Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Liikkuvuushankkeet nuorisoa varten – ”nuorisovaihdot”

Tässä toiminnossa1  organisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joilla tuodaan yhteen nuoria eri maista kokemusten vaihtoa ja virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolista oppimista varten.

Toiminnon tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan nuorisovaihtojen muodossa tapahtuvaa nuorten epäviralliseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, jonka ohjeena on osallistaa ja voimaannuttaa nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi, liittää heidät Euroopan yhdentymishankkeeseen sekä auttaa heitä hankkimaan ja kehittämään osaamista elämää ja ammatillista tulevaisuuttaan varten.

Konkreettisemmin ilmaistuna nuorisovaihdoilla pyritään

 • edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja oppimista sekä tunnetta eurooppalaisuudesta
 • kehittämään nuorten taitoja ja asenteita
 • vahvistamaan eurooppalaisia arvoja ja murtamaan ennakkoluuloja ja stereotypioita
 • lisäämään tietoisuutta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja edistää siten aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan.

Toiminto on avoin kaikille nuorille, mutta siinä keskitytään nuoriin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. EU:n nuorisostrategian keskeisellä osa-alueella ”Yhdistäminen” edistetään ja helpotetaan nuorten välisiä yhteyksiä, suhteita ja kokemustenvaihtoa EU:n tulevan kehityksen keskeisenä voimavarana. Näitä yhteyksiä edistetään parhaiten liikkuvuuden eri muodoilla, joista yksi on nuorisovaihdot.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta2 .

Toiminnan kuvaus

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihdot ovat tapaamisia, joissa vähintään kahdesta eri maasta tulevien nuorten ryhmät viettävät lyhyen ajan yhdessä ja toteuttavat epävirallisen oppimisen ohjelman (joka voi sisältää esimerkiksi työpajoja, harjoitteita, keskusteluja, roolipelejä, simulaatioita ja ulkoilma-aktiviteetteja) heitä kiinnostavasta aiheesta, joka pohjautuu eurooppalaisiin nuorisotavoitteisiin3 . Oppimisjaksoon sisältyy hakua edeltävä suunnitteluvaihe, valmisteluvaihe sekä arviointi ja jatkotoimet vaihdon jälkeen.

Seuraavat toiminnot eivät ole tukikelpoisia nuorisovaihtojen puitteissa: akateemiset opintomatkat, vaihtotoiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa tai joita voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkailu, esiintymiskiertueet, sääntömääräiset kokoukset ja aikuisten nuorille pitämät kurssit.

Nuorisovaihtojen lisäksi hankkeisiin voi kuulua myös valmistelevia vierailuja.

Valmistelevat vierailut

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toimintojen laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Kun kyse on nuorisovaihtotoiminnoista, joihin osallistuu nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, valmistelevan vierailun avulla olisi varmistettava, että osallistujien erityistarpeet voidaan ottaa huomioon. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen nuorisovaihtotoiminnan alkamista.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden olisi hyödyttävä osallistumisestaan; tästä syystä hankkeen olisi oltava niiden tavoitteiden mukainen ja vastattava niiden tarpeita. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta kaikkien kumppanien puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistuvilla nuorilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan:

 • suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen ennen hakemuksen jättämistä)
 • valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus)
 • toimintojen toteuttaminen
 • jatkotoimet (toimintojen arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaan nuorisovaihdon tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

 • Se perustuu nuorten ja osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimista ja kehittymiskokemusta.
 • Mukaan otetaan erilaisia osallistujaryhmiä ja toiminnassa hyödynnetään tätä monimuotoisuutta.
 • Toiminta perustuu nuorten selvästi määriteltyihin tarpeisiin.
 • Epävirallisen ja arkioppimisen tulokset tunnistetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja.

Oppimisprosessi

Nuorisovaihdon asettaminen epävirallisen oppimisen kontekstiin edellyttää, että ainakin osa halutuista oppimistuloksista on suunniteltu etukäteen, jotta voidaan varmistaa tarvittavat mahdollisuudet. Toimintoon osallistuvien nuorten olisi oltava mukana määriteltäessä heidän tarpeitaan ja oppimistuloksia, joita he haluavat saada tai kehittää nuorisovaihdon avulla.

Osallistujien olisi myös osallistuttava mahdollisimman paljon toiminnon suunnitteluun ja laatimiseen (ohjelman laadinta, työskentelymenetelmät ja tehtävien jako) ja pohdittava, miten he voivat valmistautua, jotta heidän oppimisensa ja henkilökohtainen kehittymisensä vaihdon aikana olisi mahdollisimman tehokasta.

Kun itse toiminto on päättynyt, osallistujia olisi kehotettava antamaan palautetta toiminnosta ja pohtimaan, mitä he ovat oppineet ja miten he voivat hyödyntää näitä oppimistuloksia. Lisäksi osallistujien olisi pohdittava toiminnon mahdollisia jatkotoimia. Tämä voi tapahtua yksittäin tai, jos mahdollista, ryhmissä.

Organisaatioiden olisi tuettava oppimisprosessia sekä oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia erityisesti Youthpass-todistuksen avulla.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

Nuorisovaihdot soveltuvat erityisen hyvin sellaisten nuorten osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia:

 • Ryhmäliikkuvuus mahdollistaa kansainvälisen liikkuvuuskokemuksen ryhmän tarjoamassa turvassa.
 • Niiden nuorten osallistuminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, on mahdollista nuorisovaihtojen lyhyen keston ansiosta.
 • Paikallisten osallistujien mukana olo helpottaa ensimmäistä osallistumista EU:n hankkeisiin.

Nuorisovaihdot soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi stereotypioiden torjunnan tukemiseksi ja ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Koko hankkeessa olisi sovellettava tietoista lähestymistapaa osallisuuteen ja moninaisuuteen. Nämä näkökohdat olisi otettava huomioon suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja jatkotoimissa.

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Nuorisovaihtoihin osallistuu ryhmänvetäjiä. Ryhmänvetäjät seuraavat ja tukevat osallistujia, jotta varmistetaan laadukas oppimisprosessi ydintoiminnon aikana. Samalla he huolehtivat turvallisesta, kunnioittavasta ja syrjimättömästä toimintaympäristöstä ja osallistujien suojelusta. Nuorisovaihdon suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta ja kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi olisi toteutettava.

Ympäristökestävyys

Nuorisovaihdon olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nuorisovaihto olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen siirtymä

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toimintojen laatua.

Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaiden oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimintojen järjestämistä koskevia Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen täytäntöönpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi.  

Hankkeiden arviointiperusteet kelpoisuusperusteet

Yleiset kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan yksittäisiin nuorisovaihtohankkeisiin. Akkreditointien osalta ks. tämän oppaan asianomainen luku.

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 • epävirallinen nuorten ryhmä4 .

joka sijaitsee EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa EU:n naapurialueiden kolmannessa maassa (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). 

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio tai ryhmä. Hakijaorganisaatio jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden5  nimissä.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä:

Kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään edellisen vuoden 4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä seuraavan vuoden 1. elokuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat avustushakemuksensa viimeistään 4. toukokuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Liitteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuus.

Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun nuorisovaihdon ja valmistelevan vierailun aikataulu.

Nuorisovaihdon erityiset kelpoisuusperusteet

Toiminnon kesto

5–21 päivää, matkapäivät pois lukien.

Toiminnon tapahtumapaikka tai –paikat

Toiminnon on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa. 

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Toiminta EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Toiminta ohjelmaan assosioitumattomien EU:n naapurialueiden kolmansien maiden kanssa: toiminnassa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmaan assosioitumattomasta EU:n naapurialueiden kolmannesta maasta (alueet 1–4).

Tukikelpoiset osallistujat

13–30-vuotiaat nuoret6 , joiden asuinpaikka on jonkin lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Ryhmänvetäjien7  ja yhteyshenkilöiden on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Osallistujamäärä toimintoa kohden ja kansallisten ryhmien koostumus

Vähintään 16 ja enintään 60 osallistujaa toimintoa kohden (ryhmänvetäjät, fasilitaattorit ja tukihenkilöt pois lukien). Nuorisovaihdoissa, joihin osallistuu vain nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistujien vähimmäismäärä on kymmenen.

Vähintään neljä osallistujaa toimintoa kohden (ryhmänvetäjät, fasilitaattorit ja tukihenkilöt pois lukien).

Vähintään kaksi nuorten ryhmää kahdesta eri maasta.

Jokaisella ryhmällä on oltava ainakin yksi ryhmänvetäjä. Enintään kaksi fasilitaattoria toimintoa kohden.

Muut perusteet

 • Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien vierailujen erityiset kelpoisuusperusteet

Toiminnon tapahtumapaikka tai –paikat

Toiminnon on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa. 

Tukikelpoiset osallistujat

Osallistujaorganisaatioiden edustajat, yhteyshenkilöt, ryhmänvetäjät ja päätoimintoon osallistuvat nuoret.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein: Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta: 
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden ja vaihtoon osallistuvien tarpeet
  • missä määrin hankkeella on mahdollista saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset 
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai kansainvälisellä tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimintoon.

Hankesuunnitelman laatu (enintään 40 pistettä)

 • Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, valmistelussa (osallistujien valmentaminen mukaan lukien), toimintojen toteutuksessa ja jatkotoimissa.
 • Missä määrin nuoret ovat aktiivisesti mukana toimintojen kaikissa vaiheissa.
 • Missä määrin toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi ja ne ovat avoimia erilaisista lähtökohdista tuleville osallistujille, joilla on erilaisia kykyjä. 
 • Ehdotettujen osallistavien oppimismenetelmien asianmukaisuus, mahdolliset verkkopohjaiset/digitaaliset komponentit mukaan lukien.
 • Reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Osallistujien tasapuolinen jakauma maiden ja sukupuolen suhteen.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden riittävyys ja tehokkuus.
 • Missä määrin toimintoihin sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 30 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä niiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien, edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys8  käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria9 .

Kun kyse on liikkuvasta toiminnosta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria.10

Määrä

Matkan pituus Tavanomainen matkustaminen Vihreä matkustaminen
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
vähintään 8 000 km 1500 EUR  

Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien (tarvittaessa), mukaan lukien yksi matkustuspäivä ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen jälkeen sekä enintään neljä lisäpäivää osallistujille, jotka saavat vihreää matka-avustusta.

Määrä

Taulukko A2.1 osallistujaa kohden päivässä

Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä, ryhmänvetäjät ja fasilitaattorit mukaan luettuina, suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100% tukikelpoisista kustannuksista

Valmistelevien vierailujen tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Yksikkökustannukset.

Myöntöperuste: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien.  Kussakin toiminnossa rahoitusta voi saada enintään kaksi osallistujaa osallistujaorganisaatiota kohden edellyttäen, että toinen osallistujista on nuori henkilö. Lisäksi rahoitusta voi saada yksi fasilitaattori vierailua kohden. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Tätä ehtoa ei sovelleta akkreditointijärjestelmästä rahoitettaviin hankkeisiin.

Määrä

575 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Osallistujien, myös ryhmänvetäjien, tukihenkilöiden ja fasilitaattorien korkeat matkakulut, mukaan lukien puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.

Määrä

Vakuus: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100% tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.1 Yksilötuki nuorisovaihtoihin

 

Yksilötuki (euroa päivässä)

Itävalta

45 €

Belgia

42 €

Bulgaria

32 €

Kroatia

35 €

Kypros

32 €

Tšekki

32 €

Tanska

45 €

Viro

33 €

Suomi

45 €

Pohjois-Makedonia

28 €

Ranska

38 €

Saksa

41 €

Kreikka

38 €

Unkari

33 €

Islanti

45 €

Irlanti

49 €

Italia

39 €

Latvia

34 €

Liechtenstein

45 €

Liettua

34 €

Luxemburg

45 €

Malta

39 €

Alankomaat

45 €

Norja

50 €

Puola

34 €

Portugali

37 €

Romania

32 €

Serbia

29 €

Slovakia

35 €

Slovenia

34 €

Espanja

34 €

Ruotsi

45 €

Turkki

32 €

Ohjelmaan assosioitumattomat naapurialueiden kolmannet maat

29 €

 • 1 Tämän toiminnon määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisten ohjelmamaiden välisten toimintojen tukemiseen, joissa on mukana organisaatioita ja osallistujia EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista. Noin 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälisiä liikkuvuustoimintoja, joihin sisältyy organisaatioita ja osallistujia ohjelmaan assosioitumattomista EU:n naapurialueiden kolmansista maista (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).
 • 2 Strategiat ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/
 • 3 Eurooppalaiset nuorisotavoitteet laadittiin EU:n nuorisostrategian puitteissa. Näissä tavoitteissa yksilöidään monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin haasteita. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
 • 4 Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. Tämän toimen ja siihen liittyvien määräysten yhteydessä ”epävirallinen nuorten ryhmä” sisältyy ”osallistujaorganisaation” määritelmään. Viitattaessa ”osallistujaorganisaatioihin” viittauksen katsotaan kattavan myös ”epäviralliset nuorten ryhmät”.
 • 5 Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava valtakirja hakijaorganisaatiolle. Valtakirjat olisi annettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.
 • 6

  Huomaa seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä.

  Yläikärajat – osallistujat eivät saa hakemusten viimeisenä jättöpäivänä ylittää asetettua enimmäisikää.

 • 7 Ryhmänvetäjä on nuorisovaihtoon osallistuvien nuorten mukana matkustava aikuinen, joka huolehtii heidän oppimisestaan, suojelustaan ja turvallisuudestaan.
 • 8 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi
 • 10 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintoon, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU-avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa).
Tagged in:  Youth