Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitetsprojekter for unge - "ungdomsudvekslinger"

Under dette tiltag1  kan organisationer og uformelle grupper af unge modtage støtte til at gennemføre projekter, der samler unge fra forskellige lande for at udveksle og lære uden for deres formelle uddannelsessystem.

Tiltagets mål

Erasmus+ støtter uformel læringsmobilitet for unge gennem ungdomsudvekslinger, som har til formål at engagere og styrke unge, så de kan blive aktive borgere, engagere dem i det europæiske projekt og hjælpe dem med at erhverve og udvikle kompetencer for livet og faglige kompetencer til fremtiden.

Ungdomsudvekslinger har mere specifikt til formål at:

 • fremme interkulturel dialog og læring og følelsen af at være europæer
 • udvikle unges færdigheder og holdninger
 • styrke europæiske værdier og nedbryde fordomme
 • øget bevidstheden om socialt relevante emner og derved stimulere de unges samfundsengagement og aktive deltagelse.

Tiltaget er åbent for alle unge, navnlig unge med færre muligheder.

Politisk baggrund

I EU-strategien for unge 2019-2027 fastsættes der en ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet baseret på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge". Strategien fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv, støtter et socialt engagement og et aktivt medborgerskab og sigter mod at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundet. EU-strategien for unge omfatter en proces for ungdomsdialog, og i den sammenhæng blev der i 2018 opstillet 11 europæiske ungdomsmål. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. EU-strategien for unge bør bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge. Under kerneområdet "Netværk" fremmer og letter EU-strategien for unge netværk, forbindelser og udveksling af erfaringer mellem unge som et afgørende aktiv for EU's fremtidige udvikling. Disse forbindelser fremmes bedst gennem forskellige former for mobilitet, hvoraf den ene er ungdomsudvekslinger.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  

Tematiske strategier på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet har til formål at fremme ungdomsdeltagelse, højne kvaliteten af uformelle og ikkeformelle læringsprocesser og udvikle godt ungdomsarbejde. Yderligere støtte på disse områder er tilgængelig gennem specifikke tematiske strategier som f.eks. strategien for unges deltagelse, Youthpass og den europæiske uddannelsesstrategi (ETS)2 .

Beskrivelse af aktiviteterne

Ungdomsudvekslinger

Ungdomsudvekslinger er møder mellem grupper af unge fra mindst to forskellige lande, som samles i en kort periode for at gennemføre et fælles ikkeformelt læringsprogram (en blanding af workshops, øvelser, debatter, rollespil, simulationer, udendørsaktiviteter osv.) om et emne, som er af interesse for dem, med inspiration fra de europæiske ungdomsmål3 . Læringsperioden omfatter en planlægningsperiode inden ansøgningen og en forberedelsesfase samt evaluering og opfølgning efter udvekslingen.

Følgende aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under ungdomsudvekslinger: akademiske studierejser, udvekslingsaktiviteter med økonomisk fortjeneste for øje, udvekslingsaktiviteter, der kan betragtes som turisme, festivaler, ferierejser, turnéer, vedtægtsbestemte møder og kurser, der afholdes af voksne for unge.

Ud over ungdomsudvekslinger kan projekterne også omfatte forberedende besøg.

Forberedende besøg

Formålet med forberedende besøg er at sikre aktiviteternes kvalitet og forberede administrative ordninger, opbygge tillid og forståelse samt at etablere et velfunderet partnerskab mellem de organisationer og personer, der er involveret. I forbindelse med ungdomsudvekslinger, der involverer unge med færre muligheder, bør det under det forberedende besøg sikres, at der kan tages hensyn til deltagernes specifikke behov. Forberedende besøg gennemføres i det land, hvor en af modtageorganisationerne er etableret, inden selve udvekslingen af unge påbegyndes.

Planlægning af et projekt

Et projekt gennemføres af mindst to organisationer. De organisationer, der er involveret i et projekt, skal have gavn af deres deltagelse. Projektet skal derfor være i overensstemmelse med deres mål og passe til deres behov. De involverede organisationer "udsender" deltagere og/eller "modtager" deltagere, dvs. de er vært for aktiviteten. En af organisationerne påtager sig også rollen som koordinator og ansøger om hele projektet på vegne af partnerskabet.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og unge, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • Planlægning (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling, aktivitetsplan osv., inden ansøgning indgives)
 • Forberedelse (praktiske foranstaltninger, indgåelse af aftaler med partnere, sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse osv.)
 • Gennemførelse af aktiviteter
 • Opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).

Ungdomsudveksling af høj kvalitet:

 • kræver aktiv inddragelse af unge og deltagende organisationer, som bør spille en aktiv rolle i alle faser af projektet, så de forstærker deres lærings- og udviklingserfaring
 • involverer forskelligartede grupper af deltagere og bygger på denne mangfoldighed
 • er baseret på de unge deltageres klart identificerede behov
 • sikrer, at deltagernes ikkeformelle og uformelle læringsresultater identificeres og dokumenteres behørigt
 • tilskynder deltagerne til at reflektere over europæiske emner og værdier.

Læringsproces

Igangsætning af en ungdomsudveksling inden for rammerne af uformel læring kræver, at i det mindste en del af de ønskede læringsresultater planlægges på forhånd for at sikre hensigtsmæssige muligheder. Unge, der deltager i aktiviteten, bør bidrage til at identificere deres behov og den læring, de ønsker at tilegne sig eller udvikle sig gennem ungdomsudvekslingen.

Deltagerne bør også så vidt muligt inddrages i udformningen og udviklingen af aktiviteten (fastlæggelse af programmet, arbejdsmetoderne og opgavefordelingen) og overveje, hvordan de kan forberede sig, så de får optimalt udbytte af udvekslingen med hensyn til læring og personlig udvikling.

Når kerneaktiviteten er afsluttet, bør deltagerne opfordres til at give feedback om aktiviteten og overveje, hvad de har lært, og hvordan de kan udnytte disse læringsresultater. Deltagerne bør desuden overveje en eventuel opfølgning af aktiviteten. Dette kan gøres individuelt og som gruppe, hvis det er muligt.

Organisationer bør støtte læringsprocessen samt kortlægningen og dokumentationen af læringsresultater, f.eks. gennem Youthpass.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Ungdomsudvekslinger er særligt egnede til at inkludere unge med færre muligheder:

 • Gruppemobilitet tilbyder en international mobilitetsoplevelse i sikre omgivelser som del af en gruppe.
 • Den korte varighed af ungdomsudvekslinger gør det oplagt at inddrage unge med færre muligheder.
 • Inddragelsen af lokale deltagere letter førstegangsdeltagelsen i europæiske projekter.

Under ungdomsudvekslinger kan projektemnet også være inklusion og mangfoldighed, f.eks. for at støtte bekæmpelsen af stereotyper og fremme forståelse, tolerance og ikkediskrimination. I hele projektet bør der arbejdes målrettet med inklusion og mangfoldighed. Disse aspekter bør tages i betragtning ved planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektet.

Deltagernes sikkerhed og beskyttelse

En ungdomsudveksling omfatter gruppeledere. Gruppeledere overvåger og yder støtte til deltagerne for at sikre den kvalitative læringsproces under kerneaktiviteten. Samtidig sørger de for, at der er et sikkert, respektfuldt og ikkediskriminerende miljø, som er trygt for deltagerne. Under planlægningen og forberedelsen af en ungdomsudveksling bør deltagernes beskyttelse og sikkerhed vurderes, og alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge/mindske risiciene, bør træffes.

Miljømæssig bæredygtighed

En ungdomsudveksling bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. En ungdomsudveksling bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald og benytter bæredygtige transportmidler.

Digital omstilling

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre aktiviteternes kvalitet.

Erasmus-kvalitetsstandarder på ungdomsområdet

Alle de projekter, der støttes under dette tiltag, skal gennemføres i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet med henblik på at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet omfatter tiltagets grundprincipper samt konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet kan findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Hvilke kriterier anvendes der for at vurdere projektet?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Overordnede kriterier for tilskudsberettigelse

Følgende generelle kriterier gælder for almindelige ungdomsudvekslingsprojekter. Oplysninger om akkrediteringer kan findes i det relevante afsnit i denne guide.

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

En deltagende organisation kan være:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en europæisk ungdoms-NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)
 • en uformel gruppe af unge4 .

der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A). 

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation eller gruppe, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet5 .

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Projektets varighed

3-24 måneder.

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgninger inden følgende datoer:

23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år

4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 31. maj det følgende år.

Eventuel yderligere runde:

De nationale agenturer kan vælge at åbne en yderligere runde. De nationale agenturer underretter ansøgerne om åbningen af en yderligere runde via deres websted.

 • Hvis der gennemføres en yderligere runde, skal ansøgere indsende deres ansøgning senest den 4. maj kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. december samme år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Bilag

Ansøgningsskemaet skal vedlægges en tro og love-erklæring fra den lovlige repræsentant.

Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for hver af de planlagte ungdomsudvekslinger og forberedende besøg.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med ungdomsudvekslinger

Aktivitetens varighed

5-21 dage, ekskl. rejsetid.

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en (eller flere, hvis aktiviteterne ikke foregår et fast sted) af de deltagende organisationers land. 

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Aktiviteter i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet: Alle deltagende organisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Aktiviteter med tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU Aktiviteten skal involvere mindst én deltagende organisation fra en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, og en deltagende organisation fra et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4).

Tilskudsberettigede deltagere

Unge i alderen 13-30 år6 , som har bopæl i sende- og modtageorganisationernes lande.

De involverede gruppeledere7  og formidlere skal være mindst 18 år.

Antal deltagere pr. Aktivitet og sammensætning af de nationale grupper

Mindst 16 og højst 60 deltagere pr. aktivitet (ekskl. gruppeledere, formidlere og ledsagere). I forbindelse med ungdomsudvekslinger, der kun involverer unge med færre muligheder, er minimumsantallet af deltagere ti.

Mindst fire deltagere pr. gruppe (ekskl. gruppeledere, formidlere og ledsagere).

Mindst to grupper af unge fra to forskellige lande.

Hver gruppe skal have mindst én gruppeleder. Højst to formidlere pr. aktivitet.

Andre kriterier

 • Mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationerne i aktiviteten skal være fra det land, hvor det nationale agentur, som ansøgningen er indgivet til, er hjemmehørende.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med forberedende besøg

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en af modtageorganisationernes land. 

Tilskudsberettigede deltagere

Repræsentanter for de deltagende organisationer, formidlere, gruppeledere og unge, der deltager i hovedaktiviteten.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier: For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. Desuden skal de opnå mindst halvdelen af det højeste antal point i hver af kategori af tildelingskriterier, der er nævnt nedenfor.

Relevans, begrundelse og virkning (højst 30 point)

 • Projektets relevans for:
  • tiltagets mål
  • de deltagende organisationers og deltagernes behov
  • det omfang, hvori projektet er egnet til at frembringe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne.
 • Projektets potentielle virkning:
  • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk eller globalt plan.
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner, samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • I hvor høj grad projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i tiltaget.

Kvaliteten af projektets udformning (højst 40 point)

 • Sammenhæng mellem de identificerede behov, projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter
 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektets faser: planlægning, forberedelse (herunder af deltagerne), gennemførelse af aktiviteterne og opfølgning
 • I hvor høj grad de unge involveres i alle faser af aktiviteterne
 • I hvor høj grad aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for deltagere med forskellig baggrund og forskellige evner 
 • Hensigtsmæssigheden af de foreslåede deltagelsesbaserede læringsmetoder, herunder af eventuelle online/digitale komponenter
 • Kvaliteten af arrangementer og støtte til refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer, især Youthpass
 • Deltagernes afbalancerede sammensætning med hensyn til lande og køn
 • Tilstrækkeligheden og effektiviteten af de foranstaltninger, der er planlagt for at sikre deltagernes sikkerhed og beskyttelse
 • I hvilket omfang aktiviteterne omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis.

Kvaliteten af projektstyringen (højst 30 point)

 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
 • Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter
 • Kvaliteten af foranstaltningerne til evaluering af de forskellige faser og resultater af projektet
 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.

Finansieringsregler

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere, ekskl. gruppeledere, ledsagere og formidlere.

Beløb

100 EUR pr. deltager i en ungdomsudveksling

Budgetpost - rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltagernes, herunder gruppelederes, ledsageres og formidleres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten8  ifølge Kommissionens afstandsberegner9 .

For aktiviteter, der ikke foregår et fast sted, skal ansøgeren lægge afstandene mellem de enkelte steder sammen og vælge det afstandsinterval, der svarer til totalen10 .

Beløb

Rejseafstand Almindelig rejse Grøn rejse
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km og derover 1500 EUR  

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til ophold.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager, herunder evt. gruppeledere, ledsagere og formidlere), inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten, og op til fire yderligere dage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Beløb

Tabel A2.1 pr. deltager pr. dag

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Inklusionsstøtte til organisationer: Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, ekskl. gruppeledere, ledsagere og formidlere.

Beløb

100 EUR pr. deltager i en ungdomsudveksling

Inklusionsstøtte til deltagere: Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere, herunder gruppeledere og formidlere) (inkl. begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Støtte til forberedende besøg

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af det forberedende besøg, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Finansieringsordning: enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: eksklusive deltagere fra modtageorganisationen.  Der kan højst finansieres to deltagere pr. deltagende organisation, såfremt den anden deltager er ung. Desuden kan der ydes tilskud til en formidler pr. forberedende besøg. Betinget: Behovet for et forberedende besøg, mål og deltagere skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Denne betingelser gælder ikke for projekter, der er finansieres under akkrediteringsordningen.

Beløb

575 EUR pr. deltager pr. forberedende besøg.

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Høje rejseomkostninger for deltagere, herunder gruppeledere, ledsagere og formidlere, inkl. udgifter til anvendelse af renere transportmidler med lavere kulstofemissioner.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger.

Beløb.

Finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Tabel A2.1 Individuel støtte til ungdomsudvekslinger

  Individuel støtte (beløb i euro pr. dag)
Østrig 45 EUR
Belgien 42 EUR
Bulgarien 32 EUR
Kroatien 35 EUR
Cypern 32 EUR
Tjekkiet 32 EUR
Danmark 45 EUR
Estland 33 EUR
Finland 45 EUR
Nordmakedonien 28 EUR
Frankrig 38 EUR
Tyskland 41 EUR
Grækenland 38 EUR
Ungarn 33 EUR
Island 45 EUR
Irland 49 EUR
Italien 39 EUR
Letland 34 EUR
Liechtenstein 45 EUR
Litauen 34 EUR
Luxembourg 45 EUR
Malta 39 EUR
Nederlandene 45 EUR
Norge 50 EUR
Polen 34 EUR
Portugal 37 EUR
Rumænien 32 EUR
Serbien 29 EUR
Slovakiet 35 EUR
Slovenien 34 EUR
Spanien 34 EUR
Sverige 45 EUR
Tyrkiet 32 EUR
Tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU 29 EUR
 • 1 Det meste af budgettet for dette tiltag tildeles til støtte for tværnationale aktiviteter, der involverer organisationer og deltagere fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet. Ca. 25 % af det tilgængelige budget kan imidlertid anvendes til at finansiere internationale mobilitetsaktiviteter, der omfatter organisationer og deltagere fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A).
 • 2 Disse strategier kan findes her: https://www.salto-youth.net/
 • 3 De europæiske ungdomsmål blev udviklet inden for rammerne af EU-strategien for unge. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.
 • 4 En gruppe på mindst fire unge i alderen 13-30 år. Et medlem af gruppen, som er mindst 18 år, skal påtage sig rollen som repræsentant og ansvarlig på gruppens vegne. Se ordlisten for definitionen af en uformel gruppe. I forbindelse med dette tiltag og alle bestemmelser herom er "en uformel gruppe af unge" omfattet af begrebet "deltagende organisation". Henvisninger til "deltagende organisation" omfatter også "en uformel gruppe af unge".
 • 5 Deltagende organisationer skal give fuldmagt til den ansøgende organisation. Fuldmagten skal gives i ansøgningsfasen og senest på tidspunktet for undertegnelsen af tilskudsaftalen. For yderligere oplysninger, se denne guides del C.
 • 6 Bemærk: 

  nedre aldersgrænser — deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato,

  øvre aldersgrænser — deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på aktivitetens startdato.

 • 7 En gruppeleder er en voksen, der ledsager de unge, som deltager i en ungdomsudveksling, med henblik på at sikre de unges effektive læring, beskyttelse og sikkerhed.
 • 8 Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).
 • 9 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
 • 10 Hvis en deltager fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien) og derefter i Ljubljana (Slovenien), skal vedkommende a) først beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter afstanden mellem Rom og Ljubljana (489,75 km) og lægge de to afstande sammen (1 855,03 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km) og c) beregne det EU-tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Ljubljana (via Rom) og retur (275 EUR).
Tagged in:  Youth