Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Проекти за мобилност на младежи - „Младежки Обмен“

В рамките на това действие1  организациите и неформалните групи младежи могат да получат подкрепа за осъществяването на проекти, обединяващи младежи от различни държави за обмен и учене извън своята официална образователна система.

Цели на Действието

Програмата „Еразъм+“ подкрепя неформалната образователна мобилност на младежи под формата на младежки обмен с цел младежите да се ангажират и да получат възможност да станат активни граждани, да бъдат свързани с европейския проект и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за живота и за професионалното си бъдеще.

По-конкретно младежкият обмен има за цел:

 • насърчаване на междукултурния диалог, на опознаването и на усещането за европейска принадлежност;
 • развиване на уменията и нагласите на младежите;
 • укрепване на европейските ценности и разрушаване на предразсъдъците и стереотипите;
 • повишаване на осведомеността по социално значими теми и по този начин, стимулиране на ангажираността в обществото и на активното участие в демократичния живот.

Действието е отворено за всички младежи, като се обръща специално внимание на младежите с по-малко възможности.

Контекст на политиката

Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. определя рамка за европейското сътрудничество в областта на младежта въз основа на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“. Стратегията насърчава участието на младежите в демократичния живот, подпомага социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички младежи разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот. Стратегията на ЕС за младежта включва и процес на диалог по въпросите на младежта, като в този контекст през 2018 г. бяха разработени 11 европейски цели за младежта. Тези цели набелязват междусекторни области, които засягат живота на младежите, и посочват предизвикателствата. Стратегията на ЕС за младежта следва да допринася за осъществяването на тази визия на младежите. В рамките на основната област „Свързване“ стратегията на ЕС за младежта насърчава и улеснява връзките, отношенията и обмена на опит между младежите като основно предимство за бъдещото развитие на ЕС. Тези връзки се насърчават най-добре чрез различни форми на мобилност, една от които е младежкият обмен.

https://europa.eu/youth/home_bg   

Тематични стратегии в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ има за цел да се насърчава младежкото участие, да се повишава качеството на процесите на информално и неформално учене и да се развива качествена младежка работа. Допълнителна подкрепа в тези области се предоставя чрез специфични тематични стратегии като стратегията за младежко участие, Youthpass и Европейската стратегия за обучение  (ETS)2 .

Описание на дейностите

Младежки обмен

Младежките обмени са срещи на групи младежи от най-малко две различни държави, които се събират за кратък период от време, за да реализират съвместно неформална програма за обучение (съчетание от семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.) по интересна за тях тема, като се вдъхновяват от европейските цели за младежта3 . Периодът на учене включва период на планиране преди кандидатстването, предварителен подготвителен етап, както и оценка и последващи действия след обмена.

Следните дейности не са допустими за финансиране в рамките на проекти за младежки обмен: пътувания за академично обучение, дейности за обмен, предприети с цел финансова печалба, дейности за обмен с туристическа насоченост, фестивали, ваканционни пътувания, турнета, официални заседания, курсове за обучение от възрастни за младежи.

Подготвителни посещения

В допълнение към младежкия обмен проектите могат да включват и подготвителни посещения. Целта на подготвителните посещения е да се осигури високо качество на дейностите чрез улесняване и подготовка на административните условия, изграждане на доверие и разбирателство и установяване на стабилно партньорство между участващите организации и лица. При дейности по младежки обмен с младежи с по-малко възможности чрез подготвителното посещение следва да се гарантира, че специфичните нужди на участниците могат да бъдат задоволени. Подготвителните посещения се осъществяват в държавата на една от приемащите организации преди началото на дейността за младежки обмен.

Създаване на проект

Проектът се изпълнява от най-малко две организации. Организациите, участващи в даден проект, следва да се възползват от своето участие; поради това проектът следва да съответства на техните цели и да отговаря на нуждите им. Участващите организации поемат ролите на „изпращащи“ участници и/или на „приемащи“, т.е. домакини на дейността. Една от организациите също така поема ролята на координатор и кандидатства за целия проект от името на партньорството.

Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и младежите, включени в дейностите, следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите и т.н. преди подаване на заявлението);
 • Подготовка (практическа организация, сключване на споразумения с партньори, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците преди заминаването им и т.н.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • Последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта).

Качественият младежки обмен:

 • се основава на активното участие на младежите и участващите организации, които следва да играят активна роля във всички етапи на проекта, като по този начин обогатяват своя опит в областта на обучението и развитието;
 • включва различни групи участници и се основава на това многообразие;
 • се основава на ясно определени нужди на младите участници;
 • осигурява надлежно определени и документирани резултати от неформалното и информалното учене на участниците;
 • насърчава участниците да разсъждават върху европейски теми и ценности.

Процес на обучение

Организирането на младежки обмен в контекста на неформалното учене изисква желаните резултати от обучението поне частично да се планират предварително, за да се осигурят подходящи възможности. Младежите, които участват в дейността, следва да съдействат за определянето на техните нужди и на обучението, което желаят да получат или да развият чрез младежки обмен.

Участниците следва също така да се ангажират във възможно най-голяма степен в проектирането и разработването на дейността (изготвяне на програмата, определяне на методите на работа и на разпределението на задачите) и да обмислят как да се подготвят за постигането на максимално въздействие от обучението и личностното развитие, които биха могли да осъществят по време на обмена.

След приключването на основната дейност участниците следва да бъдат приканени да предоставят обратна информация за дейността, да обмислят какво са научили и как могат да се възползват от тези резултати от обучението. Освен това участниците следва да обмислят възможни последващи действия във връзка с дейността. Това може да се осъществява индивидуално и при възможност, в група.

Организациите следва да подкрепят процеса на обучение, определянето и документирането на резултатите от обучението, по-специално чрез Youthpass.

Стандарти за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта

При изпълнението на всички проекти, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта за организиране на висококачествени дейности за образователна мобилност. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта обхващат както основните принципи на действието, така и конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участниците, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта можете да откриете на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

Защита и безопасност на участниците

В младежкия обмен участват водачи на групи. Водачите на групи наблюдават и оказват подкрепа на участниците с цел осигуряването на качествен процес на обучение в хода на основната дейност. В същото време те се грижат за безопасна, основана на уважение и недискриминационна среда и за защита на участниците. По време на планирането и подготовката на младежки обмен следва да се обърне внимание на въпроса за защитата и безопасността на участниците и да се предвидят всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване на рисковете.

Хоризонтални измерения

Когато се разработва проект за мобилност, трябва да се укрепят следните хоризонтални измерения:

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите, които получават подкрепа по настоящото действие, следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в процеса на вземане на решения. 

Младежкият обмен е особено подходящ за включването на младежи с по-малко възможности:

 • Груповата мобилност предлага осъществяване на международна мобилност в безопасното обкръжение на групата;
 • Кратката продължителност на младежкия обмен прави подходящо участието на младежи с по-малко възможности;
 • Ангажирането на местни участници улеснява първото участие в европейски проекти.

Младежкият обмен е подходящ и за работа по приобщаването и многообразието като предмет на проекта, например за подкрепа на борбата със стереотипите и насърчаване на разбирателството, толерантността и недискриминацията. Целият проект следва да възприема съзнателен подход за приобщаване и многообразие. При планирането, подготовката, изпълнението и последващите действия тези аспекти следва да се вземат под внимание.

Устойчивост на околната среда

Чрез младежкия обмен следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Младежкият обмен следва да бъде проектиран и осъществяван с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, устойчиви транспортни средства.

Цифрова трансформация в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на използването на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и подобряване на качеството на дейностите. Насърчава се въвеждането на цифрови и онлайн елементи, за да се намали прагът за участие на младежи с по-малко възможности. Програмата може да промени нагласите и да допринесе за развитието на цифрови и смесени подходи в младежките дейности чрез проекти и дейности, които имат за цел да повишат цифровите умения, да насърчат цифровата грамотност и/или да развият разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии.

В зависимост от замисъла и целите на дейностите, развиването на компетентности и осведоменост в областта на цифровите въпроси, както и използването на нови технологии, могат да бъдат включени в дейности за образователна мобилност.

Националните агенции предлагат набор от възможности за обучение на младежки работници и младежки лидери чрез своите дейности за обучение и сътрудничество, включително за подкрепа на цифровата трансформация в областта на младежта. Тези предложения се публикуват в Европейския календар за обучение https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ Вдъхновение може да се намери и сред инструментите на SALTO https://www.salto-youth.net/tools/

Участие и гражданска ангажираност

С програмата „Еразъм+“ се подкрепят всички участващи организации да подобрят качеството на своите проекти като интегрират измерение, свързано с участието, и предлагат на младежите подходящи възможности за активно ангажиране и участие в планирането и изпълнението на дейностите по проекта като път към откриване на ползите от активното гражданство и участието в демократичния живот. Уебсайтът participationpool.eu предлага достъп до ресурсите за подобряване на измерението, свързано с участието в подкрепяните проекти. Също така се насърчават връзките и участието в съществуващи национални, международни или (други видове) инициативи и платформи на ЕС, свързани с участието и гражданската ангажираност.

Критерии, които се използват за оценяване на стандартните проекти за младежки обмен

Критерии за допустимост

Общите критерии по-долу се прилагат за стандартните проекти за младежки обмен. За акредитации, моля, вижте съответния раздел от настоящото ръководство.

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или неформална група от младежи, установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта4 .

Допустими участващи организации

Участваща организация може да бъде:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; европейска младежка НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 • неформална група младежи5 .

установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).   

Брой на участващите организации

Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Една и съща организация (един OID) не може да участва в повече от 5 заявления за всеки краен срок по това действие нито като заявител, нито като партньор.

Продължителност на проекта

Между 3 и 24 месеца.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, където е установен кандидатът.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 юни и 31 декември същата година.

1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 май следващата година.

Възможен допълнителен кръг:

Националните агенции може да решат да определят допълнителен кръг. Националните агенции ще информират кандидатите за определянето на допълнителния кръг чрез своя уебсайт.

 • Ако бъде организиран допълнителен кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от 7 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 август и 31 декември същата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Приложения

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен график за всяка една от дейностите по младежки обмен и подготвителните посещения, планирани в проекта.

Допълнителни критерии за допустимост за младежки обмен

Продължителност на дейността

От 5 до 21 дни, без дните за пътуване.

Място (места) на изпълнение на дейността

Дейността трябва да се реализира в държавата на една (или няколко, в случай на дейности, свързани с пътуване) от организациите, които участват в тази дейност. 

Брой на участващите организации

Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Дейности в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата: всички участващи организации трябва да са от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата.

Дейности с трети държави, които не са асоциирани към програмата, съседни на ЕС: в изпълнението на дейността трябва да участват поне една организация от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, и една организация от трета държава, която не е асоциирана към програмата, съседна на ЕС (региони 1—4).

Допустими участници

Младежи на възраст между 13 и 30 години6 , пребиваващи в държавите на изпращащата и приемащата организация.

Водачите на групи, модераторите и придружаващите лица не се считат за участници в дейността, но имат право на подкрепа в рамките на определени бюджетни категории. Те трябва да са навършили 18 години.

Брой на участниците на дейност и състав на националните групи

Минимум 16 и максимум 60 участници на дейност, минимум 4 участници на група. Водачите на групи, модераторите и придружаващите лица не се включват в броя на участниците.

В случаите на младежки обмен, в който участват само младежи с по-малко възможности, минималният брой участници е 10.

Минимум две групи младежи от две различни държави.

Всяка група трябва да има поне един водач на групата. Максимум двама модератори на дейност

Други критерии

Най-малко една от изпращащите или приемащите организации, участващи в дейността, трябва да е от държавата на националната агенция, в която е подадено заявлението.

Допълнителни критерии за допустимост за подготвителни посещения

Място (места) на изпълнение на дейността

Дейността трябва да се осъществи в държавата на една от приемащите организации. 

Допустими участници

Представители на участващите организации, модератори, водачи на групи и младежи, които участват в основната дейност.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 60 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност, обосновка и въздействие (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • профилът, опитът, дейностите и целевата група младежи на кандидата са свързани с областта на младежта;
 • проектът ще бъде насочен към един или няколко от приоритетите на диалога на ЕС по въпросите на младежта или целите на ЕС за младежта;
 • проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • проектът е свързан с целите на действието;
 • проектът е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация;
 • проектът и предложените дейности отговарят на нуждите на участващите организации и на отделните участници от обмена;
  • проектът е подходящ за постигане на висококачествени резултати от обучението за участниците;
  • проектът вероятно ще окаже въздействие върху участниците и участващите организации по време на изпълнението на проекта и след него и отвъд организациите и физическите лица, участващи пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско или световно равнище.
 • проектът включва нови участници и организации с по-малко опит в действието.

Качество на структурата на проекта (максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • предложението описва по ясен и изчерпателен начин всички етапи на проекта: подготовката, изпълнението на дейностите и последващите действия, както и включването на младежите във всички етапи на дейностите;
 • балансираното представителство на участниците от гледна точка на държави и пол се спазва, а дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за участници с различен произход и способности;
 • дейностите включват устойчиви и екологосъобразни практики;
 • предложените методи за учене, включително на всички онлайн/цифрови компоненти, са подходящи за дейностите;
 • процесът на анализ, определянето и документирането на резултатите от обучението на участниците, както и използването на европейските инструменти за прозрачност и признаване, и по-специално Youthpass, са подходящи.

Качество на управлението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • качеството на практическата организация и условията за управление и предоставяне на подкрепа са задоволителни;
 • предвидените мерки за гарантиране на безопасността и защитата на участниците са адекватни и ефективни;
 • задачите и отговорностите за дейностите са ясно определени в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • планът за сътрудничеството и комуникацията между участващите организации, както и с други заинтересовани страни, предоставя помощна рамка за управлението на проекта;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за оценка на различните етапи и резултати от проекта по отношение на неговите цели;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за разпространение на резултатите от проекта в рамките на участващите организации и извън тях;
 • проектът съдържа мерки, насочени към постигане на устойчивост на неговите резултати след жизнения цикъл на проекта.

Правила за финансиране

Бюджетна категория - организационна подкрепа

Допустими разходи и приложими правила         

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците. Водачите на групи, модераторите и придружаващите лица нямат право на организационна подкрепа.

Сума

125 EUR на участник в младежки обмен

Бюджетна категория - Пътни разходи

Допустими разходи и приложими правила   

Принос към пътните разходи на участниците, включително на водачите на групи, придружаващите лица и модераторите, от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Общото правило е, че на разстояние под 500 km участникът ще пътува с транспортни средства с ниски емисии.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността7  с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния8 .

За дейности, свързани с пътуване, кандидатът следва да сумира разстоянията между отделните места на провеждане и да избере категорията разстояния, съответстваща на общата сума9 .

Сума

Разстояние на пътуване Екологично пътуване Неекологично пътуване
10—99 km: 56 EUR 28 EUR
100—499 км: 285 EUR 211 EUR
500—1999 км: 417 EUR 309 EUR
2000—2999 km: 535 EUR 395 EUR
3000—3999 km: 785 EUR 580 EUR
4000—7999 km: 1188 EUR 1188 EUR
8000 km или повече: 1735 EUR 1735 EUR

Бюджетна категория - Индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Дневни разходи

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник, водачите на групи, придружаващите лица и модераторите (ако е необходимо), като се включват и един ден за пътуване преди дейността и един — след нея, както и до четири допълнителни дни за участниците, за водачите на групи, придружаващите лица и модераторите, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване.

Сума

Таблица A2.1 на участник на ден

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване

Допустими разходи и приложими правила

Подкрепа за приобщаване за организации: Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност, включваща участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности.

Сума

125 EUR на участник в младежки обмен

Подкрепа за приобщаване за участници: Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица, водачи на групи и модератори (включващи обосновани пътни и дневни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Подкрепа за подготвително посещение

Допустими разходи и приложими правила    

Разходи свързани с осъществяването на подготвително посещение, включително пътни и дневни разходи.

Механизъм на финансиране: единични разходи.

Правило за отпускане: с изключение на участници от приемащата организация.  Максимум 2 участници от участваща организация могат да бъдат финансирани, при условие че вторият участник е младеж. Освен това на подготвително посещение се финансира един модератор. Условно: необходимостта от подготвително посещение, целите и участниците трябва да бъдат обосновани от кандидата и одобрени от националната агенция. Това условие не се прилага за проекти, финансирани по системата за акредитация.

Сума

680 EUR на участник на подготвително посещение.

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Високи пътни разходи на участниците, включително на придружаващите ги лица, водачите на групи, обучителите и модераторите, които не могат да бъдат подкрепени по стандартната категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки (т.е. когато използването на по-чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии води до високи пътни разходи).  Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват подкрепата за пътуване въз основа на единичните разходи.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Разходи за скъпо пътуване се прилагат в случаите, когато подкрепата за пътуване, основана на единичните ставки, не покрива 70 % от пътните разходи на участниците. Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват безвъзмездните средства за неекологично пътуване.

Сума

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

Таблица A2.1 Индивидуална подкрепа за младежки обмен

  Индивидуална подкрепа (евро на ден)
Австрия 78
Белгия 78
България 45
Хърватия 57
Кипър 63
Чехия 53
Дания 81
Естония 48
Финландия 79
Франция 67
Германия 71
Гърция 68
Унгария 60
Исландия 76
Ирландия 73
Италия 69
Латвия 48
Лихтенщайн 77
Литва 49
Люксембург 77
Малта 57
Нидерландия 69
Северна Македония 41
Норвегия 83
Полша 51
Португалия 57
Румъния 46
Сърбия 47
Словакия 48
Словения 54
Испания 58
Швеция 72
Турция 50
Съседни трети държави, които не са асоциирани към програмата 44
 • 1 Основната част от бюджета по това действие се отпуска за подпомагане на транснационални дейности, включващи организации и участници от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата. Същевременно до 25 % от наличния бюджет може да се използва за финансиране на дейности за международна мобилност, включващи организации и участници от трети държави, които не са асоциирани към програмата, съседни на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство). ↩ back
 • 2 Стратегиите могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 3 Европейските цели за младежта са разработени в рамките на Стратегията на ЕС за младежта. Тези цели набелязват междусекторни области, които засягат живота на младежите, и посочват предизвикателствата. https://europa.eu/youth/home_bg ↩ back
 • 4 Участващите организации ще трябва да подпишат формуляр за присъединяване към кандидатстващата организация. Формулярите за присъединяване следва да бъдат предоставени на етапа на кандидатстването и най-късно към момента на подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. За повече информация, моля, направете справка в част В от настоящото ръководство. ↩ back
 • 5 Група от най-малко четирима младежи на възраст между 13 и 30 години. Един от членовете на групата, който има навършени 18 години, поема ролята на представител на останалите и носи отговорност от името на групата. Моля, проверете в речника определението за неформална група. За целите на настоящото действие и на всички разпоредби, свързани с него, „неформална група младежи“ се вписва в понятието „участваща организация“. При позоваване на „участваща организация“ се счита, че тя обхваща и „неформална група младежи“. ↩ back
 • 6 Моля, обърнете внимание на следното: 

  долни възрастови граници: участниците трябва да са навършили минималната възраст към началната дата на дейността.

  горни възрастови граници: участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към началната дата на дейността. ↩ back

 • 7 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км). ↩ back
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg ↩ back
 • 9 Например, ако участник от Мадрид (Испания) участва в дейност, свързана с пътуване и осъществявана първо в Рим (Италия), а след това в Любляна (Словения), кандидатът първо ще изчисли разстоянието между Мадрид и Рим (1365,28 км), след това между Рим и Любляна (489,75 км), и ще събере двете разстояния (1855,03 км); б) ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км); и в) ще изчисли безвъзмездните средства от ЕС, които ще представляват принос към пътните разходи на участника от Мадрид до Любляна (през Рим) и обратно (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth