Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Programområde 1: Mobilitet i utbildningssyfte för enskilda personer

De verksamheter som får stöd inom detta programområde väntas ge positiva och långvariga effekter på de berörda deltagarna och deltagande organisationerna och på de politiska system som åtgärderna vidtas inom.

När det gäller elever, studenter, praktikanter, lärlingar, vuxenstuderande och unga ska den mobilitetsverksamhet som stöds inom detta programområde ge ett eller flera av följande resultat:

 • Bättre läranderesultat.
 • Ökad anställningsbarhet och bättre karriärutsikter.
 • Bättre initiativförmåga och entreprenörskap.
 • Ökad förmåga att styra sin egen tillvaro och stärkt självkänsla.
 • Bättre kunskaper i främmande språk och digitala kompetenser.
 • Ökad interkulturell kunskap.
 • Mer aktivt deltagande i samhället.
 • Ökad positiv interaktion med människor med olika bakgrund.
 • Ökad kunskap om den europeiska integrationen och EU:s värden
 • Ökad motivation för att delta i (formell/icke-formell) allmän utbildning eller yrkesutbildning i framtiden, efter utlandsvistelsen.

När det gäller personal, ungdomsarbetare och personer som arbetar med allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor förväntas mobilitetsverksamheten ge ett eller flera av följande resultat:

 • Höjd kompetens med anknytning till yrkesprofilen (undervisning, arbete inom ungdomsområdet osv.).
 • Bredare förståelse av metoder, policyfrågor och system inom utbildning och ungdomsarbete i olika länder.
 • Ökad förmåga att sätta i gång förändringar i fråga om modernisering och internationell öppenhet inom sina utbildningsorganisationer.
 • Ökad förståelse av sambanden mellan formell och icke-formell utbildning, yrkesutbildning och arbetsmarknaden.
 • Bättre arbets- och verksamhetskvalitet, vilket gynnar studenter, praktikanter, lärlingar, elever, vuxenstuderande och ungdomar.
 • Ökad förståelse för och förmåga att hantera alla former av mångfald, t.ex. social, etnisk och språklig mångfald, varierade uttryck för kön, kulturell mångfald och olika färdigheter.
 • Ökad förmåga att hantera behoven hos personer med begränsade möjligheter.
 • Ökat stöd till och främjande av mobilitetsverksamhet för elever.
 • Ökade möjligheter till yrkes- och karriärutveckling.
 • Bättre kunskaper i främmande språk och digitala kompetenser.
 • Ökad motivation och tillfredsställelse i det dagliga arbetet.

De verksamheter som får stöd inom ramen för detta programområde väntas också ge ett eller flera av följande resultat för de deltagande organisationerna:

 • Ökad förmåga att bedriva verksamhet på EU-nivå/internationell nivå, bättre ledarförmåga och internationaliseringsstrategier, utökat samarbete med partner från andra länder, ökade anslag av finansiella resurser (utöver EU-medel) för att anordna EU-projekt eller internationella projekt, bättre kvalitet i förberedelse, genomförande, övervakning och uppföljning av EU-projekt eller internationella projekt.
 • Innovativa och bättre metoder för att nå målgrupperna, till exempel genom att erbjuda mer attraktiva program för studenter, praktikanter, lärlingar och ungdomar som är förenliga med deras behov och förväntningar, bättre kvalifikationer hos undervisande personal, bättre processer för att erkänna och validera kompetens som inhämtats under studieperioder utomlands, effektivare verksamhet som främjar lokalsamhället, bättre metoder för arbete inom ungdomsområdet och för att aktivt involvera unga eller mindre gynnade grupper osv.
 • En mer modern, dynamisk, engagerad och professionell miljö inom organisationen:  redo att integrera goda exempel och nya metoder i den dagliga verksamheten, öppenhet för synergieffekter med organisationer som är verksamma inom olika samhälls-, utbildnings- och sysselsättningsmiljöer,  strategisk planering av de anställdas karriärutveckling i förhållande till de enskilda behoven och organisationens mål, upprätthålla kommunikation, kunskapsöverföring och utåtriktad verksamhet rörande förbättringar samt, i förekommande fall; kunna locka studenter och forskare med spetskompetens från hela världen.

På lång sikt förväntas den kombinerade effekten av de flera tusen projekt som får stöd inom detta programområde påverka systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor i de länder som deltar och på så sätt stimulera politiska reformer och locka nya resurser för mobilitet i och utanför Europa.

I detta avseende kommer programmet under 2024 också att fortsätta att mobiliseras för att mildra de socioekonomiska och utbildningsmässiga konsekvenserna av den ryska invasionen av Ukraina genom att stödja mobilitetsprojekt som underlättar integreringen av människor som flyr undan kriget i Ukraina.