godina.

Broj sudionika po aktivnosti i sastav nacionalnih skupina

Najmanje 16, a najviše 60 sudionika po aktivnosti (ne uključujući voditelje skupina, facilitatore ni osobe u pratnji). U slučaju razmjena mladih koje uključuju samo mlade s manje mogućnosti, minimalan broj sudionika je 10.

Najmanje 4 sudionika po skupini (ne uključujući voditelje skupina, facilitatore ni osobe u pratnji).

Najmanje dvije skupine mladih iz dvije različite zemlje.

Svaka skupina mora imati najmanje jednog voditelja skupine. Najviše dva facilitatora po aktivnosti.

Ostali kriteriji

Barem jedna od organizacija pošiljateljica ili primateljica u svakoj aktivnosti mora biti iz zemlje u kojoj se nalazi nacionalna agencija kojoj je podnesena prijava.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za pripremne posjete

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora odvijati u zemlji jedne od organizacija primateljica. 

Prihvatljivi sudionici

Predstavnici organizacija sudionica, facilitatori, voditelji skupina i mladi koji sudjeluju u glavnoj aktivnosti.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju kriterija navedenih u nastavku. Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija kriterija za dodjelu navedenih u nastavku.

Relevantnost, obrazloženje i učinak (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost projekta za: 
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe organizacija sudionica i sudionika u razmjeni
  • ostvarivanje visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • Mogući učinak projekta: 
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj ili globalnoj razini
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa
 • Mjera u kojoj projekt u aktivnost uvodi nove sudionike i organizacije s manje iskustva

Kvaliteta projektnog plana (najviše 40 bodova)

 • Usklađenost utvrđenih potreba, ciljeva projekta, profila sudionika i predloženih aktivnosti
 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta: planiranja, pripreme (uključujući pripremu koja se pruža sudionicima), provedbe aktivnosti i pratećih mjera
 • Uključenost mladih u sve faze aktivnosti
 • Pristupačnost i uključivost aktivnosti te njihova otvorenost za sudionike iz različitih sredina i s različitim sposobnostima 
 • Primjerenost predloženih participativnih metoda učenja, uključujući mrežne/virtualne komponente
 • Kvaliteta rješenja i potpore za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja ishoda učenja sudionika i dosljedna upotreba europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje, osobito Youthpassa
 • Ravnomjerna zastupljenost sudionika s obzirom na zemlju i spol
 • Primjerenost i učinkovitost mjera predviđenih radi sigurnosti i zaštite sudionika
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u aktivnosti

Kvaliteta upravljanja projektom (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta suradnje i komunikacije među organizacijama sudionicama i s drugim relevantnim dionicima
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje različitih faza i ishoda projekta
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica

Pravila financiranja

Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika, ne uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku u razmjeni mladih

Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore, od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost8  uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija9 .

Za aktivnosti na više lokacija prijavitelj treba zbrojiti udaljenosti između pojedinih lokacija i odabrati raspon udaljenosti koja odgovara tom zbroju10 .

Iznos

Udaljenost Standardno putovanje Zeleno putovanje
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km ili više 1500 EUR  

Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s boravkom.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore (prema potrebi), uključujući i jedan dan putovanja prije aktivnosti i jedan dan putovanja nakon aktivnosti, te do četiri dodatna dana za sudionike koji primaju bespovratna sredstva za zeleno putovanje.

Iznos

Tablica A2.1 po sudioniku po danu

Potpora za uključivost

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Potpora za uključivost za organizacije: Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti, ne uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku u razmjeni mladih

Potpora za uključivost za sudionike: Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, uključujući voditelje skupina i facilitatore (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100% prihvatljivih troškova

Potpora za pripremni posjet

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s provedbom pripremnog posjeta, uključujući putne i životne troškove.

Mehanizam financiranja: jedinični troškovi.

Pravilo za dodjelu: ne uključujući sudionike iz organizacije primateljice.  Mogu se financirati najviše dva sudionika po organizaciji sudionici pod uvjetom da je drugi sudionik mlada osoba. Osim toga, može se financirati i jedan facilitator po pripremnom posjetu. Uvjetno: potrebu za pripremnim posjetom, ciljeve i sudionike prijavitelj mora obrazložiti i mora ih odobriti nacionalna agencija. Taj se uvjet ne odnosi na projekte koji se financiraju u okviru sustava akreditiranja.

Iznos

575 EUR po sudioniku po pripremnom posjetu.

Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući voditelje skupina, osobe u pratnji i facilitatore; uključujući putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80% prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80% prihvatljivih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

Tablica A2.1  Pojedinačna potpora za razmjene mladih

  Pojedinačna potpora (u eurima po danu)
Austrija 45 EUR
Belgija 42 EUR
Bugarska 32 EUR
Hrvatska 35 EUR
Cipar 32 EUR
Češka 32 EUR
Danska 45 EUR
Estonija 33 EUR
Finska 45 EUR
Sjeverna Makedonija 28 EUR
Francuska 38 EUR
Njemačka 41 EUR
Grčka 38 EUR
Mađarska 33 EUR
Island 45 EUR
Irska 49 EUR
Italija 39 EUR
Latvija 34 EUR
Lihtenštajn 45 EUR
Litva 34 EUR
Luksemburg 45 EUR
Malta 39 EUR
Nizozemska 45 EUR
Norveška 50 EUR
Poljska 34 EUR
Portugal 37 EUR
Rumunjska 32 EUR
Srbija 29 EUR
Slovačka 35 EUR
Slovenija 34 EUR
Španjolska 34 EUR
Švedska 45 EUR
Turska 32 EUR
Susjedne treće zemlje koje nisu pridružene programu 29 EUR
 • 1 Glavni dio proračunskih sredstava za ovu ključnu aktivnost dodjeljuje se za potporu transnacionalnim aktivnostima u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu. Međutim, s oko 25 % raspoloživih proračunskih sredstava mogu se financirati aktivnosti međunarodne mobilnosti u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu u susjedstvu EU-a (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).
 • 2 Te strategije dostupne su ovdje: https://www.salto-youth.net/
 • 3 Europski ciljevi za mlade razvijeni su u okviru strategije EU-a za mlade. U okviru tih ciljeva utvrđena su međusektorska područja koja utječu na život mladih i s njima povezani izazovi: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
 • 4 Skupina od najmanje četvero mladih u dobi od 13 do 30 godina. Jedan od članova skupine koji ima najmanje 18 godina preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine. Definiciju neformalne skupine pronaći ćete u pojmovniku. Za potrebe ove aktivnosti i svih odredbi povezanih s njom „neformalna skupina mladih” bit će obuhvaćena pojmom „organizacije sudionice”. Upućivanje na „organizaciju sudionicu” odnosit će se i na „neformalnu skupinu mladih”.
 • 5 Organizacije sudionice moraju potpisati ovlaštenje za organizaciju prijaviteljicu. Ovlaštenja bi se trebala dostaviti u fazi prijave, najkasnije do potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.
 • 6 Uzmite u obzir sljedeće: 

  donja dobna granica – do datuma početka aktivnosti sudionici moraju doseći donju dobnu granicu

  gornja dobna granica – na datum početka aktivnosti sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice.

 • 7 Voditelj skupine odrasla je osoba koja se pridružuje mladima koji sudjeluju u razmjenama mladih radi osiguravanja učinkovitosti učenja te njihove zaštite i sigurnosti.
 • 8 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 10 Na primjer, ako sudionik iz Madrida sudjeluje u aktivnosti na više lokacija, koja se najprije provodi u Rimu, a zatim u Ljubljani, prijavitelj će prvo a) izračunati udaljenost između Madrida i Rima (1365,28 km), zatim između Rima i Ljubljane (489,75 km) i zbrojiti obje udaljenosti (1855,03 km) (b) odabrati primjenjivi raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a kao doprinos putnim troškovima sudionika od Madrida do Ljubljane (preko Rima) i natrag (275 EUR).
Tagged in:  Youth