Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitetsprojekt för unga – Discovereu:S Inkluderingsinsats (Discovereu Inclusion Action)

Inom ramen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats kan organisationer och informella ungdomsgrupper få stöd för att genomföra projekt som gör det möjligt för ungdomar med begränsade möjligheter att delta i DiscoverEU på samma villkor som sina kamrater.

DiscoverEU erbjuder ungdomar som är 18 år en möjlighet att uppleva en kortvarig resa genom Europa, antingen enskilt eller i grupp, med tåg eller andra transportsätt vid behov. De mål man vill uppnå är att

 • ge ungdomar möjlighet att lära sig om Europa men också att upptäcka Europas möjligheter när det gäller deras framtida utbildning och livsval,
 • förse ungdomar med kunskap, livskunskap och färdigheter som är av värde för dem,
 • uppmuntra till förbindelser och interkulturell dialog mellan ungdomar,
 • främja ungdomars känsla av att tillhöra Europeiska unionen,
 • uppmuntra ungdomar att använda sig av hållbara resor i synnerhet och utveckla deras miljömedvetenhet i allmänhet.

Insatsens Mål

DiscoverEU ska förbättra sin inkluderingsdimension genom att ge extra stöd till deltagare med begränsade möjligheter för att utforska Europa.

Mer specifikt är målet med DiscoverEU:s inkluderingsinsats att

 • nå ut till ungdomar med begränsade möjligheter som inte skulle ansöka på eget initiativ,
 • övervinna de hinder som hindrar dessa ungdomar från att direkt delta i den allmänna ansökningsomgången för DiscoverEU och tillhandahålla det nödvändiga stöd som de behöver för att kunna resa,
 • sätta igång och förbättra utvecklingen av kompetens och färdigheter hos de ungdomar med begränsade möjligheter som deltar i DiscoverEU.

Politisk bakgrund

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar EU:s nya ungdomsstrategi av den 22 maj 2018. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället. EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i det sammanhanget fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och lyfter fram utmaningar. EU:s ungdomsstrategi bör bidra till att förverkliga denna vision för ungdomar. Inom ramen för kärnområdet ”Engagera” främjar och underlättar ungdomsstrategin engagemang, kontakter och erfarenhetsutbyten mellan unga som en viktig tillgång för EU:s framtida utveckling. Detta engagemang främjas bäst genom olika former av mobilitetsverksamhet, bland annat genom DiscoverEU. Europeiska ungdomsmålen | Europeiska ungdomsportalen (europa.eu).

Beskrivning av verksamheten

DiscoverEU:s inkluderingsinsats

Genom DiscoverEU:s inkluderingsinsats samlas en till fem ungdomar med begränsade möjligheter från samma land under en kortare tid för att resa genom Europa. Lärandeperioden omfattar planering, förberedelse, genomförande före och under resan samt uppföljning efter resan.

Följande verksamhet kan inte beviljas bidrag inom ramen för DiscoverEU: akademiska studieresor, utbyten som syftar till att uppnå ekonomisk vinst, utbyten/resor som kan betraktas som föreställningsturnéer, lagstadgade möten och kurser för unga som genomförs av vuxna.

Hur utformar jag mitt projekt?

Projekten genomförs av en organisation eller informell ungdomsgrupp, som skickar en eller flera (grupper av) deltagare på en resa inom ramen för DiscoverEU. Organisationen bör dra nytta av sitt deltagande i DiscoverEU:s inkluderingsinsats och projektet bör därför vara förenligt med organisationens mål och motsvara dess behov. Det är möjligt att samarbeta med intressenter i andra länder som skulle kunna erbjuda verksamheter1  eller stöd till deltagarna, t.ex. värdskap osv.

Ett projekt består av fyra etapper: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de ungdomar som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas.

 • Planering av reseupplevelsen (fastställa behov, mål, läranderesultat, typ av verksamhet/er, reseplanering, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelse (praktiska arrangemang för resan inom ramen för DiscoverEU, upprättande av avtal med intressenter, organisation av språkliga/interkulturella/kulturella/digitala/lärande- och miljörelaterade verksamheter, uppgifter avseende förberedelse av deltagarna före avresan osv.).
 • Genomförande av verksamheter under resan inom ramen för DiscoverEU.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektresultaten).

En inkluderingsinsats av god kvalitet inom ramen för DiscoverEU

 • ska bygga på ett aktivt deltagande av både ungdomar med begränsade möjligheter och deltagande organisationer, som bör delta aktivt i alla skeden av projektet så att deras lärande och utveckling berikas,
 • bör helst involvera blandade grupper av deltagare med begränsade möjligheter och dra nytta av denna mångfald,
 • ska utformas utifrån de deltagande ungdomarnas behov,
 • ska säkerställa att icke-formella och informella läranderesultat från deltagarnas erfarenheter inom ramen för DiscoverEU identifieras och dokumenteras,
 • ska uppmuntra deltagarna att fundera över europeiska frågor och värden.

Lärandeprocess

För att DiscoverEU:s inkluderingsinsats ska kunna ingå i ett icke-formellt lärandesammanhang bör åtminstone en del av de önskade läranderesultaten planeras på förhand för att säkerställa att tillräckliga möjligheter erbjuds. Deltagarna bör bidra till att fastställa sina behov och vad de vill lära sig eller utveckla genom sina resor inom ramen för DiscoverEU.

Deltagarna bör också i så stor utsträckning som möjligt medverka i utformningen och utvecklingen av verksamheten under sina resor (fastställande av programmet, färdvägen, verksamheterna, bokning av logi, osv.) och fundera över hur de kan förbereda sig för att maximera lärandet och den personliga utvecklingen under resan.

Efter resan bör deltagarna uppmanas att lämna återkoppling om sina erfarenheter av DiscoverEU, och fundera över vad de har lärt sig och hur de kan använda sina läranderesultat.

Organisationerna bör stödja lärandeprocessen och läranderesultaten bör identifieras och dokumenteras, särskilt genom att använda ungdomspasset för deltagarna i DiscoverEU.

Deltagarnas skydd och säkerhet

I DiscoverEU:s inkluderingsinsats kan medverka gruppledare, kontaktpersoner och medföljande personer som kan övervaka och ge stöd till deltagarna för att säkerställa en kvalitativ inlärningsprocess under DiscoverEU-resan. Samtidigt sörjer de för en säker, respektfull och icke-diskriminerande miljö och ser till att deltagarna är trygga. Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna av DiscoverEU-resan inom ramen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats, och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör vidtas.

Kvalitetsstandarder för Erasmus på ungdomsområdet

Alla projekt som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet för att säkerställa mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte av hög kvalitet. Kvalitetsstandarderna för Erasmus på ungdomsområdet omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.  

Övergripande dimensioner

Inkludering och mångfald

Erasmus+ ska främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Projektverksamheten ska vara tillgänglig och inkluderande. Deltagare med begränsade möjligheter bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen. 

DiscoverEU:s inkluderingsinsats är särskilt lämplig för inkludering av unga med begränsade möjligheter.

 • De kan få uppleva att resa ensam som enskild individ.
 • Gruppmobilitet ger möjlighet till en internationell mobilitetsupplevelse i en trygg grupp.
 • På grund av den korta varaktigheten och det nära samarbetet med en organisation får ungdomar med begränsade möjligheter möjlighet att resa i en grupp eller till och med ensamma.

DiscoverEU:s inkluderingsinsats är också särskilt väl lämpad för arbete med inkludering och mångfald för att bekämpa stereotyper och främja förståelse, tolerans och icke-diskriminering. 

Miljömässig hållbarhet

DiscoverEU bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka deras medvetenhet om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. DiscoverEU:s inkluderingsinsats bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Den digitala omställningen inom ramen för DiscoverEU

Erasmusprogrammet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och nätbaserade lärandemetoder för att komplettera sin fysiska verksamhet och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten. Införandet av digitala och webbaserade inslag som sänker tröskeln för att ungdomar med begränsade möjligheter ska delta uppmuntras. Genom projekt och verksamheter som syftar till att stärka de digitala färdigheterna, främja den digitala kompetensen och/eller utveckla en förståelse av riskerna och möjligheterna med digital teknik, kan programmet ändra tänkesätt och bidra till att utveckla digitala och blandade strategier inom ungdomsverksamheterna.

Beroende på verksamhetens utformning och mål kan kompetensutveckling och medvetenhet om digitala frågor samt användningen av ny teknik introduceras i samband med mobilitet i utbildningssyfte.

Deltagande

Programmet Erasmus+ hjälper alla deltagande organisationer att förbättra kvaliteten på sina projekt genom delaktighet och ge ungdomar relevanta möjligheter att aktivt engagera sig och delta i utformningen och genomförandet av projektverksamhet som ett sätt att upptäcka fördelarna med aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. Resurser för att öka delaktigheten i projekt som får stöd hittas bland annat på webbplatsen participationpool.eu. Deltagande organisationer uppmanas också att samarbeta med befintliga nationella, internationella eller (andra) EU-initiativ och plattformar som kretsar kring deltagande och medborgerligt engagemang.

Kriterier för bedömning av projektet

Kriterier för bidragsberättigande

Allmänna kriterier för bidragsberättigande

De allmänna kriterierna nedan gäller för DiscoverEU:s inkluderingsinsats. 

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade deltagande organisationer eller informella grupper av unga som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet kan ansöka.

Vilka organisationer får delta?

Deltagande organisationer som har rätt till bidrag kan vara

 • ideella organisationer, föreningar, icke-statliga organisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande företag som arbetar med samhällsansvar.
 • en informell ungdomsgrupp2 .

som är etablerad i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

En och samma organisation (med samma OID) får delta i högst fem ansökningar totalt per tidsfrist inom ramen för denna åtgärd, oavsett om det är som sökande eller partner.

Antal deltagande organisationer

En deltagande organisation

Projektets varaktighet

3–24 månader.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 20 februari kl. 12.00.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds mellan den 1 juli samma år och den 31 mars följande år

Eventuellt ytterligare ansökningstillfälle:

De nationella programkontoren får besluta om ytterligare ett ansökningstillfälle. De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om det ytterligare ansökningstillfället via sina webbplatser. Om ytterligare en omgång anordnas måste de sökande lämna in sina ansökningar senast

den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 mars och den 31 augusti påföljande år

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Bilagor

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

Kompletterande bidragskriterier för DiscoverEU:s inkluderingsinsats

Varaktighet per DiscoverEU-resa

Från 1 till 30 dagar.

Organisationen kan organisera flera DiscoverEU-resor (med 1–5 deltagare och eventuella medföljande personer varje gång) under projektets livscykel.

Plats(er) för projektet

DiscoverEU-resorna måste utföras i minst ett annat land än det land där deltagarna påbörjade sin resa.

Antal deltagande organisationer

ansökan kan omfatta endast en deltagande organisation.

Vem kan delta?

Ungdomar med begränsade möjligheter3  som är 18 år4  och lagligen bosatta i den sändande organisationens land.

De gruppledare5 , handledare och medföljande personer som medverkar måste vara minst 18 år.

Antal deltagare och de nationella gruppernas sammansättning

Minst 1 och högst 5 deltagare (per DiscoverEU-resa) (ej medräknat gruppledare, handledare och medföljande personer). Högst två medföljande personer per deltagare när det är vederbörligen motiverat.

Grupper kan resa ensamma eller ledsagas.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande tilldelningskriterier. Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterierna som anges nedan.

Relevans, syfte och genomslag (högsta poäng: 40)

Projektets relevans för

 • insatsens mål och
 • organisationernas och deltagarnas behov
 • samt i hur hög grad projektet möjliggör lärande genom upptäckter.
 • Projektets grad av relevans för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • Projektets potentiella genomslag
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet.
 • I vilken utsträckning organisationen kan bevisa tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar med begränsade möjligheter på gräsrotsnivå.
 • I vilken utsträckning projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner.
 • I vilken utsträckning projektet får nya deltagare och mindre erfarna organisationer som kan visa prov på erfarenhet av att arbeta med ungdomar med begränsade möjligheter att delta i Erasmusprogrammet.

Projektutformningens kvalitet (högsta poäng: 40)

 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla projektetapper: förberedelser som är anpassade till deltagarnas särskilda behov, stöd under resan, genomförande av verksamheten och uppföljning.
 • I vilken utsträckning deltagarna aktivt medverkar i alla etapper av verksamheten.
 • Verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt. 
 • Kvaliteten på arrangemang och stöd för diskussionsprocessen, fastställandet och dokumenteringen av deltagarnas läranderesultat samt användningen av ungdomspasset.
 • De planerade åtgärdernas lämplighet och ändamålsenlighet för att garantera deltagarnas skydd och säkerhet.
 • I vilken utsträckning verksamheten omfattar hållbara och miljövänliga metoder.

Projektförvaltningens kvalitet (högsta poäng: 20)

Kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen.

 • Kvaliteten på samarbetet och kommunikationen med andra relevanta intressenter (i förekommande fall).
 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets olika etapper och resultat.
 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna.

Finansieringsregler

Budgetkategori - Resekostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Resekort: Antal resekort för deltagarna.

Antal resekort för eventuella medföljande personer (med samma transportmedel som deltagarna).

Deltagarna reser som regel med det transportmedel som har de totalt sett lägsta växthusgasutsläppen6 .

Finansieringsform:

 • Naturabidrag när det gäller resekortet.
 • Bidrag till enhetskostnader: i de fall där ursprungslandet inte är direkt anslutet till järnvägssystemet för kontinentaleuropeiska och ytterligare resor, och användning av andra transportmedel krävs för att nå det land där mobiliteten inleds. 

Miljövänligt resande: om deltagarna behöver göra ytterligare resor för att nå den plats där verksamheten inleds har de också rätt till resebidrag, inklusive ”gröna resor” i tillämpliga fall.

Belopp

Resekort med sju resdagar  inom en månad.

Bidrag för användning av andra transportmedel i förekommande fall.

Reseavstånd Miljövänligt resande Icke miljövänligt resande
10–99 km 56 euro 28 euro
100–499 km 285 euro 211 euro
500–1999 km 417 euro 309 euro
2 000–2 999 km 535 euro 395 euro
3000–3999 km 785 euro 580 euro
4000–7999 km 1188 euro 1188 euro
8 000 km eller mer 1735 euro 1735 euro

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare, exklusive gruppledare, medföljande personer och handledare.

Belopp

125 euro per deltagare

Budgetkategori - Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: på grundval av vistelsens längd per deltagare, inklusive gruppledare och medföljande personer och handledare.

Belopp

78 euro per deltagare per dag.

Högst 21 bidragsdagar per deltagare.

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter, exklusive gruppledare, medföljande personer och handledare.

Belopp

125 euro per deltagare

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer, inklusive gruppledare och handledare (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Reservationskostnader: I vissa länder är det inte möjligt att resa utan en obligatorisk platsreservation. Att i tillämpliga fall täcka dessa reservationskostnader utöver resekortet är ett alternativ.

Höga resekostnader för deltagare, inklusive medföljande personer, gruppledare och handledare  som inte kan stödjas med standardkategorin ”Resor” på grund av det geografiska avståndet eller andra hinder (dvs. där användningen av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp leder till höga resekostnader).  Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de det resebidrag som baseras på enhetskostnader.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.  Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader. Om de särskilda kostnaderna för dyra resor godkänns ersätter de standardresebidraget.

Belopp

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna 

Reservationskostnader: 80 % av de bidragsberättigande reservationskostnaderna.

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

 • 1 För inspiration, se verktygslådan för ungdomsdeltagande som har utarbetats av Salto för deltagande och information, modul 9, ”DiscoverEU” (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 En grupp av minst fyra ungdomar i åldern 18–30 år. En av medlemmarna i gruppen fungerar som gruppens företrädare och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan. Inom ramen för denna insats och alla bestämmelser som avser insatsen ska en ”informell ungdomsgrupp” motsvara begreppet ”deltagande organisation”. Hänvisningar till ”deltagande organisation” ska även anses omfatta en ”informell ungdomsgrupp”. ↩ back
 • 3 Se definitionen i ordlistan av ”personer med begränsade möjligheter”. ↩ back
 • 4 Tänk på följande: 

  gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern den dag då projektet inleds.

  gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern den dag då projektet inleds. ↩ back

 • 5 En gruppledare är en vuxen som följer med ungdomarna för att garantera ett effektivt lärande och deras skydd och säkerhet. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9. ↩ back
Tagged in:  Youth