Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitetsprojekter for unge — "Ungdomsudvekslinger"

Under dette [fn]tiltag[ft/]Det meste af budgettet for dette tiltag tildeles til støtte for tværnationale aktiviteter, der involverer organisationer og deltagere fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet. Op til 25 % af det tilgængelige budget kan imidlertid anvendes til at finansiere internationale mobilitetsaktiviteter, der omfatter organisationer og deltagere fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A).[fn/] kan organisationer og uformelle grupper af unge modtage støtte til at gennemføre projekter, der samler unge fra forskellige lande for at udveksle og lære uden for deres formelle uddannelsessystem.

Tiltagets mål

Erasmus+ støtter uformel læringsmobilitet for unge gennem ungdomsudvekslinger, som har til formål at engagere og styrke unge, så de kan blive aktive borgere, engagere dem i det europæiske projekt og hjælpe dem med at erhverve og udvikle kompetencer for livet og faglige kompetencer til fremtiden.

Ungdomsudvekslinger har mere specifikt til formål at:

 • fremme interkulturel dialog og læring og følelsen af at være europæer
 • udvikle unges færdigheder og holdninger
 • styrke europæiske værdier og nedbryde fordomme
 • udbrede kendskabet til socialt relevante emner og derigennem stimulere deltagernes samfundsengagement og aktive deltagelse i det demokratiske liv.

Tiltaget er åbent for alle unge, navnlig unge med færre muligheder.

Politisk baggrund

I EU-strategien for unge 2019-2027 fastsættes der en ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet baseret på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge". Strategien fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv, støtter et socialt engagement og et aktivt medborgerskab og sigter mod at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundet. EU-strategien for unge omfatter en proces for ungdomsdialog, og i den sammenhæng blev der i 2018 opstillet 11 europæiske ungdomsmål. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. EU-strategien for unge bør bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge. Under kerneområdet "Netværk" fremmer og letter EU-strategien for unge netværk, forbindelser og udveksling af erfaringer mellem unge som et afgørende aktiv for EU's fremtidige udvikling. Disse forbindelser fremmes bedst gennem forskellige former for mobilitet, hvoraf den ene er ungdomsudvekslinger. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_da   

Tematiske strategier på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet har til formål at fremme ungdomsdeltagelse, højne kvaliteten af uformelle og ikkeformelle læringsprocesser og udvikle godt ungdomsarbejde. Yderligere støtte på disse områder er tilgængelig gennem specifikke tematiske strategier som f.eks. strategien for unges deltagelse, ungdomspasset og den europæiske uddannelsesstrategi[fn](ETS)[ft/]De pågældende strategier kan tilgås her: https://www.salto-youth.net/[/fn]

Beskrivelse af aktiviteterne

Ungdomsudvekslinger

Ungdomsudvekslinger er møder mellem grupper af unge fra mindst to forskellige lande, som samles i en kort periode for at gennemføre et fælles ikkeformelt læringsprogram (en blanding af workshops, øvelser, debatter, rollespil, simulationer, udendørsaktiviteter osv.) om et emne, som er af interesse for dem, med inspiration fra de [fn]europæiske ungdomsmål[ft/]De europæiske ungdomsmål blev udviklet inden for rammerne af EU-strategien for unge. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_da[/fn] Læringsperioden omfatter en planlægningsperiode inden ansøgningen og en forberedelsesfase samt evaluering og opfølgning efter udvekslingen.

Følgende aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under ungdomsudvekslinger: akademiske studierejser, udvekslingsaktiviteter med økonomisk fortjeneste for øje, udvekslingsaktiviteter, der kan betragtes som turisme, festivaler, ferierejser, turnéer, vedtægtsbestemte møder og kurser, der afholdes af voksne for unge.

Forberedende besøg

Ud over ungdomsudvekslinger kan projekterne også omfatte forberedende besøg. Formålet med forberedende besøg er at sikre aktiviteternes kvalitet og forberede administrative ordninger, opbygge tillid og forståelse samt at etablere et velfunderet partnerskab mellem de organisationer og personer, der er involveret. I forbindelse med ungdomsudvekslinger, der involverer unge med færre muligheder, bør det under det forberedende besøg sikres, at der kan tages hensyn til deltagernes specifikke behov. Forberedende besøg gennemføres i det land, hvor en af modtageorganisationerne er etableret, inden selve udvekslingen af unge påbegyndes.

Planlægning af et projekt

Et projekt gennemføres af mindst to organisationer. De organisationer, der er involveret i et projekt, skal have gavn af deres deltagelse. Projektet skal derfor være i overensstemmelse med deres mål og passe til deres behov. De involverede organisationer "udsender" deltagere og/eller "modtager" deltagere, dvs. de er vært for aktiviteten. En af organisationerne påtager sig også rollen som koordinator og ansøger om hele projektet på vegne af partnerskabet.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og unge, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • Planlægning (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling, aktivitetsplan osv., inden ansøgning indgives)
 • Forberedelse (praktiske foranstaltninger, indgåelse af aftaler med partnere, sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse osv.)
 • Gennemførelse af aktiviteter
 • Opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).

Ungdomsudveksling af høj kvalitet:

 • kræver aktiv inddragelse af unge og deltagende organisationer, som bør spille en aktiv rolle i alle faser af projektet, så de forstærker deres lærings- og udviklingserfaring
 • involverer forskelligartede grupper af deltagere og bygger på denne mangfoldighed
 • er baseret på de unge deltageres klart identificerede behov
 • sikrer, at deltagernes ikkeformelle og uformelle læringsresultater identificeres og dokumenteres behørigt
 • tilskynder deltagerne til at reflektere over europæiske emner og værdier.

Læringsproces

Igangsætning af en ungdomsudveksling inden for rammerne af uformel læring kræver, at i det mindste en del af de ønskede læringsresultater planlægges på forhånd for at sikre hensigtsmæssige muligheder. Unge, der deltager i aktiviteten, bør bidrage til at identificere deres behov og den læring, de ønsker at tilegne sig eller udvikle sig gennem ungdomsudvekslingen.

Deltagerne bør også så vidt muligt inddrages i udformningen og udviklingen af aktiviteten (fastlæggelse af programmet, arbejdsmetoderne og opgavefordelingen) og overveje, hvordan de kan forberede sig, så de får optimalt udbytte af udvekslingen med hensyn til læring og personlig udvikling.

Når kerneaktiviteten er afsluttet, bør deltagerne opfordres til at give feedback om aktiviteten og overveje, hvad de har lært, og hvordan de kan udnytte disse læringsresultater. Deltagerne bør desuden overveje en eventuel opfølgning af aktiviteten. Dette kan gøres individuelt og som gruppe, hvis det er muligt.

Organisationer bør støtte læringsprocessen samt kortlægningen og dokumentationen af læringsresultater, f.eks. gennem ungdomspasset.

Erasmus-Kvalitetsstandarder På Ungdomsområdet

Alle de projekter, der støttes under dette tiltag, skal gennemføres i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet med henblik på at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet omfatter tiltagets grundprincipper samt konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet kan findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_da.  

Deltagernes sikkerhed og beskyttelse

En ungdomsudveksling omfatter gruppeledere. Gruppeledere overvåger og yder støtte til deltagerne for at sikre den kvalitative læringsproces under kerneaktiviteten. Samtidig sørger de for, at der er et sikkert, respektfuldt og ikkediskriminerende miljø, som er trygt for deltagerne. Under planlægningen og forberedelsen af en ungdomsudveksling bør deltagernes beskyttelse og sikkerhed vurderes, og alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge/mindske risiciene, bør træffes.

Horisontale dimensioner

Når et mobilitetsprojekt udformes, skal følgende horisontale dimensioner styrkes:

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. Organisationer, der modtager tilskud under dette tiltag, bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Ungdomsudvekslinger er særligt egnede til at inkludere unge med færre muligheder:

 • Gruppemobilitet tilbyder en international mobilitetsoplevelse i sikre omgivelser som del af en gruppe.
 • Den korte varighed af ungdomsudvekslinger gør det oplagt at inddrage unge med færre muligheder.
 • Inddragelsen af lokale deltagere letter førstegangsdeltagelsen i europæiske projekter.

Under ungdomsudvekslinger kan projektemnet også være inklusion og mangfoldighed, f.eks. for at støtte bekæmpelsen af stereotyper og fremme forståelse, tolerance og ikkediskrimination. I hele projektet bør der arbejdes målrettet med inklusion og mangfoldighed. Disse aspekter bør tages i betragtning ved planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektet.

Miljømæssig bæredygtighed

En ungdomsudveksling bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at udbrede kendskabet til vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. En ungdomsudveksling bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald og benytter bæredygtige transportmidler.

Digital omstilling på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre aktiviteternes kvalitet. Der bør indføres digitale elementer og onlineelementer for at sænke tærsklen for deltagelsen af unge med færre muligheder. Gennem projekter og aktiviteter, der har til formål at fremme digitale færdigheder, fremme den digitale forståelse og/eller udvikle en forståelse af risici og muligheder i forbindelse med digital teknologi, kan programmet ændre tankegange og bidrage til at udvikle digitale og blandede tilgange inden for ungdomsaktiviteter.

Afhængigt af aktiviteternes udformning og mål kan udviklingen af kompetencer vedrørende og kendskabet til digitale spørgsmål og brugen af nye teknologier introduceres i læringsmobiliteter.

De nationale agenturer tilbyder en række uddannelsesmuligheder til ungdomsarbejder og ungdomsledere gennem deres uddannelses- og samarbejdsaktiviteter, herunder om støtte til den digitale omstilling på ungdomsområdet. Disse tilbud offentliggøres i European Training Calendar på https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiration kan også findes under SALTO Tools https://www.salto-youth.net/tools/.

Deltagelse og aktivt medborgerskab

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i at forbedre kvaliteten af deres projekter ved at integrere en deltagerorienteret dimension og give unge relevante muligheder for aktivt at engagere sig og deltage i udformningen og gennemførelsen af projektaktiviteter som et middel til at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. Der er adgang til ressourcer til at styrke de støttede projekters deltagerorienterede dimension, bl.a. via webstedet participationpool.eu. Der tilskyndes også til forbindelser til og deltagelse i eksisterende nationale, internationale eller (andre) EU-initiativer og -platforme, der fokuserer på deltagelse og aktivt medborgerskab.

Kriterier til vurdering af standardudvekslingsprojekter for unge

Kriterier for tilskudsberettigelse

Følgende generelle kriterier gælder for almindelige ungdomsudvekslingsprojekter. Oplysninger om akkrediteringer kan findes i det relevante afsnit i denne guide.

Hvem kan ansøge?

En tilskudsberettiget deltagende organisation eller en uformel gruppe af unge, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i [fn]projektet[ft/]Deltagende organisationer skal undertegne en tiltrædelsesformular til den ansøgende organisation. Tiltrædelsesformularen skal indgives i ansøgningsfasen og senest på tidspunktet for undertegnelsen af tilskudsaftalen. For yderligere oplysninger, se denne guides del C.[/fn]

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

En deltagende organisation kan være:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en europæisk ungdoms-NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)
 • en uformel gruppe af [fn]unge[ft/]En gruppe på mindst fire unge i alderen 13-30 år. Et medlem af gruppen, som er mindst 18 år, skal påtage sig rollen som repræsentant og ansvarlig på gruppens vegne. Se ordlisten for definitionen af en uformel gruppe. I forbindelse med dette tiltag og alle bestemmelser herom er "en uformel gruppe af unge" omfattet af begrebet "deltagende organisation". Henvisninger til "deltagende organisation" omfatter også "en uformel gruppe af unge"[/fn]

etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A).   

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Den samme organisation (et OID) må ikke være involveret i mere end fem ansøgninger pr. frist inden for samme tiltag, hverken som ansøger eller partner.

Projektets varighed

3-24 måneder.

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgninger inden følgende datoer:

20. februar kl. 12.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år

1. oktober kl. 12.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 31. maj det følgende år

Eventuel yderligere runde:

De nationale agenturer kan vælge at åbne en yderligere runde. De nationale agenturer underretter ansøgerne om åbningen af en yderligere runde via deres websted.

 • Hvis der gennemføres en yderligere runde, skal ansøgere indsende deres ansøgning senest den 7. maj kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. december samme år

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Bilag

Ansøgningsskemaet skal vedlægges en tro og love-erklæring fra den lovlige repræsentant.

Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for hver af de planlagte ungdomsudvekslinger og forberedende besøg.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med ungdomsudvekslinger

Aktivitetens varighed

5-21 dage, ekskl. rejsetid.

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en (eller flere, hvis aktiviteterne ikke foregår et fast sted) af de deltagende organisationers land. 

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Aktiviteter i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet: Alle deltagende organisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Aktiviteter med tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU: Aktiviteten skal involvere mindst én deltagende organisation fra en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, og en deltagende organisation fra et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4).

Tilskudsberettigede deltagere

[fn]Unge i alderen 13-30 år[ft/]Bemærk:nedre aldersgrænser — deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato, øvre aldersgrænser — deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på aktivitetens startdato.[/fn], som har bopæl i sende- og modtageorganisationernes lande.

Gruppeledere, formidlere og ledsagere betragtes ikke som deltagere i aktiviteten, men er berettigede til støtte under visse budgetkategorier. De skal være fyldt 18 år.

Antal deltagere pr. aktivitet og sammensætning af de nationale grupper

Mindst 16 og højst 60 deltagere pr. aktivitet og mindst fire deltagere pr. gruppe. Gruppeledere, formidlere og ledsagere medregnes ikke i antallet af deltagere.

I forbindelse med ungdomsudvekslinger, der kun involverer unge med færre muligheder, er minimumsantallet af deltagere ti.

Mindst to grupper af unge fra to forskellige lande.

Hver gruppe skal have mindst én gruppeleder. Højst to formidlere pr. aktivitet.

Andre kriterier

Mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationerne i aktiviteten skal være fra det land, hvor det nationale agentur, som ansøgningen er indgivet til, er hjemmehørende.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med forberedende besøg

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en af modtageorganisationernes land. 

Tilskudsberettigede deltagere

Repræsentanter for de deltagende organisationer, formidlere, gruppeledere og unge, der deltager i hovedaktiviteten.

Tildelingskriterier

De indgivne ansøgninger vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 baseret på nedenstående kriterier og vægtninger. For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 60 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de tre kategorier af tildelingskriterier.

Relevans, begrundelse og virkning (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgerens profil, erfaring, aktiviteter og målgruppe af unge har relevans for ungdomsområdet
 • projektet vil omhandle en eller flere af prioriteterne i EU's ungdomsdialog eller de europæiske ungdomsmål
 • projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • projektet er relevant for tiltagets mål
 • projektet er relevant for respekten for og fremme af fælles EU-værdier, f.eks. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling
 • projektet og de foreslåede aktiviteter imødekommer behovene hos de deltagende organisationer og deltagerne i udvekslingen
  • projektet er egnet til at frembringe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne
  • projektet med sandsynlighed vil få indvirkning på deltagerne og de deltagende organisationer i og efter projektets levetid og uden for de organisationer og personer, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk eller globalt plan
 • projektet introducerer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer til tiltaget

Kvaliteten af projektets udformning  (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • forslaget på en klar og overbevisende måde beskriver alle faser af projektet: forberedelse, gennemførelse af aktiviteter og opfølgning samt deltagernes aktive deltagelse i alle faser af aktiviteterne
 • deltagernes afbalancerede sammensætning med hensyn til lande og køn respekteres, og aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inklusiv måde og er åbne for deltagere med forskellige baggrunde og evner
 • aktiviteterne omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis
 • de foreslåede læringsmetoder, herunder onlinekomponenter/digitale komponenter, er egnede til aktiviteterne
 • refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af deltagernes læringsresultater og brugen af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer, navnlig ungdomspasset, er hensigtsmæssig.

Kvaliteten af projektstyringen (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne er tilfredsstillende
 • de foranstaltninger, der er planlagt for at garantere deltagernes sikkerhed og beskyttelse, er tilstrækkelige og effektive
 • opgaverne og ansvarsområderne for aktiviteterne er klart defineret i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • planen for samarbejde og kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre relevante interessenter udgør en understøttende ramme for forvaltningen af projektet
 • ansøgeren har foreslået en passende metode til evaluering af projektets forskellige faser og resultater i forhold til dets mål
 • ansøgeren har foreslået en passende metode til formidling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer
 • projektet indeholder foranstaltninger, der har til formål at gøre dets resultater bæredygtige ud over projektets levetid.

Finansieringsregler

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere. Gruppeledere, formidlere og ledsagere er ikke berettiget til organisatorisk støtte.

Beløb

125 EUR pr. deltager i en ungdomsudveksling

Budgetpost - Rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltagernes, herunder gruppelederes, ledsageres og formidleres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur.

Ved rejser under 500 km skal deltagerne som hovedregel anvende transportmidler med lave emissioner

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for [fn]aktiviteten[ft/]Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km)[/fn] ifølge [fn]Kommissionens afstandsberegner[ft/]https://erasmus-plus.ec.europa.eu/da/resources-and-tools/distance-calculator[/fn]

For aktiviteter, der ikke foregår et fast sted, skal ansøgeren lægge afstandene mellem de enkelte steder sammen og vælge det afstandsinterval, der svarer til [fn]totalen[ft/]Hvis en deltager fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien) og derefter i Ljubljana (Slovenien), skal vedkommende a) først beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter afstanden mellem Rom og Ljubljana (489,75 km) og lægge de to afstande sammen (1 855,03 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km) og c) beregne det EU-tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Ljubljana (via Rom) og retur (275 EUR).[/fn].

Beløb

Rejseafstand

Grøn rejse

Ikke-grøn rejse

10-99 km

56 EUR

28 EUR

100-499 km

285 EUR

211 EUR

500-1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000-2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000-3999 km

785 EUR

580 EUR

4000-7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km og derover

1735 EUR

1735 EUR

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til ophold.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager, herunder evt. gruppeledere, ledsagere og formidlere, om nødvendigt inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten og op til fire yderligere dage for deltagere, gruppeledere, ledsagere og formidlere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Beløb

Tabel A2.1 pr. deltager pr. dag

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Inklusionsstøtte til organisationer: Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder

Beløb

125 EUR pr. deltager i en ungdomsudveksling

Inklusionsstøtte til deltagere: Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere, gruppeledere og formidlere (inkl. begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Beløb

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Støtte til forberedende besøg

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af det forberedende besøg, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Finansieringsordning: enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: eksklusive deltagere fra modtageorganisationen.  Der kan højst finansieres to deltagere pr. deltagende organisation, såfremt den anden deltager er ung. Desuden kan der ydes tilskud til en formidler pr. forberedende besøg. Betingede: Behovet for et forberedende besøg, målene og deltagerne skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Denne betingelser gælder ikke for projekter, der er finansieres under akkrediteringsordningen.

Beløb

680 EUR pr. deltager pr. forberedende besøg.

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Høje rejseomkostninger for deltagere, herunder ledsagere, gruppeledere, undervisere og formidlere, som ikke dækkes af den almindelige kategori "Rejse" på grund af geografisk afstand eller andre barrierer (dvs. hvor anvendelsen af renere transportmidler med lavere CO2-emissioner medfører høje rejseomkostninger).  Hvis dette tilskud tildeles, erstatter de ekstraordinære omkostninger til dyre rejser rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger. Hvis de tildeles, erstatter de ekstraordinære omkostninger til dyre rejser det ikke-grønne rejsetilskud.

Beløb

Finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede rejseomkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Tabel A2.1 Individuel støtte til ungdomsudvekslinger

 

Individuel støtte (beløb i euro pr. dag)

Østrig

78

Belgien

78

Bulgarien

45

Kroatien

57

Cypern

63

Tjekkiet

53

Danmark

81

Estland

48

Finland

79

Frankrig

67

Tyskland

71

Grækenland

68

Ungarn

60

Island

76

Irland

73

Italien

69

Letland

48

Liechtenstein

77

Litauen

49

Luxembourg

77

Malta

57

Nederlandene

69

Nordmakedonien

41

Norge

83

Polen

51

Portugal

57

Rumænien

46

Serbien

47

Slovakiet

48

Slovenien

54

Spanien

58

Sverige

72

Tyrkiet

50

Tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og som grænser op til EU

44

Tagged in:  Youth