Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Nuorten liikkuvuushankkeet – ”Nuorisovaihdot”

Tässä toiminnossa1  organisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joilla tuodaan yhteen nuoria eri maista kokemusten vaihtoa ja virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolista oppimista varten.

Toiminnon Tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan nuorisovaihtojen muodossa tapahtuvaa nuorten epäviralliseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, jonka tavoitteena on osallistaa ja voimaannuttaa nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi, liittää heidät Euroopan yhdentymishankkeeseen sekä auttaa heitä hankkimaan ja kehittämään osaamista elämää ja ammatillista tulevaisuuttaan varten.

Konkreettisemmin ilmaistuna nuorisovaihdoilla pyritään

 • edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja oppimista sekä tunnetta eurooppalaisuudesta
 • kehittämään nuorten taitoja ja asenteita
 • vahvistamaan eurooppalaisia arvoja ja murtamaan ennakkoluuloja ja stereotypioita
 • lisäämään tietoisuutta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja edistää siten aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Toiminto on avoin kaikille nuorille, mutta siinä keskitytään erityisesti nuoriin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aihepiirejä ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. EU:n nuorisostrategian keskeisellä osa-alueella ”Yhdistäminen” edistetään ja helpotetaan nuorten välisiä yhteyksiä, suhteita ja kokemustenvaihtoa EU:n tulevan kehityksen keskeisenä voimavarana. Näitä yhteyksiä edistetään parhaiten liikkuvuuden eri muodoilla, joista yksi on nuorisovaihdot. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en   

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta.2

Toiminnan kuvaus

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihdot ovat tapaamisia, joissa vähintään kahdesta eri maasta tulevien nuorten ryhmät viettävät lyhyen ajan yhdessä ja toteuttavat epävirallisen oppimisen ohjelman (joka voi sisältää esimerkiksi työpajoja, harjoitteita, keskusteluja, roolipelejä, simulaatioita ja ulkoilma-aktiviteetteja) heitä kiinnostavasta aiheesta, joka pohjautuu eurooppalaisiin nuorisotavoitteisiin3 . Oppimisjaksoon sisältyy hakua edeltävä suunnitteluvaihe, valmisteluvaihe sekä arviointi ja jatkotoimet vaihdon jälkeen.

Seuraavat toiminnot eivät ole tukikelpoisia nuorisovaihtojen puitteissa: akateemiset opintomatkat, vaihtotoiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa tai joita voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkailu, esiintymiskiertueet, sääntömääräiset kokoukset ja aikuisten nuorille pitämät kurssit.

Valmistelevat vierailut

Nuorisovaihtojen lisäksi hankkeisiin voi kuulua myös valmistelevia vierailuja.

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Kun kyse on nuorisovaihtotoiminnasta, johon osallistuu sellaisia nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, valmistelevan vierailun avulla olisi varmistettava, että osallistujien erityistarpeet voidaan ottaa huomioon. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen nuorisovaihtotoiminnan alkamista.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden olisi hyödyttävä osallistumisestaan; tästä syystä hankkeen olisi oltava niiden tavoitteiden mukainen ja vastattava niiden tarpeita. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta muiden kumppanien puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistuvilla nuorilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan.

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen ennen hakemuksen jättämistä).
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus).
 • Toiminnan toteutus.
 • Jatkotoimet (toiminnan arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hanketulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaan nuorisovaihdon tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

 • Se perustuu nuorten ja osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimis- ja kehittymiskokemusta.
 • Mukaan otetaan erilaisia osallistujaryhmiä ja toiminnassa hyödynnetään tätä monimuotoisuutta.
 • Toiminta perustuu nuorten selvästi määriteltyihin tarpeisiin.
 • Epävirallisen ja arkioppimisen tulokset tunnistetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja.

Oppimisprosessi

Nuorisovaihdon toteuttaminen epävirallisen oppimisen kontekstissa edellyttää, että ainakin osa halutuista oppimistuloksista on suunniteltu etukäteen, jotta voidaan varmistaa tarvittavat oppimismahdollisuudet. Toimintaan osallistuvien nuorten olisi oltava mukana määriteltäessä tarpeita ja oppimistuloksia, joita he haluavat saada tai kehittää nuorisovaihdon avulla.

Osallistujien olisi myös osallistuttava mahdollisimman paljon toiminnon suunnitteluun ja laatimiseen (ohjelman laadinta, työskentelymenetelmät ja tehtävien jako) ja pohdittava, miten he voivat valmistautua, jotta heidän oppimisensa ja henkilökohtainen kehittymisensä vaihdon aikana olisi mahdollisimman tehokasta.

Kun itse toiminto on päättynyt, osallistujia olisi kehotettava antamaan palautetta toiminnosta ja pohtimaan, mitä he ovat oppineet ja miten he voivat hyödyntää näitä oppimistuloksia. Lisäksi osallistujien olisi pohdittava toiminnon mahdollisia jatkotoimia. Tämä voi tapahtua yksittäin tai, jos mahdollista, ryhmissä.

Organisaatioiden olisi tuettava oppimisprosessia sekä oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia erityisesti Youthpass-todistuksen avulla.

Erasmus+ -Nuorisotoiminnan Laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaan oppimiseen liittyvän liikkuvuustoiminnan järjestämistä koskevia Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen toimeenpanon, kuten osallistujien valinnan ja lähtövalmennuksen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi  

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Nuorisovaihtoihin osallistuu ryhmänvetäjiä. Ryhmänvetäjät seuraavat ja tukevat osallistujia, jotta varmistetaan laadukas oppimisprosessi ydintoiminnon aikana. Samalla he huolehtivat turvallisesta, kunnioittavasta ja syrjimättömästä toimintaympäristöstä ja osallistujien suojelusta. Nuorisovaihdon suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta, ja olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi.

Horisontaaliset ulottuvuudet

Liikkuvuushanketta suunniteltaessa on vahvistettava seuraavia horisontaalisia ulottuvuuksia:

Osallisuus ja Moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämän toiminnon puitteissa tukea saavien organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavaa ja osallistavaa hanketoimintaa ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

Nuorisovaihdot soveltuvat erityisen hyvin sellaisten nuorten osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia:

 • Ryhmäliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuusjaksoon ryhmän tarjoamassa turvassa.
 • Niiden nuorten osallistuminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, on mahdollista nuorisovaihtojen lyhyen keston ansiosta.
 • Paikallisten osallistujien mukana olo helpottaa ensimmäistä osallistumista EU:n hankkeisiin.

Nuorisovaihdot soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi stereotypioiden torjunnan tukemiseksi ja ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Koko hankkeessa olisi sovellettava tietoista lähestymistapaa osallisuuteen ja moninaisuuteen. Nämä näkökohdat olisi otettava huomioon suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja jatkotoimissa.

Ympäristökestävyys

Nuorisovaihdon olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nuorisovaihto olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennemuotojen käyttö.

Digitaalinen muutos nuorisoalalla

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toiminnan laatua. Digitaalisten ja verkkopohjaisten elementtien käyttö nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumiskynnyksen madaltamiseksi on suositeltavaa.

Toteuttamalla hankkeita ja toimintaa, joilla pyritään vahvistamaan digitaitoja, edistämään digitaalista lukutaitoa ja/tai kehittämään ymmärrystä digiteknologian riskeistä ja mahdollisuuksista, ohjelmalla voidaan muuttaa ajattelutapaa ja edistää digitaalisten ja monimuotolähestymistapojen kehittämistä nuorisotoiminnassa.

Digitaalisiin kysymyksiin liittyvän osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen sekä uusien teknologioiden käyttö voidaan toiminnan suunnittelun ja tavoitteiden mukaisesti ottaa mukaan oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimintoihin.

Kansalliset toimistot tarjoavat koulutus- ja yhteistyötoimintansa puitteissa nuorisotyöntekijöille ja nuorisojohtajille monenlaisia koulutusmahdollisuuksia muun muassa siitä, miten voidaan tukea digitaalista muutosta nuorisoalalla. Koulutustarjonta julkaistaan eurooppalaisessa koulutuskalenterissa (European Training Calendar) seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ – Inspiraatiota löytyy myös SALTO-resurssikeskuksen sivulta ”SALTO Tools”: https://www.salto-youth.net/tools/

Osallistuminen ja kansalaistoiminta

Erasmus+ -ohjelmalla autetaan kaikkia osallistuvia organisaatioita parantamaan hankkeiden laatua sisällyttämällä niihin osallistava ulottuvuus. Nuorille tarjotaan merkityksellisiä mahdollisuuksia sitoutua ja osallistua hanketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja kokea tällä tavalla aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen hyödyllisyyden. Resursseja tuettujen hankkeiden osallistavan ulottuvuuden vahvistamista varten löytyy muun muassa verkkosivustolta ”participationpool.eu”. Lisäksi kannustetaan luomaan linkkejä ja osallistumaan toiminnassa oleviin kansallisiin, kansainvälisiin tai (muihin) EU:n laajuisiin aloitteisiin ja foorumeihin, joilla käsitellään osallistumista ja kansalaistoimintaa.

Yksittäisten Nuorisovaihtohankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan yksittäisiin nuorisovaihtohankkeisiin. Akkreditointien osalta ks. tämän oppaan asianomainen luku.

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio tai epävirallinen nuorten ryhmä. Kyseinen organisaatio jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.4

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 • epävirallinen nuorten ryhmä5 .

Sen on oltava sijoittautunut EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan taikka ohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen maahan EU:n naapurialueilta (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).   

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Sama organisaatio (yksi organisaatiotunnus) voi olla kunkin hakuajan puitteissa mukana yhteensä enintään 5 hakemuksessa joko hakijana tai kumppanina.

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään hakijan sijoittautumismaan kansalliseen toimistoon.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

20. helmikuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) samana vuonna 1. kesäkuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana alkavista hankkeista

1. lokakuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) seuraavana vuonna 1. tammikuuta ja 31. toukokuuta välisenä aikana alkavista hankkeista.

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

 • Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 7. toukokuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) samana vuonna elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Liitteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuutus.

Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun nuorisovaihdon ja valmistelevan vierailun aikataulu.

Nuorisovaihdon täydentävät Kelpoisuusperusteet

Toiminnan kesto

5–21 päivää, matkapäivät pois lukien.

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa. 

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Toiminta EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Toiminta ohjelmaan assosioitumattomien EU:n naapurialueiden kolmansien maiden kanssa: toiminnassa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta EU:n naapurialueilta (alueet 1–4).

Tukikelpoiset osallistujat

13–30-vuotiaat nuoret6 , joiden asuinpaikka on jonkin lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Ryhmänvetäjiä ja fasilitaattoreita sekä tukihenkilöitä ei voida pitää toiminnon osallistujina, mutta heille voidaan myöntää tukea tietyistä budjettikohdista. Heidän on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Osallistujamäärä toimintoa kohden ja kansallisten ryhmien kokoonpano

Vähintään 16 ja enintään 60 osallistujaa toimintoa kohden, vähintään 4 osallistujaa ryhmää kohden. Ryhmänvetäjiä ja fasilitaattoreita sekä tukihenkilöitä ei lasketa mukaan osallistujien lukumäärään.

Nuorisovaihdoissa, joihin osallistuu vain nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistujien vähimmäismäärä on kymmenen.

Vähintään kaksi nuorten ryhmää kahdesta eri maasta.

Jokaisella ryhmällä on oltava ainakin yksi ryhmänvetäjä.

Enintään kaksi fasilitaattoria toimintaa kohden.

Muut perusteet

Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien Vierailujen täydentävät Kelpoisuusperusteet

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa. 

Tukikelpoiset osallistujat

Osallistujaorganisaatioiden edustajat, fasilitaattorit, ryhmänvetäjät ja päätoimintaan osallistuvat nuoret.

Arviointikriteerit

Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja nuorten kohderyhmä ovat nuorisoalan kannalta merkityksellisiä.
 • Hankkeella puututaan yhteen tai useampaan EU:n nuorisodialogin tai nuorisotavoitteiden painopisteeseen.
 • Hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Hanke on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden kannalta.
 • Hanke on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Hankkeella ja ehdotetulla toiminnalla käsitellään osallistujaorganisaatioiden ja nuorisovaihtohankkeen osallistujien tarpeita.
  • Hankkeella on mahdollista saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia. 
  • Hankkeella on niin sen aikana kuin sen jälkeen todennäköisesti vaikutusta osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä hankkeeseen suoraan osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden ulkopuolisiin tahoihin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai Euroopan tai globaalilla tasolla.
 • Hankkeella saadaan mukaan toimeen uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatioita.

Hankesuunnitelman laatu (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotuksessa kuvataan selkeästi ja ymmärrettävästi hankkeen kaikki vaiheet: valmistelu, toiminnan toteutus ja jatkotoimet sekä nuorten osallistuminen toiminnan kaikkiin vaiheisiin.
 • Osallistujien jakauma maiden ja sukupuolen suhteen on tasapainoinen, ja toiminta on suunniteltu helposti saavutettavaksi ja osallistavaksi ja se on avointa erilaisista lähtökohdista tuleville ja osaamiseltaan erilaisille osallistujille.
 • Toimintaan sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.
 • Ehdotetut oppimismenetelmät, mahdolliset verkkopohjaiset/digitaaliset komponentit mukaan lukien, ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia.
 • Reflektointiprosessi ja osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, käyttö on asianmukaista.

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu on tyydyttävä.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavat toimenpiteet ovat riittäviä ja tehokkaita.
 • Toimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut on määritelty selkeästi Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti.
 • Yhteistyötä ja viestintää osallistujaorganisaatioiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa koskeva suunnitelma tarjoaa tukikehyksen hankkeen hallinnoinnille. 
 • Hakijan ehdottama tapa arvioida hankkeen eri vaiheita ja tuloksia suhteessa tavoitteisiin on asianmukainen.
 • Hakijan ehdottama tapa levittää tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella on asianmukainen.
 • Hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan sen tulokset kestämään hankkeen elinkaarta pidempään.

Rahoitussäännöt

Kululuokka - Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä. Ryhmänvetäjille, fasilitaattoreille ja tukihenkilöille ei voida myöntää organisointitukea.

Määrä

125 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Kululuokka - Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien, edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Alle 500 km:n matkat osallistujien on yleensä matkustettava vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys7  käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria8 .

Kun kyse on liikkuvasta toiminnasta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria.9

Määrä

Matkan pituus

Vihreä matkustaminen

Muu kuin vihreä matkustaminen

10–99 km

56 euroa

28 euroa

100–499 km

285 euroa

211 euroa

500–1999 km

417 euroa

309 euroa

2 000–2 999 km

535 euroa

395 euroa

3000–3999 km

785 euroa

580 euroa

4000–7999 km

1188 euroa

1188 euroa

vähintään 8 000 km

1735 euroa

1735 euroa

Kululuokka - Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena oleskelun kesto kutakin osallistujaa, ryhmänvetäjää, tukihenkilöä ja fasilitaattoria (tarvittaessa) kohden, mukaan lukien yksi matkapäivä ennen toimintaa ja yksi matkapäivä sen jälkeen sekä lisäksi enintään neljä matkapäivää osallistujille, ryhmänvetäjille, tukihenkilöille ja fasilitaattoreille, jotka saavat vihreän matkustamisen tukea.

Määrä

Taulukko A2.1 osallistujaa kohden päivässä

Kululuokka - Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Määrä

125 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Osallisuustuki osallistujille: Osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä, ryhmänvetäjät ja fasilitaattorit mukaan luettuina, suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka - Valmistelevien vierailujen tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Yksikkökustannukset.

Myöntöperuste: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien.  Kussakin toiminnossa rahoitusta voi saada enintään kaksi osallistujaa osallistujaorganisaatiota kohden edellyttäen, että toinen osallistujista on nuori henkilö. Lisäksi rahoitusta voi saada yksi fasilitaattori vierailua kohden. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Tätä ehtoa ei sovelleta akkreditointijärjestelmästä rahoitettaviin hankkeisiin.

Määrä

680 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Kululuokka - Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset.

Osallistujien, myös tukihenkilöiden, ryhmänvetäjien, kouluttajien ja fasilitaattorien, korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi (esim. jos puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö aiheuttaa korkeita matkakuluja).  Jos korvaukset kalliista matkoista aiheutuvista poikkeuksellisista kustannuksista myönnetään, ne korvaavat yksikkökustannuksiin perustuvan matkatuen.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista. Jos korvaukset poikkeuksellisen korkeista matkakustannuksista myönnetään, ne korvaavat muun kuin vihreän matkustamisen tuen.

Määrä

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.1 Yksilötuki nuorisovaihtoihin

 

Yksilötuki (euroa päivässä)

Itävalta

78

Belgia

78

Bulgaria

45

Kroatia

57

Kypros

63

Tšekki

53

Tanska

81

Viro

48

Suomi

79

Ranska

67

Saksa

71

Kreikka

68

Unkari

60

Islanti

76

Irlanti

73

Italia

69

Latvia

48

Liechtenstein

77

Liettua

49

Luxemburg

77

Malta

57

Alankomaat

69

Pohjois-Makedonia

41

Norja

83

Puola

51

Portugali

57

Romania

46

Serbia

47

Slovakia

48

Slovenia

54

Espanja

58

Ruotsi

72

Turkki

50

Ohjelmaan assosioitumattomat naapurialueiden kolmannet maat

44

 • 1 Tämän toiminnon määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisen transnationaalisen toiminnan tukemiseen, jossa on mukana organisaatioita ja osallistujia EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista. Enintään 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälistä liikkuvuustoimintoja, joihin osallistuu organisaatioita ja osallistujia ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista EU:n naapurialueilta (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). ↩ back
 • 2 Strategioihin voi tutustua seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 3 Eurooppalaiset nuorisotavoitteet laadittiin EU:n nuorisostrategian puitteissa. Näissä tavoitteissa yksilöidään nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aihepiirejä ja tuodaan esiin haasteita. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en ↩ back
 • 4 Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava liittymislomake hakijaorganisaatiolle. Liittymislomakkeet olisi toimitettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa. ↩ back
 • 5 Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. Tämän toiminnon ja siihen liittyvien määräysten yhteydessä ”epävirallinen nuorten ryhmä” sisältyy ”osallistujaorganisaation” määritelmään. Viitattaessa ”osallistujaorganisaatioihin” viittauksen katsotaan kattavan myös ”epäviralliset nuorten ryhmät”. ↩ back
 • 6

  Huomaa seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä. Yläikärajat – osallistujat eivät saa toiminnon alkamispäivänä ylittää asetettua enimmäisikää. ↩ back

 • 7 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintaan, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km). ↩ back
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi ↩ back
 • 9 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintaan, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU-avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa). ↩ back
Tagged in:  Youth