Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobility pro mladé lidi – „Výměny Mládeže“

V rámci této akce 1 mohou organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na provádění projektů, které sdružují mladé lidi z různých zemí za účelem výměny a učení mimo jejich systém formálního vzdělávání.

Cíle akce

Erasmus+ podporuje neformální vzdělávací mobilitu mladých lidí v podobě výměn mládeže, a to s cílem zapojit mladé lidi a posílit jejich postavení, aby se stali aktivními občany, propojit je s evropským projektem a pomoci jim získat a rozvíjet kompetence pro život a jejich profesní budoucnost.

Cílem výměn mládeže je zejména:

 • podpořit mezikulturní dialog a učení a pocit evropanství,
 • rozvíjet dovednosti a postoje mladých lidí,
 • posilovat evropské hodnoty a bořit předsudky a stereotypy,
 • zvyšovat povědomí o sociálně relevantních tématech, a tím podněcovat zapojení do společnosti a aktivní účast.

Akce je otevřena všem mladým lidem, a to se zvláštním zaměřením na osoby s omezenými příležitostmi.

Politické souvislosti

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–2027 stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti. Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 vypracováno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Strategie EU pro mládež by měla přispět k uskutečnění této vize mladých lidí. V rámci základní oblasti s názvem „Propojovat“ strategie EU pro mládež prosazuje a usnadňuje propojení, vztahy a výměny zkušeností mezi mladými lidmi jako rozhodující faktor budoucího rozvoje Evropské unie. Tato propojení jsou nejlépe podporována prostřednictvím různých forem mobility a jednou z nich jsou výměny mládeže.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_cs  

Tematické strategie v oblasti mládeže

Program Erasmus+ usiluje o podporu účasti mladých lidí, posílení kvality procesů informálního a neformálního učení a rozvoj kvalitní práce s mládeží. Další podpora v těchto oblastech je k dispozici prostřednictvím konkrétních tematických strategií, jako je strategie zapojení mládeže, Youthpass a Evropská strategie odborné přípravy (ETS) 2 .

Popis aktivit

Výměny mládeže

Výměny mládeže představují setkání skupin mladých lidí z nejméně dvou různých zemí, které se na krátké období sejdou, aby společně realizovaly program neformálního učení (kombinace workshopů, cvičení, diskusí, hraní rolí, simulací, venkovních aktivit atd.) na téma, o které mají zájem, a to na základě inspirace evropskými cíli v oblasti mládeže 3 . Období učení zahrnuje období plánování před podáním žádosti, přípravnou fázi, jakož i fázi hodnocení a následné kroky po výměně.

Pro získání grantu na výměnu mládeže nejsou způsobilé tyto aktivity: akademické studijní cesty; výměnné aktivity s cílem finančního zisku; výměnné aktivity turistické povahy; festivaly; rekreační cesty; umělecká turné, statutární schůze, dospělými lidmi vedená školení pro mladé lidi.

Přípravné návštěvy

Kromě výměn mládeže mohou projekty zahrnovat i přípravné návštěvy. Cílem přípravných návštěv je zajistit vysoce kvalitní aktivity na základě usnadňování a přípravy administrativních opatření, budování důvěry a porozumění a vytvoření pevného partnerství mezi zúčastněnými organizacemi a lidmi. V případě aktivit v rámci výměn mládeže, kterých se účastní osoby s omezenými příležitostmi, by přípravné návštěvy měly umožnit, aby byly zajištěny specifické potřeby účastníků. Přípravné návštěvy probíhají v zemi jedné z přijímajících organizací před zahájením výměny mládeže.

Vypracování projektu

Projekt realizují alespoň dvě organizace. Organizace zapojené do projektu by měly mít ze své účasti prospěch; projekt by proto měl být v souladu s jejich cíli a odpovídat jejich potřebám. Zapojené organizace přebírají úlohu účastníků „vysílajících“ a/nebo účastníků „přijímajících“, tj. hostitelů aktivity. Jedna z organizací rovněž plní úlohu koordinátora a podává žádost pro celý projekt v zastoupení partnerství.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a mladí lidé zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, formáty aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogram činností atd. před podáním žádosti).
 • Příprava (praktická opatření, uzavření dohod s partnery, jazyková/mezikulturní/školicí a praktická příprava účastníků před odjezdem atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu).

Kvalitní výměna mládeže:

 • se opírá o aktivní zapojení zúčastněných organizací a mladých lidí, kteří by měli hrát aktivní úlohu ve všech fázích projektu, a posilovat tak své praktické zkušenosti v oblasti učení a rozvoje,
 • zahrnuje různorodé skupiny účastníků a na této rozmanitosti staví,
 • je založena na jasně zjištěných potřebách mladých účastníků,
 • zajišťuje, aby byly řádně identifikovány a zdokumentovány výsledky neformálního a informálního učení účastníků,
 • vybízí účastníky k zamyšlení nad evropskými tématy a hodnotami.

Proces učení

Zřízení výměny mládeže v souvislosti s neformálním učením vyžaduje, aby alespoň část požadovaných výsledků učení byla předem naplánována a byly tak zajištěny vhodné příležitosti. Mladí lidé účastnící se aktivity by měli přispívat k určování svých potřeb a obsahu učení, který chtějí získat nebo rozvíjet prostřednictvím výměny mládeže.

Účastníci by také měli být v co největší míře zapojeni do navrhování a přípravy aktivity (stanovení programu, pracovních metod a definice rozdělení úkolů) a měli by se zamyslet nad tím, jak se připravit, aby co nejvíce zvýšili přínos v oblasti učení a osobního rozvoje, který mohou během výměny získat.

Po skončení hlavní aktivity by účastníci měli být vyzváni, aby k aktivitě poskytli zpětnou vazbu a zamysleli se nad tím, co se naučili a jak mohou tyto výsledky učení využít. Kromě toho by účastníci měli zvážit možnost případných kroků navazujících na danou aktivitu. Tyto úkoly lze provést jednotlivě, případně ve skupině, je-li to možné.

Organizace by měly podporovat proces učení, určení a dokumentaci výsledků učení, a to zejména prostřednictvím certifikátu Youthpass.

Standardy kvality programu Erasmus mládež

Realizace všech projektů podporovaných v rámci této akce se musí řídit standardy kvality programu Erasmus mládež, pokud jde o organizaci vysoce kvalitních aktivit v oblasti vzdělávací mobility. Standardy kvality programu Erasmus mládež zahrnují základní zásady akce, jakož i konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Standardy kvality programu Erasmus mládež jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en  

Ochrana a bezpečnost účastníků

Výměna mládeže zahrnuje vedoucí skupin. Vedoucí skupin monitorují účastníky a poskytují jim podporu, aby zajistili kvalitativní proces učení během hlavní aktivity. Zároveň zajišťují bezpečné, ohleduplné a nediskriminační prostředí a ochranu účastníků. Otázka ochrany a bezpečnosti účastníků by měla být ošetřena během plánování a přípravy výměny mládeže a měla by být stanovena veškerá nezbytná opatření k prevenci/snížení rizik.

Horizontální rozměry

Při navrhování projektu mobility musí být posíleny tyto horizontální rozměry:

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Organizace, které získají podporu v rámci této akce, by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojí je do rozhodovacího procesu. 

Výměny mládeže jsou pro začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi obzvláště vhodné:

 • skupinová mobilita nabízí možnost účasti v mezinárodní mobilitě v bezpečném prostředí skupiny,
 • díky krátké době trvání jsou výměny mládeže vhodné k zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi,
 • zapojení místních účastníků usnadňuje první účast na evropských projektech.

Výměny mládeže jsou rovněž vhodné pro práci na projektech, které jsou zaměřeny na inkluzi a rozmanitost, například k podpoře boje proti stereotypům, podpoře porozumění, tolerance a nediskriminace. Celý projekt by se měl vědomě zaměřovat na inkluzi a rozmanitost. Tyto aspekty by měly být zohledněny při plánování, přípravě, realizaci a následných činnostech.

Environmentální udržitelnost

Výměna mládeže by měla mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Výměna mládeže by měla být koncipována a realizována s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Digitální transformace v oblasti mládeže

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a zvýšit kvalitu aktivit. Je podněcováno zavádění digitálních a on-line prvků ke snížení prahu pro participaci mladých lidí s omezenými příležitostmi. Prostřednictvím projektů a aktivit, jejichž cílem je posílení digitálních dovedností, podpora digitální gramotnosti a/nebo porozumění rizikům a příležitostem digitální technologie, může program změnit myšlení a přispět k rozvoji digitálních a kombinovaných přístupů v aktivitách mládeže.

V závislosti na koncepci a cílech aktivit lze do vzdělávacích mobilit začlenit rozvoj kompetencí a povědomí o digitální problematice a používání nových technologií.

Národní agentury nabízejí širokou škálu příležitostí ke školení pro pracovníky s mládeží a vedoucí mládeže prostřednictvím svých aktivit v oblasti školení a spolupráce, včetně podpory digitální transformace v oblasti mládeže. Tyto nabídky se zveřejňují v evropském kalendáři školení (European Training Calendar): https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiraci lze najít i v rámci nástrojů informačních center SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/.

Environmentální udržitelnost

Projekt by měl mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Měl by být koncipován a prováděn s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Účast a občanská angažovanost

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při zlepšování kvality jejich projektů začleňováním participativního rozměru a nabídkou vhodných příležitostí pro mladé lidi k aktivnímu zapojení a účasti na koncipování a realizaci projektových činností jakožto cesty k objevení výhod aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Zdroje pro posílení participativního rozměru podporovaných projektů jsou dostupné mimo jiné prostřednictvím internetové stránky participationpool.eu. Jsou povzbuzovány i vazby na stávající vnitrostátní, mezinárodní nebo (jiné) unijní iniciativy a platformy zaměřené na účast a občanskou angažovanost a zapojení do těchto iniciativ.

Kritéria používaná k posouzení běžných projektů výměn mládeže

Kritéria způsobilosti

Níže uvedená obecná kritéria se vztahují na běžné projekty výměn mládeže. Akreditace viz příslušný oddíl této příručky.

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli způsobilá zúčastněná organizace nebo skupina se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu 4 .

Způsobilé zúčastněné organizace

Zúčastněnou organizací může být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, evropská nevládní organizace mládeže, veřejný subjekt na místní, regionální, celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,
 • neformální skupina mladých lidí 5

se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo v třetí zemi nepřidružené k programu sousedící s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).   

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Délka projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž je žadatel zřízen.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

23. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. června do 31. prosince téhož roku

4. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Případné dodatečné kolo:

Národní agentury se mohou rozhodnout otevřít dodatečné kolo. Národní agentury informují žadatele o otevření dodatečného kola prostřednictvím svých internetových stránek.

 • V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, žadatelé musí své žádosti o grant předložit do 4. května 12:00:00 hod. (poledne SEČ) pro projekty začínající mezi 1. srpnem až 31. prosincem téhož roku.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Přílohy

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

K žádosti musí být přiložen časový rozvrh každé výměny mládeže a přípravné návštěvy naplánované v rámci projektu.

Další kritéria způsobilosti pro výměny mládeže

Délka trvání aktivity

Od 5 do 21 dnů bez započtení dnů cesty.

Místo(a) konání aktivity

Aktivita se musí konat v zemi jedné (nebo více v případě putovních aktivit) z organizací účastnících se dané aktivity. 

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Aktivity v rámci členských států a třetích zemí přidružených k programu: všechny zúčastněné organizace musí být z členského státu nebo třetí země přidružené k programu.

Aktivity s třetími zeměmi nepřidruženými k programu sousedícími s EU: aktivita musí zahrnovat alespoň jednu zúčastněnou organizaci z členského státu nebo třetí země přidružené k programu a jednu zúčastněnou organizaci z třetí země nepřidružené k programu sousedící s EU (regiony 1–4).

Způsobilí účastníci

Mladí lidé ve věku od 13 do 30 let 6 s pobytem v zemích jejich vysílajících a přijímajících organizací.

Zapojení vedoucí skupiny 7 a facilitátoři musí být nejméně ve věku 18 let.

Počet účastníků na jednu aktivitu a složení národních skupin

Minimálně 16 a maximálně 60 účastníků na jednu aktivitu (bez vedoucích skupin, facilitátorů a doprovodných osob). V případě výměn mládeže, kterých se účastní pouze mladí lidé s omezenými příležitostmi, je minimální počet účastníků 10.

Minimálně 4 účastníci na jednu skupinu (bez vedoucích skupin, facilitátorů a doprovodných osob).

Minimálně dvě skupiny mladých lidí ze dvou různých zemí.

Každá skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího skupiny. Nejvýše dva facilitátoři na jednu aktivitu.

Další kritéria

Alespoň jedna z vysílajících organizací nebo přijímajících organizací v každé aktivitě musí být ze země národní agentury, u které je žádost podána.

Další kritéria způsobilosti pro přípravné návštěvy

Místo(a) konání aktivity

Aktivita musí probíhat v zemi jedné z přijímajících organizací. 

Způsobilí účastníci

Zástupci zúčastněných organizací, facilitátoři, vedoucí skupin a mladí lidé účastnící se hlavní aktivity.

Kritéria pro udělení grantu

Projekty budou posouzeny na základě následujících kritérií pro udělení grantu. Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každé kategorii níže uvedených kritérií pro udělení grantu.

Relevance, odůvodnění a dopad  (maximálně 30 bodů)

 • Relevance projektu vzhledem k: 
  • cílům akce,
  • potřebám zúčastněných organizací a účastníků výměny,
  • míře, do jaké je projekt vhodný pro realizaci vysoce kvalitních výsledků učení účastníků.
 • Potenciální dopad projektu: 
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské či celosvětové úrovni.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti, zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje do akce nováčky a méně zkušené organizace.

Kvalita koncepce projektu  (maximálně 40 bodů)

 • Soulad mezi identifikovanými potřebami, cíli projektu, profily účastníků a navrhovanými aktivitami.
 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu: plánování, příprava (včetně přípravy poskytované účastníkům), realizace aktivit a následné činnosti.
 • Míra, do jaké jsou mladí lidé zapojeni do všech fází aktivit.
 • Míra, do jaké jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny účastníkům s rozmanitým zázemím a schopnostmi. 
 • Vhodnost navrhovaných metod participativního učení, včetně případných on-line/virtuálních složek.
 • Kvalita opatření a podpora procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení účastníků a důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání kvalifikací, zejména certifikátu Youthpass.
 • Vyvážené zastoupení účastníků z hlediska zemí a pohlaví.
 • Přiměřenost a účinnost plánovaných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků.
 • Míra, do jaké aktivity zahrnují udržitelné a k životnímu prostředí šetrné postupy.

Kvalita řízení projektu (maximálně 30 bodů)

 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s ostatními relevantními zúčastněnými subjekty.
 • Kvalita opatření sloužících k hodnocení jednotlivých fází a výsledků projektu.
 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací a mimo ně.

Pravidla financování

Rozpočtová kategorie - Organizační podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady přímo související s realizací mobilit.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků, bez započtení vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů.

Částka

100 EUR na účastníka výměny mládeže

Rozpočtová kategorie - Cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, včetně vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů, z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity 8 stanovit pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise 9 .

U putovních aktivit by měl žadatel spočítat vzdálenosti mezi jednotlivými místy a zvolit pásmo vzdálenosti odpovídající celkovému součtu 10 .

Částka

Cestovní vzdálenost: Standardní cesta Ekologicky šetrné cestování
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km nebo více 1 500 EUR  

Rozpočtová kategorie - Pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady spojené s pobytem.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu účastníka, včetně vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů (pokud je to nezbytné), včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po skončení aktivity a až čtyř dalších dnů v případě účastníků, kteří obdrží grant na ekologicky šetrné cestování.

Částka

Tabulka A2.1 na účastníka a den

Rozpočtová kategorie - Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Podpora inkluze pro organizace: náklady spojené s organizací mobilit zahrnujících účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, bez započtení vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů.

Částka

100 EUR na účastníka výměny mládeže

Podpora inkluze pro účastníky: další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, včetně vedoucích skupin a facilitátorů (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie - Podpora přípravných návštěv

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady související s provedením přípravné návštěvy, včetně cestovních a pobytových nákladů.

Mechanismus financování: jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: vyjma účastníků z přijímající organizace.  Lze financovat maximálně dva účastníky na zúčastněnou organizaci, pokud je druhým účastníkem mladý člověk. Kromě toho lze také financovat jednoho facilitátora na přípravnou návštěvu. Podmínka: Potřeba přípravné návštěvy, její cíle a seznam účastníků musí být žadatelem odůvodněny a schváleny národní agenturou. Tato podmínka se nepoužije na projekty financované v rámci systému akreditace.

Částka

575 EUR na účastníka a přípravnou návštěvu

Rozpočtová kategorie - Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení.

Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob, vedoucích skupin, školitelů a facilitátorů, které nelze krýt ze standardní kategorie „cestovní náklady“ z důvodu zeměpisné odlehlosti nebo jiných překážek (tj. v případech, kdy využití ekologičtějších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku přináší vysoké cestovní náklady).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Vysoké cestovní náklady se použijí v případech, kdy podpora na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů nepokrývá 70 % cestovních nákladů účastníků. Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují standardní grant na cestovní náklady.

Částka

Finanční záruka: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů

Tabulka A2.1 Pobytové náklady pro výměnu mládeže

  Pobytové náklady (EUR na den)
Rakousko 51 EUR
Belgie 47 EUR
Bulharsko 36 EUR
Chorvatsko 39 EUR
Kypr 36 EUR
Česká republika 36 EUR
Dánsko 51 EUR
Estonsko 37 EUR
Finsko 51 EUR
Severní Makedonie 31 EUR
Francie 43 EUR
Německo 46 EUR
Řecko 43 EUR
Maďarsko 37 EUR
Island 51 EUR
Irsko 55 EUR
Itálie 44 EUR
Lotyšsko 38 EUR
Lichtenštejnsko 51 EUR
Litva 38 EUR
Lucembursko 51 EUR
Malta 44 EUR
Nizozemsko 51 EUR
Norsko 56 EUR
Polsko 38 EUR
Portugalsko 42 EUR
Rumunsko 36 EUR
Srbsko 33 EUR
Slovensko 39 EUR
Slovinsko 38 EUR
Španělsko 38 EUR
Švédsko 51 EUR
Turecko 36 EUR
Sousedící třetí země nepřidružené k programu 33 EUR
 • 1 Hlavní rozpočet této akce je přidělen na podporu nadnárodních aktivit zahrnujících organizace a účastníky z členských států a třetích zemí přidružených k programu. Až 25 % dostupného rozpočtu však může financovat mezinárodní mobility, včetně organizací a účastníků ze třetích zemí nepřidružených k programu sousedících s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).
 • 2 Tyto strategie najdete zde: https://www.salto-youth.net/
 • 3 Evropské cíle v oblasti mládeže byly vypracovány v rámci strategie EU pro mládež. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
 • 4 Zúčastněné organizace budou muset podepsat mandát žadatelské organizace. Mandáty by měly být vydány ve fázi podávání žádosti a nejpozději v době podpisu grantové dohody. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.
 • 5 Skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Jeden z členů skupiny, kterému je nejméně 18 let, přebírá úlohu zástupce a nese odpovědnost jménem skupiny. Definice neformální skupiny viz glosář. Pro účely této akce a jakýchkoli souvisejících ustanovení spadá „neformální skupina mladých lidí“ do pojmu „zúčastněná organizace“. Pokud se odkazuje na „zúčastněnou organizaci“, má se za to, že zahrnuje rovněž „neformální skupinu mladých lidí“.
 • 6

  Vezměte v úvahu tyto aspekty: dolní věková hranice – účastníci musí ke dni zahájení aktivity dosáhnout minimálního věku,horní věková hranice – účastníci nesmí ke dni zahájení aktivity přesáhnout stanovený maximální věk.

 • 7 Vedoucím skupiny je dospělá osoba, která doprovází mladé účastníky výměny mládeže, aby zajistila efektivitu učebního procesu, ochranu a bezpečnost těchto účastníků.
 • 8 Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs
 • 10 Pokud se například účastník z Madridu (Španělsko) účastní putovní aktivity, která se koná nejprve v Římě (Itálie) a poté v Lublani (Slovinsko), vypočítá žadatel nejprve vzdálenost mezi Madridem a Římem (1 365,28 km), poté mezi Římem a Lublaní (489,75 km) a pak obě vzdálenosti sečte (1 855,03 km); b) vybere příslušné pásmo cestovní vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km) a c) vypočte grant EU, z kterého získá příspěvek na náklady na cestu účastníka z Madridu do Lublaně (přes Řím) a zpět (275 EUR).
Tagged in:  Youth