Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitetsverksamhet för studerande och personal inom vuxenutbildning

Denna insats stöder anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som är verksamma inom vuxenutbildning som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för studerande och personal inom vuxenutbildning.

Insatsen är öppen för många olika organisationer, såsom skolor och centrum för vuxenutbildning, det civila samhället, icke-statliga organisationer och frivilligorganisationer, rådgivningscentrum, bibliotek, museer, kulturhus, allaktivitetshus och sociala centrum, samt andra organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning, äldre, personer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning osv.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat mobilitetsverksamhet för enskilda vuxenstuderande eller grupper av vuxenstuderande, jobbskuggning och kurser i yrkesmässig utveckling för personal, inbjudna experter och annan verksamhet enligt vad som anges nedan.

Vuxenstuderande kan omfatta alla personer som drar nytta av verksamhet och tjänster som tillhandahålls av organisationer som är verksamma inom vuxenutbildning. Projekten kan organisera verksamhet som fokuserar på medborgarskap, lärande om Europa, samhällstjänster, volontärarbete, utbyten mellan generationerna, kritiskt tänkande, aktivt åldrande osv.

De deltagande organisationerna ska aktivt främja inkludering och mångfald, miljömässig hållbarhet och digital utbildning, såväl som samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet genom sina verksamheter. De bör göra detta genom att använda de särskilda finansieringsmöjligheter som programmet tillhandahåller för dessa ändamål, öka medvetenheten om dessa frågor bland sina deltagare, utbyta bästa praxis och utforma sina verksamheter på lämpligt sätt.

Insatsens Mål

Syftet är att ge enskilda personer lärandemöjligheter och stödja internationalisering och institutionell utveckling av anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som är verksamma på vuxenutbildningsområdet. Insatsen kommer att bidra till genomförandet av den europeiska kompetensagendan och inrättandet av det europeiska området för utbildning. Denna insats har följande särskilda mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja värden som inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.
 • Förbättra kvaliteten på formell, informell och icke-formell vuxenutbildning i Europa för de nyckelkompetenser som fastställts i EU-ramen (2018), inklusive grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet och räknefärdigheter samt digitala färdigheter) och andra viktiga kunskaper för livet.
 • Utvidga och bredda utbudet av vuxenutbildning genom professionalisering av utbildare och bygga upp kapaciteten hos vuxenutbildningsanordnare.
 • Förenkla genomförandet av och tillgången till undervisnings- och lärandeprogram av hög kvalitet inom alla former av vuxenutbildning och anpassa dem till individens och samhällets behov i stort.
 • Bygga upp kapaciteten hos vuxenutbildningsanordnare så att de kan genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet.
 • Öka deltagandet av vuxna i alla åldrar och med olika socioekonomisk bakgrund i vuxenutbildning, särskilt genom att främja deltagande av organisationer som arbetar med mindre gynnade studerande, små vuxenutbildningsanordnare, nya deltagare i programmet, mindre erfarna organisationer och lokalt baserade gräsrotsorganisationer.

Hur får jag tillgång till erasmus+ mobilitetsmöjligheter?

Anordnare av vuxenutbildning och andra organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet kan ansöka om finansiering på två sätt.

 • Kortvariga mobilitetsprojekt för studenter och personal – dessa ger sökandena möjlighet att organisera olika typer av mobilitetsverksamhet under 6–18 månader. Kortvariga projekt är det lämpligaste valet för organisationer som ansöker till Erasmus+ för första gången eller organisationer som endast vill organisera ett begränsat antal verksamheter.
 • Ackrediterade mobilitetsprojekt för studerande och personal – dessa projekt är endast öppna för organisationer som har en Erasmusackreditering inom vuxenutbildning. Genom denna särskilda finansieringsdel får ackrediterade organisationer regelbunden finansiering för mobilitetsverksamhet som hjälper dem att gradvis genomföra sin Erasmusplan. Erasmusackrediteringen är öppen för organisationer som regelbundet vill organisera mobilitetsverksamhet. Tidigare erfarenhet av programmet är inte ett ansökningskrav. Du hittar mer information om denna möjlighet i kapitlet om Erasmusackreditering inom vuxenutbildning, yrkesutbildning och skolutbildning i denna handledning.

Organisationerna kan dessutom ansluta sig till programmet utan att ansöka, på följande sätt:

 • Ansluta sig till ett befintligt mobilitetskonsortium inom Erasmus som leds av en ackrediterad konsortiesamordanare i det egna landet och som godkänner nya medlemmar i konsortiet.
 • Ta emot deltagare från ett annat land: alla organisationer kan ta emot deltagare eller personal från en partnerorganisation utomlands. Att bli värdorganisation är en värdefull erfarenhet och ett bra sätt för organisationerna att bygga upp partnerskap och bekanta sig med programmet innan de ansöker.

Hur utformar jag mitt projekt?

Den sökande organisationen är nyckelaktören i projekt inom programområde 1. Den sökande organisationen utarbetar och lämnar in ansökan, undertecknar bidragsavtalet, genomför mobilitetsverksamheten och rapporterar till det nationella programkontoret. Ansökningsförfarandet för både kortvariga projekt och Erasmusackreditering inriktas på den sökande organisationens behov och planer.

Mobilitetsverksamhet i ett mobilitetsprojekt kan vara utgående och inkommande. De flesta typer av tillgänglig verksamhet är utgående mobilitet. Detta innebär att den sökande organisationen agerar som en sändande organisation: den väljer ut deltagare och sänder dem till en värdorganisation utomlands. Det finns dessutom särskilda typer av inkommande verksamhet där den sökande organisationen ges möjlighet att bjuda in experter, lärare och utbildare på yrkesutbildningsområdet till organisationen. Syftet med mottagningsverksamheten är inte att skapa tvåvägsutbyten, utan att bjuda in personer som kan bidra till att utveckla och internationalisera den sökande organisationen.

All verksamhet som stöds inom denna insats måste genomföras enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus. Kvalitetsstandarderna för Erasmus omfattar konkreta metoder för hur olika uppgifter i projektet ska genomföras, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat och utbyta projektresultat. Du hittar den fullständiga texten om kvalitetsstandarderna för Erasmus på följande länk på Europawebbplatsen: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Språkinlärning är en viktig del av varje mobilitetsprojekt: bidragsmottagande organisationer bör därför erbjuda deltagarna språkstöd före och under mobilitetsverksamheten. I detta syfte finansierar Erasmus+ en plattform för språkstöd på nätet som är kostnadsfri och öppen för användning för alla Erasmus+-deltagare.

Hur hittar jag partner för min mobilitetsverksamhet?

Erasmus+ erbjuder flera olika verktyg och möjligheter att hitta partner för din mobilitetsverksamhet:

 • Epale – webbplattform för vuxenutbildning i Europa erbjuder ett nästbaserat verktyg för partnersökning. Registrera din organisation på plattformen och tillkännage att ni söker partnerorganisationer eller sök bland tillkännagivanden från andra organisationer. Plattformen finns här: https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus-adult-education
 • Utbildnings- och samarbetsverksamheter anordnas regelbundet av de nationella programkontoren. Bland dessa ingår kontaktseminarier, nätbaserade evenemang och andra arrangemang där den som söker eller har beviljats stöd från Erasmus+ kan hitta partner. Du kan leta efter tillgängliga utbildnings- och samarbetsverksamheter här: https://salto-et.net. Besök också ditt nationella programkontors webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om deras verksamheter och evenemang.
 • I projektdatabasen för Erasmus+ kan du söka bland alla ackrediterade organisationer och godkända projekt: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Övergripande dimensioner

Alla mobilitetsprojekt bör integrera följande dimensioner som är gemensamma för hela Erasmus+-programmet:

Inkludering och mångfald

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet säkerställa att de erbjuder inkluderande och rättvis mobilitetsverksamhet för alla deltagare, oavsett bakgrund. När organisationen väljer deltagare till projektverksamheterna är det viktigt att de tar hänsyn till vissa nyckelfaktorer, såsom deltagarnas motivation, meriter, personliga utveckling och lärandebehov. Vid valet av personal som ska delta i projektverksamheten är det också viktigt att se till att deras fortbildning kommer alla till godo i organisationen.

Under förberedandet, genomförandet och uppföljningen av mobilitetsverksamheten bör de sändande och mottagande organisationerna involvera deltagarna i viktiga beslut för att säkerställa maximal nytta och effekt för varje deltagare.

Bidragsmottagare och andra deltagande organisationer som tillhandahåller utbildning uppmuntras att aktivt skapa och underlätta mobilitetsverksamhet, t.ex. genom att lägga in ”mobilitetsfönster” i sin akademiska kalender och fastställa standardrutiner för återintegrering av återvändande deltagare.

Miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. Dessa principer bör prägla förberedelserna och genomförandet av all programverksamhet, särskilt genom utnyttjande av det särskilda ekonomiska stöd som programmet tillhandahåller för att främja hållbara sätt att resa. Organisationer som tillhandahåller utbildning bör integrera dessa principer i det dagliga arbetet och aktivt främja ett förändrat tänkesätt och beteende bland deltagare och personal.

Den digitala omställningen inom allmän och yrkesinriktad utbildning

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus hjälper programmet alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på lärandet och undervisningen. Dessutom kan deltagare dra nytta av möjligheten till digital praktik genom Digital Opportunity Traineeships (digital praktik): mobilitetsverksamhet som gör det möjligt för dem att förvärva digital kompetens och låta personalen bygga upp sin förmåga att utbilda, undervisa och utföra andra uppgifter med hjälp av digitala verktyg. Denna verksamhet kan organiseras med alla tillgängliga format för mobilitet

Deltagande i det demokratiska livet

Programmet syftar till att hjälpa deltagarna att upptäcka fördelarna med ett aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. De mobilitetsverksamheter som stöds bör stärka deltagarnas förmåga att delta i olika samhällssfärer samt utveckla deras sociala och interkulturella kompetens, kritiskt tänkande och mediekompetens. Om möjligt bör projekten ge möjligheter att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och medborgerligt genom formellt eller icke-formellt lärande. De bör även förbättra deltagarnas förståelse av Europeiska unionen och de gemensamma europeiska värdena, däribland respekten för demokratiska principer, människans värdighet och principerna om enhet och mångfald, interkulturell dialog samt Europas sociala, kulturella och historiska arv.

Utveckling av nyckelkompetenser

Programmet stöder livslång utveckling och förstärkning av de [fn]nyckelkompetenser[ft/]Nyckelkompetenser – https://education.ec.europa.eu/sv/education-levels/school-education/key-competences-and-basic-skills.[/fn] som behövs för personlig utveckling och personligt förverkligande, anställbarhet, ett aktivt medborgarskap och social inkludering. De deltagande organisationerna ska erbjuda möjligheter till utbildning och lärande som är anpassade till de studerandes specifika behov, hjälpa dem att bli ekonomiskt oberoende och undanröja de hinder som de möter i kontakter med skolan och samhället.

Verksamhet

I detta avsnitt beskrivs de typer av verksamhet som kan beviljas bidrag genom Erasmus+, både i samband med kortvariga och ackrediterade projekt.

För alla verksamheter kan kompletterande stöd beviljas för personer som följer med deltagare med begränsade möjligheter. Medföljande personer kan få stöd under hela den tid som verksamheten bedrivs eller under en del av perioden.

Personalmobilitet

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Jobbskuggning (2–60 dagar)
 • Undervisningsuppdrag (2–365 dagar)
 • Kurser och utbildning (2–30 dagar, högst 10 dagar med kursavgifter per deltagare)

Utöver fysisk mobilitet kan all mobilitetsverksamhet för personal kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Genomförd verksamhet måste uppfylla följande kvalitetskrav:

Jobbskuggning: deltagarna kan tillbringa en tidsperiod i en värdorganisation i ett annat land i syfte att lära sig ny praxis och samla in nya idéer genom observation och samverkan med kollegor, experter eller andra yrkesutövare i sitt dagliga arbete inom värdorganisationen.

Undervisnings- eller yrkesutbildningsuppdrag: deltagarna kan tillbringa en tidsperiod med att undervisa eller tillhandahålla utbildning till elever vid en värdorganisation i ett annat land, som ett sätt att lära sig genom att utföra sina uppgifter och genom utbyte med kollegor.

Kurser och utbildning: Deltagarna kan dra nytta av en strukturerad kurs eller en liknande typ av utbildning som tillhandahålls av kvalificerade yrkesutövare på grundval av på förhand fastställda utbildningsprogram och läranderesultat.

Utbildningen måste omfatta ett tydligt gränsöverskridande inslag, till exempel genom att främja lärandeinteraktion mellan deltagare från olika länder eller genom integrering av andra komponenter som innebär överföring av praxis över gränserna, t.ex. ett omfattande deltagande från vuxenutbildningspersonal i värdlandet där de interagerar med och visar sina metoder för kollegor från andra länder.

Innehållet i kurserna och utbildningen måste vara relevant för den deltagande personalens yrkeskompetens och för projektets eller ackrediteringens mål.

Den verksamhet som får bidrag kan till exempel omfatta kurser och utbildning som anordnas av offentliga institutioner eller frivilligorganisationer, verksamhet som organiseras som en del av ett utbyte av praxis mellan organisationer i olika länder samt kurser och utbildning som erbjuds kommersiellt.  Enbart passiv verksamhet som att lyssna på föreläsningar, tal eller storskaliga konferenser stöds inte. Konferenser och liknande evenemang kan endast komma i fråga för finansiering om deltagarna ägnar större delen av sin tid åt strukturerad utbildning, workshoppar, praktiska övningar, utbyte av praxis med kollegor eller andra former av aktivt lärande.

Sökandena bör vara medvetna om att alla kursarrangörer är helt oberoende av Erasmus+-programmet och agerar som tjänsteleverantörer på en fri marknad. Valet av kurser och utbildningar är därför den bidragsmottagande organisationens ansvar. Följande kvalitetsstandarder finns tillgängliga för att vägleda sökandena i deras val: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Målgrupper

Målgrupperna är lärare, utbildare och alla andra icke-undervisande experter och personal inom vuxenutbildning.

Bidragsberättigade icke-undervisande personal är personer som arbetar inom vuxenutbildning, antingen hos anordnare av vuxenutbildning (t.ex. ledningspersonal, Erasmus+-samordnare) eller inom andra organisationer som är verksamma inom vuxenutbildning (t.ex. volontärer, studievägledare, Erasmus+-samordnare, politiska samordnare med ansvar för vuxenutbildning).

Deltagarna måste arbeta inom den sändande organisationen eller regelbundet samarbeta med denna för att bidra till genomförandet av organisationens kärnverksamheter (t.ex. som externa utbildare, sakkunniga eller volontärer).

I samtliga fall måste de arbetsuppgifter som kopplar deltagaren till den sändande organisationen dokumenteras på ett sådant sätt att det nationella programkontoret kan kontrollera kopplingen (t.ex. genom ett anställnings- eller volontäravtal, arbetsbeskrivningar eller liknande handlingar). De nationella programkontoren ska fastställa transparenta och konsekventa bestämmelser om vilka typer av arbetsrelationer som är godtagbara och vilka styrkande handlingar som krävs i deras land.

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste äga rum utomlands, i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Dokumentation av läranderesultat

Kraven avseende dokumentation av läranderesultat fastställs i kvalitetsstandarderna för Erasmus och vidareutvecklas i bidragsavtalet för projektet.

Innan mobilitetsverksamheten inleds måste den sändande organisationen, värdorganisationen och deltagaren enas om ett lärandeavtal (eller liknande dokument) där deltagarens förväntade läranderesultat anges. När det gäller kurser och utbildning kan ett kursprogram användas i stället för ett lärandeavtal.

Efter verksamhetens slut måste deltagarens uppnådda läranderesultat erkännas genom att ett Europass-rörlighetsdokument eller liknande dokument utfärdas. Den bidragsmottagande organisationen måste behålla en kopia av det utfärdade dokumentet som bevis på att verksamheten har slutförts.

Mobilitetsverksamhet för studerande

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Mobilitet för grupper av vuxenstuderande (2–30 dagar, minst två studerande per grupp)
 • Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande (2–29 dagar)
 • Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande (30–365 dagar)

I all mobilitetsverksamhet för studerande kan fysisk mobilitet kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Genomförd verksamhet måste uppfylla följande kvalitetskrav:

Gruppmobilitet för vuxenstuderande; en grupp vuxenstuderande från den sändande organisationen kan tillbringa tid i ett annat land för att dra nytta av innovativt lärande som organiseras genom samarbete mellan de sändande och mottagande organisationerna (inköp av kommersiellt tillgängliga utbildningstjänster stöds inte). Verksamheten kan bestå av en kombination av olika formella, informella och icke-formella metoder och tekniker för lärande, såsom ömsesidigt lärande, arbetsplatsförlagt lärande, volontärverksamhet och andra innovativa metoder. Kvalificerade utbildare från den sändande organisationen måste följa med de studerande och stanna kvar under hela verksamhetsperioden och delta i genomförandet av lärandeprogrammet. Mobilitetsverksamhet i grupp bör inriktas på nyckelkompetenser för vuxenstuderande eller på inslag som inkludering och mångfald, digital kompetens, miljömässig hållbarhet och delaktighet i programmet.

Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande: vuxenstuderande kan tillbringa en tid utomlands hos en värdorganisation för att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev. Lärandeprogrammet kan omfatta en kombination av olika formella, informella och icke-formella lärandemetoder.

Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande: vuxenstuderande kan tillbringa en längre tid utomlands hos en värdorganisation för att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev. Lärandeprogrammet kan omfatta en kombination av olika formella, informella och icke-formella lärandemetoder.

Observera att skillnaden mellan gruppbaserade och enskilda verksamhetsformat inte bygger på arrangemang för resor och logi, utan snarare på krav för gemensamma eller individuella utbildningsprogram, så som beskrivs nedan under rubriken Dokumentation av läranderesultat. Följaktligen tillhandahålls olika nivåer av organisatoriskt stöd för gruppverksamheter och enskilda verksamheter, enligt definitionen i de finansieringsregler som presenteras i slutet av detta kapitel. Gruppmobilitetsformatet rekommenderas för enkla verksamheter där man använder sig av befintliga resurser och innehåll, medan individuella format är bättre lämpade för verksamheter som kräver särskilda investeringar från de sändande och mottagande organisationerna (även i fall där flera deltagare kommer att resa och bo tillsammans).

Målgrupper

Målgruppen är studerande som tar del av vuxenutbildningsprogram eller [fn]vuxenutbildningsverksamhet[ft/]

Definitionen av bidragsberättigande vuxenutbildningsprogram och verksamheter i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet ska fastställas av den behöriga nationella myndigheten och offentliggöras på det berörda nationella programkontorets webbplats.

Utbildningspersonal (lärare, utbildare, pedagoger, ungdomsarbetare osv.) eller andra anställda vuxna räknas inte som vuxenstuderande med avseende på detta behörighetskriterium, såvida de inte samtidigt deltar som studerande i ett specifikt vuxenutbildningsprogram eller en specifik vuxenutbildningsverksamhet som omfattas av den definition från den behöriga nationella myndigheten som nämns ovan. Vuxenutbildningspersonal kan delta i sådan mobilitetsverksamhet för personal som beskrivs tidigare i detta avsnitt. På samma sätt kan utbildningspersonal som arbetar inom andra områden för utbildning, ungdomsarbete och idrott delta i mobilitetsverksamhet för personal inom ramen för Erasmus+, i enlighet med beskrivningarna i de relevanta avsnitten i denna programhandledning.[/fn] vid den sändande organisationen.

När det gäller informell och icke-formell vuxenutbildning kan målgruppen omfatta alla som drar nytta av verksamhet (inbegripet väglednings- och rådgivningstjänster eller liknande stöd) som tillhandahålls av organisationer som verkar inom vuxenutbildning (t.ex. bibliotek, centrum för livslångt lärande, allaktivitetshus) om dessa organisationer och deras verksamhet erkänns som bidragsberättigade i sitt nationella sammanhang.

Vid urvalet av deltagare bör alla projekt sträva efter en inkluderande och balanserad mix av deltagarprofiler och betydande medverkan av deltagare med begränsade möjligheter, i enlighet med åtgärdens syfte.

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste äga rum utomlands, i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Mobilitet för grupper av vuxenstuderande måste äga rum vid värdorganisationen. I undantagsfall kan verksamheten äga rum på en annan plats i den mottagande organisationens land, om det är motiverat på grund av innehållet i och kvaliteten på verksamheten. I detta fall kommer deltagarnas resor från den mottagande organisationen till denna andra plats inte att betraktas som transnationell mobilitetsverksamhet. Ytterligare medel kan därför inte begäras för detta ändamål.

Dessutom kan de vuxenstuderandes gruppmobilitet äga rum vid en av EU:s institutioner om verksamheten organiseras vid eller i samarbete med en [fn]EU-institution[ft/]EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag. Verksamhet vid EU-institutionerna kommer att betraktas som transnationell mobilitet och finansiering (enligt beskrivningen i avsnittet ”Vilka regler gäller för finansieringen?”) och kan begäras för alla deltagare, oavsett deras ursprungsland.[/fn].

Dokumentation av läranderesultat

Kraven avseende dokumentation av läranderesultat fastställs i kvalitetsstandarderna för Erasmus och vidareutvecklas i bidragsavtalet för projektet.

Individuell mobilitetsverksamhet: innan mobilitetsverksamheten inleds måste den sändande organisationen, värdorganisationen och deltagaren enas om ett lärandeavtal (eller liknande dokument) där deltagarens förväntade läranderesultat anges. Efter verksamhetens slut måste deltagarens uppnådda läranderesultat erkännas genom att ett Europass-rörlighetsdokument eller liknande dokument utfärdas. Den bidragsmottagande organisationen måste behålla en kopia av det utfärdade dokumentet som bevis på att verksamheten har slutförts.

Grupputbyten: Ett lärandeprogram för hela gruppen måste fastställas (enskilda lärandeavtal krävs inte). Efter verksamheten måste den bidragsmottagande organisationen behålla lärandeprogrammet och en deltagarförteckning (inklusive medföljande personer) som bevis på att verksamheten har slutförts.

Annan bidragsberättigande verksamhet

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Inbjudna experter (2–60 dagar)
 • Ta emot blivande lärare och utbildare (10–365 dagar)

Genomförd verksamhet måste uppfylla följande kvalitetskrav:

Inbjudna experter: organisationerna kan bjuda in utbildare, lärare, politiskt sakkunniga eller andra kvalificerade yrkesutövare från andra länder som kan bidra till att förbättra den mottagande organisationens undervisning och lärande. Inbjudna experter kan exempelvis utbilda den mottagande organisationens personal, lära ut nya undervisningsmetoder eller bidra till att överföra god praxis för organisation och ledning.

Ta emot blivande lärare och utbildare: de sökande organisationerna kan ta emot blivande lärare som vill tillbringa en praktikperiod utomlands. Den mottagande organisationen får bidrag för att organisera verksamheten, medan den sändande organisationen bör stå för resekostnader och individuellt stöd (den sändande organisationen kan också ansöka om finansiering från Erasmus+ för detta ändamål).

Målgrupper

Inbjudna experter kan vara personer från en annan EU-medlemsstat eller ett annat tredjeland som är associerat till programmet som kan tillhandahålla sakkunskap och utbildning som är relevant för behoven och målen hos den organisation som bjuder in experterna.

Möjligheten att ta emot blivande lärare och utbildare är öppen för deltagare som är inskrivna i eller nyligen [fn]utexaminerade[ft/]Nyutexaminerade får delta i upp till tolv månader efter examen. Om deltagarna har fullgjort obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period.[/fn] från ett lärarutbildningsprogram (eller ett liknande utbildningsprogram för yrkeslärare eller utbildare) i en annan EU-medlemsstat eller ett annat tredjeland som är associerat till programmet.

Krav avseende plats för verksamheten

Platsen för verksamheten när det gäller inbjudna experter och blivande lärare/utbildare är alltid den bidragsmottagande organisationen (inklusive konsortiemedlemmar).

Dokumentation av läranderesultat

När det gäller inbjudna experter måste det lärandeprogram som experten ska leverera överenskommas med värdorganisationen innan verksamheten inleds. Efter verksamheten måste den bidragsmottagande organisationen behålla det genomförda lärandeprogrammet som bevis på att verksamheten har slutförts.

När det gäller blivande lärare och utbildare som tas emot gäller de krav som beskrivs för individuell mobilitetsverksamhet för studerande.

Förberedande besök

Vad är ett förberedande besök?

Ett förberedande besök är ett besök hos en blivande värdorganisation av personal från den sändande organisationen i syfte att kunna förbereda en mobilitetsverksamhet för studerande eller personal bättre.

När kan ett förberedande besök anordnas?

Varje förberedande besök måste vara klart och tydligt motiverat och syfta till att göra mobilitetsverksamheten mer inkluderande, öka omfattningen och förbättra kvaliteten.

De kan exempelvis syfta till att på ett bättre sätt förbereda deltagare med begränsade möjligheter för mobilitetsverksamheten, att inleda samarbete med en ny partnerorganisation eller att förbereda längre mobilitetsperioder.

Förberedande besök kan anordnas som förberedelse för alla typer av mobilitet för studerande eller personal, förutom kurser och utbildning.

Vem kan delta i ett förberedande besök?

Förberedande besök kan genomföras av personer som kan beviljas bidrag för mobilitetsverksamhet för personal och som arbetar med att organisera projektet.

Undantagsvis kan studenter som ska delta i långvarig mobilitet i utbildningssyfte och deltagare med begränsade möjligheter som ska delta i någon aktivitet delta i förberedande besök som rör deras verksamheter.

Högst tre personer kan delta i ett förberedande besök, och högst ett förberedande besök kan anordnas per värdorganisation.

Var kan förberedande besök äga rum?

Förberedande besök äger rum i den blivande värdorganisationens lokaler eller på någon annan plats där det planeras att mobilitetsverksamhet ska äga rum. De regler som gäller på platser för mobilitetsverksamhet för personal och studerande gäller även för förberedande besök med koppling till dessa verksamheter.

Kortvariga mobilitetsprojekt för studerande och personal inom vuxenutbildning

Kortvariga mobilitetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildning är ett direkt och enkelt sätt att delta i Erasmus+. Syftet är att organisationer enkelt ska kunna inrätta aktiviteter och få erfarenhet under programmet.

För att det ska vara enkelt att organisera kortvariga projekt finns det begränsningar för antalet deltagare och projektets varaktighet. Detta format är endast tillgängligt för enskilda organisationer, inte för konsortiesamordnare. Ackrediterade organisationer kan inte ansöka om bidrag för kortvariga projekt eftersom de redan har permanent tillgång till finansiering från Erasmus+.

Ansökan om kortvariga projekt omfattar en förteckning över och beskrivning av de verksamheter som den sökande organisationen planerar att organisera.

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

Följande organisationer [fn]får[ft/]De organisationer i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som kan få stöd ska fastställas av den behöriga nationella myndigheten och offentliggöras på det berörda nationella programkontorets webbplats med relevanta exempel.[/fn] ansöka:

 • Organisationer som tillhandahåller formell, informell och icke-formell [fn]vuxenutbildning[ft/]Utan att det påverkar de definitioner som de behöriga nationella myndigheterna har fastställt bör man tänka på att organisationer som anordnar yrkesutbildning för vuxenstuderande i allmänhet betraktas som yrkesutbildningsanordnare och inte som anordnare av vuxenutbildning. Mer information finns i de tillämpliga definitionerna på det nationella programkontorets webbplats.[/fn].
 • Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom vuxenutbildning.

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom vuxenutbildning kan inte ansöka om kortvariga projekt.

Länder som får delta

Sökande organisationer måste vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

Sista ansökningsdagar

Ansökningstillfälle 1 (för alla nationella programkontor): den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid).

Ansökningstillfälle 2: De nationella programkontoren får besluta anordna ett andra ansökningstillfälle (ansökningstillfälle 2): I så fall kommer det nationella programkontoret att informera sökandena via sin webbplats. Vid ansökningstillfälle 2 ska ansökan lämnas in senast den 1 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid).

Datum för projektstart

Följande startdatum kan väljas för projekten:

 • Första rundan: mellan den 1 juni och den 31 december samma år.
 • Andra rundan (om det är aktuellt): mellan den 1 januari och den 31 maj följande år.

Projektets varaktighet

6–18 månader

Antal ansökningar

Organisationerna får bara lämna in en ansökan om ett kortvarigt projekt inom vuxenutbildning per ansökningstillfälle.

Organisationer som får bidrag för kortvariga projekt vid det första ansökningstillfället får inte lämna in någon ansökan vid det andra ansökningstillfället i samma ansökningsomgång.

Organisationerna kan beviljas högst tre bidrag för kortvariga projekt inom vuxenutbildning inom en period av fem på varandra år då ansökningsomgångar utlyses. Bidrag som har beviljats under perioden 2014–2020 räknas inte med i denna gräns.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Alla typer av vuxenutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamhet”.

För att vara bidragsberättigade måste ansökningarna omfatta minst en mobilitetsverksamhet för personal eller studerande.

Projektets omfattning

Ansökan om kortvariga projekt får omfatta högst 30 deltagare i mobilitetsverksamheten.

Förberedande besök och medföljande personers deltagande räknas inte med i denna gräns.

Stödorganisationer

En stödorganisation är en organisation som bistår den bidragsmottagande organisationen i praktiska aspekter av projektgenomförandet och som inte berör centrala projektuppgifter (enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus).

Alla organisationer som är verksamma inom utbildning och yrkesutbildning kan bli en stödorganisation. Stödorganisationernas uppgift och skyldigheter måste formellt fastställas mellan dem och den bidragsmottagande organisationen. Stödorganisationen agerar under överinseende av den bidragsmottagande organisationen, som förblir ytterst ansvarig för resultaten av och kvaliteten på den genomförda verksamheten. Alla bidrag från stödorganisationer måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus.

Värdorganisationer som tillhandahåller utbildningsinnehåll och mentorsverksamhet för den bidragsmottagande organisationens deltagare betraktas inte som stödorganisationer såvida de inte samtidigt stöder bidragsmottagaren i andra projektledningsuppgifter som normalt utförs av den sändande organisationen.

Tilldelningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar. För att komma i fråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans (högsta möjliga poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet, verksamheter och målgrupp är relevanta inom vuxenutbildning,
 • projektförslaget är relevant för insatsens mål,
 • förslaget är relevant för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • projektförslaget är relevant för följande särskilda prioriteringar:
  • Stödja nya deltagare i insatsen samt mindre erfarna organisationer.
  • Stödja deltagare med begränsade möjligheter.

Projektutformningens kvalitet (högsta möjliga poäng:50)

I vilken utsträckning

 • det föreslagna projektets mål på ett tydligt och konkret sätt är inriktade på behoven hos den sökande organisationen, dess personal och studerande,
 • de föreslagna verksamheterna är lämpliga för att uppnå projektets mål,
 • det finns en tydlig arbetsplan för var och en av de föreslagna verksamheterna,
 • projektet omfattar miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder,
 • projektet stöder användning av digitala verktyg (särskilt Epale) och lärandemetoder som komplement till den fysiska mobiliteten och för att förbättra samarbetet med mottagande partnerorganisationer.
 •  

Uppföljningsåtgärdernas kvalitet(högsta möjliga poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökanden tydligt har definierat uppgifterna och ansvarsområdena för utförandet av verksamheten i enlighet med Erasmus kvalitetsstandarder,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att integrera resultaten av mobilitetsverksamheten i organisationens vanliga arbete,
 • sökanden har föreslagit en lämplig metod för att utvärdera projektresultaten,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom den egna organisationen, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.

Ackrediterade mobilitetsprojekt för studerande och personal inom vuxenutbildning

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom vuxenutbildning kan ansöka om finansiering från en särskild finansieringsdel som endast är öppen för dem. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända Erasmusplanen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta budgeten för de kommande verksamheterna.

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka organisationer får delta? (Vem kan söka?)

Sökande måste inneha en giltig Erasmusackreditering inom vuxenutbildning det datum då projektet ska inledas.

Mobilitetskonsortium

Organisationer som har en Erasmusackreditering som samordnare av mobilitetskonsortium måste ansöka som konsortier.

En förteckning över konsortiemedlemmarna ska bifogas ansökan och förteckningen måste omfatta minst en medlemsorganisation förutom samordnaren.

Alla organisationer som uppfyller valbarhetskriterierna för Erasmusackreditering på samma område kan bli medlemmar i ett mobilitetskonsortium. Alla organisationer som planerar att delta som medlemmar i mobilitetskonsortiet måste vara från samma EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som samordnaren.

Konsortiemedlemmar behöver inte ha en Erasmusackreditering.

Organisationer som deltar i ett mobilitetskonsortium kan få finansiering enligt högst två bidragsavtal inom programområde 1 inom vuxenutbildning under samma ansökningsomgång. Vuxenutbildningsorganisationer som får bidrag för ett kortvarigt program eller ett ackrediterat projekt kan därför endast delta i ett ytterligare mobilitetskonsortium inom vuxenutbildning som medlemsorganisationer. Andra organisationer kan delta i upp till två mobilitetskonsortier.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

Sista ansökningsdag

20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Datum för projektstart

1 juni samma år

Projektets varaktighet

Alla ackrediterade projekt kommer att ha en inledande varaktighet på 15 månader. Om det är motiverat kan bidragsmottagarna begära en förlängning av sitt projekt till totalt 24 månader. Förlängningar görs efter tolv månaders genomförande, om inte annat beslutas av det nationella programkontoret.

Antal ansökningar

Ackrediterade organisationer får bara lämna in en ansökan per ansökningstillfälle.

Tillgänglig verksamhet

Alla typer av vuxenutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamhet”.

För att vara bidragsberättigade måste ansökningarna omfatta minst en mobilitetsverksamhet för personal eller studerande.

Projektets omfattning

Det finns inga begränsningar för antalet deltagare i ackrediterade projekt, förutom eventuella begränsningar som har fastställts vid budgettilldelningen.

Budgettilldelning

Kvaliteten på sökandens Erasmusplan har bedömts i samband med ansökan om ackreditering och därför kommer ingen kvalitativ bedömning att göras i samband med budgettilldelningen. Alla bidragsberättigade ansökningar får finansiering.

Det beviljade bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Den totala budget som finns tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande.
 • De verksamheter som omfattas av ansökan (inklusive den beräknade budget som krävs för att genomföra dem).
 • Grundbidrag och högsta bidrag.
 • Följande tilldelningskriterier: den sökandes resultat, politiska prioriteringar och geografiska balans (om det nationella programkontoret tillämpar sådana kriterier).

Det nationella programkontoret kommer att offentliggöra detaljerade regler för grundbidrag och högsta bidrag, poäng för tilldelningskriterierna, viktning av varje kriterium, fördelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt innan tidsfristen för ansökningsomgången löper ut.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Följande finansieringsregler gäller för kortvariga projekt och ackrediterade mobilitetsprojekt för studerande och personal inom vuxenutbildning.

Olika budgetkategorier är oberoende av varandra, vilket innebär att bidragsmottagaren för varje enskild deltagare kan begära alla aktuella enhetsbidrag eller endast vissa av dem (om resten av kostnaderna täcks på ett annat sätt). Medel från Erasmus+ kan kompletteras av den bidragsmottagande organisationen själv, med andra EU-medel, med donationer eller genom avgifter från deltagarna. Om bidragsmottagaren begär avgifter från deltagarna måste dessa ligga i linje med de relevanta bestämmelserna i kvalitetsstandarderna för Erasmus. I synnerhet får avgifterna inte skapa hinder för att inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av projektet  och som inte omfattas av andra utgiftskategorier.

Exempelvis: förberedelser (pedagogiska och interkulturella aspekter och annat), mentorsverksamhet, övervakning och stöd för deltagarna under mobilitetsperioden, tjänster, verktyg och utrustning som behövs för projektgenomförande, virtuella komponenter i blandade aktiviteter, erkännande av läranderesultat, utbyte av resultat och åtgärder att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten.

Det organisatoriska stödet täcker både de sändande och mottagande organisationernas utgifter (förutom personalmobilitet för kurser och utbildningar). Organisationerna kommer överens om hur bidraget ska fördelas.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

100 euro

 • ­Per deltagare i personalmobilitet för kurser och fortbildning
 • ­Per inbjuden expert
 • ­Per blivande lärare eller utbildare som tas emot

125 euro

­per deltagare i gruppmobilitet,

350 euro; 200 euro efter den hundrade deltagaren i samma typ av verksamhet

 • ­ per deltagare i kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande
 • ­per deltagare i personalmobilitet för jobbskuggning eller undervisningsuppdrag,

500 euro per deltagare i långvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande

 

Budgetkategori - Resor

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Bidrag till deltagarnas och de medföljande personernas kostnader för en tur- och returresa från ursprungsorten till platsen för verksamheten.

När det gäller sträckor under 500 km kommer deltagarna i regel att resa med utsläppssnåla transportmedel.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för [fn]verksamheten[ft/]Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km).[/fn] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska [fn]kommissionen[ft/]http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.html[/fn].

Belopp

Reseavstånd Miljövänligt resande Icke miljövänligt resande
10–99 km 56 euro 28 euro
100–499 km 285 euro 211 euro
500–1999 km 417 euro 309 euro
2 000–2 999 km 535 euro 395 euro
3000–3999 km 785 euro 580 euro
4000–7999 km 1188 euro 1188 euro
8 000 km eller mer 1735 euro 1735 euro

Budgetkategori - Individuellt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för uppehälle för deltagare och medföljande [fn]personer[ft/]För medföljande personer tillämpas beloppen för personal. I undantagsfall då den medföljande personen behöver vistas utomlands i mer än 60 dagar stöds extra kostnader för uppehälle efter den 60:e dagen under budgetrubriken ”Inkluderingsstöd”.[/fn] under verksamheten.

Vid behov kan kostnaderna för uppehälle omfatta restiden före och efter aktiviteten, högst två resdagar för deltagare och eventuella medföljande personer med standardresebidrag och högst sex dagar med grönt resebidrag.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antal personer, vistelsens längd och mottagande [fn]land[ft/]Grupper av mottagande länder:

Landgrupp 1: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland, Österrike
Landgrupp 2: Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Tjeckien
Landgrupp 3: Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Turkiet och Ungern[/fn].

Belopp

Personal 107 - 191 euro 95 - 169 euro 84 - 148 euro
Studerande 48 - 127 EUR 41 - 110 EUR 36 - 93 EUR

Ovanstående är de tillåtna intervallen för grundbelopp per verksamhetsdag. Inom dessa intervall kommer varje nationellt programkontor att besluta om de exakta grundbeloppen för de projekt som de förvaltar och offentliggöra dessa belopp på sin webbplats.

Grundbeloppet betalas fram till den 14:e verksamhetsdagen (inklusive resdagar). Från den 15:e dagen motsvarar beloppet 70 % av grundbeloppet. Beloppen avrundas till närmaste hela euro.

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Inkluderingsstöd för organisationer: kostnader för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med begränsade möjligheter.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter.

Belopp

125 euro per deltagare

Inkluderingsstöd för deltagare: ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om de inte redan täcks via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd). Inkluderingsstöd kan också ges till personal med begränsade möjligheter som tar på sig rollen som medföljande personer eller deltar i ett förberedande besök.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Förberedande besök

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för resor och uppehälle för deltagande i förberedande besök.

Finansieringsmekanism: enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

680 euro per deltagare, högst tre deltagare per besök

Budgetkategori - Kursavgifter

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för inskrivningsavgifter för mobilitetsformatet för personal, ”Kurser och utbildning”.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på aktivitetens längd.

Belopp

80 euro per deltagare per dag, varje anställd kan få högst 800 euro i bidrag för kursavgifter enligt bidragsavtalet.

Budgetkategori - Språkstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för tillhandahållande av språkstudiematerial och språkundervisning för deltagare som behöver förbättra kunskaperna i det språk som de kommer att använda i studierna eller som undervisningen kommer att ske på under verksamheten.

Språkstöd kan beviljas för deltagare i följande typer av verksamhet: jobbskuggnings- och undervisningsuppdrag, kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande och långvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande .

Stödet betalas endast ut om deltagaren inte kan få webbaserat språkstöd på grund av att det språk eller den nivå som krävs inte är tillgängliga eller till följd av att det föreligger särskilda hinder som deltagare med begränsade möjligheter ställs inför.  Villkoren ovan gäller inte för förstärkt stöd till vuxenstuderande som deltar i långvarig mobilitet i utbildningssyfte.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

Belopp

150 euro per deltagare

Dessutom 150 euro i förstärkt språkstöd per deltagare i långvarig mobilitet i utbildningssyfte för vuxenstuderande.

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Höga resekostnader för deltagare och medföljande personer som inte täcks av standardresebidraget  på grund av stort geografiskt avstånd eller andra hinder.  Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de det resebidrag som baseras på enhetskostnader.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Dyra resor gäller när resebidraget på grundval av enhetskostnaden inte täcker 70 % av deltagarnas resekostnader.

Belopp

Kostnader för finansiell garanti: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och hälsointyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna 

Tagged in:  Personal inom vuxenutbildning