Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2024 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2024 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Nuorten liikkuvuushankkeet – ”Nuorisovaihdot”

Tässä toiminnossa 1 organisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joilla tuodaan yhteen nuoria eri maista kokemusten vaihtoa ja virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolista oppimista varten.

Toiminnon Tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan nuorisovaihtojen muodossa tapahtuvaa nuorten epäviralliseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, jonka tavoitteena on osallistaa ja voimaannuttaa nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi, liittää heidät Euroopan yhdentymishankkeeseen sekä auttaa heitä hankkimaan ja kehittämään osaamista elämää ja ammatillista tulevaisuuttaan varten.

Konkreettisemmin ilmaistuna nuorisovaihdoilla pyritään

 • edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja oppimista sekä tunnetta eurooppalaisuudesta
 • kehittämään nuorten taitoja ja asenteita
 • vahvistamaan eurooppalaisia arvoja ja murtamaan ennakkoluuloja ja stereotypioita
 • lisäämään tietoisuutta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja edistää siten aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan.

Toiminto on avoin kaikille nuorille, mutta siinä keskitytään erityisesti nuoriin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aihepiirejä ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. EU:n nuorisostrategian keskeisellä osa-alueella ”Yhdistäminen” edistetään ja helpotetaan nuorten välisiä yhteyksiä, suhteita ja kokemustenvaihtoa EU:n tulevan kehityksen keskeisenä voimavarana. Näitä yhteyksiä edistetään parhaiten liikkuvuuden eri muodoilla, joista yksi on nuorisovaihdot.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta. 2

Toiminnan kuvaus

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihdot ovat tapaamisia, joissa vähintään kahdesta eri maasta tulevien nuorten ryhmät viettävät lyhyen ajan yhdessä ja toteuttavat epävirallisen oppimisen ohjelman (joka voi sisältää esimerkiksi työpajoja, harjoitteita, keskusteluja, roolipelejä, simulaatioita ja ulkoilma-aktiviteetteja) heitä kiinnostavasta aiheesta, joka pohjautuu eurooppalaisiin nuorisotavoitteisiin 3 . Oppimisjaksoon sisältyy hakua edeltävä suunnitteluvaihe, valmisteluvaihe sekä arviointi ja jatkotoimet vaihdon jälkeen.

Seuraavat toimintamuodot eivät ole tukikelpoisia nuorisovaihtojen puitteissa: akateemiset opintomatkat, vaihtotoiminta, jolla tavoitellaan taloudellista voittoa tai jota voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkat, esiintymiskiertueet, sääntömääräiset kokoukset ja aikuisten nuorille pitämät kurssit.

Valmistelevat vierailut

Nuorisovaihtojen lisäksi hankkeisiin voi kuulua myös valmistelevia vierailuja. Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Kun kyse on nuorisovaihtotoiminnasta, johon osallistuu sellaisia nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, valmistelevan vierailun avulla olisi varmistettava, että osallistujien erityistarpeet voidaan ottaa huomioon. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen nuorisovaihtotoiminnan alkamista.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden olisi hyödyttävä osallistumisestaan; tästä syystä hankkeen olisi oltava niiden tavoitteiden mukainen ja vastattava niiden tarpeita. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta muiden kumppanien puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistuvilla nuorilla olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee heidän oppimiskokemustaan:

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen ennen hakemuksen jättämistä)
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus)
 • Toiminnan toteuttaminen
 • Jatkotoimet (toiminnan arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaan nuorisovaihdon tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

 • Se perustuu nuorten ja osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimis- ja kehittymiskokemusta.
 • Mukaan otetaan erilaisia osallistujaryhmiä ja toiminnassa hyödynnetään tätä monimuotoisuutta.
 • Toiminta perustuu nuorten selvästi määriteltyihin tarpeisiin.
 • Epävirallisen ja arkioppimisen tulokset tunnistetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja.

Oppimisprosessi

Nuorisovaihdon asettaminen epävirallisen oppimisen kontekstiin edellyttää, että ainakin osa halutuista oppimistuloksista on suunniteltu etukäteen, jotta voidaan varmistaa tarvittavat mahdollisuudet. Toimintaan osallistuvien nuorten olisi oltava mukana määriteltäessä tarpeita ja oppimistuloksia, joita he haluavat saada tai kehittää nuorisovaihdon avulla.

Osallistujien olisi myös osallistuttava mahdollisimman paljon toiminnon suunnitteluun ja laatimiseen (ohjelman laadinta, työskentelymenetelmät ja tehtävien jako) ja pohdittava, miten he voivat valmistautua, jotta heidän oppimisensa ja henkilökohtainen kehittymisensä vaihdon aikana olisi mahdollisimman tehokasta.

Kun itse toiminto on päättynyt, osallistujia olisi kehotettava antamaan palautetta toiminnosta ja pohtimaan, mitä he ovat oppineet ja miten he voivat hyödyntää näitä oppimistuloksia. Lisäksi osallistujien olisi pohdittava toiminnon mahdollisia jatkotoimia. Tämä voi tapahtua yksittäin tai, jos mahdollista, ryhmissä.

Organisaatioiden olisi tuettava oppimisprosessia sekä oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia erityisesti Youthpass-todistuksen avulla.

Erasmus+ -Nuorisotoiminnan Laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaan oppimiseen liittyvän liikkuvuustoiminnan järjestämistä koskevia Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen toimeenpanon, kuten osallistujien valinnan ja lähtövalmennuksen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi  

Osallistujien suojelu ja Turvallisuus

Nuorisovaihtoihin osallistuu ryhmänvetäjiä. Ryhmänvetäjät seuraavat ja tukevat osallistujia, jotta varmistetaan laadukas oppimisprosessi ydintoiminnon aikana. Samalla he huolehtivat turvallisesta, kunnioittavasta ja syrjimättömästä toimintaympäristöstä ja osallistujien suojelusta. Nuorisovaihdon suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta, ja olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi.

Horisontaaliset ulottuvuudet

Liikkuvuushanketta suunniteltaessa on vahvistettava seuraavia horisontaalisia ulottuvuuksia:

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämän toiminnon puitteissa tukea saavien organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavaa ja osallistavaa hanketoimintaa ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

Nuorisovaihdot soveltuvat erityisen hyvin sellaisten nuorten osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia:

 • Ryhmäliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuusjaksoon ryhmän tarjoamassa turvassa.
 • Niiden nuorten osallistuminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, on mahdollista nuorisovaihtojen lyhyen keston ansiosta.
 • Paikallisten osallistujien mukana olo helpottaa ensimmäistä osallistumista EU:n hankkeisiin.

Nuorisovaihdot soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi stereotypioiden torjunnan tukemiseksi ja ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Koko hankkeessa olisi sovellettava tietoista lähestymistapaa osallisuuteen ja moninaisuuteen. Nämä näkökohdat olisi otettava huomioon suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja jatkotoimissa.

Ympäristökestävyys

Nuorisovaihdon olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nuorisovaihto olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen muutos nuorisoalalla

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toiminnan laatua. Digitaalisten ja verkkopohjaisten elementtien käyttö niiden nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumiskynnyksen madaltamiseksi on suositeltavaa. Toteuttamalla hankkeita ja toimintaa, joilla pyritään vahvistamaan digitaitoja, edistämään digitaalista lukutaitoa ja/tai kehittämään ymmärrystä digiteknologian riskeistä ja mahdollisuuksista, ohjelmalla voidaan muuttaa ajattelutapaa ja edistää digitaalisten ja monimuotolähestymistapojen kehittämistä nuorisotoiminnassa.

Digitaalisiin kysymyksiin liittyvän osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen sekä uusien teknologioiden käyttö voidaan toiminnan suunnittelun ja tavoitteiden mukaisesti ottaa mukaan oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimintoihin.

Kansalliset toimistot tarjoavat koulutus- ja yhteistyötoimintansa puitteissa nuorisotyöntekijöille ja nuorisojohtajille monenlaisia koulutusmahdollisuuksia muun muassa siitä, miten voidaan tukea digitaalista muutosta nuorisoalalla. Koulutustarjonta julkaistaan eurooppalaisessa koulutuskalenterissa (European Training Calendar) seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ – Inspiraatiota löytyy myös SALTO-resurssikeskuksen sivulta "SALTO Tools": https://www.salto-youth.net/tools/

Ympäristökestävyys

Hankkeella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Se olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Osallistuminen ja kansalaistoiminta

Erasmus+ -ohjelmalla autetaan kaikkia osallistuvia organisaatioita parantamaan hankkeiden laatua sisällyttämällä niihin osallistava ulottuvuus. Nuorille tarjotaan merkityksellisiä mahdollisuuksia sitoutua ja osallistua hanketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja kokea tällä tavalla aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen hyödyllisyyden. Resursseja tuettujen hankkeiden osallistavan ulottuvuuden vahvistamista varten löytyy muun muassa verkkosivustolta ”participationpool.eu”. Lisäksi kannustetaan luomaan linkkejä ja osallistumaan toiminnassa oleviin kansallisiin, kansainvälisiin tai (muihin) EU:n laajuisiin aloitteisiin ja foorumeihin, joilla käsitellään osallistumista ja kansalaistoimintaa.

 

Yksittäisten Nuorisovaihtohankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan yksittäisiin nuorisovaihtohankkeisiin. Akkreditointien osalta ks. tämän oppaan asianomainen luku.

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio tai ryhmä. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä 4 .

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin.
 • epävirallinen nuorten ryhmä 5 .

joka sijaitsee EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa EU:n naapurialueilta (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).   

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään hakijan sijoittautumismaan kansalliseen toimistoon.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa) samana vuonna kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista

4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa) seuraavana vuonna tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

 • Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 4. toukokuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa) samana vuonna elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Liitteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuutus.

Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun nuorisovaihdon ja valmistelevan vierailun aikataulu.

Nuorisovaihdon täydentävät kelpoisuusperusteet

Toiminnan kesto

5–21 päivää, matkapäivät pois lukien.

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa. 

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Toiminta EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Toiminta ohjelmaan assosioitumattomien EU:n naapurialueiden kolmansien maiden kanssa: toiminnassa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta EU:n naapurialueilta (alueet 1–4).

Tukikelpoiset osallistujat

13–30-vuotiaat nuoret 6 , joiden asuinpaikka on jonkin lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Ryhmänvetäjien 7 ja fasilitaattorien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Osallistujamäärä toimintoa kohden ja kansallisten ryhmien kokoonpano

Vähintään 16 ja enintään 60 osallistujaa toimintoa kohden (ryhmänvetäjät, fasilitaattorit ja tukihenkilöt pois lukien). Nuorisovaihdoissa, joihin osallistuu vain nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistujien vähimmäismäärä on kymmenen.

Vähintään neljä osallistujaa toimintoa kohden (ryhmänvetäjät, fasilitaattorit ja tukihenkilöt pois lukien).

Vähintään kaksi nuorten ryhmää kahdesta eri maasta.

Jokaisella ryhmällä on oltava ainakin yksi ryhmänvetäjä. Enintään kaksi fasilitaattoria toimintaa kohden.

Muut perusteet

Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien Vierailujen täydentävät kelpoisuusperusteet

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa. 

Tukikelpoiset osallistujat

Osallistujaorganisaatioiden edustajat, fasilitaattorit, ryhmänvetäjät ja päätoimintaan osallistuvat nuoret.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein: Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus - (enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta:
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden ja vaihtoon osallistuvien tarpeet
  • missä määrin hankkeella on mahdollista saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai globaalilla tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimintoon.

Hankesuunnitelman laatu - (enintään 40 pistettä)

 • Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotetun toiminnan keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, valmistelussa (mukaan lukien osallistujien valmentaminen), toiminnan toteutuksessa ja jatkotoimissa.
 • Missä määrin nuoret ovat aktiivisesti mukana toiminnan kaikissa vaiheissa.
 • Missä määrin toiminta on suunniteltu helposti saavutettavaksi ja osallistavaksi ja se ovat avointa erilaisista lähtökohdista tuleville osallistujille, joilla on erilaisia kykyjä. 
 • Ehdotettujen osallistavien oppimismenetelmien asianmukaisuus, mahdolliset verkkopohjaiset/digitaaliset komponentit mukaan lukien.
 • Reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Osallistujien tasapuolinen jakauma maiden ja sukupuolen suhteen.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden riittävyys ja tehokkuus.
 • Missä määrin toimintaan sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Hankkeen hallinnoinnin laatu - (enintään 30 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä niiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Kululuokka – Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Kululuokka – Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien, edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys 8 käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria 9 .

Kun kyse on liikkuvasta toiminnasta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria. 10

Määrä

Matkan pituus Tavanomainen matkustaminen Vihreä matkustaminen
10–99 km 23 euroa  
100–499 km 180 euroa 210 euroa
500–1 999 km 275 euroa 320 euroa
2 000–2 999 km 360 euroa 410 euroa
3 000–3 999 km 530 euroa 610 euroa
4 000–7 999 km 820 euroa  
vähintään 8 000 km 1 500 euroa  

Kululuokka – Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien (tarvittaessa), mukaan lukien yksi matkapäivä ennen toimintaa ja yksi matkapäivä sen jälkeen sekä lisäksi enintään neljä matkapäivää osallistujille, jotka saavat vihreää matka-avustusta.

Määrä

Taulukko A2.1 osallistujaa kohden päivässä

Kululuokka – Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ryhmänvetäjät, tukihenkilöt ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä, ryhmänvetäjät ja fasilitaattorit mukaan luettuina, suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka - Valmistelevien vierailujen tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Yksikkökustannukset.

Myöntöperuste: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien.  Kussakin toiminnossa rahoitusta voi saada enintään kaksi osallistujaa osallistujaorganisaatiota kohden edellyttäen, että toinen osallistujista on nuori henkilö. Lisäksi rahoitusta voi saada yksi fasilitaattori vierailua kohden. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Tätä ehtoa ei sovelleta akkreditointijärjestelmästä rahoitettaviin hankkeisiin.

Määrä

575 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Kululuokka - Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Osallistujien, myös tukihenkilöiden, ryhmänvetäjien, kouluttajien ja fasilitaattorien, korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi (esim. jos puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö aiheuttaa korkeita matkakuluja).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista. Jos korvaukset poikkeuksellisen korkeista matkakustannuksista myönnetään, ne korvaavat vakiomuotoisen matka-avustuksen.

Määrä

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.1 Yksilötuki nuorisovaihtoihin

  Yksilötuki (euroa päivässä)
Itävalta 51 
Belgia 47 
Bulgaria 36 
Kroatia 39 
Kypros 36 
Tšekki 36 
Tanska 51 
Viro 37 
Suomi 51 
Pohjois-Makedonia 31 
Ranska 43 
Saksa 46 
Kreikka 43 
Unkari 37 
Islanti 51 
Irlanti 55 
Italia 44 
Latvia 38 
Liechtenstein 51 
Liettua 38 
Luxemburg 51 
Malta 44 
Alankomaat 51 
Norja 56 
Puola 38 
Portugali 42 
Romania 36 
Serbia 33 
Slovakia 39 
Slovenia 38 
Espanja 38 
Ruotsi 51 
Turkki 36 
Ohjelmaan assosioitumattomat naapurialueiden kolmannet maat 33 
 • 1 Tämän toiminnon määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisen transnationaalisen toiminnan tukemiseen, jossa on mukana organisaatioita ja osallistujia EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista. Enintään 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälistä liikkuvuustoimintoja, joihin osallistuu organisaatioita ja osallistujia ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista EU:n naapurialueilta (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). ↩ back
 • 2 Strategioihin voi tutustua osoitteessa https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 3 Eurooppalaiset nuorisotavoitteet laadittiin EU:n nuorisostrategian puitteissa. Näissä tavoitteissa yksilöidään nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aihepiirejä ja tuodaan esiin haasteita. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en ↩ back
 • 4 Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava valtakirja hakijaorganisaatiolle. Valtakirjat olisi annettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa. ↩ back
 • 5 Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. Tämän toiminnon ja siihen liittyvien määräysten yhteydessä ”epävirallinen nuorten ryhmä” sisältyy ”osallistujaorganisaation” määritelmään. Viitattaessa ”osallistujaorganisaatioihin” viittauksen katsotaan kattavan myös ”epäviralliset nuorten ryhmät”. ↩ back
 • 6

  Huomaa seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä.

  Yläikärajat – osallistujat eivät saa hakemusten viimeisenä jättöpäivänä ylittää asetettua enimmäisikää.

  ↩ back

 • 7 Ryhmänvetäjä on nuorisovaihtoon osallistuvien nuorten mukana matkustava aikuinen, joka huolehtii heidän oppimisestaan, suojelustaan ja turvallisuudestaan. ↩ back
 • 8 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km). ↩ back
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi ↩ back
 • 10 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintoon, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU-avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa). ↩ back
Tagged in:  Youth